Forsvarsbygg

Eiendom / Eiendomsmegling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

BYGGET FOR DIN UTVIKLING

Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg. Vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, men er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Forsvaret er vår største og viktigste kunde, men vi  har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har en samlet bemanning på ca. 1400 årsverk.

Vi jobber med et bredt spekter av spennende og viktige oppgaver. Vi driver for eksempel nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, samt at vi er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge. Vi har derfor høy aktivitet på rekrutteringsfronten og etterspør ulik kompetanse. 

Les mer
Fakta om Forsvarsbygg
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Forsvarsbygg

Org. nr: - Stillingsident: 4151527953 Presentasjon av stillingen:Forsvarsbygg region Aust sitt hovedfokus er inngåing, etablering og oppfølging av leigekontraktar med militære leigetakarar for utleige av regionen si bygningsmasse, herunder vareta drifts-, vedlikehalds- og utviklingsoppgåver slik dei er avtalt med leigetakar og/eller eigar. I region aust er det no ei ledig stilling som verdibevarar.Arbeidsstad kan vere Jørstadmoen, Terningmoen eller Rena.Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven -- jamfør særleg Offentlighetsloven § 25.Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.ArbeidsoppgåverUtarbeide og oppdatere fornyingsplan for regionen. Det skal leggast vekt på å konsekvensutgreie utsetting av dei respektive tiltaka som vert lagt fram i planen. Planen skal utarbeidast i samarbeid med øvrig fagpersonell.Utarbeide og oppdatere ein fireårig vedlikehaldsplan for regionen.Følge opp vedlikehaldsproduksjonen gjennom året, og fortløpande dokumentere eventuelle endringar i planen.Utarbeide og oppdatere ein femårig plan for kva slags inventar som skal tilstandsanalyserast i dei respektive åra.Oppdatere tiltaksanalyse etter ferdigstillelse av vedlikehaldstiltak.Sjå til at alle skader, feil og manglar vert registert og følgt opp med omsyn til vedtekne retningslinjer.KvalifikasjonarFormell teknisk utdanning på høgskulenivå eller 2-årig teknisk fagskuleLang relevant erfaring gjerne med tilleggsutdanning innan eigedom/økonomi kan kompensere for formell teknisk utdanningGod økonomiforståingFørarkort klasse BKandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg/NATO SecretPersonlege eigenskaparGod skriftleg og munnleg framstillingsevneSjølvstendigGode samarbeidsevnerInitiativrikStrukturertLanguageNorskVi tilbyrLønn som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1364) fra kr.573.100,- til kr. 640.200,-.Ein hektisk og spennande jobb med gode kollegaerMedlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordningarFleksibel arbeidstidBedrifthelsetenesteKontaktinformasjonOddbjørn Hagen, Stabsleder, 414 76 623Heidi Skjæret Pedersen, Leder fag og prosjekt, 48153002Arbeidssted2451 Jørstadmoen, Terningmoen eller RenaSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsbyggReferansenr.:4151527953Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 24.11.2019
24.11.2019 Åmot
Org. nr: 975950662 Stillingsident: 4148031115 Presentasjon av stillingen:Vil du gi kommunikasjonsfaglege råd i nokon av landet sine største byggeprosjekt?Vi søker etter ein erfaren kommunikasjonsrådgivar som vil inngå i faggruppa vår for prosjektkommunikasjon og presse. Du blir ein del av eit sterkt og hyggeleg fagmiljø som sitt spreidd i heile landet, med eit kjernemiljø i Oslo. Du fiksar å formidle eit budskap gjennom ein filmsnutt, du er glad i folk, og kanskje har du kjennskap til offentleg sektor og/eller har byråerfaring? Då er du moglegvis den rette til vårt team!Stillinga er eit vikariat ut 2020 med moglegheit for forlenging. Det er ønskeleg med snarleg oppstart.Arbeidsstad vil vere Oslo. Noko reisevirksomheit må påreknast.Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven -- jamfør særleg Offentlighetsloven § 25.Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.ArbeidsoppgåverPlanarbeid, herunder kommunikasjonsplanar, tiltaksplanar, strategisk og operativ oppfølging i prosjekterInternkommunikasjonInteressentanalyserInnholdsproduksjon til samtlege kanalar internt og eksternt, inkl. bruk av foto/videoStrategisk kommunikasjonsfagleg rådgivning på tvers av faglege og geografiske skillelinjerAndre oppgåver innanfor fagområdet i samråd med nærmeste lederKvalifikasjonarDu har kommunikasjonsfagleg utdanning frå universitet eller høgskule, minimum bachelor (Journalistikk, kommunikasjon eller anna relevant bakgrunn). Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanningDu må ha minimum 2-5 års erfaring innan intern og ekstern kommunikasjonDu må ha gode kunnskapar om kommunikasjonsplanlegging og erfaring frå operativ utrulling og tiltaksgjennomføringDu har god digital kompetanseDu har kjennskap til målretta kommunikasjon, og det er ønskeleg med kunnskap om korleis ein måler effektKandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til HemmelegUtdanningsretningJournalistikk/kommunikasjonUtdanningsnivåHøyskule/universitet,Diplom / BachelorgradPersonlege eigenskaparDu er fagleg sterk, sjølvgående og trygg i møte med kompetansemiljøerDu er leveringsdyktig med gode samarbeids/- og gjennomføringsevnerDu er analytisk og gjerne prosessorientertDu er proaktiv og evner å tenke både strategisk og operativtDu trivast med teamarbeidDu har meget god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norskLanguageNorskVi tilbyrLønn som rådgivar (kode 1434) fra kr. 583 900,- (65) til kr. 627 700,- (69). Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonerFleksibel arbeidstidMedlemskap i Statens Pensjonskasse, herunder gode forsikrings- og pensjonsordningarBedriftshelsetenesteGode velferdsordningarKontaktinformasjonMirella Bodini, Fagleder prosjektkommunikasjon og presse , 918 41 156, mirella.bodini@forsvarsbygg.noArbeidsstedGrev Wedels plass 5 0151 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsbyggReferansenr.:4148031115 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 24.11.2019
24.11.2019 Oslo
Org. nr: 975950662 Stillingsident: 4151138154 Presentasjon av stillingen:Til kommunikasjonsseksjonen søker vi etter ein erfaren digital rådgivar som vil inngå i faggruppen vår for digitale kanalar, med hovedansvar for drift og videreutvikling av våre digitale kanalar. Vi har høge ambisjonar og brenner for gode brukeropplevingar. Du vil bli del av eit kreativt miljø som alltid søker å finne gode løysningar, både i eksisterande og nye kanalar. No treng vi å styrke oss med eit faglig sterkt digitalt hovud som kan gjere oss enda betre.Arbeidsstad vil vere Oslo.Forsvarsbygg ligg under vilkåra i offentlighetsloven -- jamfør særleg offentlighetsloven § 25.Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.noArbeidsoppgåverDagleg drift og leiing av forsvarsbygg.no og sosiale medierForvalte og videreutvikle innhaldet på nettstedet i tråd med overordna strategier, mål og handlingsplanarBidra til å utvikle våre kommunikasjonsplattformer med Forsvaret og våre ansatteBidra til behovsavklaringar og prioriteringar i utvikling av ny funksjonalitetTilegne seg god kjennskap til målgruppene og deira behov gjennom bl.a. analyse av webstatistikk, brukerundersøkingar, søk og tilbakemeldingar.Vareta søkemotoroptimalisering, brukervennligheit og universelt utformingSørge for god kvalitet i alle kanalar, både visuelt og språklegKontaktpunkt/rådgivar for ulike fagmiljøer og innholdseigarar i organisasjonenFoto- og videoproduksjon og redigeringKvalifikasjonarDu må ha relevant utdanning på universitets- eller høgkulenivå, minimum bachelor. Omfattande og relevant erfaring innanfor dei aktuelle fagområda kan kompensere for manglande formell utdanningDu må ha yrkeserfaring og må kunne vise til relevante oppnådde resultatDu må ha erfaring fra tilsvarande oppgåverDu må ha god kunnskap om målgrupperetta webkommunikasjon, brukerorientering, webanalyse og universell utformingDu må ha god teknisk forståing og vere van til dialog med utviklarar, leverandørar og IT-avdelingDu må ha ein god penn og det er ein stor fordel om du har grafisk teftDet er ønskeleg med kompetanse på interaksjonsdesign og kjennskap til mobile løysningarPersonlege eigenskaparDu er fagleg sterk og har entusiasme for gode brukeropplevingarDu er resultatorientert og liker utfordringarDu har analytiske og strategiske evnerDu evner å takle eit høgt tempo og stor variasjon i arbeidsoppgåveneDu er teamorientertDu er sjølvstendig med høg gjennomføringsevneVi tilbyrLønn som rådgivar (kode 1434) fråkr. 