Traineeprogram

Aspirantkurset - Utenriksdepartementet

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten.

 • Antall traineer
  15 (ca. 15 aspiranter hvert år)
 • Tiltredelse
  August/september

Om traineeprogrammet

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.  

Dagens ordning er som følger:

 • Drøyt tre ukers introduksjonskurs  
 • Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling   
 • Seks måneder kurs   
 • Fem måneder praksisperiode ved en annen fagavdeling   
 • Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon  

Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.  

Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).  

Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriks-departementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.  

Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 103 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Deretter flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet  i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.

Fakta

Antall traineer Tiltredelse
15 (ca. 15 aspiranter hvert år) August/september
Arbeidserfaring Utdanningsnivå
Ikke oppgitt Mastergrad eller høyere
Arbeidssted Yrke
Trainee - Samfunnsfag, psykologi
Fagområder Bransje
Historie, religion, idéfag Informasjonsteknologi / Data Jus Samfunnsfag og psykologifag 3 mer Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon ?

Aspirantkurset utlyses Utenrikdsdepartementets nettsider og i media for øvrig.

Du finner mye mer informasjon om Aspirantopplæringen på Utenriksdepartementets nettsider ved å følge linken nedenfor:

www.aspirant.mfa.no

Estimert søknadsfrist: Januar

Aktuelle utlysninger nå!

 • Den norske ambassaden i Bucuresti søker studentpraktikant høsten 2017. Praktikantoppholdet varer i seks måneder, med tiltredelse 28. juni. Arbeidsoppgaver Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten og praktikanten vil utføre varierte oppgaver som vil gi innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Praktikanten inngår som et regulært medlem av staben, og veiledes av erfarne kolleger i et godt arbeidsmiljø. Den norske ambassaden i Bucuresti består av fire norske utsendte og seks lokalt ansatte rumenere. Videre er Innovasjon Norges kontor for forvaltning av det bilaterale samarbeidsprogrammet mellom Norge og Romania samlokalisert med ambassaden. Ambassaden er sideakkreditert til republikken Moldova og Bulgaria. Arbeid med politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering om forhold i Romania, Moldova og Bulgaria vil være en hovedoppgave. En annen viktig oppgave vil være arbeid med ambassadens hjemmeside, www.norvegia.ro, som er en internettportal for rumensk- og engelskspråklige og et viktig ledd i norgesprofileringen. Øvrige oppgaver vil kunne være å bistå med gjennomføring av ulike arrangement i tilknytning til den norske økonomiske bistanden til Romania, EØS-midlene, samt besvaring av henvendelser som kommer til ambassaden. I tillegg vil praktikanten ta del i andre daglige rutiner ved stasjonen. Formelle krav og kvalifikasjoner Studentpraktikanten må være norsk statsborger og medlem av folketrygden. Vedkommende må også søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Videre må praktikanten være under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanten forutsettes å være samfunnsinteressert, og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til internettpublisering er en fordel. Praktisk forhold Praktikantoppholdet er ulønnet, men vedkommende vil motta et månedlig stipend p.t. på kr 8 500. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Bucuresti. Bolig kan ikke formidles, men ambassaden kan være behjelpelig med informasjon. Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og besøk http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis. Søknadsprosessen Spørsmål kan rettes til ambassaderåd Herman Baskår (e-post: Herman.Baskar@mfa.no) eller nåværende studentpraktikant Eirin Aavik Schanke (e-post: Eirin.Aavik.Schanke@mfa.no, telefon: +40 720 946 264). Søknadsfrist er 31. mars 2017, med tiltredelse 28. juni 2017. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift sendes til emb.bucharest@mfa.no. Merk søknaden med "søknad praktikant høst 2017". Aktuelle kandidater må påregne et intervju over telefon.
  31.03.2017
  Romania
Flere muligheter
1 ledig stilling
Internship / Praktikanter