<  
>  

Studentpraktikantordningen

Ambassader og utenriksstasjoner i hele verden
Stillingstype
Antall interns
100 (varierer)
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Om internshipet

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden.

Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm. Dette konkretiseres i den enkelte utlysning.

Nedenfor finner du også mer informasjon om de betingelser som gjelder for studentpraktikantordningen. Du kan også gjøre deg kjent med virksomheten ved de ulike stasjonene gjennom Norgesportalen: www.norway.info.

 

Les mer om betingelsene for denne ordningen her.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Utenriksdepartementet
logo
Vil du jobbe med arbeidsrett og personalforvaltning? Vi søker to jurister (rådgiver/seniorrådgiver)
Jobb med verden!Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenePersonalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Personalenheten. Personalenheten har ansvar for departementets personalforvaltning og rådgir også utenriksstasjonene om lokalt ansattes arbeidsforhold.Til Personalenheten søker vi to engasjerte, effektive og faglig dyktige jurister med arbeidsrettslig kompetanse og interesse for personalforvaltning. Du får 16 nære kollegaer hvor du inngår i et team på 5 jurister. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig - i et tidvis høyt tempo og med meget varierte arbeidsoppgaver.Ansvars- og arbeidsområderrådgivning innen enhetens kompetanseområde, særlig innen arbeidsrett og personalforvaltningrådgivning i omstillingsprosesserregelverksutviklingvarslingssaker og personalsakerrådgivning og behandling av henvendelser fra utenriksstasjonene i spørsmål om arbeidsforhold for lokalt ansattespørsmål innen forvaltningsrett, avtalerett m.m.opplæring, herunder holde kurs for ledere i departementet og ved utenriksstasjoneneLinjeleder kan endre stillingens innhold ved behov.KvalifikasjonerDu må hanorsk juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskapgod rolleforståelsemeget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskDet er ønskelig at du harkompetanse innen kollektiv og individuell arbeidsrettinteresse for personalforvaltningerfaring fra omstillingsprosessererfaring fra offentlig forvaltningerfaring fra arbeidsgiversidenFor én av stillingene er det ønskelig med kompetanse i EØS-rett.Personlig egnethet vektlegges.Personlige egenskaperFor å trives i denne stillingen ser vi for oss at duhar gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og liker å jobbe i teamhar integritet og evne til å arbeide selvstendig, analytisk og effektivter fleksibel og inkluderendehar stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspressAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserStillingene avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra  543 000 – 839 900 (lønnstrinn 60 - 80) jf. Hovedtariffavtalene i staten.Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet.Søkere må være norske statsborgere. KontaktinformasjonUnderdirektør Åsmund Eriksen, Personalenheten, asmund.eriksen@mfa.no, tlf. 23 95 04 52 / 412 16 717. For spørsmål om rekrutteringsprosessen kan du kontakte rekrutteringsrådgiver Siri Gjølme Eriksen, siri-gjolme.eriksen@dss.dep.no tlf. 976 01 533.
Frist 02.02.2023
Les mer
logo
Bogotá. Regional spesialutsending for klima og skog. 30034951/23
Jobb med verden!Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.Å ta vare på verdens regnskoger er avgjørende for å verdens  klima- og naturmål. Ambassaden i Bogota har ansvaret for å følge opp regnskogsamarbeidet mellom Norge og Colombia, og innsatsen i regionen ellers.Om stillingenVed den norske ambassaden i Bogotá vil det fra august 2023 være ledig et engasjement som spesialutsending for klima og skog for 2 år, med mulighet for til sammen to års forlengelse. Utsendingen skal følge opp Norges skogsamarbeid med Colombia, og bruke rundt halvparten av tiden på å følge opp samarbeid og innsats i land som Ecuador og Costa Rica, og andre aktuelle land i regionen.Norge har siden 2015 hatt et bilateralt skogpartnerskap med Colombia, sammen med Tyskland og Storbritannia. I avtalen har Colombia satt som må å halvere avskogingen nasjonalt innen 2025. Norge, Tyskland og Storbritannia forplikter seg til å støtte arbeidet med inntil 3,3 mrd. kroner. Siden 2018 har Norge, sammen med Tyskland, hatt et samarbeid med Ecuador om å betale for redusert avskoging der. Gjennom LEAF-koalisjonen, som ble opprettet i 2021, ønsker Norge å bidra til etableringen av et karbonmarked som kan sikre betaling for utslippsreduksjoner i flere land i regionen.Spesialutsendingen utgjør et viktig bindeledd mellom ambassaden, Klima- og skoginitiativet i KLD, Norad og andre partnere og aktører i Colombia og landene ambassaden er sideakkreditert til, som Ecuador. Samarbeidet innebærer nær dialog med landenes myndigheter på nasjonalt- og provinsnivå, organisasjoner i sivilsamfunnet, multilaterale organisasjoner, andre giverland og privat næringsliv.Ansvars- og arbeidsområderFølge opp implementeringen av klima- og skogpartnerskapet med Colombia, samarbeidet med Ecuador, og annen skoginnsats i regionen, i tett dialog med KLD. Dette vil innebære hyppig og tett kontakt med landenes myndigheter og kontinuerlig dialog med andre giverlands representanter, samt sivilt samfunn, herunder urfolks- og lokale organisasjoner, miljøorganisasjoner, media, forskningsmiljøer, næringsaktører og andre aktører som er relevante for landets avskogingsproblematikk. Arbeidet vil blant annet omfatte å følge opp LEAF-koalisjonen i regionen og colombianske, ecuadorianske og andre aktuelle lands myndigheters gjennomføring av reformtiltak og politikk knyttet til reduserte og reverserte utslipp fra tropisk skog. Stillingen vil innebære stor reisevirksomhet i regionen.Stillingen er én av to spesialutsendingsstillinger for klima og skog ved