Skatteetaten

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Revisjon)

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.  

 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

 

Visjon

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

 

Antall ansatte

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

Les mer om Skatteetaten
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Video
Se flere videoer fra Skatteetaten
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Skatteetaten

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt Midt-Norge er en av fem regioner og har 585 medarbeidere delt i avdelingene Veiledning, Fastsetting, Kontroll og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving og Stab for administrasjon og lederstøtte. Vi er en etat som står overfor store omstillinger framover, og som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere gjør skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass.   Jurist Skatteetaten bygger opp et spennende og tverrfaglig miljø for kompensasjonsordningen innen merverdiavgift samt analyse og etterretning i Kristiansund. Totalt består gruppen av 20 nyrekrutterte medarbeidere som skal ha et landsdekkende ansvar for kompensasjonsordningen for merverdiavgift overfor kommuner, fylkeskommuner og andre kompensasjonsberettigede. Vi søker en jurist som vil være med å bygge opp et nytt fagmiljø. Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig teamarbeid mellom jurister og økonomer, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og et sterkt fagmiljø. Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål, og arbeidet vil bestå både av veiledning, informasjon og kontroll. Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Bidra til oppbygging av et tverrfaglig miljø for landsdekkende oppgaveløsning for kompensasjonsordningen og andre spesialiserte oppgaver innen mva. Veiledning og informasjonsvirksomhet knyttet til forståelse av regelverket Bidra til utvikling av fagmiljøet i gruppen og forbedring av rutiner Kontroll av kompensasjonsmeldinger og fastsetting av merverdiavgift Klagebehandling Veiledende og bindende forhåndsuttalelser Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT Erfaring innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel Erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Nysgjerrig, analytisk og løsningsorientert Evne til å planlegge og strukturere arbeidet Beslutningsdyktig Positiv bidragsyter til utvikling av et godt arbeidsmiljø Evne til å arbeide både selvstendig og i team Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse og låneordninger i Statens pensjonskasse Stillingen er plassert som Skattejurist/Seniorskattejurist (kode 1413/1501), fra kr. 447.000 – 630.000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
31.07.2018 Kristiansund
IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Arkitektur er en gruppe i Kompetansesenteret og består av ca. 20 høyt kompetente medarbeidere som jobber innen fagfeltene løsningsarkitektur og informasjonsarkitektur. Vi søker nå etter en leder av gruppen med virkning fra 01.01.2019. Hovedarbeidsområder for gruppen er: Løsningsarkitektur Informasjonsarkitektur Kompetanseutvikling Interessenthåndtering Skatteetaten gjennomfører en rekke større og mellomstore prosjekter for å utvikle og forbedre tjenestene som leveres til skattytere. For å nå målene med disse prosjektene er det nødvendig med et enhetlig løsnings- og informasjonsdesign, og gruppens medarbeidere er sentrale i utarbeidelsen av dette i løsningene. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Du får personalansvaret for gruppens medarbeidere og vil være rådgiver for etatens ledelse i spørsmål vedrørende prosjekter som ønskes gjennomført. Stillingen inngår i Kompetansesenterets lederteam og byr på spennende utfordringer med bl.a. følgende oppgaver: fasilitere fagforum innen gruppens fagområder, samt forvalte og videreutvikle gruppens kompetanseområder sikre at applikasjoner og infrastruktur bygges iht. vedtatte målbilder, veikart og standarder etablere, forvalte og operasjonalisere en felles informasjonsarkitektur avledet av virksomhetsarkitekturen samarbeide med flere ulike enheter i og utenfor IT-divisjonen for å styrke arkitekturfunksjonen i etaten delta aktivt i den helhetlige porteføljestyringen slik at arkitekturmessige målbilder hensyntas i prioriteringen allokere løsnings- og informasjonsarkitekter til prosjekter og utviklingstiltak ansvar for faglig innhold og evalueringskriterier for konsulentavtaler innenfor gruppens fagområder besørge faglig vurdering av ressurser ved eksternt innleie for gruppens kompetanseområder Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå minst 5 års relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor erfaring fra: personal- og linjeledelse bemanne utviklingsprosjekter arbeid mot toppledelse og beslutningsprosesser i ledergrupper IT som endringsdriver god forståelse for samfunnsutviklingen, inklusive potensiale for digitalisering god virksomhetsforståelse, herunder forståelse av brukernes behov god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov pågangsmot og gjennomføringsevne endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår evne til å samhandle og bygge relasjoner både internt og eksternt strukturert og analytisk lojalitet til beslutninger og prosesser Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 695 500 til kr 848 800 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
