<  
>  

Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum, og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus.

Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken HF. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus.

Vestre Viken HF er eid av Helse Sør-Øst.

Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene.

Antall ansatte

Vestre Viken HF har rundt 9 500 ansatte

Fakta om Vestre Viken HF
,,
Her kan du lese om jobbmuligheter og ledige stillinger
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Internship

Praksisplass for høyskolestudenter

Antall internships
Ikke spesifisert
Sted
Oslo, Ålesund, Notodden, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Bærum, Asker, Ringerike, Hole, Gol, Ål, Sigdal, Krødsherad, Modum, Lier, Rollag, Tinn

Lærlingordninger

Lærling hos Vestre Viken

Antall lærlinger
Ikke spesifisert
Sted
Oslo, Ålesund, Notodden, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Bærum, Asker, Ringerike, Hole, Gol, Ål, Sigdal, Krødsherad, Modum, Lier, Rollag, Tinn

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (136)
logo
Praksisplass for høyskolestudenter
Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens hovedfunksjoner. Som en del av denne oppgaven tilbyr Vestre Viken praksisplasser til en lang rekke utdanninger ved flere høgskoler og universitet. De aller fleste praksisplasser fordeles gjennom samarbeidet i Koordinatorforum Oslo-Akershus-Buskerud. Alle henvendelser om praksisplass for høgskolestudenter skal skje via praksiskoordinator ved egen høgskole. Vestre Viken har samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo og tilbyr også praksisplasser for medisinstudenter og psykologstudenter. Oversikt over høgskoler og studieretninger:• Høgskolen i Sørøst-Norge; sykepleieutdanning, radiografutdanning• Høgskolen i Oslo og Akershus; barnevern-, bioingeniør-, ergoterapi-, fysioterapi-, sosionom-, sykepleie-, vernepleie-, og radiografutdanning• Høgskolen Diakonova; sykepleieutdanning• VID vitenskapelige høgskole; sykepleie-, sosionomutdanning• Lovisenberg Diakonale Høgskole; sykepleieutdanning• NTNU Gjøvik; sykepleieutdanning Vi har også forpliktelser i forhold til utdanninger på nasjonalt nivå, slik at vi for eksempel tar i mot audiografstudenter fra NTNU. Videre tilbyr Vestre Viken praksisplasser til en rekke etter- og videreutdanninger ved flere ulike høgskoler. Er du høgskolestudent og ønsker praksisplass for høgskolestudenter ved Vestre Viken?I Helse Sør-Øst er det etablert en sentral koordineringsordning for praksisplasser til høgskolestudenter. Det innebærer at alle høgskolestudenter innen regionen blir tildelt praksisplasser via egen høgskole, og at alle praksisplasser i Vestre Viken fordeles til studenter fra høgskoler i nærområdet. I noen tilfeller kan studenter fra andre regioner ha et ønske om praksisplass ved Vestre Viken. Noen ganger kan vi ha en mulighet til å tilby det.
logo
Lærling hos Vestre Viken
Vestre Viken tilbyr læreplasser i helsearbeider- og ambulansearbeiderfaget. Helsefagarbeider Helsearbeiderfaget er et lærefag, hvor utdanningen består av to års opplæring i videregående skole (Vg 1 og Vg 2), og to års opplæring som lærling i bedrift (Vg3).På vårsemesteret i Vg2 tilbyr Vestre Viken yrkesfagligfordypning (YFF). Her går eleven sammen ved veileder og får innsyn i helsefagarbeiderens arbeidshverdag. Veilederen er som regel en erfarne hjelpepleier / helsefagarbeider.  Dette danner er godt grunnlag for videre søknad om lærlingplass. Etter to år i videregående skole søker eleven på lærlingplass. Vestre Viken legger ut lærlingstillinger i webcruiter i februar. Deretter en det en prosess med intervju for aktuelle kandidater, før eleven eventuelt får tilbud om lærlingplass.  