ambassaden. Den andre stillingen følger i sin helhet opp skogpartnerskapet med Colombia. På dette området avklares ansvars- og oppgavedeling nærmere ved oppstart. Spesialutsendingen vil bl.a.:Følge opp partnerskapet med Colombia (ca. halve tiden):sikre at samarbeidet bidrar til å nå prosjektets klimamål og det overordnede strategiske rammeverket for Klima- og skoginitiativetFølge den politiske utviklingen i Colombia og vurdere relevante muligheter og utfordringer for framdrift på klima- og skogpartnerskapet, inkludert implementering i sikkerhetsutsatte områder Følge opp klima- og skoginnsatsen i andre aktuelle land i regionen (ca. halve tiden):Følge opp samarbeidet med Ecuador og Tyskland om betaling for reduserte utslippsreduksjoner fra tropisk skog i EcuadorFølge opp andre aktuelle land i regionen som er av interesse for å nå målene til Klima- og skoginitiativetBidra i oppfølgingen av Klima- og skoginitiativets innsats som en del av LEAF-koalisjonen i regionen, bl.a. i Costa RicaBidra til regionale perspektiver og nasjonale og regionale initiativ knyttet til klima- og skogagendaenFortløpende rapportere om forhold relatert til REDD+ og nasjonal skog- og klimapolitikk i aktuelle land i regionenBidra til erfaringsutveksling, informasjonsflyt og samarbeid mellom aktører i landet og regionenPlanlegge og tilrettelegge delegasjonsbesøkBidra til å kommunisere klima- og skoginitiativets resultater til en norsk, colombiansk, regional og internasjonal offentlighetStasjonssjef kan pålegge andre arbeidsoppgaver ved behovSpesialutsendingen er underlagt Utenriksdepartementet v/ stasjonssjefen, men rapporterer faglig til Klima- og miljødepartementet i klima- og skogspørsmål. Utsendingen skal koordinere sitt arbeid med stasjonssjefen. Stillingen medfører stor reisevirksomhet.KvalifikasjonerHøyere samfunnsfaglig eller miljøfaglig utdanning med gode resultaterMinst 7 års relevant arbeidserfaring med gode resultaterMå ha internasjonal erfaringMå ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, engelsk og spanskMå ha god forståelse for rollen som spesialutsending og norsk offentlig forvaltningØnskelig med erfaring fra klima- og skogarbeid i regionen, og kunnskap om Norges engasjement på klima- og skogområdetØnskelig med kunnskap om politikk, økonomi og kultur i Colombia og Latin-AmerikaKunnskap om TREES-standarden og LEAF-koalisjonen er en fordelErfaring fra arbeid med etablering og oppfølging av strategiske innsatser i et utfordrende klima-, utviklings- og utenrikspolitiske arbeidsfelter en styrkeBør ha erfaring fra internasjonalt bistandsarbeid, bistandsforvaltning og giverkoordineringKjennskap til privat næringsliv og dets arbeid når det gjelder bærekraftPersonlige egenskaperRobusthet: Har stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere høyt arbeidspress og krevende situasjoner. Handlekraft: Viser initiativ, gjennomføringsevne og er beslutningsdyktig.  Samhandling: Er kontaktskapende, teamorientert og fleksibel. Har gode samarbeidsevner og håndterer konflikter godt. Analytisk: Forvalter kunnskap og håndterer komplekse problemstillinger godt.  Har overblikk og gode strategiske evner.  Modenhet: Viser god rolleforståelse og vurderingsevne. Er inkluderende og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Andre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine i jobbsøkerportalen vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vi viser til landspesifikk informasjon om tjenestestedet på følgende webside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/Vilkår/betingelserStillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364 ) med bruttolønn pr. år fra ltr. 60 - kr. 553 500/ltr. 66 - kr. 615 000 - ltr. 78 - kr. 790 100/ltr. 85 - kr. 965 000,- jf. Hovedtariffavtalene i staten.Det tilstås tillegg som ambassadesekretær/ambassaderåd etter "Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten" - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale/id545430/.Bolig vil bli stilt til disposisjon.Utenriksfaglig kursing vil bli gitt av Utenriksdepartementet.Søkere må være norske statsborgere. For å tilstås ytelser etter særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelse i utenrikstjenesten må du være registrert i folkeregisteret i Norge og kan på søkertidspunktet ikke være bosatt i landet der tjenestegjøringen skal finne sted.    Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå konfidensielt på tiltredelsestidspunktet.KontaktinformasjonAvdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen, Klima- og miljødepartementet, tlf. 22 24 58 97, andreas.dahl-jorgensen@kld.dep.noStasjonssjef Nils Martin Gunneng, ambassaden i Bogotá, nils.martin.gunneng@mfa.noSeniorrådgiver Wenche Skeie (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Utenriksdepartementet, tlf. 23 95 16 47, wenche.skeie@mfa.no 
Frist 15.02.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Politisk praktikant
Les mer om muligheter hos Utenriksdepartementet
logo
Aspirantkurset
Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.   Dagens ordning er som følger: Drøyt tre ukers introduksjonskurs   Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling    Seks måneder kurs    Fem måneder praksisperiode ved en annen fagavdeling    Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.   Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).   Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriks-departementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.   Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 103 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Deretter flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet  i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.
Om Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, for å sikre vår frihet, trygghet og velstand. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass m.v.