Statnett

Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

  • sikre kraftforsyningen
  • bidra til verdiskapning
  • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Statnett

Du får den spennende oppgaven med å være med å realisere nyskapende løsninger for kraftsystemet. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. En meget sentral del av dette er arbeidet er å sikre en enhetlig kraftsystemmodell til bruk i ulike fagapplikasjoner. I dette arbeidet vil du få en sentral rolle. Din første rolle i Statnett vil være funksjonell arkitekt for kraftsystemmodellen.   Vi ser etter deg som ser muligheter og har nok teknisk kompetanse til å kunne snakke med utviklere og spesifisere krav på en god måte. Den viktigste jobben gjør du ute hos behovseier i linjeorganisasjonen, men du skal også snakke med prosjekter som trenger kraftsystemmodellen, og du skal koordinere med prosjekter i Norden og Europa. Du skal se behov i sammenheng og finne frem til de mest effektive og sikre løsningene for fremtiden.   Om deg:  Du skal bygge bro mellom IT- og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn Du forstår raskt komplekse spørsmål og evner å strukturere store informasjonsmengder  Du har gjerne erfaring med semantiske modeller  Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene  Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø  Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess Du ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid    Sentrale arbeidsoppgaver  Ansvar for funksjonell målarkitektur innenfor eget fagområde, i nært samarbeid med virksomhetsarkitekt og systemarkitekt  Ansvar for å samle inn, analysere og spesifisere arbeidsprosesser, behov og akseptansekriterier  Utarbeide kravspesifikasjoner, løsningsforslag og løsningsdesign  Kravmodellering, inkludert fremtidig prosess- og arbeidsflyt  Bidra med verifikasjon og test av løsning inkludert integrasjon med andre systemer (både eksterne og interne)  Bidra til godt produkteierskap for kraftsystemmodellene  Kvalifikasjoner  Erfaring fra strukturerte gjennomføringer av applikasjonsutviklingsprosesser; fra behovsavklaringer til ferdig implementerte løsninger ved hjelp av “smidige” metoder  Erfaring fra rolle som business analyst, produkteier, funksjonell arkitekt, løsningsarkitekt eller tester i utviklingsprosjekt   Kunnskap/erfaring fra energibransjen, innenfor kraftsystemdrifts, - markeds- og reguleringsområdet er en fordel  God teknologiforståelse for moderne utviklingsplattformer inkl. tjenesteorientert arkitektur  Forståelse for kompliserte verdikjeder på tvers av systemer  Kreativ i arbeidet med å finne nye og innovative løsninger  Om oss:   Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for ett mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap. Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere.   Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag.  Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger,   Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på. 
30.06.2019 Oslo
Du får den spennende oppgaven med å være med å realisere nyskapende løsninger for kraftsystemet. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. De fem nordiske systemoperatørene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale om utviklingen om ny nordisk balanseringsmodell (NBM). Den nye modellen innebærer flere markedsreformer, høy grad av automatisering og betydelig endring av prosesser og samspill mellom involverte aktører.   Du vil være helt sentral og pådriver i det viktige arbeidet med å etablere informasjonsarkitektur på tvers av alle prosjekter i programmet. Du får jobbe med begrepsdefinisjoner og begrepsmodell, informasjonsmodell, og grensesnittdefinisjoner for de forskjellige systemene for samspill lokalt, nordisk og europeisk. Du vil samarbeide med andre nordiske og europeiske aktører og arbeidet vil foregå i tverrfaglige team.   Om deg:  Du skal være med å etablere et felles "informasjonsspråk", så vi er opptatt av at du kommuniserer godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn  Du er analytisk og evner å strukturere kompliserte informasjonsmengder  Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene  Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø  Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess  Du ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid   Sentrale arbeidsoppgaver  Informasjonsmodellering på konseptuelt og logisk nivå   Utarbeide begrepsbeskrivelser og begrepsmodeller  Avstemme begreper, modeller og formater med interessenter  Generere/tilpasse skjema for informasjonsutveksling   Samarbeide med utviklingsteam om bruk av informasjonsmodeller, formater, API-design mm.  Sikre at informasjon lagres og utveksles på standardiserte formater i henhold til godkjente informasjonsmodeller  Videreutvikle metoder, prosesser, rutiner og verktøystøtte for informasjonsarkitektur  Kvalifikasjoner  Høyere utdanning innen IT eller tilsvarende relevante studier  Relevant arbeidserfaring, gjerne som informasjonsarkitekt i større IT utviklingsprosjekter  Kunnskap/erfaring fra energibransjen innenfor kraftsystemdrift/kraftmarkeder/kraftbalansering er en fordel  Erfaring innen analyse og modellering av prosesser og informasjonsflyt  Erfaring med UML, BPMN, Archimate og bruk av modelleringsverktøy  God visuell formidlingsevne  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk  Om oss:   Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for ett mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap. Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere.   Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag.  Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger.   Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.  Stillingen har organisatorisk tilhørighet i IT-divisjonen.  Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.  
30.06.2019 Oslo
