<  
>  
Traineeprogram

Aspirantkurset - Utenriksdepartementet

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten.

 • Trainee
  15 (ca. 15 aspiranter hvert år)
 • Tiltredelse
  August/september

Om traineeprogrammet

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.  

Dagens ordning er som følger:

 • Drøyt tre ukers introduksjonskurs  
 • Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling   
 • Seks måneder kurs   
 • Fem måneder praksisperiode ved en annen fagavdeling   
 • Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon  

Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.  

Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).  

Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriks-departementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.  

Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 103 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Deretter flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet  i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.

Fakta

Trainee Tiltredelse
15 (ca. 15 aspiranter hvert år) August/september
Arbeidssted Yrke
Trainee - Samfunnsfag, psykologi
Fagområder Bransje
Historie, religion, idéfag Informasjonsteknologi/Data Jus Samfunnsfag og psykologifag 3 mer Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Aspirantkurset utlyses Utenrikdsdepartementets nettsider og i media for øvrig.

Du finner mye mer informasjon om Aspirantopplæringen på Utenriksdepartementets nettsider ved å følge linken nedenfor:

www.aspirant.mfa.no

Estimert søknadsfrist: januar

Rekrutteringskalender

 • JAN 30
  2022
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
Internship / Praktikanter