Lærlinger i helsearbeiderfaget i Vestre Viken blir midlertidig ansatt i to år. Lærlingen får tildelt veileder og følges opp på sitt arbeidsted. Leder på arbeidstedet har lønn- og personalansvar. Lærlingkoordinator har fagansvaret for lærlingene og følger læreplan i vg 3 helsearbeiderfaget for å sikre at lærlingene har den forventede kompetansen ved læretidens slutt.   Oppstarten av læretiden er i månedsskifte august / september. Det starter med en introuke hvor lærlingene blir kjent og forberedes til å begynne på eget arbeidsted. Lærlingen skal ha opplæring i sin læretid men skal også bidra med verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen. En lærling får ett års fagarbeiderlønn fordelt over de to årene læretiden varer. I siste del av læretiden går lærlingen opp til fagprøve, og kan deretter søke om autorisasjon som helsefagarbeider. I Vestre Viken er det lærlinger med to års læretid på alle de somatiske klinikkene, Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus. På Ringerike sykehus er det i tillegg mulighet med et fireårig løp som helsefagarbeiderlærling. Ambulansefagarbeider Oppsett for lærlinger i ambulansearbeiderfaget ved klinikk for prehospitale tjenester (PHT) i Vestre Viken: Faglig leder/seksjon for ambulansefag og kompetanse (SAK): Har ansvaret for system og den faglige kvaliteten på opplæringen.Veileder: Har ansvaret for daglig oppfølging og at opplæringen som blir gitt er i henhold til fagplaner og prosedyrer.Stasjon- og seksjonsleder: Har lønns- og personellansvar.Ambulansesjef: Har det overordnede ansvaret. AnsettelsesprosessLedige lærlingeplasser i ambulansearbeiderfaget utlyses i månedsskifte januar/februar hvert år. Søknader behandles av ambulansesjef, seksjonsledere, kompetansepersonell, lærlingeansvarlig og representanter fra de tillitsvalgte. De blir plukket ut etter gitte kriterier, som fulført skole-gang (både vg1 og vg2 eller tilsvarende, samt alder, slik at de tilfredsstiller førerkortforskriften i løpet av læretiden). De aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og fysiske tester. De kandidater vi finner egnet og som tilfredsstiller de fysiske kravene får tilbud om lære-kontrakt, fordelt etter det antallet vi ønsker. De blir fordelt på de aktuelle stasjoner, som hovedstasjon. OppstartOppstart på læretiden er første mulige mandag i september. Første dag er en fellesdag hvor lærlingene mottar informasjon om læretiden og stasjonen de skal på. De får hilse på klinikk-ledelsen og de veilederne de skal jobbe med. Administrative ting som tjenestebevis, IT-tilganger, vaksiner osv. ordnes også denne dagen. Lærlingene får utdelt personlig opplegg for hele læretiden, hvor det står når og hvor de skal tjenestegjøre, hospitere, gå på eksterne kurs, fagdager, samlinger osv. Det blir også gitt innføring i bruk av GAT, Personalportalen og Nakosportalen. Nakosportalen en er et landsomfattende nettbasert opplegg hvor alle skriftlige oppgaver som skal gjøres i løpet av læretiden blir levert. Dette er et godt utarbeidet system som er likt for veldig mange tjenester og som sikrer at de får med seg alle læringsmål i fagplanen. Disse oppgavene skal det jobbes kontinuerlig med. Prøvene blir rettet av fagpersonell som gir individuelle tilbakemeldinger. RotasjonAlle lærlingene skal rotere 2 eller 3 perioder i løpet av læretiden, med 3–5 uker ved en annen stasjon. Dette er for å sikre bredde i opplæringen og at alle skal få mest mulig mengdetrening på de mest aktive stasjonene. EvalueringVeilederen og lærlingen evaluerer