Du får den spennende oppgaven med å være med på å realisere nyskapende løsninger for kraftsystemet. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. Her vil du få en sentral rolle ved at du skal være med på å lede arbeidet med realisering av nye samfunnskritiske IT løsninger. Du skal sikre at vi utvikler de mest effektive og sikre løsningene for fremtiden.   Vi ser etter deg med erfaring som teamleder eller med prosjektledererfaring, da gjerne fra applikasjonsutvikling av driftskritiske løsninger. Du tar utfordringen med å drive et prosjekt fra tidlig fase til produksjons-satt løsning. Den viktigste jobben gjør du mot forretning og behovseier der du viser at du har gode lytte- og kommunikasjonsevner og setter deg raskt inn i gjeldene prosjekt- og forretningskontekst. Du foretrekker å benytte smidig gjennomføringsmodell, og kombinerer det med beste praksis for prosjektstyring.   Om deg:  Du skal jobbe mot både IT og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn   Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet  Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene  Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess  Du ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid   Sentrale arbeidsoppgaver  Ansvar for å planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter som sikrer leveranser med høy verdi for virksomheten  Ressursstyring og organisering innenfor prosjektet  Støtte behovsanalyser og løsningsvurderinger   Bistå med å sikre og videreutvikle funksjonell løsningsarkitektur, funksjonelle og tekniske avklaringer for prosjektteamet  Bistå i eller lede anskaffelser  Kontraktsoppfølging, kostnadsanalyser, risikovurderinger  Oppfølging av egne prosjektressurser, inkl. utviklingsteam og leverandører  Koordinering, rapportering og samarbeid på tvers mellom virksomhet og prosjekt(er), med programleder eller prosjekteier  Prioritering og oppfølging av endringer   Overordnet testledelse  Kvalifikasjoner  Høyere relevant utdannelse  Erfaring og kompetanse på planlegging og ledelse av utviklings¬team og ledelse av tverrfaglige team  Erfaring med smidig gjennomføringsmodell  God kompetanse i prosjekt – og utviklingsmetodikk  God evne og interesse i å sette seg inn i de ulike interessenters behov for løsning  Erfaring fra strukturert gjennomføring av applikasjonsutviklingsprosesser fra behovsavklaringer til ferdig implementerte løsninger ved hjelp av “smidige” metoder  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)  Generell arbeidserfaring innen IT, og god teknisk forståelse  Erfaring fra gjennomføring av anskaffelser, kontrakts- og leverandøroppfølging  Kunnskap/erfaring fra energibransjen og internasjonal erfaring vil være en fordel  Kreativ i arbeidet med å finne nye og innovative løsninger   Om oss:   Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for et mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap. Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere.   Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag.  Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.  Stillingen har organisatorisk tilhørighet i IT-divisjonen.  Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.  
30.06.2019 Oslo
Du får den spennende oppgaven med å være med å realisere nyskapende løsninger for kraftsystemet. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. I dette arbeidet vil du få en sentral rolle ved at du skal være en viktig og helt sentral ressurs i arbeidet med design og realisering av nye IT løsninger. Vi er også i ferd med å bygge opp et tungt fagmiljø av IT arkitekter og utviklere. Du vil få en viktig rolle i dette arbeidet.  Vi ser etter deg som ser muligheter og som har god nok teknisk kompetanse til å kunne spesifisere og designe gode tekniske løsninger. Du skal være med på å etablere og forvalte rammer og krav for IT-arkitektur, sikkerhet og drift, slik at våre tverrfaglige team har best mulig forutsetninger for å være effektive.  Den viktigste jobben gjør du ute hos prosjekt og team der du følger opp løsningsarkitekter og sikrer gode, robuste og forvaltbare løsninger. Du skal se behov og teknologi i sammenheng og finne frem til de mest effektive og sikre løsningene for fremtiden.   Om deg:  Du skal jobbe mot både IT og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn   Du forstår raskt komplekse spørsmål og evner å strukturere store informasjonsmengder  Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene  Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø  Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess  Du ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid   Sentrale arbeidsoppgaver  Design og realisering av nye tjenester  Integrasjon mellom systemer  Bidra til å videreutvikle god digital sikkerhet og en moderne arkitektur i samsvar med IKT-strategien  Systemansvar og forvaltning av eksisterende løsninger i kontakt med leverandører  Arbeide med digitale løsninger.  Eks. Prognosestøtte basert på maskinlæring, automatiske droneoperasjoner, prediktivt vedlikehold, probabilistisk beslutningsstøtte, digital tvilling, sensorstrategi, kunstig intelligens, sanntids overvåkingssystem.   Standardiseringsarbeid   Kvalifikasjoner  Høyere utdannelse og arbeidserfaring som systemutvikler og systemarkitekt  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  Relevant erfaring eller kjennskap til ett eller flere av følgende områder:  Design av større driftskritiske – og samfunnskritiske systemer  Systemutvikling og arkitektur  Microservices  Digital sikkerhet  Iterativ utviklingsmetodikk, for eksempel SCRUM, DevOps e.l  Java, .Net, Python eller andre programmeringsspråk  Webteknologi og front-end rammeverk  Integrasjon  BigData teknologier   Sensorer og sensordata, værdata etc  SCADA-System  PMU  Kunnskap om energibransjen og kraftsystem-domenet er ønskelig (men ingen forutsetning)  Kreativ i arbeidet med å finne nye og innovative løsninger  Om oss:   Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for ett mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap. Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere.   Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag.  Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger,   Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.  Stillingen har organisatorisk tilhørighet i IT-divisjonen.  Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.
30.06.2019 Oslo

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

HR Konsulent

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo