<  
>  

Traineeprogram

Om traineeprogram

Trainee Sør er et helt unikt nettverksamarbeid på Sørlandet som hvert år tar opp ca. 12-14 nyutdannede kandidater fra universiteter og høgskoler som har eller ønsker tilknytning til Sørlandet.

I programmet deltar nå 23 offentlige og private virksomheter fordelt på begge Agderfylkene. I tillegg er det en traineeplass i Brussel på Sørlandets Europakontor. Det er også lagt opp til at den enkelte trainee får arbeidserfaring fra 3 forskjellige arbeidssituasjoner gir programmet kontakter og nettverk i de øvrige virksomhetene som deltar.

Det arrangereres egne fagsamlinger i samarbeid med Høgskolen i Agder for traineer og representanter fra virksomhetene og det arrangeres 1-2 studieturer til andre Europeiske land.

Gjennom fagsamlingene, studieturer og sosiale samvær bygges nettverk som gir en unik kontaktflate overfor fremtidige arbeidsgivere i regionen.

For nyutdannede mastergrads-kandidater representerer derfor Trainee Sør virkelig en døråpner for de som ønsker seg arbeidsplass og karriere på Sørlandet.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Trainee Sør
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Om Trainee Sør

Trainee Sør er et traineeprogram for nyutdannede kandidater med fagbakgrunn som har naturlig plass i næringsliv og offentlig forvaltning, men det er ikke krav om bestemte fagkretser. Hvert år tas det opp nye traineer som får arbeidserfaring fra flere virksomheter på Sørlandet.

Les mer på www.traineesor.no eller følg oss på www.facebook.com/traineesor.

Hensikten med trainee-programmet
I de senere år har det vært vanskelig for høyt utdannede kandidater på jakt etter sin første jobb å få arbeid på Sørlandet. Med trainee-ordningen ønsker initiativtakerne å bidra til å motvirke denne trenden ved å tilby et meget godt jobbalternativ til denne gruppen. Trainee-ordningen gir mulighet for jobberfaring i flere virksomheter. Det betyr verdifull arbeidserfaring og oppbygging av nettverk, og ikke minst personlig utvikling og modning. For næringsliv og offentlig forvaltning gir konseptet mulighet for å få nyutdannede topp-kandidater som kan tilføre verdifulle kunnskaper og impulser til bedriften.

Ønskede kvalifikasjoner.
Trainee-programmet er ment å være for nyutdannede som er på jakt etter sin første jobb. Søkerne må ha utdanning på mastergradsnivå. Det er mange utdanninger som er aktuelle for de virksomhetene som deltar i programmet. Vi har tidligere hatt kandidater med økonomi, industriell økonomi, IKT og IS-utdanning, offentlig politikk og ledelse, pedagogikk, juridikum, internasjonal økonomi og markedsføring. For programmet er både utdanning og personlige egenskaper viktige.

Vi legger vekt på lik fordeling mellom kjønnene og vi søker i hovedsak kandidater under 30 år. Det forutsettes at kandidatene har, eller ønsker å ha, en tilknytning til Sørlandet. Vi ønsker mangfold og er opptatt av at kandidater med forskjellig etnisk bakgrunn søker. Med minoritetsbakgrunn regnes personer som selv har innvandret og har to utenlandske foreldre, eller er født i Norge av to utenlandske foreldre. Vi oppfordrer også kandidater med funksjonshemming til å søke. Man må oppfylle kravene til utdanning, personlige egenskaper og beherske norsk godt.

Varighet
Programmet strekker seg over en 18 måneders periode. I løpet av denne perioden vil man normalt være innom 3 virksomheter, der hver periode vil ha en varighet på 6 måneder. Etter at de 18 månedene er over, er ikke deltakerbedriftene pliktige til å tilby traineene jobb og traineene er heller ikke pliktige til å akseptere eventuelle jobbtilbud. Erfaringen hittil er imidlertid at de fleste får jobbtilbud på Sørlandet etter endt periode.

Oppgaver?
Oppgavene traineene blir satt til vil variere fra bedrift til bedrift, men gjennomgående jobbes det med prosjekter som bedriftene ønsker å få gjennomført. En viktig erfaring er at traineene etter å ha vært ansatt i relativt kort tid utvikler sin kompetanse og de oppgavene som blir ansett som relevante. Flere traineer har endret innholdet i sitt arbeid i løpet av 6 måneders-perioden og fått krevende utfordringer.

Søknadsprosessen
Søknadsfristen vil normalt være i overgangen mars/april måned for det kullet som har oppstart i september, mens for kullet som har oppstart i mars vil søknadsfristen være i september/oktober. Alle søknader registreres via linken på våre nettsider; www.traineesor.no.

Faglig utvikling og mentoring
Traineene får tilbud om faglige samlinger, og det blir også gjennomført en studietur i løpet av perioden. Turene blir lagt opp slik at traineene får mulighet til å treffe lokalt næringsliv, samt å få bedre kjennskapt til de utdanningsinstitusjoner som samarbeider med Agder-regionen. Alle traineer vil i starten få tildelt en ekstern mentor til å følge gjennom hele perioden. Dette er en unik mulighet til å videreutvikle seg kontinuerlig i tillegg til selve arbeidserfaringen.

Nettverksbygging
Gjennom å knytte kontakter i flere bedrifter, og i tillegg ha felles samlinger med representanter fra de ulike bedriftene til stede, bygges det opp et nettverk som alle parter vil kunne dra fordel av. Traineer vil med dette nettverket ha et fortrinn når perioden er over, og man ønsker å få jobb på Sørlandet. En videre konsekvens av denne ordningen er at samarbeidet bedriftene imellom, og det nettverket som bygges opp, kan være med på å styrke næringslivet på Sørlandet og gi hele regionen et konkurransefortrinn.

Oppfølging og sosiale arrangement?
Traineene får i hver bedrift en kontaktperson (fadder) som har hovedansvaret for vedkommendes arbeidsoppgaver og utvikling. Programmet har også ansatt egen administrator som i tillegg til å lede programmet følger opp både traineene og bedriftene gjennom hele perioden. Flere ganger i semesteret inviteres traineene og faddere til sosial utfoldelse, for eksempel en ettermiddag på golfbanen eller i bowlinghallen med påfølgende middag. Også flere av deltakerbedriftene inviterer traineene på ulike arrangementer, det være seg både kurs og konferanser og mer sosiale evenementer med kulturelle innslag, gjerne sammen med en god middag.

Visjon

Kompetanse er fremtidens konkurransekraft

Antall ansatte

15-20 (Det er 1/2-årlige opptak, og programmet har 18 måneders varighet).