fortløpende det de har vært med. Hver måned formaliseres dette i et dokument. Evalueringen danner grunnlaget for en halvårsevaluering som sendes til fagansvarlig. Dette sikrer at flest mulig punkt i læreplanen er dekket. Faglig leder kaller alle lærlinger inn til en samtale ca. 6–8 måneder etter oppstart. Dette for å sikre at alt går riktig vei i forholdet til veileder, leder, kollegaer, og at andre arbeidsmiljømessige ting er på plass. Vi tar også en prat rundt det faglige for å finne eventuelle utfordringer. Dette blir dokumentert.Tilsvarende samtale gjennomføres når det er mindre en 6 måneder igjen til fagprøven. MarkørtjenesteLærlingen blir brukt som markører og hjelpeinstruktører på en del kurs som holdes for ordinært personell, samt ved noen eksterne kurs for leger. Dette har vi god erfaring med og lærlingene har gitt gode tilbakemeldinger på dette. HospiteringFor å gi bedre måloppnåelse etter fagplanen skal lærlingene hospitere hos eksterne samarbeids-partnere (AMK, Politi og Brannvesen) samt gjennomføre sykehushospitering i akuttmottak, anestesi/operasjon, intensiv, føde/barsel. Hospiteringen utføres etter en fast oppsatt plan. Samlinger og fagdagerHvert år arrangeres diverse fagsamlinger for lærlingene. Både for første- og andre års lærlinger. Noen av arrangementene gjennomføres i fellesskap. Vi har også en todagerssamling på våren, med faglig fokus og øvelser. Veilederne er også med og får påfyll i rollen som veileder. Vi legger vekt på det sosiale ved samlingen. Som en del av opplegget skal andre-års-lærlingene selv stå for en del av undervisningen. Dette har vi gode erfaringer med. VeiledningsvakterDet gis rom for veiledningsvakter med eksterne veiledere hvis det er behov for dette. Det kan være at den faste veilederen trenger en objektiv vurdering av lærlingen, eller at det er spesielle temaer som ønskes belyst. SelvstendighetsvurderingPå slutten av andre halvår blir lærlingen selvstendighets vurdert av to forskjellige eksterne instruktører. Dette for å kartlegge kompetansenivået, og for å kvalitetssikre om lærlingen er klar for å fungere som 2. mann på ambulansen. Dette gjøres først etter klarsignal fra lærlingen, veileder og faglig leder. Tredje og fjerde halvårI denne perioden blir lærlingen gradvis mer selvstendig og jobber mer og mer som 2. mann på ambulansen. Lærlingen har minimum 2 vakter som 3. mann pr. måned. Disse vaktene gjennom-føres med lærlingens opprinnelige veileder, slik at veilederen har mulighet for å korrigere og veilede hvis noe ikke skulle være på plass. Veilederen har derfor fortsatt grunnlag for å evaluere lærlingen på de halvårige evalueringene.  Diverse/eventueltAvvik fra vårt system samt lover og avtaleverk, blir fulgt opp av nærmeste leder og meldes til faglig leder. Ved problemer som ikke lar seg løse med leder, blir faglig leder og «seksjon for ambulansefag og kompetanse» (SAK) fort koblet inn i saken. Det handler om god oppfølging og at faglig leder har en «åpen dør»-praksis for både lærlingen, veilederen og nærmeste leder. Slik løser vi problemer så fort som mulig. Vi kobler også inn HR-avdelingen om nødvendig. De siste 3–4 årene har vår ordning for lærlinger og veiledere stadig blitt forbedret, basert på tilbakemeldinger og evalueringer fra de involverte. Vi ønsker oss best mulige fagarbeidere og de blir så gode som vi gjør de til. Vi er på god vei, men ser selvfølgelig at vi kan bli enda bedre. Lærlingene har ansvar for egen læring, men samtidig må vi gjøre systemene gode nok og stille nødvendige ressurser til rådighet. Dette er noe vi mener vi har lykkes med.

Fakta om Vestre Viken HF

Adresse

Vestre Viken,
3004 Drammen