Vi har tatt en prat med Per Edwin Engen, Senior Associate i RSM, og intervjuet han om revisoryrket:

  

Hva vil det si å være en revisor?

- En revisor er en som foretar en uavhengig gjennomgang av selskapets økonomiske informasjon, og påser at denne informasjonen gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen. Som revisor er man allmennhetens tillitsperson, som innebærer å sørge for at beslutningstakere fatter beslutninger på riktig grunnlag, basert på selskapets regnskaper og annen finansiell informasjon. Både brukerne og samfunnet rundt skal kunne stole på at regnskap som har følge av en ren revisjonsberetning er et regnskap uten vesentlige feil.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

- Min kundeportefølje består av over 100 ulike kundeforbindelser, så en kan trygt si at min arbeidsdag er variert. En normal arbeidsdag begynner som regel med besøk ute hos kunde. Når vi er på besøk sitter vi tett på kunden, og vi får oppleve deres bedriftskultur. I tillegg har vi muligheten til å stille spørsmål eller avklare andre forhold direkte med kunden. En revisors arbeidsdag handler derfor ikke bare om tall, men også i stor grad om relasjonsbygging.

Hvordan er arbeidstiden? Blir det mange lange dager?

- Revisorer arbeider tidvis relativt mye. Det skilles mellom årsoppgjør og ikke-årsoppgjør. Årsoppgjøret varer imidlertid bare en periode, fra omtrent midten av januar til utgangen av mai. Mange revisorer har lang sommerferie og mange av revisjonsselskapene praktiserer sommertid for sine ansatte. Dersom man ser året under ett så er ikke arbeidsbelastningen totalt sett avskrekkende, i likhet med at det er på samme nivå som mange andre spennende yrker.

Hva er det du liker best med å jobbe som revisor? Og hva er mest utfordrende?

- Det beste med jobben er variasjonen i kunder og arbeidsoppgaver, og det faktum at bransjen bærer preg av et ungt miljø med høyt tempo så vel faglig som sosialt. Det mest utfordrende er at revisoryrket i perioder er arbeidskrevende. Dette tilsier at du må like å forholde deg til tidsfrister, være tålmodig og kunne beherske stress.

Du nevner tålmodig som en viktig egenskap, hvilke andre egenskaper er viktig som revisor? Hva kjennetegner egentlig en god revisor?

- Som revisor må du ha god tall-, virksomhets- og forretningsforståelse. I tillegg er gode menneskelige egenskaper svært viktig, da du må evne å kommunisere og samarbeide med kunden for å bygge tillit. Du må forstå deres virksomhet, og være proaktiv så vel som tålmodig og forståelsesfull for uforutsette hendelser.

Hva slags utdanning kreves for å bli revisor?

- En revisor kan få egen godkjenning/konsesjon som Statsautorisert revisor. For å oppnå dette kreves det at man har Master i regnskap og revisjon. Det stilles imidlertid ikke krav til utdanning for å arbeide som revisormedarbeider, men med økonomiutdannelse over 3 eller 5 år øker sjansene for ansettelse betraktelig.

Hva er det som har overrasket deg med yrket?

- Kundekontakten, det unge miljøet i bransjen og hvor mange dedikerte mennesker det finnes rundt i forretningsnorge.

Hvorfor skal andre velge å bli revisor?

- Dersom du ønsker en variert arbeidshverdag, du vil skaffe deg en solid forretningsforståelse over mange ulike bransjer, og knytte et stort nettverk med forretningsnorge, - da er revisoryrket noe for deg.

Per Edwin Engen, Senior Associate, RSM Norge AS


I Karrierestarts jobbserie får du møte flere personer i ulike yrker. Se Karrierestarts video og artikkel med Per Edwin her


Ha du spørsmål til hvordan det er å være revisor i RSM? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.