<  
>  

Lærling hos Vestre Viken

Stillingstype
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Fagskole
Yrkesskole / videregående skole
Fagområde
Ikke oppgitt

Vestre Viken tilbyr læreplasser i helsearbeider- og ambulansearbeiderfaget.

Helsefagarbeider

Helsearbeiderfaget er et lærefag, hvor utdanningen består av to års opplæring i videregående skole (Vg 1 og Vg 2), og to års opplæring som lærling i bedrift (Vg3).
På vårsemesteret i Vg2 tilbyr Vestre Viken yrkesfagligfordypning (YFF). Her går eleven sammen ved veileder og får innsyn i helsefagarbeiderens arbeidshverdag. Veilederen er som regel en erfarne hjelpepleier / helsefagarbeider.  Dette danner er godt grunnlag for videre søknad om lærlingplass.

Etter to år i videregående skole søker eleven på lærlingplass. Vestre Viken legger ut lærlingstillinger i webcruiter i februar. Deretter en det en prosess med intervju for aktuelle kandidater, før eleven eventuelt får tilbud om lærlingplass. 

Lærlinger i helsearbeiderfaget i Vestre Viken blir midlertidig ansatt i to år. Lærlingen får tildelt veileder og følges opp på sitt arbeidsted. Leder på arbeidstedet har lønn- og personalansvar.

Lærlingkoordinator har fagansvaret for lærlingene og følger læreplan i vg 3 helsearbeiderfaget for å sikre at lærlingene har den forventede kompetansen ved læretidens slutt.  

Oppstarten av læretiden er i månedsskifte august / september. Det starter med en introuke hvor lærlingene blir kjent og forberedes til å begynne på eget arbeidsted. Lærlingen skal ha opplæring i sin læretid men skal også bidra med verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen. En lærling får ett års fagarbeiderlønn fordelt over de to årene læretiden varer.

I siste del av læretiden går lærlingen opp til fagprøve, og kan deretter søke om autorisasjon som helsefagarbeider.

I Vestre Viken er det lærlinger med to års læretid på alle de somatiske klinikkene, Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus. På Ringerike sykehus er det i tillegg mulighet med et fireårig løp som helsefagarbeiderlærling.

Ambulansefagarbeider

Oppsett for lærlinger i ambulansearbeiderfaget ved klinikk for prehospitale tjenester (PHT) i Vestre Viken:

Faglig leder/seksjon for ambulansefag og kompetanse (SAK): Har ansvaret for system og den faglige kvaliteten på opplæringen.
Veileder: Har ansvaret for daglig oppfølging og at opplæringen som blir gitt er i henhold til fagplaner og prosedyrer.
Stasjon- og seksjonsleder: Har lønns- og personellansvar.
Ambulansesjef: Har det overordnede ansvaret.

Ansettelsesprosess
Ledige lærlingeplasser i ambulansearbeiderfaget utlyses i månedsskifte januar/februar hvert år.

Søknader behandles av ambulansesjef, seksjonsledere, kompetansepersonell, lærlingeansvarlig og representanter fra de tillitsvalgte. De blir plukket ut etter gitte kriterier, som fulført skole-gang (både vg1 og vg2 eller tilsvarende, samt alder, slik at de tilfredsstiller førerkortforskriften i løpet av læretiden). De aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og fysiske tester.

De kandidater vi finner egnet og som tilfredsstiller de fysiske kravene får tilbud om lære-kontrakt, fordelt etter det antallet vi ønsker. De blir fordelt på de aktuelle stasjoner, som hovedstasjon.

Oppstart
Oppstart på læretiden er første mulige mandag i september. Første dag er en fellesdag hvor lærlingene mottar informasjon om læretiden og stasjonen de skal på. De får hilse på klinikk-ledelsen og de veilederne de skal jobbe med. Administrative ting som tjenestebevis, IT-tilganger, vaksiner osv. ordnes også denne dagen.

Lærlingene får utdelt personlig opplegg for hele læretiden, hvor det står når og hvor de skal tjenestegjøre, hospitere, gå på eksterne kurs, fagdager, samlinger osv. Det blir også gitt innføring i bruk av GAT, Personalportalen og Nakosportalen.