583 900,- (65) til kr. 627 700,- (69). Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonarFleksibel arbeidstidFaglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåverBedriftidrettslag med eit breitt tilbud av aktivitetarBedrifthelsetenesteMedlemskap i Statens pensjonskasse, med muligheit for lån og gode forsikring- og pensjonordningarKontaktinformasjonMariann Schiefloe, Fagleder digitale kanaler, 40627772, mariann.schiefloe@forsvarsbygg.noArbeidsstedGrev Wedels plass 5 0151 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsbyggReferansenr.:4151138154 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 24.11.2019
24.11.2019 Oslo
Anskaffingsavdelinga er i sterk utvikling og har det siste året bygget opp ei betydeleg avdeling med solid kompetanse. Våre tenester er etterspurt og vi har behov for å rekruttere fleire dyktige personar som vil vere med på ei spennande reise.Vi søker etter fleire kontraktsrådgivararar (merkantilt ansvarlege), som skal bistå med planlegging og gjennomføring av anskaffingar til investeringsprosjektane i Forsvarsbygg. Stillingane er plassert i seksjon kontrakt, som har det merkantile hovedansvaret for Forsvarsbygg si kontraktsportefølje. Kontraktsrådgivar vil ha ansvar for anskaffings-fagleg og juridisk rådgiving i Forsvarsbygg sine investeringsprosjektar, og vil jobbe tett på prosjektleiinga frå prosjektet blir etablert til bygget er ferdigstilt. Du vil få jobbe med allsidige og sammensatte problemstillingar innan offentlege anskaffingar og entrepriser, og vi ser etter deg som ønsker å vere ein pådrivar for betre og meir innovative anskaffingar gjennom effektiv samhandling og rådgiving samt ein strategisk tilnærming til leverandørmarkedet.Arbeidsstad vil vere ved ein av våre lokasjonar i Oslo, Bergen, Harstad/Evenes, Trondheim eller Bardufoss. Ver vennleg og oppgi kva for ein lokasjon du ønsker å søke deg til. Det må påreknast ein del reisevirksomheit til våre prosjektkontor.Anskaffingssavdelinga har det overordna ansvaret for alle anskaffingar som blir gjennomført i Forsvarsbygg, med tilhøyrande strategiar, prosedyrar, instruksar og malverk. I tillegg til å vareta forsvarleg forvaltning i anskaffingsprosessane og kontraktsgjennomføringa skal avdelinga vere ein pådrivar for <> gjennom meir effektiv samhandling, forbetre prosessar, strategisk innkjøpsleiing, utvikling av metodeverk og meir strategisk tilnærming til leverandørmarkedet på tvers av Forsvarsbygg sine einingar.Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven -- jamfør særleg Offentlighetsloven § 25.Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.noArbeidsoppgåverFastsette kontrakts- og innkjøpsstrategiar i investeringsprosjektaRådgiving og utarbeiding av konkurransegrunnlagGjennomføre planlagte anskaffingarProsjektleiar med oppfølging av avtalar og leveransar, herunder håndtering av tvisterFølge opp innkjøps- og kontraktsstrategiarBidra til vidareutvikling av innkjøpskompetansa i avdelinga, og til øvrige avdelingar i ForsvarsbyggBidra til utvikling av metodar for leverandøroppfølging og-- utviklingOppfølgning og kontrollKvalifikasjonarUtdanning på masternivå (jus, økonomi). Ønskeleg fagretning: rettsvitskapRelevant erfaring innanfor områda anskaffingar og/eller entrepriserØnskeleg med erfaring med anskaffingar i investeringsmiljøer i større verksemdØnskeleg med erfaring frå offentleg forvaltning og innsikt i offentlege anskaffingarØnskeleg med kjennskap til FOSA og særskilte behov som gjelder sikkerheitsgraderte anskaffingarØnskeleg med prosjekterfaringØnskeleg med markedskompetanse innanfor bygg- og anleggsindustrienMå kunne bli tryggingsklarert opp til STRENGT HEMMELEG/COSMIC TOP SECRETPersonlege eigenskaparAnalytisk, strukturert og sjølvstendigSamarbeidsorientert og ønske om å jobbe i tverrfaglege teamKrav om god munnleg og skriftleg framstillingsevneInitiativrikVi tilbyrLønn som rådgivar/seniorrådgivar (kode 1434/1364) frå kr 583.900 -- 813.400 (lønnstrinn 65-80). Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter vurdering av kvalifikasjonar.For spesielt godt kvalifiserte kandidatar kan høgare lønn vurderastFleksibel arbeidstidFaglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåverUtfordrande jobb i ein dynamisk organisasjonGode forsikrings- og pensjonsordningar i Statens pensjonskasseBedriftshelsetenesteKontaktinformasjonMorten Lindstad, Seksjonssjef kontrakt, 930 24 638ArbeidsstadGrev Wedelsplass 50151 Oslo, Bergen, Trondheim, Harstad, BardufossSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:ForsvarsbyggReferansenr.:4155322651Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 01.12.2019
