Statnett

(Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør)

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:27.04.2018
Arbeidssted :Oslo

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:25.04.2018
Arbeidssted :Oslo

Ledige stillinger hos Statnett

Enheten Anleggsforvaltning i divisjon Drift og marked har eierskap til de vesentlige arbeidsprosesser i Statnetts anleggsdrift og skal drive frem kontinuerlig forbedring og med mål om å «drifte mer anlegg uten tilsvarende vekst i ressurser». Avdeling Vedlikehold og fornyelse består av seksjonene Anleggsdokumentasjon, Vedlikehold, Overvåkningssenter og Lager og er for øvrig ansvarlig for Plan for anleggsforvaltning. Seksjon Vedlikehold Seksjonen har ansvar for å lede og forbedre arbeidsprosesser og metodikk med tilhørende egnet verktøy for effektivt vedlikehold av Statnetts anlegg. Seksjonen består p.t av ca 10 medarbeidere. Som vedlikeholdsingeniør vil du få særlig ansvar for tilrettelegging, samarbeid og oppfølging av vedlikeholdsrelaterte arbeidsoppgaver på enten anleggstype eller mot deler av driftsområdene. Du vil ta del i og å være med på å utvikle Statnetts fagkompetanse knyttet til vedlikehold. Sentrale ansvarsområder Bidra til utvikling og forbedring av Statnetts vedlikeholdsmetodikk og -program Være kontaktpunkt og dedikert samarbeidspartner for ytre drift. Være bindeledd mellom driftsgruppe eller fagområde og seksjon Vedlikehold Bistå driftsgruppene/fagområde i etterlevelse av krav og planlegging, gjennomføring og rapportering av vedlikeholdsrelaterte arbeidsoppgaver Bistå linjen i å sikre komplett teknisk struktur og oppdatert anleggsdokumentasjon Planlegge og gjennomføre RCM-analyser og forbedre vedlikeholdsprogram Opplæring av operative medarbeidere i vedlikeholdsrelaterte arbeidsoppgaver og systemverktøy
20.04.2018 Oslo
Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur. Avdelingen infrastruktur sentralt har ansvaret for drift og forvaltning av Statnett sin IKT-infrastruktur. Med infrastruktur mener vi: nettverk, operativsystemer, IKT-sikkerhet, servere, lagring, backup & restore, databaser osv. Avdelingen har tett samarbeid med andre avdelinger både i og utenfor IKT-divisjonen. Dessuten er avdelingen ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en omfattende infrastruktur til alle brukere i Statnett. Statnett har mange pågående strategiske prosjekter der det er behov for en infrastrukturarkitekt som kan ivareta våre interesser og samarbeide tett med andre arkitekter i IKT-divisjonen. Våre verdier, felleskap, respekt og langsiktighet representerer vår kultur. Arbeidsoppgaver: Etablering av interne IaaS og PaaS løsninger som skalerer til ekstern sky Etablering av infrastruktur, overvåkning og sikkerhetsløsninger for å ta i bruk eksterne SaaS tjenester på en god måte Delta i prosjekter ved innføring av nye IT-løsninger eller endringer av eksisterende løsninger og sørge for at prosjekter gjør gode arkitekturvalg med fokus på underliggende infrastruktur, blant annet støtte til innføring av Office365 med hovedfokus på underliggende infrastruktur Bidra til etterlevelse av Statnetts sikkerhetspolicy, både i forvaltning og i prosjekter. Delta i prosjekter og standardiseringsarbeid med ansvar for spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt mot infrastruktur Flere gode grunner til å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy Vi har jobbmuligheter over hele landet Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere   Vi tror du har: Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Vi ønsker dog at du har minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra større prosjekter. Arkitekturforståelse,  teknisk IKT forståelse og evne til å se teknologi i sammenheng med forretningsmessige mål. Kompetanse på sikkerhetsarkitektur. Erfaring med oppsett og  bruk av hybride infrastrukturløsninger mellom sky og internt, hvorpå det er spesielt positivt med erfaring fra innføring av Microsofts Office365  fra et infrastrukturperspektiv.  Personlige egenskaper Du liker å jobbe i grensesnittet mellom mennesker og teknologi, samt se muligheter for  effektivisering ved bruk av ny eller eksisterende teknologi Du evner å bygge gode relasjoner mot forretningen og forstå deres behov samtidig som du evner å formidle og diskutere løsninger med teknisk fagpersonell Du har gode analytiske  evner, og er vant til å arbeide metodisk og strukturert for å nå fastsatte mål Du har gode samarbeidsevner, er inkluderende og serviceinnstilt Du kan kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Høres dette interessant ut? Søknader registreres elektronisk med kontaktdata. CV og søknad legges ved som vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Da oppfordrer vi deg til å ringe for en uforpliktende prat med rekrutteringsrådgiver, Lee Harald Aas på telefon 410 32 000, evt. send e-post til lha@glasspaper.no. Din henvendelse holdes konfidensiell.
25.04.2018 Oslo
Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer og vi ser at digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. Dette vil kreve at Statnett har arkitektur og teknologi som håndterer den økte kompleksiteten, slik som prosessering av mer sanntidsdata, økt automatisering, utnyttelse av kunstig intelligens og Big Data.  Som ansvarlig for vår Big Data plattform vil du forvalte og videreutvikle løsningen som vil være det naturlige lagringsstedet for innsamlede data i Statnett. Du vil ha ansvar for å etablere og utvikle rammer, plattformen, forvaltningen og driftsmetodikk i samarbeid med kollegaer. Big Data-plattformen er under etablering for feilanalyse og tilstandsovervåkning, og vil på sikt kunne dekke en rekke andre identifiserte bruksområder. Stillingen har organisatorisk tilhørighet under IKT divisjonen. IKT-divisjonen leverer tjenester for overvåking og styring av kraftnettet, sikring av balansen mellom produksjon og forbruk, avregning av krafttransporten, samt systemer for drift og vedlikehold av Statnetts stasjoner, linjer og kabler. Du vil jobbe tett med systemansvarlig for datavarehus og rapportering, samt resten av forretningen. I stillingen vil du også samarbeide med utviklere, driftsansvarlige, systemansvarlige og systemarkitekter. Sentrale arbeidsoppgaver: Sette rammebetingelser for Big Data løsningen til Statnett Lage planer, krav og rammer for videreutvikling av plattformen Jobbe tett med forretningen for å forstå forretningsbehov og nye bruksområder for Big Data løsningen Videreutvikle løsningen samråd med virksomhets- og systemarkitekter Ivareta krav til informasjonssikkerhet
27.04.2018 Oslo
Statnett, et statsforetak eid av staten ved olje- og energidepartementet, er systemansvarlig i det norske kraftsystemet med fokus på forsyningssikkerhet, klima og verdiskapning. Vår IKT-divisjon gjennomfører betydelige investeringer i IT-systemer som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Statnetts ansvar for å drifte og utvikle kraftnettet kan ikke ivaretas uten avanserte IT-systemer og Statnett er inne i en spennende periode med mange utviklingsprosjekter.  For å lykkes med dette, ønsker vi å styrke en av våre enheter ved å ansette en ny systemarkitekt. Systemarkitekten får en sentral rolle i å påse at Statnetts valgte arkitektur og standarder blir etterlevd, både internt i eget utviklingsmiljø og men også hos våre samarbeidspartnere. Videre vil systemarkitekten bistå i valg av teknologier og være enhetens arkitekturansvarlig. Integrasjon og grensesnittløsninger vil bli viktige fokusområder, både i anleggsforvaltning og fellesfunksjoner. Enheten systemarkitekten vil bli en del av, er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje som består av mange forskjellige virksomhets- og fagsystemer. Virksomhets- og fagsystemene er basert på ulike typer teknologier hvorpå en hovedvekt er på Microsoftbasert programvare. Enheten samarbeider tett med andre enheter, og man inngår i et større arkitekturforum internt. Arbeidsoppgaver: Delta i utarbeidelse og forvaltning av Statnetts IT-arkitektur herunder metodikk, standarder og målbilder. Man vil også bidra til at disse blir fulgt i praktiske prosjekter. Ansvar for etterlevelse av Statnetts sikkerhetspolicy, både i forvaltning og i prosjekter. Delta i prosjekter og sikre at det blir gjort gode arkitekturvalg både i nye systemer og ved endringer av eksisterende IT-løsninger. Delta i prosjekter og standardiseringsarbeid med ansvar for spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt. Flere gode grunner til å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene Vi bidrar i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som blir benyttet av mange mennesker Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver Vi er en av energibransjens mest populære arbeidsgivere Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere  Vi tror du har: Bachelor- eller masternivå innen IT og minimum 5 års arbeidserfaring. Erfaring med IT-arkitektur generelt, gjerne fra større prosjekter. Arkitekturforståelse, teknisk forståelse og evne til å se teknologi i sammenheng med forretningsmessige mål. Kompetanse på Microsoft baserte løsninger. Erfaring med integrasjon og integrasjonsløsninger. Fordel med kjennskap til Oracle produkter. Kompetanse på sikkerhetsarkitektur og aktuelle lover / regler.  Personlige egenskaper Du har gode analytiske evner, og er vant til å arbeide metodisk og strukturert for å nå fastsatte mål. Du liker å jobbe i grensesnittet mellom mennesker og teknologi, samt se muligheter for effektivisering ved bruk av ny eller eksisterende teknologi. Du har gode samarbeidsevner, er inkluderende og serviceinnstilt Du kan kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Høres dette interessant ut? Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende prat med rekrutteringsrådgiver, Lee Harald Aas på telefon 410 32 000, evt. send e-post til lha@glasspaper.no. Din henvendelse holdes konfidensiell. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnsjekk og sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater.
02.05.2018 Oslo

