<  
>  

Jobbmuligheter som Statsviter

Samferdselsdepartementet
Jobbmuligheter som Statsviter
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Statsviter. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Samferdselsdepartementet.
Andre arbeidsgivere som ansetter til yrket
Vis alle 44 arbeidsgivere
Relaterte stillingsannonser - Statsviter
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Samferdselsdepartementet
S
Seniorrådgiver/utredningsleder (samfunnssikkerhet)
Hvem er vi? Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av departementets arbeid med samfunnssikkerhet i transportsektoren, herunder totalforsvar, beredskap og krisehåndtering. Dette innebærer utstrakt kontakt mot andre fagavdelinger, departementer og underliggende virksomheter. Enheten har også oppgaver innen forebyggende sikkerhet internt i departementet.Prioriterte områder i departementets samfunnssikkerhetsarbeid inkluderer blant annet sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, digital sikkerhet, støtte til Forsvaret og klimatilpasning. Samfunnssikkerhetsenheten er organisatorisk plassert i avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet, og består i dag av fem medarbeidere inkludert leder. ArbeidsoppgaverSom seniorrådgiver/utredningsleder vil du få dagsaktuelle og interessante oppgaver. Du vil få et særlig ansvar knyttet til følgende områder:Videreutvikle og følge opp transportsektorens rolle og bidrag i totalforsvaretFølge opp Samferdselsdepartementets forpliktelser innenfor NATO-samarbeidet Følge opp Samferdselsdepartementets deltakelse i nordisk samarbeid innen transportberedskapSentrale oppgaver er å gi faglige vurderinger og å utarbeide beslutningsgrunnlag for ledelsen i departementet, og involvere og koordinere berørte avdelinger. Du vil også samarbeide tett med våre underliggende etater og tilknyttede virksomheter, og andre departementer og myndigheter, blant annet i ulike arbeidsgrupper. Vår nye medarbeider vil også bidra i enhetens øvrige arbeid, som inkluderer utvikling og vedlikehold av beredskapsplaner, planlegging og evaluering av øvelser, håndtering av eventuelle hendelser, og løpende saksbehandlig.KvalifikasjonerVi søker deg som har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå i samfunnsvitenskapelige fag og noen års erfaring med  samfunnssikkerhetsarbeid, gjerne på strategisk nivå. Inngående kjennskap til hvordan forvaltningen fungerer og god forståelse for politiske prosesser er nødvendig.Det vil være en fordel med god kjennskap til planprosesser i både sivil og militær sektor, samt relevant utdanning og kurs i emner som samfunnssikkerhet, totalforsvar, beredskap, krisehåndtering, o.l.Vi vil ellers legge vekt på at du er selvstendig, selvgående og faglig engasjerthar evne til å lede prosesser, både internt i departementet, på tvers i departementsfellesskapet og overfor underliggende enheter. har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerhar gode norsk- og engelskkunnskaperDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som seniorrådgiver/utredningsleder i lønnsspennet fra kr. 620.000 – 880.000.Innplassering er avhengig av kvalifikasjoner. Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Espen Aamodt på tlf. 402 82 015.Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.
Frist 11.06.2023
Les mer
S
Vil du jobbe med budsjett og økonomi i Vegseksjonen? 
Om VegseksjonenTrygge og effektive vegar er viktig for transport av personar og varer, og for kvar folk kan bu og drive næring i Noreg. Vegseksjonen har ansvaret for finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehald av riksvegane og riksvegferjene våre. Vidare har seksjonen ansvar for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet samt oppfølging av utbyggingsavtalane med Nye Veier AS. Seksjonen har eit overordna ansvar for forvalting av veglovgivinga og delar av yrkestransportlova. Seksjonen har ein brei portefølje og jobbar med dagsaktuelle saker som krev ulik kompetanse og arbeid på tvers.Vi jobbar tett opp mot politisk leiing i departementet på budsjett- og vegsaker. Det vi gjer har stor merksemd frå både styremakter, media, interesseorganisasjonar og publikum.Vegseksjonen (VS) består no av 15 medarbeidarar i tillegg til seksjonsleiar og er ein av tre seksjoner i Veg-, by- ogtrafikksikkerhetsavdelinga.ArbeidsoppgåverVår nye medarbeider vil i hovudsak arbeide med:Utarbeide statsbudsjettet og oppfølging gjennom åretSeksjonen si styring av etatar og selskapBudsjett- og økonomioppfølging av seksjonen sine ansvarsområdeAnalyser og vurderingerFagleg støtte til politisk leiingSkrive svar på spørsmål frå politisk leiing og frå StortingetPolitikkutviklingRepresentere Samferdselsdepartementet og Vegseksjonen i nasjonale og internasjonale samanhengarKvalifikasjonarDu må ha relevant utdanning på masternivå, til dømes innan økonomi eller samfunnsvitskap. Det er ønskeleg med erfaring frå ei offentleg verksemd og erfaring med etatsstyring og økonomistyring. Kjennskap til samferdslesektoren eller budsjettarbeid i offentleg sektor vil vere ein fordel. Du er grundig og har god framstillingsevne både skriftleg og munnleg. Du har interesse for arbeid med tal. Du har stor arbeidskapasitet, trivst med ein hektisk arbeidskvardag og liker å arbeide med mange ulike saker. Du liker å samarbeide med kollegaer og tilsette i andre verksemder. Vi kan tilbyArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrande og interessante oppgåverHyggeleg arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMoglegheit for trening i arbeidstidaMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillinga er lønna som førstekonsulent/rådgjevar i spennet 520 000 - 690 000.Nyutdanna kan søkje. Vi krev 2-3 års relevant erfaring for stilling som rådgjevar.Generell informasjonDu kan få nærare informasjon om stillinga ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. 905 42 172.Samferdselsdepartementet meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ynskjer oss medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livsrøynsle og perspektiv, og oppmodar alle kandidatar med nødvendige kvalifikasjonar til å søkje. Vi vil tilretteleggje for medarbeidare som har behov for det.Vi oppmodar søkjarar til å krysse av om dei har funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i sine årsrapportar.I samsvar med offentleglova §25 kan det gjerast unntak for opplysningar om søkjar frå offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om det. Den som ønskjer å reservere seg mot å stå på offentleg søkjarliste, må grunngje dette. Ved eventuelt avslag, vil søkjer bli kontakta før offentleggjering og få tilbod om å trekkje søknaden.
Frist 18.06.2023
Les mer
S
Kommunikasjonssjef
Om stillingenKommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for politisk ledelse og departementet for øvrig, både i det daglige og i strategisk, langsiktig arbeid. Enheten jobber med viktige og dagsaktuelle saker knyttet til blant annet det grønne skiftet i transportsektoren, byutvikling, kollektivtrafikk, nye teknologier og mobilitetsformer, trafikksikkerhet, luftfart, vei og jernbane. Interessen for transportsektoren er stor, og kommunikasjonsenhetens oppgave er å legge til rette for en god og opplyst samfunnsdebatt og bidra til aktiv formidling av informasjon om regjeringens og departementets arbeid. Kommunikasjonsenheten består av seks engasjerte medarbeidere i tillegg til leder. Kommunikasjonssjefen er en del av departementsrådens ledergruppe og forventes å delta aktivt i ledelsen av departementet.ArbeidsoppgaverSom kommunikasjonssjef vil du være tett på utviklingen av samferdselssektoren og jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og fag. I tillegg til å lede kommunikasjonsenheten, vil du få ansvar for åbistå politisk ledelse i deres eksterne kommunikasjon og legge til rette for arbeid i forhold til pressenkoordinere departementets arbeid med taler, leserinnlegg og pressemeldingervære ansvarlig redaktør for Samferdselsdepartementets sider på regjeringen.no og på sosiale mediersørge for effektiv kommunikasjon i eventuell krisehåndteringbistå avdelingene i kommunikasjonsarbeid ved behovbidra til gode samarbeidsrelasjoner med resten av departementet, underliggende etater og andre samarbeidspartnerebidra konstruktivt i arbeidet med Nasjonal transportplanha ansvar for intranett og intern kommunikasjonVed valg av ny kommunikasjonssjef vil vi legge vekt påVi søker en dyktig, initiativrik og engasjert kommunikasjonssjef med gode lederegenskaper og bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn. Du må ellers harelevant høyere utdanningerfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeidgod rolleforståelseinnsikt i offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser, gjerne fra departementkunnskap om og interesse for ulike kommunikasjonsformersamfunnsengasjement og interesse for samferdselssektorengode lederegenskaper, evne til å bygge gode relasjoner, være fleksibel og skape tillitgode samarbeids- og formidlingsevnerstor arbeidskapasitet, evne til å trives med en hektisk hverdag og korte fristerDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres opp til og med hemmelig. Lønn etter avtale.Offentlig søkerliste og kontaktInteresserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no. Departementsråd Villa Kulild kan også kontaktes på tlf. 416 50 263.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke, og ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner oppfordres til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.
Frist 26.06.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for:

