Navn: Mia Lunde
Alder: 29 år
Stilling: VVS-ingeniør
Arbeidsgiver: Rambøll Bergen, avd. Teknsike systemer
Utdanning: - Bachelor i energiteknologi ved Høgskolen i Bergen (2015)
- Bachelor i Markedskommunikasjon ved BI Bergen (2011)
Ansatt siden: Juni 2015.

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg er ansatt som rådgivende VVS-ingeniør i Rambøll Norge AS.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Gi gjerne eksempel på noen vanlige arbeidsoppgaver.

Jeg har som regel planlagte oppgaver for arbeidsdagen og planlagt hvordan tiden skal disponeres hver dag. Dersom jeg arbeider i flere prosjekter legger jeg i samarbeid med leder planer for hvordan dagene i løpet av uken skal disponeres til de ulike prosjektene. Her kan det være lagt føringer i forhold til leveringstidspunkt, møter/befaringer eller behov for veiledning fra kollegaer eller prosjektleder, men ofte har jeg mulighet til å planlegge mye av min egen tidsbruk selv.

Den siste måneden har jeg arbeidet med prosjektering av flere fag i et stort prosjekt. Her benyttes programvaren Revit. Jeg har også sittet med en fremtidig energiplan over et stort industriområde hvor jeg skal belyse muligheten for sjøvannskjøling av industribygg med krevende prosesser.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

• Være strukturert og kunne arbeide selvstendig.
• Være målbevisst.
• Være en god samarbeidspartner og fungere godt i team.
• Se viktigheten av gode kunderelasjoner.
• Gode kommunikasjonsevner.
• Være proaktiv. Ha evne til å planlegge ressursbruk og kunne disponere egen tidsbruk godt.
• Tørre å stille spørsmål.
• Klare å sette ting i system. Dette gjelder både innad i egne fag og på tvers av fag.
• Ha et ønske om å hele tiden utvikle/forbedre seg faglig.
• Tørre å utfordre seg selv.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Man starter gjerne som deltager i et team som arbeider med et prosjekt. Her har du en team-leder å forholde deg til og som har ansvar for prosjektet du arbeider med. I denne perioden er det viktig å bruke tiden til å lære mens man jobber. Det er mye nytt å sette seg inn i, både programvarer og arbeidsmetoder, men man lærer underveis og vil alltid ha en overordnet som sikrer kvaliteten på arbeidet du gjør og som er disponible for veiledning underveis.

Etter å ha tilegnet seg nødvendig erfaring er kan man få tildelt et eget prosjekt hvor du sitter som ansvarlig for f.eks de tekniske fagene, eller som overordnet leder for hele prosjektet. Vanlig karrierevei videre er vanskelig å uttale seg om, da dette er relativ individuelt.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

Jeg startet med å prosjektere litt ulike tekniske fag. På denne måten kunne jeg gjøre meg kjent med programvarene som benyttes, samt lære hvordan ulike tekniske systemer utformes. Det var viktig å se nytten av å kunne lære underveis. Gjennom prosjektering og nødvendige beregninger kunne jeg tidlig få forståelse for den helhetlige tankegangen som kreves for å bygge opp et optimalt teknisk system, samt måtte ta hensyn til hvordan det skal bygges i praksis. Jeg fikk også delta på en del befaring og møter med mer erfarne kollegaer. Dette var svært lærerikt.

Som ny har du kanskje en litt mindre fullbooket hverdag enn dine mer erfarne kollegaer. Da kan du være en fin ressurs å benytte til fordypning i noen fagfelt. Så kan du bistå kollegaene dine og være behjelpelig med den fordypningen du har gjort. En av mine første arbeidsoppgaver i Rambøll var å se på muligheten for å benytte vertikalvindmøller på taket av en skole. Jeg fikk også ta for meg en mulighetsstudie som så på sjøvannskjøling til et stort leilighetsbygg med næring i 1.etg.


Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

• Fagkombinasjonen fra energiteknologistudiet på HiB. Jeg valgte fag som jeg hadde interesse av men som jeg samtidig mente var av interesse på arbeidsmarkedet.

• Aktiv som student: Jeg hadde verv som økonomisjef i linjeforeningen og var aktiv når det kom til kontakt med bedrifter. Jeg deltok på mange bedriftspresentasjoner og gjorde meg på denne måten kjent med flere aktuelle bedrifter. På Karrieredagen 2014 møtte jeg Rambølls representanter på stand og fikk presentert meg selv og lært mer om Rambøll som bedrift.

• Jeg hadde sommerjobb i Rambøll sommeren 2014

• Tverrfaglighet: Gjennom bacheloren min i markedskommunikasjon fra BI Bergen hadde jeg en del økonomi- og strategifag. Det å kunne vise til en økonomisk bakgrunn tror jeg var av interesse, og jeg tror dette gjorde at jeg kunne differensiere meg litt fra andre søkere.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som ønsker å komme seg inn i samme yrke?

Dersom du er student; benytt mulighetene du har underveis i studiet til å lære om de ulike bedriftene som er aktuelle. Sett deg noen mål underveis i studiet hva gjelder fremtidig karriere. Velg hovedoppgaver og fagkombinasjon som er relevant for arbeidsmarkedet.

På generell basis er vel et godt råd å forsøke å skille deg positivt fra nestemann i søknadsbunken, og vise at du innehar de personlige- og faglige egenskapene som er ønsket som rådgivende ingeniør.

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Man må ha en ingeniørgrad eller sivilingeniørgrad.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

• Mulighet for en variert hverdag.
• Kan arbeide selvstendig eller i team
• Mulighet for samarbeid på tvers av fag.
• Det er mulighet for å bestemme i hvilken retning du ønsker å utvikle deg/spesialisere deg.
• Gode ordninger for fri utover de vanlige 5 ukene ferie.