Traineeprogram

Trainee i statnett
Antall traineer : 4 (flere)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 20
KUBE
Antall interns : 6 (flere)

Lærlinger

Energimontørlærling
Antall lærlinger : 12 (30 - 40)

Rekrutteringskalender

 • APR 20
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 25
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 27
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Elektriske øyeblikk. Hva er det som knytter landet vårt sammen, og gjør det mulig for oss å gjøre det vi vil?
Hvordan er det å jobbe i Statnett? Hva slags muligheter finnes?
Å jobbe med IKT i Statnett er ikke som i hvilken som helst annen IKT-bedrift. Bli med to av våre medarbeidere på topptur i Møre og Romsdal.
Hvordan blir din elektriske fremtid?
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
Mitt yrke: jobb i Statnett. Møt Magnus.
Vil du bidra til digitalisering i Statnett? Som trainee hos oss får du jobbe med hele det nordiske kraftsystemet!
Som trainee i Statnett får du påvirke din egen utvikling. Vil du bidra til å ta kraftbransjen inn i den digitale fremtiden?
Vil du bidra til digitalisering i kraftsystemet? Finn ut mer om trainee-stilling i Statnett!
Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser. Se film om de største prosjektene våre.
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

Fakta om Statnett

Adresse

Postadresse:
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:
Nydalen allé 33
0484 Oslo