<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver / Seniorrådgiver Statsforvalteren i Oslo og Viken

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingene

Klima- og planseksjonen har nå ledig 2 faste stillinger (seniorrådgiver/rådgiver) og i tillegg et engasjement med 1 års varighet.

Til en av de faste stillingene ønskes primært en seniorrådgiver med minimum 5-6 års erfaring fra planarbeid i kommune, fylkeskommune, regional etter statlig etat, gjerne knyttet til arbeid med kvalitetssikring og utvikling. Annen relevant praksis kan også vurderes.

Seksjonen har medarbeidere med kontorsted både i Drammen og i Moss, og en av de faste stillingene vil ha kontorsted Moss. For engasjementstillingen vil det være mulig å velge et av de to kontorstedene. Vi ber de som søker oppgi om søknaden gjelder både fast stilling og vikariat, og kontorsted Drammen eller Moss.

Vi søker medarbeidere som har erfaring fra/interesse for samfunnsutvikling og arealplanlegging innenfor fagområder som samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, by- og tettstedsutvikling, jordvern, naturmangfold, friluftsliv, strandsone, barn og unge, universell utforming, samfunnssikkerhet, klimaendringer, folkehelse mm.

Klima- og miljøvernavdelingen har hovedansvar for planarbeidet i embetet, og samarbeider tett med andre avdelinger og seksjoner for å ivareta nasjonale og regionale interesser i planleggingen. Avdelingen har også ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylkene og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning.


Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for å skrive uttalelser til kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjoner fra utvalgte kommuner
 • Veilede kommunene innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling og oppfølging av nasjonal arealpolitikk ved å sikre tidlig og tydelig medvirkning i kommunale planprosesser
 • Intern samordning på tvers av embetets ansvarsområder og tett samarbeid med øvrige avdelinger, seksjoner og staber
 • Delta i regionale planprosesser og videreutvikle samarbeidet med andre statlige aktører
 • Samordne innsigelser fra statlige myndigheter
 • Representere embetet i faglige fora, eksternt og internt

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Master i arealplanlegging, samfunnsplanlegging, naturforvaltning, landskapsarkitektur, rettsvitenskap eller annen relevant utdanning fra universitet eller høgskole

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 • Erfaring fra eller god kjennskap til kommunalt planarbeid, kommunesektoren og til offentlig forvaltning 
 • God forståelse av Statsforvalterens rolle i arealplaner, og inngående kjennskap til plan- og bygningsloven og gjeldende nasjonal politikk, herunder markaloven, naturmangfoldloven og statlige planretningslinjer
 • Grunnleggende forståelse av GIS og kartverktøy 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt 
 • Bidra aktivt i faglige diskusjoner og videre arbeid med utvikling av seksjonen 

For seniorrådgiverstillingen ønskes erfaring med kvalitetssikring, utviklingsoppgaver og prosjektarbeid.  

Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting. Kandidater som avslutter sin grad høsten 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuell ansettelse. 

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte og dyktige kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Muligheter for individuell avtale om fjernarbeid (eks. hjemmefra) innenfor embetets rammer.  

Stillingene lønnes som rådgiver kode 1434 i lønnsspennet kr 515 000 til 570 000 eller som seniorrådgiver kode 1364 i lønnsspennet kr 550 000 til 620 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. 

For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagfelt.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med: 

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på .

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 6. desember 2021.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 40.773 ledige stillinger

Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 530 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Les mer om Statsforvalteren i Oslo og Viken

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Klima- og planseksjonen har nå ledig 2 faste stillinger (seniorrådgiver/rådgiver) og i tillegg et engasjement med 1 års varighet.

Til en av de faste stillingene ønskes primært en seniorrådgiver med minimum 5-6 års erfaring fra planarbeid i kommune, fylkeskommune, regional etter statlig etat, gjerne knyttet til arbeid med kvalitetssikring og utvikling. Annen relevant praksis kan også vurderes.

Seksjonen har medarbeidere med kontorsted både i Drammen og i Moss, og en av de faste stillingene vil ha kontorsted Moss. For engasjementstillingen vil det være mulig å velge et av de to kontorstedene. Vi ber de som søker oppgi om søknaden gjelder både fast stilling og vikariat, og kontorsted Drammen eller Moss.

Vi søker medarbeidere som har erfaring fra/interesse for samfunnsutvikling og arealplanlegging innenfor fagområder som samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, by- og tettstedsutvikling, jordvern, naturmangfold, friluftsliv, strandsone, barn og unge, universell utforming, samfunnssikkerhet, klimaendringer, folkehelse mm.

Klima- og miljøvernavdelingen har hovedansvar for planarbeidet i embetet, og samarbeider tett med andre avdelinger og seksjoner for å ivareta nasjonale og regionale interesser i planleggingen. Avdelingen har også ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylkene og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning.


Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for å skrive uttalelser til kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjoner fra utvalgte kommuner
 • Veilede kommunene innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling og oppfølging av nasjonal arealpolitikk ved å sikre tidlig og tydelig medvirkning i kommunale planprosesser
 • Intern samordning på tvers av embetets ansvarsområder og tett samarbeid med øvrige avdelinger, seksjoner og staber
 • Delta i regionale planprosesser og videreutvikle samarbeidet med andre statlige aktører
 • Samordne innsigelser fra statlige myndigheter
 • Representere embetet i faglige fora, eksternt og internt

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Master i arealplanlegging, samfunnsplanlegging, naturforvaltning, landskapsarkitektur, rettsvitenskap eller annen relevant utdanning fra universitet eller høgskole

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 • Erfaring fra eller god kjennskap til kommunalt planarbeid, kommunesektoren og til offentlig forvaltning 
 • God forståelse av Statsforvalterens rolle i arealplaner, og inngående kjennskap til plan- og bygningsloven og gjeldende nasjonal politikk, herunder markaloven, naturmangfoldloven og statlige planretningslinjer
 • Grunnleggende forståelse av GIS og kartverktøy 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt 
 • Bidra aktivt i faglige diskusjoner og videre arbeid med utvikling av seksjonen 

For seniorrådgiverstillingen ønskes erfaring med kvalitetssikring, utviklingsoppgaver og prosjektarbeid.  

Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting. Kandidater som avslutter sin grad høsten 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuell ansettelse. 

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte og dyktige kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Muligheter for individuell avtale om fjernarbeid (eks. hjemmefra) innenfor embetets rammer.  

Stillingene lønnes som rådgiver kode 1434 i lønnsspennet kr 515 000 til 570 000 eller som seniorrådgiver kode 1364 i lønnsspennet kr 550 000 til 620 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. 

For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagfelt.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med: 

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på .

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 6. desember 2021.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Statsforvalteren i Oslo og Viken