Traineeprogram

Finansdepartementets traineeprogram - Finansdepartementet

Finansdepartementet tilbyr traineeprogram/praktikantopphold for jusstudenter i Skattelovavdelingen og Finansmarkedsavdelingen.

  • Antall traineer
    1 (2)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om traineeprogrammet

Finansdepartementet tilbyr lønnet traineeprogram/praktikantopphold for jusstudenter i Skattelovavdelingen og Finansmarkedsavdelingen. Tilbudet gjelder både vår- og høstsemester, og har en varighet på fire til seks uker.

 

Skattelovavdelingen:

Skattelovavdelingen er inndelt i seksjoner etter fagområde. Det er egne seksjoner med ansvar for skatteforvaltnings- og innkrevingsregler, nærings- og kapitalbeskatning, person- og selskapsbeskatning og indirekte skatt. I tillegg er det en seksjon som har ansvaret for å fremforhandle skatteavtaler med andre stater og andre utenlandssaker. Praktikanten vil bli tilknyttet en av avdelingens seksjoner og får tildelt fadder.

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du få oppgaver innenfor flere av avdelingens ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Studentene trenger ikke å ha kjennskap til skatte- og avgiftsrett.

Et opphold hos oss vil gi innblikk i samspillet mellom jus og politikk på skatteområdet, og i forholdet mellom Storting og regjering. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift.

Lønn i lønnstrinn 35 (kr. 339 900).

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2017 og våren 2018 er 3. mars 2017.

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du kontakte:

Øyvind Sørvåg på tlf. 22 24 42 11, e-post: oyvind.sorvag@fin.dep.no


Finansmarkedsavdelingen:

Juridisk seksjon i Finansmarkedsavdelingen arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedet. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonen ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.

Juridisk seksjon består av to grupper delt inn etter fagområde; gruppe for bank og forsikring og gruppe for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring. Det er høy grad av samarbeid mellom gruppene.

Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av seksjonens grupper og få arbeide med en eller flere saker innenfor seksjonens ansvarsområder, utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et godt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. 

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

 Søknadsfrist for praktikantopphold vårsemesteret er 1. november, og søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai.

Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca kr 28 300 per måned).

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du kontakte: Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post erik.styren@fin.dep.no  

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
1 (2) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Trainee - Juridiske fag
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Søknad om praktikantopphold med karakterutskrift sendes postmottak@fin.dep.no. Merk søknaden "Praktikantopphold i Skattelovavdelingen"/"Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen".

Elektronisk søknad:

Stillingene publiseres på www.jobbifin.dep.no når det er klart for å ta i mot nye søkere.

Aktuelle utlysninger nå!

Flere muligheter
1 ledig stilling
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.