08.08.2018 Oslo
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Avdeling Tjenester har hovedansvar for å levere etatens maskinelle tjenesteproduksjon og brukerstøtte for brukerne av etatens IT-systemer. Avdelingen vil bestå av tre seksjoner: Fastsetting og datautveksling, Innkreving og Brukerstøtte. Seksjon Fastsetting og datautveksling skal ha ansvaret for leveranse av maskinell produksjon knyttet til inngående og utgående data, dataflyt gjennom felleskomponenter, produksjon av printtjenester for etaten og eksterne kunder, maskinell produksjon for fagapplikasjoner knyttet til fastsetting av skatt og særavgift, i tillegg til verdikjedeoppfølging og -overvåking knyttet til disse applikasjonene. Seksjonen består av fem grupper: Verdikjede, Fellesløsninger, Sentral print, Likning og Særavgift, som har ansvar for de ulike områdene. Seksjonen har ca. 90 medarbeidere. Etaten er i endring og samhandling for å nå felles mål vil stå sentralt for å lykkes i omstillingen vi står overfor. Stillingen inngår i avdeling Tjenesters ledergruppe og rapporter til avdelingsdirektør. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver planlegge, koordinere og følge opp maskinell produksjon for tjenester og komponenter knyttet til fastsetting av skatter og særavgifter delta i ulike arenaer og styringsgrupper for å følge opp oppgaver/prosjekt for f.eks. å sikre produksjonsperspektivet resultat- og fagsansvar for oppgavene i seksjonen, inkludert rapportering og økonomioppfølging personalansvar for og utvikling av seksjonens medarbeidere drive endringsprosesser Kvalifikasjoner høyere relevant utdannelse på masternivå lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet, minimum på bachelor minst 5 års relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor erfaring fra endrings- og forbedringsprosesser god skriftlig og muntlig fremstillingsevne har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov god forståelse for IT og produksjonsprosesser er en fordel fordel med kjennskap til Skatteetatens virksomhet Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår stor arbeidskapasitet, leveringsevne og evne til å jobbe med mange oppgaver til samme tid evne til å tenke helhetlig, se sammenhenger og ta ansvar utover eget ansvarsområde evne til å balansere fag og ledelse Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 750 000 – kr 865 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
08.08.2018 Oslo
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Underdirektøren har det overordnede ansvaret for gruppen med resultat, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til seksjonsleder for Kommunikasjon og brukerstøtte. Som leder av gruppen vil en av dine viktigste oppgaver være å opprettholde brukernes høye tilfredshet med brukerstøtte, ved blant annet å videreutvikle enhetens kontaktpunkter for alle typer daglige henvendelser og forespørsler. Du får ansvaret for at etatens 1. og 2. linje interne brukerstøtte på IT- og administrative systemer fungerer effektivt og brukervennlig. Du vil utøve stor grad av fjernledelse og drive tett oppfølging av eksterne leverandører. Du vil samarbeide tett med andre enheter i Skatteetaten. Gruppen har 15 fast ansatte og 5 innleide konsulenter, og er en av to grupper i seksjonen Kommunikasjon og brukerstøtte. Den strategiske retningen for enheten er å løse flest mulig henvendelser ved første kontaktpunkt. Enheten har også et brukerkommunikasjonsteam som skal sikre god brukerstøtte innenfor "hjelp til selvhjelp". Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver sikre at alle brukerhenvendelsene registreres og behandles innenfor SLA-krav sikre kvalitet og leveranser i henhold til gjeldene avtaler og KPI'er etterleve Hendelsesstyringsprosessen slik denne er dokumentert har ansvaret for etatens kontaktpunkt (SPOC) samt videreutviklingen av kommunikasjonskanalene/brukerportalen lede og videreutvikle brukerkommunikasjonsteamet resultat, personal- og økonomiansvar for enheten Kvalifikasjoner høyere relevant utdannelse på bachelornivå særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet god kjennskap til tjenesteytende virksomhet, samt erfaring fra service eller brukerstøttemiljøer. solid kommunikasjonsfaglig bakgrunn og erfaring og kan vise til gode resultater innenfor dette fagfeltet i tillegg til brukerstøttefeltet operativ erfaring fra Lean eller kontinuerlig forbedring og bidra til utvikling av hele verdikjeden i brukerstøtte slik at tjenesten møter fremtidige brukerbehov ledererfaring med resultat-, budsjett og personalansvar, og kunne vise til gode resultater har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov  har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår fleksibel og ha høy arbeidskapasitet operativ og serviceorientert selvgående Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 600 000 til kr 695 500 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
08.08.2018 Oslo
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? Juridisk avdeling er en av fire avdelinger i Skattedirektoratet. Avdelingen har ansvar for å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle etatens forvaltningsområder. Juridisk avdeling er etatens juridiske kontaktpunkt overfor Finansdepartementet. Avdelingen består av 4 seksjoner, og vi søker leder av Seksjon Næring. Seksjonen består av 3 grupper og har ansvaret for fagområdene merverdiavgift, skatt og særavgifter. Seksjonssjefen vil inngå i avdelingens ledergruppe. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Våre oppgaver er mangeartede, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både din faglige og personlige kompetanse. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver På seksjonens ansvarsområder som er mva, skatt og særavgifter: være ansvarlig for regelverksutviklingstiltak ha fokus på etatens rettsanvendelse ha dialog med FIN avklare prinsippielle saker delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning en sentral oppgave vil være en helhetlig tilnærming til næringsområdet personalansvar for underordende ledere i seksjonen Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn erfaring fra ledelse av et eller flere av seksjonens arbeidsområder gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjemen er interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår er løsningsorientert personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 900 00 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
08.08.2018 Oslo
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Avdeling Infrastruktur har ansvar for all infrastruktur og IT drift Skatteetaten. Våre systemer har stor samfunnsmessig betydning, både økonomisk og for borgerne og brukerne. Det stilles store krav til ytelse, kvalitet og brukervennlighet. Avdelingen består av tre seksjoner og har 150 medarbeidere. Seksjon Leveranse har ansvar for utvikling og videreutvikling av etatens tekniske infrastruktur som dekker alt fra klientutstyr, serverplattformer, skyløsninger, LAN/WAN, telefoni, sikkerhet-, drift- og datalagringsløsninger for etatens 6500 ansatte. Vi etablerer løsninger basert på tjenesteorientert arkitektur både for interne og eksterne løsninger som infrastrukturen må understøtte. Infrastrukturen designes for høy tilgjengelighet (24/7), sikkerhet. Vi har etablert en intern skyløsning og all infrastruktur og applikasjoner gjøres skyklare. Du vil du få en faglig spennende hverdag med å lede en gruppe på 14 medarbeidere som er lokalisert i Grimstad (10 stk.) og Oslo (4 stk.). Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning lede arbeid knyttet til utvikling og videreutvikling av nye løsninger innen IT infrastruktur og standardsystemer sørge for god ressursstyring og ressursallokering i gruppen sørge for team- og kompetansebygging i gruppen stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig Kvalifikasjoner relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole innen administrasjon, økonomi eller IT, gjerne på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet erfaring med ledelse av større IT Infrastruktur-prosjekter ledererfaring fra store organisasjoner med kompleksitet, teknologi og stort antall prosjekter erfaring med teknisk arkitekturarbeid god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår løsningsorientert, strukturert og nytenkende med evne til å ta initiativ du må trives med høyt tempo og stor arbeidsintensitet Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 720 000 – kr 820 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen kan ilegges seks måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
08.08.2018 Grimstad
