Tolletaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Tolletaten

Vil du være med på å videreutvikle virksomhetsstyringen i Tolletaten?     Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver innenfor viktige områder av virksomhetsstyringen med stort utviklingspotensial?    Tolldirektoratet skal etablere en funksjon for kvalitets- og prosesstyring og søker en seniorrådgiver som skal ha ansvar for å modellere virksomhetsprosessene og bidra til å etablere bedre kvalitets- og prosesstyring i etaten.     Som seniorrådgiver i Tolldirektoratet vil du modellere og dokumentere etatens virksomhetsprosesser. Du vil sammen med en sentral virksomhetsarkitekt jobbe på tvers i virksomheten for å etablere prosess- og kvalitetsstyring og bidra til gode endringsprosesser. Dere vil også jobbe tett opp mot eksisterende arkitekturmiljøer i direktoratets IT-avdeling som har ansvaret for IT-arkitektur og etatens digitaliseringsprogram.    Du vil få ansvar for å forvalte virksomhetsmodellen når den er etablert. Du vil bidra til at etatens ledelse har en god forståelse av roller, ansvar og myndighet gjennom å avklare grensesnitt mellom prosesseiere, systemeiere og linjeorganisasjonen. Etaten skal gjennomføre en omfattende omstilling i løpet av 2019 og etablering av prosessmodell vil være sentralt i dette arbeidet.     Du vil også ha en sentral rolle i å løfte etatens kompetanse gjennom opplæring og veiledning innenfor fagområdet. Din arbeidshverdag vil være preget av et utstrakt samarbeid med hele etaten og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen.    Sentrale arbeidsområder:  etablering og implementering av prosessorientert styringssystem. Etaten er i prosess for å anskaffe systemunderstøttelse på området.  modellering og forvaltning av etatens styrings-, kjerne- og støtteprosesser  bidra til avklaring av grensesnittutfordringer ifm pågående omorganisering  rådgivning innenfor fagområdet på alle organisatoriske nivå   bidra innen virksomhetsstyring i tett samarbeid med andre fagmiljøer internt    Vi tilbyr:   varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i en etat i sterk utvikling  et inspirerende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer  en fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  arbeidssted sentralt i Oslo. Direktoratet flytter inn i nye lokaler i Tollbugata 1 ved siden av Oslo S i løpet av 2019.  lønn som seniorrådgiver etter Statens regulativ kr. 550 000 – 750 000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.    Kvalifikasjoner: relevant mastergrad. Bachelor inkl. realkompetanse kan kompensere for kravet om master.   minimum 3 års erfaring innenfor fagområdet, gjerne som konsulent  erfaring med prosjektarbeid/-ledelse  erfaring fra prosessledelse, digitalisering, virksomhetsarkitektur, risikostyring  kompetanse innen BPM vil være en fordel  erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet   god skriftlig og muntlig framstillingsevne    Egenskaper: utadvendt, nettverksbygger og nysgjerrig  meget gode kommunikasjonsevner og fremstillingsevne, spesielt til å presentere og forklare budskap til både IT og kjernevirksomheten i etaten  god til å planlegge og gjennomføre planlagte aktiviteter  løsningsorientert med sterkt brukerfokus  analytisk og metodisk    Vitnemål og attester vedlegges søknaden elektronisk.    I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.    Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.     Seksjon for strategi og plan er en av fem seksjoner i avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner i Tolldirektoratet. Vi har det faglige ansvaret for strategiutvikling, langsiktige planprosesser, rammeverk for styring og kontroll, mål- og resultatstyring, kvalitets- og prosessledelse samt risiko- og sikkerhetsstyring. Seksjonen er nyetablert og er under oppbygging mot totalt 9 årsverk.     For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb    Søknadsfrist: 20.01.2019 
Haster! Oslo
Vi søker etter en funksjonell arkitekt som kan være med å definere og videreutvikle digitale tjenester for næringslivet, innbyggere og ansatte. Stillingen er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling. Seksjonen har eget fagnettverk for funksjonell arkitektur hvor det fokuseres på kompetansedeling og metodeutvikling.   Hos oss vil du:  delta i alle faser fra konsept til forvaltning  ha mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet med funksjonelle målbilder og mer detaljert inn i utviklingsteam  jobbe tett med produkteiere og fagressurser med å avdekke behov og utvikle idéer og konsepter  inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus på å forene smidighet og profesjonalitet for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi  bruke din kompetanse til å utforme fremtidsrettede tjenester som adresserer vårt samfunnsoppdrag    Vi ser etter deg som:   evner å forstå og kommunisere abstrakte konsepter og strukturer  trives med å drive prosesser metodisk  er åpen, kreativ og fremoverlent og kan være en god sparringspartner for virksomheten  evne til å sette deg inn i nye fagområder, regelverk og arbeidsprosesser  kan kommunisere med både med teknologer, virksomhetens beslutningstakere og sluttbrukere  liker utfordringene i å forene juridiske føringer med god brukeropplevelse   Kvalifikasjoner:  fullført mastergrad innen IT eller andre nærliggende fag. Bachelorgrad og spesielt relevant erfaring kan kompensere for kravet om master  minimum fem års relevant arbeidserfaring  teknisk forståelse og bakgrunn; ha deltatt i utviklingsprosjekter og ha erfaring med tjenesteorientert arkitektur  forstår komplekse virksomhetsprosesser og funksjonelle behov for IT-løsninger  erfaring med kost/nytte- og samfunnsøkonomiske analyser  erfaring med å utforme informasjonsarkitektur og anvende informasjonsmodellering som et ledd i utforme funksjonell arkitektur  kunnskap om brukersentrert utforming, brukskvalitet, personvern- og tilgjengelighetskrav  bred erfaring med behovskartlegging, prosessmodellering og kravspesifisering i smidige gjennomføringsmodeller  meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk    Vi tilbyr:  lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 682 200 - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   mulighet til faglig utvikling  utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø  godt kollegialt og sosialt miljø  sentral beliggenhet ved Oslo S  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden    Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.     Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.      Søknadsfrist er 22.01.2019 
