<  
>  

Jobbmuligheter innen Øvrige / andre fagretninger

Samferdselsdepartementet
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter innen Øvrige / andre fagretninger
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger knyttet til fagområdet Øvrige / andre fagretninger. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Samferdselsdepartementet.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Utforsk flere arbeidsgivere
Vis alle arbeidsgivere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Øvrige / andre fagretninger
S
Rådgiver/seniorrådgiver
Hvem er vi? Styrings- og digitaliseringsseksjonen inngår som en av fire enheter i Bane-, plan-, og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet. Seksjonen består av 9 årsverk, og har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, etatsstyringen av Jernbanedirektoratet, eierforvaltningen av Bane NOR SF og videreutvikling av styringsmodellen for jernbanen. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med digitalisering og mer effektiv bruk av teknologi innen transportsektoren og har ansvar for retningslinjer for bruk av samfunnsøkonomiske analyser og framskrivningsmodeller i transportvirksomhetene.ArbeidsoppgaverVi søker deg som ønsker en ansvarsfull jobb i en sektor med stor betydning for samfunnet og dagsaktuelle problemstillinger. Jernbanesektoren er preget av store endringer, store prosjekter og store budsjetter. I denne stillingen vil du få et selvstendig prosess- og leveranseansvar innenfor seksjonens portefølje, med hovedvekt på økonomistyring. Du vil ellers delta i det daglige arbeidet i seksjonen, og må regne med å løse et bredt spekter av oppgaver. Du vil blant annet være med på å analysere og følge opp virksomhetenes leveranser og mål, drive økonomioppfølging og legge fram saker for politisk ledelse i departementet.Arbeidsoppgavene vil bli fastsatt ut fra avdelingens behov og kompetanse/egenskaper hos den som ansettes.KvalifikasjonerFor å søke stillingen må du harelevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen finans-/økonomifagerfaring fra arbeid med økonomistyring fra komplekse virksomhetergod forståelse for rollen som faglig sekretariat for politisk ledelseSvært god muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning.Vi vil legge vekt pågod tallforståelse og gode analytiske evnerevne til å strukturere komplekse arbeidsoppgaver og arbeide selvstendig under tidspressat du liker å jobbe i team med ulike fagbakgrunner og samhandler godt både internt og eksterntat du er utviklingsorientert og kommuniserer godtDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 550.000 - 800.000.For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes.Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Marte Rønningen på telefon 464 61 695 eller ekspedisjonssjef Are Forbord på telefon 993 90 282.Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Epost: marte.ronningen@sd.dep.no464 61 695
Frist 03.12.2023
Les mer
S
Jurist til varierte oppgaver
Om seksjonen og avdelingenAvdeling for luftfart, post og kjøp ivaretar Samferdselsdepartementets sektoransvar for luftfart og post, og har ansvaret for kjøp av flyruter, posttjenester og kystrutetjenesten. Avdelingen koordinerer departementets EØS-arbeid og annet internasjonalt arbeid, og skal også ha ansvaret for å organisere og koordinere departementets arbeid med problemstillinger etter forvaltningsloven og offentleglova.Seksjon for styring og kjøp er en av to seksjoner i avdelingen, og har ansvaret for kjøp av flyruter, posttjenester og kystrutetjenesten (Bergen - Kirkenes). Kjøpene er knyttet til transporttjenester som samfunnet trenger, men som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt å tilby. Seksjonen har videre ansvar for etatsstyring av Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon.ArbeidsoppgaverHar du interesse for forvaltningsrett og trives med å samarbeide med andre? Da kan dette være jobben for deg! Vi søker en løsningsorientert jurist med godt skjønn som vil få ansvar for åkoordinere departementets arbeid med forvaltningsrettsaksbehandle problemstillinger knyttet til forvaltningsloven og offentleglovaorganisere arbeidet med problemstillinger innenfor bl.a. innsyn og habilitetdrive faglig veiledningsarbeidgi faglig støtte i og behandle klagesaker til Sivilombudet eller Kongen i statsrådbehandle ulike arbeidsrettslige spørsmålbistå i andre oppgaver innenfor seksjonens og avdelingens ansvarsområder, f.eks. deltakelse i anskaffelsesprosesser, kontraktsoppfølging og forvaltning av regelverket innenfor luftfart og post.Stillingen er organisatorisk plassert i Seksjon for styring og kjøp, men vil ha utstrakt dialog med de andre avdelingene i departementet. I avdeling for luftfart, post og kjøp vil du arbeide i et miljø bestående av i hovedsak jurister og økonomer. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling. KvalifikasjonerVi søker deg som har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap og som har interesse for forvaltningsrett. Det er en fordel med relevant erfaring fra offentlig forvaltning og for eksempel arbeid med klagebehandling, behandling av innsyn, habilitetsvurderinger og arbeidsrett. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk, er en forutsetning.For å lykkes i denne viktige koordineringsjobben må du ha god rolleforståelse, gode formidlingsevner og kunne arbeide godt både selvstendig og sammen med andre. Du må like å jobbe utadrettet og trives i en veiledningsrolle, være fleksibel og ha god gjennomføringsevne. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 520.000 - 800.000.Innplassering er avhengig av kvalifikasjoner.Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte ekspedisjonssjef Trine Speismark Lindgren på tlf. 97 67 01 38Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Epost: trine-speismark.lindgren@sd.dep.no97 67 01 38