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Gruppe Leveransestyring har ansvar for å følge opp og rapportere på gjennomføring av prosjekter og utviklingsoppdrag innenfor rammer gitt av Porteføljestyret. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver personalansvar for ca 15 medarbeidere styring av porteføljen til IT innenfor rammene gitt av Porteføljestyret porteføljerapportering til IT ledelse og SKD etablere og forvalte oversikter som viser utviklingsbehov som er på vei inn i porteføljen i IT status og oversikt over porteføljen som grunnlag for prioriteringer informasjon/kommunikasjon om endringer i porteføljen (nye, avsluttede prosjekter) utarbeide kapasitetsoversikter over utviklingskapasitet i IT behandle ressursbestilling i IT levere bistand til prosjektene (prosjektkontor) – bemanning, økonomirapportering, avrop eksterne konsulenter Kvalifikasjoner relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole innen administrasjon, økonomi, jus eller IT, på bachelornivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. erfaring med porteføljestyring i en større organisasjon med en stor utviklingsportefølje erfaring fra store organisasjoner med kompleksitet både ift teknologi og antall prosjekter erfaring med planlegging og gjennomføring av større IT - prosjekter god IT forståelse. god erfaring med å lede medarbeidere med bredt kompetansespenn. god skriftlig og muntlig fremstillingsevne god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov fordel med forståelse for smidige utviklingsprosesser fordel med erfaring med bruk av porteføljestyringsverktøy fordel med erfaring med estimering av prosjektkostnader fordel med erfaring med estimering av varige drift og forvaltningskostnader Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår har evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde har forhandlingsevne og evne til å finne gode pragmatiske løsninger gjennom dialog Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr. 750 000 –kr. 890 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen kan ilegges seks måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
08.08.2018 Oslo
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Gruppe Forretningspartner skal være bindeleddet mellom IT og de andre divisjonene og SKD. Den skal være en proaktiv rådgiver om IT mulighetsrom og forbedring av tjenestene og representere IT i de horisontale bestillingsprosessene. Gruppen vil koordinere rapportering på prosjektene og tjenestene mot divisjonene, og er ansvarlig på vegne av IT i avviksprosessen. Gruppen er også ansvarlig for IT sine leveranser i Porteføljestyringsprosessen. Gruppen har ansvar for å levere utredninger på bestilling. Arbeidet i gruppen er tenkt organisert rundt forretningsteam som jobber tett med resultatenhetene. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver personalansvar for ca 20 medarbeidere sikre at gruppen ivaretar ansvaret for den helhetlige kundedialog med SKD, og fungerer som et eskalering- og kontaktpunkt for forretningen i IT kalitetssikre bestillinger av høringer, utredninger, forprosjekter, utviklingsoppdrag eller porteføljestyrte prosjekter, herunder kvalitetssikre sakspapirer til porteføljestyret bistå divisjonene og SKD med å prioritere bestillinger iht. tilgjengelig kapasitet kontaktpunktet for SKD for hasteforespørsler og utredninger med korte svarfrister delta i ukentlig prioriteringsmøter og ivaretar IT sin rolle i etatens helhetlig prioriteringsprosess sikrer at gruppen leverer utredninger og sørger for at foreslåtte tiltak blir estimert med livsløpskostnader hvor gevinster blir spesifisert og gevinstplaner etablert løpende risikostyring av eksterne tjenester håndtere og vurdere avvik i IT ivareta avtaler med eksterne samarbeidspartnere Kvalifikasjoner relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole innen administrasjon, økonomi, jus eller IT, på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. erfaring med utredningsarbeid i brytningspunktet forretningsutvikling, rettsutvikling og IT-utvikling ønskelig erfaring med å besvare forespørsler fra eier (eksempelvis Finansdepartementet) med svært korte frister. erfaring med å få andre utenfor egen organisasjon til å levere på kritiske oppgaver med korte frister god IT forståelse og kunnskap om arkitekturmålbilder og løsningsmønstre. god forståelse for styringsprosesser/governance. god skriftlig og muntlig fremstillingsevne god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov god erfaring med å lede medarbeidere med et bredt kompetansespenn. fordel med erfaring fra et departement og en utførende etat ønskelig med erfaring fra inngåelse og implementering av tjenesteavtaler Personlige egenskaper har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår har evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde har forhandlingsevne og evne til å finne gode pragmatiske løsninger gjennom dialog Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr. 750 000 –kr. 890 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen kan ilegges seks måneders prøvetid.Generelt:Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
08.08.2018 Oslo

