Fortell kort om hva du jobber som og hvor 

Jeg jobber som miljørådgiver i avdeling for Vannmiljø, økologi og sedimenter på Rambølls kontor i Oslo. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Vår avdeling jobber med forurensning og økologi i vann, sjø og på land. En typisk problemstilling kan være at oppdragsgiver vil utdype en innseiling til en havn. For å unngå at tiltaket gir negative effekter på naturmiljø setter gjerne myndighetene krav om at forurensningstilstanden og de biologiske forholdene i området utredes.

En vanlig dag består gjerne av rapportering, drøfting og tolking av miljødata for oppdragsgiver. Kanskje har vi tidligere utført feltarbeid og samlet inn data som benyttes i rapporteringen, eller så kan det være skrivebordsstudier av allerede tilgjengelig informasjon. Vi utfører risikovurderinger og utarbeider også søknader, overvåkingsprogrammer og liknende. 

Hva skal til for å lykkes i din jobb? 

Man bør selvfølgelig ha en relevant utdannelse, men man lærer også veldig mye underveis. Videre må man være god i tverrfaglig samarbeid. Miljø er gjerne bare en del av et større prosjekt hvor flere fag er involvert. Ofte har man selv hovedansvar for oppdrag og rapportering – da må man også kunne arbeide godt selvstendig. Positivitet og innsatsvilje er et must for å tilfredsstille oppdragsgivers behov. 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke og din bransje? 

Etter noen år som rådgiver blir man seniorrådgiver og får kanskje også rollen som fagansvarlig. Flere av lederne i Rambøll har selv begynt som rådgivere og etter hvert fått ulike lederstillinger.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke og din bransje? 

Man blir kastet ut i rådgiveroppgaven fra dag én. Det vil si at du får delta i feltarbeid og rapportering med en gang. Du vil raskt få prøve deg som oppdragsleder. Da har du ansvar for kundekontakt, økonomistyring i oppdraget, og at produktet som Rambøll leverer fra seg holder god kvalitet. 

Hva er din utdanningsbakgrunn? 

Jeg har en bachelor i økologi og naturforvaltning fra NMBU og en master i marinbiologi fra Universitet i Oslo. Der skreiv jeg en masteroppgave som omhandlet miljøgifters innvirkning på sedimentlevende fauna i ålegrasenger. 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben? 

Rambøll har gode miljøgeologer og kjemikere, men manglet kompetanse innen marinbiologi. Det at jeg hadde erfaring med miljøgifter og sedimentfauna fra masteroppgaven min, tror jeg var utslagsgivende for at jeg fikk jobben. I tillegg hadde jeg utført liknende oppgaver i deltidsjobb hos NIVA, samt et annet rådgivningsselskap. 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke? 

Send inn CV til de arbeidsgiverne du synes virker spennende og aktuelle. Det kan godt hende de trenger din kompetanse selv om de ikke har utlyst noen stillinger. Videre vil jeg anbefale å kontakte aktuelle arbeidsgivere for å høre om det kan være mulig å få en deltidsjobb. Det å ha en fot innenfor bransjen er gull verdt! 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har? 

Du bør være positivt innstilt, ha gode samarbeidsevner og være løsningsorientert. En relevant utdannelse skader heller ikke. Utdannelsen trenger derimot ikke være spot on. En marinbiolog kan også jobbe med ferskvann eller grunnforurensning. 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke eller din bransje, og har dere noen gode frynsegoder? 

Det beste er at det er et veldig godt fagmiljø. Man vil lære mye av seniorene som har mer erfaring enn deg selv. Jobben er variert og består av både praktisk feltarbeid og kontorarbeid. Ingen oppdrag er like. Av frynsegoder kan nevnes gode ferie-, kantine- og personalforsikringsordninger.