22.01.2019 Oslo
Vil du være med på å utvikle fremtidens IT- løsninger for en etat i endring?    Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Samtidig vil fjerning av 350-kroners grensen stille nye krav til vår oppgaveløsning.   Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter som skal gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi jobber kontinuerlig med å fornye våre løsninger med fremtidsrettede teknologivalg, deriblant analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering. For å raskt kunne realisere nytteverdi for våre brukere, har vi etablert en smidig arbeidsmetodikk og kontinuerlige leveranser.    Vi søker derfor etter flere Java-utviklere som kan være med å lage løsninger som understøtter digitalisering og gir god brukeropplevelse for næringslivet, private og interne brukere. Vi er på jakt etter deg som har noen års erfaring med Java-utvikling, men også nyutdannede med svært god teknisk kompetanse vil bli vurdert. Stillingene er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling.   Hos oss vil du:  utvikle og vedlikeholde løsninger basert på Java og open source-produkter  inngå i tverrfaglige utviklingsteam som jobber smidig og leverer ny funksjonalitet hyppig ut til brukerne basert på dev/ops-tankegangen  jobbe tett sammen med både brukere og arkitekter for å utforme gode brukervennlige løsninger  jobbe med ny og spennende teknologi     Vi ser etter deg som:   har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver  er kvalitets- og resultatorientert og liker å jobbe i team  har interesse for, og evne til å forstå kompleks forretningslogikk  har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner    Kvalifikasjoner:  relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå  god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk, gjerne engelsk i tillegg interesse for og erfaring med smidige metodikker som Scrum eller Kanban  kjennskap til tjenesteorientert arkitektur  erfaring med systemutvikling innenfor et eller flere av følgende områder:      - utvikling og vedlikehold av serverlogikk «back-end»      - utvikling av JavaScript-basert «front-end»      - utvikling av micro-tjenester med REST basert grensesnitt      - utvikling av automatiserte tester med moderne rammeverk      - bruk av databaser      - kjennskap til verktøy som Git, Maven, Nexus, Docker, Jenkins, Splunk, Spring, ElasticSearch og Openshift    Vi tilbyr:  lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 505 800 –713 600 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. mulighet til faglig utvikling  utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø  godt kollegialt og sosialt miljø  sentral beliggenhet rett ved Oslo S  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden    Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.     Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.      Søknadsfrist er 22.01.2019. 
22.01.2019 Oslo
Vi søker etter en prosjektleder som kan være med å lede utvikling av digitale tjenester for næringslivet, innbyggere og ansatte. Vi søker deg som har erfaring med å drive prosesser i tidligfase slik at vi får definert opp gode prosjektforslag, og som deretter kan lede prosjektet i mål. Stillingen er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling.     Hos oss vil du:  være en sparringspartner for virksomheten i arbeidet med å utvikle idéer frem til konkrete prosjektforslag  lede større og mindre prosjekter som alle har elementer av både IT og endringsledelse  lede utviklingsteam med smidig utviklingsmetodikk for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi være en viktig bidragsyter inn i det løpende forbedringsarbeidet rundt smidige prosesser og arbeidsmetoder inngå i et sterkt tverrfaglig miljø hvor du bidrar til godt samspill mellom it/teknologi, brukervennlighet og det tollfaglige   Vi ser etter deg som:  evner til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukerperspektivet   er løsningsorientert, strukturert og trives med å drive prosesser   er god med mennesker, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  er engasjert og initiativrik, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater.   evner å gi retning og motivasjon og bygge velfungerende team  bygger nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål  er trygg i situasjoner med stor grad av usikkerhet og endring    Kvalifikasjoner  fullført mastergrad innen IT eller andre nærliggende fag. Annen utdanning på bachelornivå og spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning  erfaring med prosjektledelse innen IT-området  erfaring med kost/nytte-vurderinger og samfunnsøkonomiske analyser  dokumentert kompetanse innen prosjektledelse og smidige metoder f.eks Prince2, Scrum, Kanban, Devops e.l.   gode kunnskaper om teknologi og digitalisering   meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk    Vi tilbyr  lønn etter statens regulativ som rådgiver eller seniorrådgiver, 682 200 - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes   utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling   godt kollegialt og sosialt miljø   gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse   sentral beliggenhet ved Oslo S  fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden    Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.  Tolletaten er en IA-bedrift.     Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.        Søknadsfrist er 22.01.2019 
22.01.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

 • JAN 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 22
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Rådgiver Tolldirektoratet

Filmer

Vil du blir en samfunnsbeskytter? Tolletaten søker aspiranter!

Fakta om Tolletaten

Adresse

Schweigaards gate 15'
Pb. 8122 Dep
0032 Oslo