Nakosportalen en er et landsomfattende nettbasert opplegg hvor alle skriftlige oppgaver som skal gjøres i løpet av læretiden blir levert. Dette er et godt utarbeidet system som er likt for veldig mange tjenester og som sikrer at de får med seg alle læringsmål i fagplanen. Disse oppgavene skal det jobbes kontinuerlig med. Prøvene blir rettet av fagpersonell som gir individuelle tilbakemeldinger.

Rotasjon
Alle lærlingene skal rotere 2 eller 3 perioder i løpet av læretiden, med 3–5 uker ved en annen stasjon. Dette er for å sikre bredde i opplæringen og at alle skal få mest mulig mengdetrening på de mest aktive stasjonene.

Evaluering
Veilederen og lærlingen evaluerer fortløpende det de har vært med. Hver måned formaliseres dette i et dokument. Evalueringen danner grunnlaget for en halvårsevaluering som sendes til fagansvarlig. Dette sikrer at flest mulig punkt i læreplanen er dekket.

Faglig leder kaller alle lærlinger inn til en samtale ca. 6–8 måneder etter oppstart. Dette for å sikre at alt går riktig vei i forholdet til veileder, leder, kollegaer, og at andre arbeidsmiljømessige ting er på plass.

Vi tar også en prat rundt det faglige for å finne eventuelle utfordringer. Dette blir dokumentert.
Tilsvarende samtale gjennomføres når det er mindre en 6 måneder igjen til fagprøven.

Markørtjeneste
Lærlingen blir brukt som markører og hjelpeinstruktører på en del kurs som holdes for ordinært personell, samt ved noen eksterne kurs for leger. Dette har vi god erfaring med og lærlingene har gitt gode tilbakemeldinger på dette.

Hospitering
For å gi bedre måloppnåelse etter fagplanen skal lærlingene hospitere hos eksterne samarbeids-partnere (AMK, Politi og Brannvesen) samt gjennomføre sykehushospitering i akuttmottak, anestesi/operasjon, intensiv, føde/barsel. Hospiteringen utføres etter en fast oppsatt plan.

Samlinger og fagdager
Hvert år arrangeres diverse fagsamlinger for lærlingene. Både for første- og andre års lærlinger. Noen av arrangementene gjennomføres i fellesskap.

Vi har også en todagerssamling på våren, med faglig fokus og øvelser. Veilederne er også med og får påfyll i rollen som veileder. Vi legger vekt på det sosiale ved samlingen.

Som en del av opplegget skal andre-års-lærlingene selv stå for en del av undervisningen. Dette har vi gode erfaringer med.

Veiledningsvakter
Det gis rom for veiledningsvakter med eksterne veiledere hvis det er behov for dette. Det kan være at den faste veilederen trenger en objektiv vurdering av lærlingen, eller at det er spesielle temaer som ønskes belyst.

Selvstendighetsvurdering
På slutten av andre halvår blir lærlingen selvstendighets vurdert av to forskjellige eksterne instruktører. Dette for å kartlegge kompetansenivået, og for å kvalitetssikre om lærlingen er klar for å fungere som 2. mann på ambulansen. Dette gjøres først etter klarsignal fra lærlingen, veileder og faglig leder.

Tredje og fjerde halvår
I denne perioden blir lærlingen gradvis mer selvstendig og jobber mer og mer som 2. mann på ambulansen. Lærlingen har minimum 2 vakter som 3. mann pr. måned. Disse vaktene gjennom-føres med lærlingens opprinnelige veileder, slik at veilederen har mulighet for å korrigere og veilede hvis noe ikke skulle være på plass. Veilederen har derfor fortsatt grunnlag for å evaluere lærlingen på de halvårige evalueringene. 

Diverse/eventuelt
Avvik fra vårt system samt lover og avtaleverk, blir fulgt opp av nærmeste leder og meldes til faglig leder.