01.12.2019 Oslo
Org. nr: 975950662 Stillingsident: 4157651027 Presentasjon av stillingen:Anskaffingsavdelinga er i sterk utvikling og har det siste året bygget opp ei avdeling med solid kompetanse. Våre tenester er etterspurde og vi har behov for å rekruttere fleire dyktige personar som vil vere med på ei spennande reise.Anskaffingsavdelinga har det overordna ansvar for alle anskaffingar som blir gjennomført i Forsvarsbygg, med tilhøyrande strategiar, prosedyrar, instruksar og malverk. I tillegg til å vareta forsvarleg forvaltning i anskaffingsprosessane og kontraktsgjennomføringa skal avdelinga vere en pådrivar for <> gjennom meir effektiv samhandling, forbetre prosessar, strategisk innkjøpsleiing, utvikling av metodeverk og meir strategisk tilnærming til leverandørmarkedet på tvers av Forsvarsbygg sine einingar. Avdelinga skal arbeide aktivt for at Forsvarsbygg bruker beste praksis metodeverk innanfor anskaffingsfaget, og det skal leggast til rette for fagleg samarbeid med sammenlignbare byggherreorganisasjonar og øvrege einingar i Forsvarssektoren. Avdelinga har eit sjølvstendig ansvar for å bidra til Forsvarsbygg si gevinstrealisering og skal ivareta heilskap og samanheng mellom anskaffingane som gjennomførast i Forsvarsbygg sine ulike avdelingar og regionar.Seksjonen compliance og prosess bistår anskaffingsavdelinga med styring og utvikling av avdelinga, samt videreutvikling av Forsvarsbygg sitt anskaffingsarbeid. Seksjonen har også fagansvaret for sikkerhetsgraderte anskaffingar og førebygging av arbeidslivskriminalitet. Stillinga vil ha sine oppgåver innanfor heile avdelingena si virkeområde, men med særskilt vekt på førebygging av arbeidslivskriminalitet.Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven - jamfør særleg Offentlighetslovens § 25.Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.noArbeidsoppgåverFagleiar skal bidra til å utvikle strategi og føringar for førebygging av arbeidslivskriminalitet for ForsvarsbyggFagleiar skal implementere strategiar og føringar, analysere og følge opp resultatarFagleiar vil lede internt fagforaOpplæring, rådgiving og bistandEvaluering og granskingSamarbeid med eksterne fagmiljø og andre etatarReisevirksomhet må påreknastKvalifikasjonarRelevant utdanning frå universitet eller høgskule, hovedfag/mastergradRelevant erfaring kan etter særskild vurdering kompensere for manglande formell utdanningRelevant erfaring frå fagområdetGod kunnskap om og erfaring med risikobasert analysemetodikk er ønskelegGod kjennskap om relevant regelverkMå kunne bli tryggingsklarert opp til nivå Hemmeleg/Nato SecretPersonlege eigenskaparDu er initiativrik og har god evne til gjennomføringDu er analytisk, strukturert og pålitelegDu er relasjons- og samarbeidsorientertDu har gode skriftlege og munnlege kommunikasjonseigenskaparVi tilbyrLønn som rådgivar eller seniorrådgivar kode 1434/1364 iht Statens lønnsregulativ fra ltr 65, kr 583 900 til ltr 80, kr 813 400 avhengig av erfaringFor spesielt godt kvalifiserte kandidatar kan høgare lønn vurderastFleksibel arbeidstidMedlemskap i Statens PensjonskasseGode forsikrings- og pensjonsordningarBedriftshelsetenesteGode velferdsordningarKontaktinformasjonAstrid Hillestad, Seksjonssjef, 922 00 420, astrid.hillestad@forsvarsbygg.noArbeidsstadGrev Wedels Plass 5 0151 OsloSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:ForsvarsbyggReferansenr.:4157651027 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 03.12.2019
03.12.2019 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

  • NOV 24
    2019
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Adresse

Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 oslo