 • Post- og televirksomheten
 • Luftfarts-, veg- og jernbanesektoren
 • Riksvegferjene

Arbeidsområdet til departementet omfatter langtidsplanlegging, utredning og analyse samt lov- og forskriftsarbeid og budsjettsaker innenfor disse sektorene.

Departementet har etatsstyring av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Jernbanetilsynet, Post- og teletilsynet, samt Statens havarikommisjon for transport.

Videre forvalter departementet statens eierinteresser i Avinor AS, Posten Norge AS, NSB AS og Baneservice AS.

Samferdselsdepartementets oppgaver:

 • Politikkutforming:
  Forberedelse av saker som skal legges fram for Stortinget, blant annet statsbudsjettet med revisjoner, forslag om lover og lovendringer, planer for samferdselssektoren og saker som gjelder organisering og tilknytningsform for de virksomhetene som er underlagt departementet.
 • Etats- og virksomhetsstyring:
  Iverksetting av retningslinjer og krav som Stortinget fastsetter for de forvaltningsorganer og selskaper som departementet har ansvar for. For forvaltningsorganene består styringen i oppfølging og kontroll av at bevilgninger nyttes etter forutsetningene, at lov- og regelverk følges og at forvaltningsorganene har en organisasjon som er tilpasset oppgavene. Departementet har ansvaret for å forvalte statens eierskap av selskapene på en måte som ivaretar både bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Forvaltning:
  Behandling av saker etter gjeldende lov- og regelverk innenfor departementets ansvarsområde eller for statsforvaltningen allment. I tillegg behandles forespørsler fra enkeltpersoner og institusjoner, saker som er sendt ut for kommentarer fra andre departementer mv.

Samferdselsdepartementet ledes av samferdselsministeren. Den øvrige politiske ledelsen består av tre statssekretærer og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.

Samferdseldepartementet har fem avdelinger:

 • Plan-, økonomi og administrasjonsavdelingen
 • Luft-, post- og teleavdelingen
 • Veg- og baneavdelingen
 • Transportavdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen

Antall ansatte

Vi er omtrentlig 140 ansatte.