Frist 05.12.2023
Les mer
S
Rådgiver/seniorrådgiver (økonom/samfunnsviter)
Om VegseksjonenVegseksjonen har ansvaret for finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Seksjonen har et overordnet ansvar for forvaltning av veglova og deler av yrkestransportlova. Vi jobber tett opp mot politisk ledelse i departementet og det vi gjør har stor oppmerksomhet fra både myndigheter, media, interesseorganisasjoner og publikum. Vegseksjonen (VS) består for tiden av 14 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder og er en av tre seksjoner i Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen. ArbeidsoppgaverVår nye medarbeider vil få varierte og spennende oppgaver, og skal blant annet jobbe medetats- og budsjettstyring og videre utvikling av dette områdetbidrag til statsbudsjettet og budsjettarbeid gjennom åretå besvare spørsmål fra Stortinget, politisk ledelse og befolkningenfaglig støtte og utvikle ny politikk innen seksjonens fagområdeå representere departementet i nasjonale og internasjonale sammenhengerDet er også aktuelt å bidra inn i andre oppgaver i seksjonen og stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling. KvalifikasjonerVi søker deg som har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, gjerne innen økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag. Du må ha erfaring fra offentlig forvaltning, og det er ønskelig at du har erfaring med etatsstyring, overordnet styring av store prosjekter og/eller budsjettarbeid. Kunnskap om samferdselssektoren vil være en fordel. Det er en forutsetning med god framstillingsevne både muntlig og skriftlig på bokmål, nynorsk og engelsk.Til denne stillingen ser vi etter deg som er analytisk og liker å ta ansvartrives med mange ulike oppgaver i en hektisk arbeidsdager løsningsorientert og samarbeider godt med andrehar evne til å ta initiativ og jobbe selvstendigDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 550.000 - 800.000.Innplassering er avhengig av kvalifikasjoner.Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. 905 42 172.Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Epost: hans-einar.nerhus@sd.dep.no905 42 172
Frist 06.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Samferdselsdepartementet
S
Rådgiver/seniorrådgiver
Hvem er vi? Styrings- og digitaliseringsseksjonen inngår som en av fire enheter i Bane-, plan-, og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet. Seksjonen består av 9 årsverk, og har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, etatsstyringen av Jernbanedirektoratet, eierforvaltningen av Bane NOR SF og videreutvikling av styringsmodellen for jernbanen. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med digitalisering og mer effektiv bruk av teknologi innen transportsektoren og har ansvar for retningslinjer for bruk av samfunnsøkonomiske analyser og framskrivningsmodeller i transportvirksomhetene.ArbeidsoppgaverVi søker deg som ønsker en ansvarsfull jobb i en sektor med stor betydning for samfunnet og dagsaktuelle problemstillinger. Jernbanesektoren er preget av store endringer, store prosjekter og store budsjetter. I denne stillingen vil du få et selvstendig prosess- og leveranseansvar innenfor seksjonens portefølje, med hovedvekt på økonomistyring. Du vil ellers delta i det daglige arbeidet i seksjonen, og må regne med å løse et bredt spekter av oppgaver. Du vil blant annet være med på å analysere og følge opp virksomhetenes leveranser og mål, drive økonomioppfølging og legge fram saker for politisk ledelse i departementet.Arbeidsoppgavene vil bli fastsatt ut fra avdelingens behov og kompetanse/egenskaper hos den som ansettes.KvalifikasjonerFor å søke stillingen må du harelevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen finans-/økonomifagerfaring fra arbeid med økonomistyring fra komplekse virksomhetergod forståelse for rollen som faglig sekretariat for politisk ledelseSvært god muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning.Vi vil legge vekt pågod tallforståelse og gode analytiske evnerevne til å strukturere komplekse arbeidsoppgaver og arbeide selvstendig under tidspressat du liker å jobbe i team med ulike fagbakgrunner og samhandler godt både internt og eksterntat du er utviklingsorientert og kommuniserer godtDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 550.000 - 800.000.For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes.Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Marte Rønningen på telefon 464 61 695 eller ekspedisjonssjef Are Forbord på telefon 993 90 282.Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Epost: marte.ronningen@sd.dep.no464 61 695
Frist 03.12.2023
Les mer
S
Jurist til varierte oppgaver
Om seksjonen og avdelingenAvdeling for luftfart, post og kjøp ivaretar Samferdselsdepartementets sektoransvar for luftfart og post, og har ansvaret for kjøp av flyruter, posttjenester og kystrutetjenesten. Avdelingen koordinerer departementets EØS-arbeid og annet internasjonalt arbeid, og skal også ha ansvaret for å organisere og koordinere departementets arbeid med problemstillinger etter forvaltningsloven og offentleglova.Seksjon for styring og kjøp er en av to seksjoner i avdelingen, og har ansvaret for kjøp av flyruter, posttjenester og kystrutetjenesten (Bergen - Kirkenes). Kjøpene er knyttet til transporttjenester som samfunnet trenger, men som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt å tilby. Seksjonen har videre ansvar for etatsstyring av Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon.ArbeidsoppgaverHar du interesse for forvaltningsrett og trives med å samarbeide med andre? Da kan dette være jobben for deg! Vi søker en løsningsorientert jurist med godt skjønn som vil få ansvar for åkoordinere departementets arbeid med forvaltningsrettsaksbehandle problemstillinger knyttet til forvaltningsloven og offentleglovaorganisere arbeidet med problemstillinger innenfor bl.a. innsyn og habilitetdrive faglig veiledningsarbeidgi faglig støtte i og behandle klagesaker til Sivilombudet eller Kongen i statsrådbehandle ulike arbeidsrettslige spørsmålbistå i andre oppgaver innenfor seksjonens og avdelingens ansvarsområder, f.eks. deltakelse i anskaffelsesprosesser, kontraktsoppfølging og forvaltning av regelverket innenfor luftfart og post.Stillingen er organisatorisk plassert i Seksjon for styring og kjøp, men vil ha utstrakt dialog med de andre avdelingene i departementet. I avdeling for luftfart, post og kjøp vil du arbeide i et miljø bestående av i hovedsak jurister og økonomer. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling. KvalifikasjonerVi søker deg som har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap og som har interesse for forvaltningsrett. Det er en fordel med relevant erfaring fra offentlig forvaltning og for eksempel arbeid med klagebehandling, behandling av innsyn, habilitetsvurderinger og arbeidsrett. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk, er en forutsetning.For å lykkes i denne viktige koordineringsjobben må du ha god rolleforståelse, gode formidlingsevner og kunne arbeide godt både selvstendig og sammen med andre. Du må like å jobbe utadrettet og trives i en veiledningsrolle, være fleksibel og ha god gjennomføringsevne. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 520.000 - 800.000.Innplassering er avhengig av kvalifikasjoner.Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte ekspedisjonssjef Trine Speismark Lindgren på tlf. 97 67 01 38Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Epost: trine-speismark.lindgren@sd.dep.no97 67 01 38
Frist 05.12.2023
Les mer
S
Rådgiver/seniorrådgiver (økonom/samfunnsviter)
Om VegseksjonenVegseksjonen har ansvaret for finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Seksjonen har et overordnet ansvar for forvaltning av veglova og deler av yrkestransportlova. Vi jobber tett opp mot politisk ledelse i departementet og det vi gjør har stor oppmerksomhet fra både myndigheter, media, interesseorganisasjoner og publikum. Vegseksjonen (VS) består for tiden av 14 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder og er en av tre seksjoner i Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen. ArbeidsoppgaverVår nye medarbeider vil få varierte og spennende oppgaver, og skal blant annet jobbe medetats- og budsjettstyring og videre utvikling av dette områdetbidrag til statsbudsjettet og budsjettarbeid gjennom åretå besvare spørsmål fra Stortinget, politisk ledelse og befolkningenfaglig støtte og utvikle ny politikk innen seksjonens fagområdeå representere departementet i nasjonale og internasjonale sammenhengerDet er også aktuelt å bidra inn i andre oppgaver i seksjonen og stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling. KvalifikasjonerVi søker deg som har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, gjerne innen økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag. Du må ha erfaring fra offentlig forvaltning, og det er ønskelig at du har erfaring med etatsstyring, overordnet styring av store prosjekter og/eller budsjettarbeid. Kunnskap om samferdselssektoren vil være en fordel. Det er en forutsetning med god framstillingsevne både muntlig og skriftlig på bokmål, nynorsk og engelsk.Til denne stillingen ser vi etter deg som er analytisk og liker å ta ansvartrives med mange ulike oppgaver i en hektisk arbeidsdager løsningsorientert og samarbeider godt med andrehar evne til å ta initiativ og jobbe selvstendigDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 550.000 - 800.000.Innplassering er avhengig av kvalifikasjoner.Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. 905 42 172.Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Epost: hans-einar.nerhus@sd.dep.no905 42 172
Frist 06.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Samferdselsdepartementet
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for:

