Tollere beskytter samfunnet ved å hindre narkotika og farlige varer å komme inn til landet. De medvirker også til at milliarder kommer inn i statskassa i form av toll og avgifter. Som toller vil du også bidra i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Hva gjør en toller?

Mange tollere har sin arbeidsdag i grensekontrollen. Her kontrollerer tollerne personer, varer, kjøretøy og båter på utkikk etter ulovlige varer. Det kan være alt fra dyr og smittefarlig mat, til narkotika, våpen og valuta. Smuglerne har stadig nye framgangsmåter, og tollerne må hele tiden utvikle sine metoder.

Tollere arbeider også på kontor og jobber med saksbehandling eller ekspedisjon. De ser til at varer blir riktig deklarert og fortollet. De kan også drive med opplæringsoppgaver til næringslivet og privatpersoner, eller få administrative oppgaver.

Som toller kan du også få arbeide med etterretning og analyse, slik at kontrollene blir målrettede. Tollere kan være med på aksjoner sammen politiet, vegvesenet, mattilsynet, skatteetaten og kystvakta.

Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har hundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Narkotika- og valutahundene bidrar hvert år til betydelige beslag.

Som toller i grensekontrollen må du regne med turnusarbeid.

Søk stilling som tollaspirant

Tollregionene lyser ut tollaspirantstillinger som regel en gang i året. Det er om lag 25 stillinger ved hvert opptak. Stillingene er fordelt etter behov og ofte over hele landet. Du søker om å bli tollaspirant i en bestemt tollregion, og du vil senere være ansatt i denne tollregionen. 

Tolletaten tar ikke imot åpne søknader, så følg med når stillingene blir utlyst. Når stillingene er utlyst vil du finne dem under «stilling ledig» på hjemmesiden vår. Her vil du også finne elektronisk søknadsskjema. Alle som søker får svar på om de får stillingen eller ikke.

Sjekk om det er ledige tollaspirantstillinger og bli varslet om stillingsutlysninger

Tollerutdanningen

Tollerutdanningen er en etatsopplæring som har lange og gode tradisjoner og er en av de få gjenværende etatsopplæringene i landet. Opplæringen du får her er både praktisk og teoretisk og gir deg de grunnleggende kunnskapene du trenger for å jobbe som toller. Hoveddelen av den teoretiske opplæringen vil foregå i Oslo, men mesteparten av tiden får du opplæring og praksis i den tollregionen hvor du er ansatt. Det vil si at du raskt får prøvd deg ute i felten.

Opplæringen er på til sammen 26 måneder. Etter dette har du 22 måneders plikttjeneste.

Les om tollerutdanningen

Hva må til for å bli tollaspirant?

For etaten er det viktig med en høy grad av tillit fra samfunnet. Våre tjenestemenn må derfor opptre i samsvar med etatens interesser, samfunnets krav og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med etatens etiske retningslinjer. Tolletaten leter etter folk som vil ta ansvar for fellesskapet og er interessert i våre oppgaver. Du må være utadvendt og ha gode samarbeidsegenskaper. Samtidig må du kunne jobbe selvstendig, ta initiativ og vise fleksibilitet i oppgaveløsningen.

For å kunne bli vurdert til en tollaspirantstilling må du ha generell studiekompetanse når du søker.

Generell studiekompetanse forutsetter at man har fullført og bestått et videregående utdanningsløp som avsluttes med enten fagbrev eller vitnemål. Du kan også oppfylle kravet om generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen. Dette forutsetter at du er (eller fyller) minst 23 år i løpet av opptaksåret. Du må dokumentere å ha bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag, og mer enn 5 år heltids arbeidserfaring, utdanning eller annen heltidsbeskjeftigelse. 

Det er også et krav at du skriver og snakker godt norsk, og at du har gode engelskkunnskaper.

Du må også ha førerkort klasse B. Vi kan vurdere unntak i helt spesielle tilfeller der søkeren er særlig godt kvalifisert. Du som kandidat forplikter deg da til å ta førerkort i løpet av tiden som tollaspirant.

Det pleier å være mange søkere til tollaspirantstillingene. Søkere som har relevant arbeidserfaring eller utdanning vil ha større mulighet til å bli valgt ut. Det er mange ulike oppgaver i Tolletaten, og derfor er det mange fag som kan være relevante. Eksempler er språkkunnskap, økonomi, pedagogikk, IKT, matematikk, kjemi, farmakologi, jus, sosiologi eller flerkulturell forståelse. Det kan også være en fordel om du har en yrkesutdanning, erfaring fra forsvaret eller annen relevant arbeidserfaring.

Du trenger ikke norsk statsborgerskap for å søke, men du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse. Du må være lovlydig, og vil bli bedt om å legge fram politiattest før tilsetting. 

Tolletatens etiske retningslinjer

Lønn

Grunnlønna ligger på 290 000 – 381 000 kroner i året som tollaspirant. Når du er ferdig utdannet og er blitt tollinspektør, er startlønna på mellom 337 600 – 477 800. En gjennomsnittlig tollinspektørlønn tilsvarer kr 396 800.  Du får lønnstillegg for helgevakter, nattevakter, helligdager osv.

Ansatte i Tolletaten blir medlemmer i Statens pensjonskasse, som blant annet har gunstige låneordninger. Se mer her: www.spk.no

Karriere

Tolletaten legger vekt på at ansatte skal få relevant kompetanseutvikling. I Tolletaten vil du få mulighet til å fordype deg i enkelte fagområder, og endre arbeidsoppgaver underveis i karrieren. Enkelte tollere velger å bli tollrevisorer, som er en egen etterutdanning.

Det er muligheter for varierte oppgaver i etaten. En del tollere går over til stillinger i Tolldirektoratet i Oslo, der de kan jobbe med saksbehandlingsoppgaver, regelverksutvikling, internasjonalt arbeid eller andre utviklingsoppgaver for etaten. 

Noen tollere går etter hvert over i lederstillinger i etaten. 

Med arbeidserfaring som toller vil du også være attraktiv i næringslivet, som for eksempel i transport- og spedisjonsbransjen.

Les om tollerutdanningen

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på e-post: post@toll.no