Traineeprogram

Finansdepartementets traineeprogram - Finansdepartementet

Finansdepartementet tilbyr traineeprogram/praktikantopphold for jusstudenter i Skattelovavdelingen og Finansmarkedsavdelingen.

 • Antall traineer
  1 (2)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Finansdepartementet

Om traineeprogrammet

Finansdepartementet tilbyr lønnet traineeprogram/praktikantopphold for jusstudenter i Skattelovavdelingen og Finansmarkedsavdelingen. Tilbudet gjelder både vår- og høstsemester, og har en varighet på fire til seks uker.

 

Skattelovavdelingen:

Skattelovavdelingen er inndelt i seksjoner etter fagområde. Det er egne seksjoner med ansvar for skatteforvaltnings- og innkrevingsregler, nærings- og kapitalbeskatning, person- og selskapsbeskatning og indirekte skatt. I tillegg er det en seksjon som har ansvaret for å fremforhandle skatteavtaler med andre stater og andre utenlandssaker. Praktikanten vil bli tilknyttet en av avdelingens seksjoner og får tildelt fadder.

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du få oppgaver innenfor flere av avdelingens ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Studentene trenger ikke å ha kjennskap til skatte- og avgiftsrett.

Et opphold hos oss vil gi innblikk i samspillet mellom jus og politikk på skatteområdet, og i forholdet mellom Storting og regjering. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift.

Lønn i lønnstrinn 35 (kr. 339 900).

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du kontakte:

Øyvind Sørvåg på tlf. 22 24 42 11, e-post: oyvind.sorvag@fin.dep.no


Finansmarkedsavdelingen:

Juridisk seksjon i Finansmarkedsavdelingen arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedet. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonen ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.

Juridisk seksjon består av to grupper delt inn etter fagområde; gruppe for bank og forsikring og gruppe for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring. Det er høy grad av samarbeid mellom gruppene.

Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av seksjonens grupper og få arbeide med en eller flere saker innenfor seksjonens ansvarsområder, utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et godt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. 

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Søknadsfrist for praktikantopphold vårsemesteret er 1. november, og søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai.

Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca kr 28 300 per måned).

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du kontakte: Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post erik.styren@fin.dep.no  

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
1 (2) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Trainee - Juridiske fag
Fagområde Bransje
Jus Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Søknad om praktikantopphold med karakterutskrift sendes postmottak@fin.dep.no. Merk søknaden "Praktikantopphold i Skattelovavdelingen"/"Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen".

Elektronisk søknad:

Stillingene publiseres på www.jobbifin.dep.no når det er klart for å ta i mot nye søkere.

Aktuelle utlysninger nå!

 • Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to delene av fondet ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Avdelingens oppgaver omfatter blant annet analyser og vurderinger av den overordnede investeringsstrategien for de to fondene, oppfølging av forvaltningen og arbeid med rammeverket for ansvarlig forvaltning. Avdelingen har også ansvaret for statsgjeldforvaltningen. Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen koordinerer også arbeidet med nasjonalbudsjettet og utarbeider analyser av blant annet offentlige finanser, sysselsettingspolitikken og arbeidstilbud. Studentengasjement i Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen Finansdepartementet tilbyr to lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2018 og med en varighet på 4-6 uker. Studentene vil bli tilknyttet hver sin avdeling, henholdsvis Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen, og vil få tildelt en fadder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.
  08.04.2018
  Oslo
 • Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.  Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, endomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, herunder EØS-arbeidet på finansmarkedsområdet. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.   Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.   Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.   Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.   Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.   Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.   Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca. kr 28 300 per måned).   Dersom du har spørsmål til praktikantordningen kan du kontakte: førstekonsulent Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post erik.styren@fin.dep.no
  01.05.2018
  Oslo
 • Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.
  Fortløpende
  Oslo

Bilder

Flere muligheter
4 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.