Ved problemer som ikke lar seg løse med leder, blir faglig leder og «seksjon for ambulansefag og kompetanse» (SAK) fort koblet inn i saken. Det handler om god oppfølging og at faglig leder har en «åpen dør»-praksis for både lærlingen, veilederen og nærmeste leder. Slik løser vi problemer så fort som mulig. Vi kobler også inn HR-avdelingen om nødvendig.

De siste 3–4 årene har vår ordning for lærlinger og veiledere stadig blitt forbedret, basert på tilbakemeldinger og evalueringer fra de involverte. Vi ønsker oss best mulige fagarbeidere og de blir så gode som vi gjør de til. Vi er på god vei, men ser selvfølgelig at vi kan bli enda bedre.

Lærlingene har ansvar for egen læring, men samtidig må vi gjøre systemene gode nok og stille nødvendige ressurser til rådighet. Dette er noe vi mener vi har lykkes med.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Vestre Viken HF
logo
Psykologspesialist/Psykolog Fact Ung Hallingdal
Liker du nybrottsarbeid sammen med andre, er fleksibel, kan tenke alternativt og er trygg på din faglige identitet ? Da trenger vi deg til å være med på å videreutvikle FACT Ung i Hallingdal. Vi ønsker å ha med deg som har lyst til å jobbe i et tverrfaglig, oppsøkende team som gir langvarig oppfølging på ungdommens premisser. FACT ung Hallingdal har vært i drift siden september 2022 og er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 6 kommunene i Hallingdal -Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal og Flå. Høsten 2022 startet det opp seks FACT Ung-team på  lokasjonene Ringerike, Hallingdal, Drammen, Kongsberg, Asker og Bærum. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 21 kommunene i opptaksområdet. FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.     FACT Ung skal være tverrfaglige team bestående av lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell (eks. sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernsfaglig) og erfaringskonsulent. FACT Ung skal yte fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende utover kontortid. I hovedsak vil det være ambulant arbeid etter FACT modellen, for å møte ungdommene der de bor eller oppholder seg. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot skole/arbeid, familie, fritid og bolig. Med andre ord en variert og spennende arbeidshverdag.  Hos oss kan du bidra med din verdifulle fagkompetanse som en del av løsningen på de utfordringer våre ungdommer strever med. Teamet står samlet i å hjelpe alle våre ungdommer og vi ser etter deg som liker å jobbe på lag med andre, samtidig som du kan ta ansvar for faglige vurderinger.  Du kommer til å sitte sammen med teamleder, kontorfaglig og erfaringsspesialist ved lokalene til BUP på Hallingdal sjukestugu, Ål.  Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. FACT ung satsingen innebærer kompetanseheving og opplæring, både nasjonalt, regionalt og internt.  Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035   Arbeidsoppgaver Sikre ungdommers medvirkning i sin egen utvikling og behandling Bidra i utvikling og evaluering av teamets arbeid Rapportering og samhandle med teamleder Samarbeide med pårørende og øvrige tjenesteinstanser  Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter Ivareta dokumentasjon i DIPS og andre fagsystemer i henhold til journalforskriften Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister Utføre arbeidsoppgaver som er relevant for din utdannelse og stilling   Kvalifikasjoner Psykologspesialist, fortrinnsvis i klinisk barne- og ungdomspsykologi Psykolog under spesialisering God muntlig og skriftlig formidlingsevne Søkere må ha førerkort da FACT-arbeidet utføres primært ambulant   Personlige egenskaper God relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevne Trives med å jobbe i utviklingsarbeid Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team Allsidighet og fleksibilitet Orientert mot å finne løsninger, noen ganger utenfor ordinære rammer Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø Godt humør Personlige egenskaper tillegges stor vekt   Vi tilbyr Å delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere Interessante arbeidsoppgaver Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer Veiledning Fleksitidsordning Gode tilbud via Velferdsforeningen  Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling. Som nyansatt vil du få opplæring og bli godt ivaretatt Leasingbil i arbeidstid   SEND INN SØKNAD HER
16.06.2024 Ål
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Vestre Viken HF
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Vestre Viken HF

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!