<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 22 yrker
Sorter
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Før du får advokatbevilling må du ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgave er å lette...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Compliance Officer (CCO) for et selskap er primært ansvarlig for å overvåke og administrere regulatoriske viktige problemstillinger i en organisasjon.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En dommer er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe dømmende avgjørelser. En dommer jobber i herreds- eller tingrett...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Dommerfullmektig er en tjenestemann ved en tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger. Stillingen som...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Domstolsjurister dømmer i tvister mellom enkeltpersoner, juridiske personer mv. samt i straffesaker og avgjør straffeutmåling.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Fengselsbetjenten har ansvaret for sikkerheten til både de innsatte og ansatte i fengselet, i tillegg til sikkerheten til de utenfor fengselet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Førstekonsulent er en av de vanligste stillingstitlene for saksbehandlere og sekretærer i offentlig sektor i Norge.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En jurist jobber med juridiske problemstillinger. Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av hvilket felt du jobber eller spesialiserer deg innenfor, men kan innebære: - utarbeide dokumenter - forske...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Det finnes mange juridiske problemstillinger som er relevante for fiskerinæringa innen offentlig og privat rett. Som eksempel kan nevnes arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett og mange flere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Jurister innen politi og påtalemyndighet utfører juridiske arbeidsoppgaver. Innen politiet er dette personer som innehar stillinger som er på et høyere nivå enn dem som er klassifisert som...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om