 • Post- og televirksomheten
 • Luftfarts-, veg- og jernbanesektoren
 • Riksvegferjene

Arbeidsområdet til departementet omfatter langtidsplanlegging, utredning og analyse samt lov- og forskriftsarbeid og budsjettsaker innenfor disse sektorene.

Departementet har etatsstyring av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Jernbanetilsynet, Post- og teletilsynet, samt Statens havarikommisjon for transport.

Videre forvalter departementet statens eierinteresser i Avinor AS, Posten Norge AS, NSB AS og Baneservice AS.

Samferdselsdepartementets oppgaver:

 • Politikkutforming:
  Forberedelse av saker som skal legges fram for Stortinget, blant annet statsbudsjettet med revisjoner, forslag om lover og lovendringer, planer for samferdselssektoren og saker som gjelder organisering og tilknytningsform for de virksomhetene som er underlagt departementet.
 • Etats- og virksomhetsstyring:
  Iverksetting av retningslinjer og krav som Stortinget fastsetter for de forvaltningsorganer og selskaper som departementet har ansvar for. For forvaltningsorganene består styringen i oppfølging og kontroll av at bevilgninger nyttes etter forutsetningene, at lov- og regelverk følges og at forvaltningsorganene har en organisasjon som er tilpasset oppgavene. Departementet har ansvaret for å forvalte statens eierskap av selskapene på en måte som ivaretar både bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Forvaltning:
  Behandling av saker etter gjeldende lov- og regelverk innenfor departementets ansvarsområde eller for statsforvaltningen allment. I tillegg behandles forespørsler fra enkeltpersoner og institusjoner, saker som er sendt ut for kommentarer fra andre departementer mv.

Samferdselsdepartementet ledes av samferdselsministeren. Den øvrige politiske ledelsen består av tre statssekretærer og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.

Samferdseldepartementet har fem avdelinger:

 • Plan-, økonomi og administrasjonsavdelingen
 • Luft-, post- og teleavdelingen
 • Veg- og baneavdelingen
 • Transportavdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen

Antall ansatte

Vi er omtrentlig 140 ansatte.