<  
>  

Jobbmuligheter som Samfunnsgeograf

Samferdselsdepartementet
Jobbmuligheter som Samfunnsgeograf
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Samfunnsgeograf. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Samferdselsdepartementet.
Relaterte stillingsannonser - Samfunnsgeograf
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Samferdselsdepartementet
logo
Seniorrådgiver/utredningsleder til Veiseksjonen
Om Veiseksjonen Veiseksjonen har ansvaret for finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Seksjonen har et overordnet ansvar for forvaltning av veglovgivningen og deler av yrkestransportlova. Vi jobber tett opp mot politisk ledelse i departementet og det vi gjør har stor oppmerksomhet fra både myndigheter, media, interesseorganisasjoner og publikum. Veiseksjonen (VS) består for tiden av 15 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder og er en av tre seksjoner i Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen.ArbeidsoppgaverVår nye medarbeider vil i hovedsak jobbe medsaker knyttet til statsbudsjettet og styring av veisektorenfergepolitikk og regjeringens satsinger innen fergefeltetras- og skredssikring innen veisektoren gjennom arbeidet med statsbudsjettet, Nasjonal transportplan og enkeltsakerutredning av store prosjekter etter statens prosjektmodellsamarbeid med andre departementer og fylkeskommunene på veiområdetalle typer saker innen seksjonens ansvarsområde i ett fylke (fylkesansvar)Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde kan også bli aktuelt avhengig av kompetansen til den som tilsettes. KvalifikasjonerFor å søke denne stillingen må du ha mastergrad innen økonomi/samfunnsvitenskap/statsvitenskap eller tilsvarende. Du må videre ha relevant erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra departement og/eller direktorat. Det er en fordel med kjennskap til og/eller erfaring med et eller flere av følgende fagområder: Vei, infrastrukturutbygging, utredning av store prosjekter etter statens prosjektmodell, statlig styring eller statlig budsjettarbeid.Vi vil legge vekt på følgende personlige egenskaper:Godt faglig skjønn og evne til å se sammenheng mellom kompliserte enkeltsaker/prosjekter og helhetlig utvikling av sektorenKunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelskKunne jobbe selvstendig og samarbeide godt med ulike folk og fagmiljøerKunne håndtere mange saker, tidspress og ta ansvar for framdrift på sine ansvarsområderVære analytisk og ha god vurderingsevneHa god forståelse av egen og Samferdselsdepartementets rolleDen som tilsettes bør kunne sikkerhetsklareres.Vi tilbyrArbeid med dagsaktuelle sakerUtfordrende og interessante oppgaverGode faglige utviklingsmuligheterHyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaerMulighet for trening i arbeidstidenMedlemsskap i Statens pensjonskasseStillingen lønnes som seniorrådgiver/utredningsleder i lønnsspennet fra kr. 620.000 - 850.000. Generell informasjonDu kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. 905 42 172.Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.
Frist 10.02.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for:

 • Post- og televirksomheten
 • Luftfarts-, veg- og jernbanesektoren
 • Riksvegferjene

Arbeidsområdet til departementet omfatter langtidsplanlegging, utredning og analyse samt lov- og forskriftsarbeid og budsjettsaker innenfor disse sektorene.

Departementet har etatsstyring av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Jernbanetilsynet, Post- og teletilsynet, samt Statens havarikommisjon for transport.

Videre forvalter departementet statens eierinteresser i Avinor AS, Posten Norge AS, NSB AS og Baneservice AS.

Samferdselsdepartementets oppgaver:

 • Politikkutforming:
  Forberedelse av saker som skal legges fram for Stortinget, blant annet statsbudsjettet med revisjoner, forslag om lover og lovendringer, planer for samferdselssektoren og saker som gjelder organisering og tilknytningsform for de virksomhetene som er underlagt departementet.
 • Etats- og virksomhetsstyring:
  Iverksetting av retningslinjer og krav som Stortinget fastsetter for de forvaltningsorganer og selskaper som departementet har ansvar for. For forvaltningsorganene består styringen i oppfølging og kontroll av at bevilgninger nyttes etter forutsetningene, at lov- og regelverk følges og at forvaltningsorganene har en organisasjon som er tilpasset oppgavene. Departementet har ansvaret for å forvalte statens eierskap av selskapene på en måte som ivaretar både bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Forvaltning:
  Behandling av saker etter gjeldende lov- og regelverk innenfor departementets ansvarsområde eller for statsforvaltningen allment. I tillegg behandles forespørsler fra enkeltpersoner og institusjoner, saker som er sendt ut for kommentarer fra andre departementer mv.

Samferdselsdepartementet ledes av samferdselsministeren. Den øvrige politiske ledelsen består av tre statssekretærer og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.

Samferdseldepartementet har fem avdelinger:

 • Plan-, økonomi og administrasjonsavdelingen
 • Luft-, post- og teleavdelingen
 • Veg- og baneavdelingen
 • Transportavdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen

Antall ansatte

Vi er omtrentlig 140 ansatte.