<  
>  

Studentpraktikantordningen

Ambassader og utenriksstasjoner i hele verden
Stillingstype
Antall interns
100 (varierer)
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Om internshipet

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden.

Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm. Dette konkretiseres i den enkelte utlysning.

Nedenfor finner du også mer informasjon om de betingelser som gjelder for studentpraktikantordningen. Du kan også gjøre deg kjent med virksomheten ved de ulike stasjonene gjennom Norgesportalen: www.norway.info.

 

Les mer om betingelsene for denne ordningen her.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Utenriksdepartementet
logo
Rådgiver/seniorrådgiver (jurist)
Om stillingenPersonalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Personalenheten. Personalenheten har ansvar for departementets personalforvaltning og rådgir også utenriksstasjonene om lokalt ansattes arbeidsforhold.  Til Personalenheten søker vi nå en engasjert, effektiv og faglig dyktig jurist med interesse for personalforvaltning og erfaring fra håndtering av arbeidsrettslige spørsmål.Stillingen er et engasjement på to år.Vi ser etter deg som har god rolleforståelse og du må trives med å arbeide både i team og selvstendig. For å trives og lykkes i stillingen må du like å jobbe med meget varierte arbeidsoppgaver i et tidvis høyt arbeidstempo.Ansvars- og arbeidsområderRådgivning innen enhetens kompetanseområde, særlig innen arbeidsrett og personalforvaltningDeltakelse og rådgivning i omstillingsprosesserDelta i regelverksutviklingBehandle varslingssaker og personalsakerBistå med rådgivning og behandling av henvendelser fra utenriksstasjonene i spørsmål om arbeidsforhold for lokalt ansatteBehandle spørsmål innen forvaltningsrett, avtalerett m.m.Delta i opplæringsvirksomhetLinjeleder kan endre stillingens innhold ved behovKvalifikasjonerMå ha norsk juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskapMå ha god kompetanse innen kollektiv og individuell arbeidsrettMå ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskMå ha interesse for personalforvaltningErfaring fra offentlig forvaltning vektleggesErfaring fra omstillingsprosesser er ønskeligPersonlige egenskaperFleksibel og inkluderendeGode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til konflikthåndteringIntegritet og evne til å arbeide selvstendig, analytisk og effektivtStor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspressAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserStillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra kr 543 500 - 825 900 (lønnstrinn 60-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten.Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet.Les mer om sikkerhetsklarering her.Søker må ha norsk statsborgerskap.KontaktinformasjonUnderdirektør Åsmund Eriksen, Personalenheten, asmund.eriksen@mfa.no, tlf. 23 95 04 52 / 412 16 717For spørsmål om rekrutteringsprosessen, ta kontakt med seniorrådgiver Erlend Wilhelmsen, erlend.wilhelmsen@dss.dep.no, tlf. 986 51 259
Frist 31.05.2022
Les mer
Kontaktpersoner
Politisk praktikant
Les mer om muligheter hos Utenriksdepartementet
logo
Aspirantkurset
Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.   Dagens ordning er som følger: Drøyt tre ukers introduksjonskurs   Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling    Seks måneder kurs    Fem måneder praksisperiode ved en annen fagavdeling    Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.   Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).   Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriks-departementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.   Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 103 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Deretter flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet  i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.
Om Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, for å sikre vår frihet, trygghet og velstand. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass m.v.