Traineeprogram

Traineeprogram i IT - Skatteetaten

Ønsker du å starte karrieren i et av landets ledende IT-miljøer? Med traineeprogrammet i IT ønsker vi å sikre oss unge talenter, både for å fremme nyskapning i offentlige tjenester og for å sørge for at kunnskap overføres mellom generasjoner. Programmet stimulerer også til nettverksbygging og muliggjør nye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi søker deg som er nyutdannet eller er i ferd med å avslutte din mastergrad. Vi vurderer også deg som har 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning. Du må gjerne ha en tverrfaglig bakgrunn med informatikk som basis. I tillegg er du samarbeidsvilling, ambisiøs, fleksibel og nytenkende. Traineeprogrammets organisering Programmet er 2-årig med en kombinasjon av faste og individuelt tilpassede hospiteringer. Du får besøke sentralskattekontor og skattekontor i regionene. Du vil oppleve samarbeid mellom mange enheter og profesjoner, hovedsakelig innen jus, skattefag og IT. Varierte og utfordrende oppgaver som sikter på å bred innsikt i organisasjonenes arbeidsområder.    Din kompetanseutvikling Foruten tett oppfølging av traineekoordinatoren som administrerer programmet, er det lagt opp til en rekke utviklingsaktiviteter: Kurs innen prosjektledelse. Tilbud om ITIL-sertifisering. En egen mentor med en sentral stilling i SITS følger deg og din faglige utvikling I hver gruppe traineene hospiterer, får de oppfølging av linjeleder og fadder. Ansettelsesforhold SITS tilbyr stabile og gode ansettelsesforhold med konkurransedyktige lønnsbetingelser. Du blir en del av et mangfoldig og trivelig arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling. Du får også goder som trening i arbeidstiden, aktivitetsdager, fleksitid, betalt overtid og sommertid fra mai til september. Etter endt traineeperiode er du ansett som en attraktiv ressurs til spennende stillinger i SITS.
Antall traineer
2 (3)
Sted
Oslo, Grimstad

Internship

Sommerjobb i Skatteetaten

Igjennom sommeren vil du få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Prosjektene vil variere fra år til år, avhengig av hva vi har behov for. Vi har tidligere hatt inne kandidater med IT bakgrunn, økonomer, organisasjon, med mer. Fristen for å søke sommerjobb i 2018 er utløpt. Sommerjobber for 2019 vil bli utlyst i desember 2018. Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysningene når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.
Sted
Oslo

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Skatteetaten rekrutterer ca. 300 nyansatte i året over hele landet. Våre største utdanningsgrupper er jurister, økonomer og revisorer og nå vil vi vise hvilke spennende oppgaver vi har å tilby. Skatteetaten har store fagmiljøer og mange utviklingsmuligheter.
Hør mer om vårt treningsprogram...eeeh.... Traineeprogram skal det vel være...:)!
I Skatteetaten er vi 500 mennesker som jobber med nyutvikling og videreutvikling av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. 70 av oss jobber med Java-utvikling. I løpet av årene som kommer skal vi bli flere.

Fakta om Skatteetaten

Adresse

se www.skatteetaten.no for kontaktinformasjon