<  
>  

Jobbmuligheter som Forsker innen matematikk- og naturfag

SINTEF
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Forsker innen matematikk- og naturfag
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Forsker innen matematikk- og naturfag. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos SINTEF.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Utforsk flere arbeidsgivere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Forsker innen matematikk- og naturfag
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos SINTEF
logo
Forsker/seniorforsker som vil åpne nye horisonter med analytisk kjemi
English belowForsker/seniorforsker som vil åpne nye horisonter med analytisk kjemiHar du lyst til å utvikle ideer og bygge opp nye forskningsfelt ved bruk av analytisk kjemi sammen med oss? Vi tilbyr svært avanserte analyselaboratorier og erfarne kollegaer, du bidrar med initiativ og gjennomføringskraft.Vi søker etter forsker i en fast stilling, som kan bruke sin erfaring innen analytisk kjemi til å få enda mer spennende forskning ut av vår svært avanserte analysekapasitet. Vi har allerede prosjekter som skal bidra til det grønne skiftet, innen nanomedisin, helse, prosessutvikling, nye materialer, mat/fôr og industrimålinger. Men vi vet at det er flere muligheter både innenfor og utenfor dette - og vi søker deg som ønsker å bidra til å bygge videre og bredere, og ønsker å lede ny forskning innen forskningsgruppen. Du vil da også kunne bygge på all erfaring og pågående forskning innenfor avdelingen, og på SINTEF i sin fulle bredde.Oppgaver som vil tilfalle en ny medarbeider vil være:Å initiere samarbeid og utvikle forskningsområder for forskningsgruppenÅ samarbeide med andre forskere og industripartnere og bidra med innspill og kompetanse til hvordan analytisk kjemi kan brukes for å løse vitenskapelige, samfunnsmessige og industrielle utfordringerÅ utvikle, gjennomføre og lede forskningsprosjekterPlanlegging, utførelse og rapportering av eksperimenterMetodeutvikling for prøvepreparering og analyseÅ skrive og publisere vitenskapelige artikler, samt formidle forskning til allmennhetenI SINTEF blir du en del av prosjektteam i ulike prosjekter, der du samarbeider med kunder fra både norsk og internasjonal industri, andre forskningsinstitusjoner og andre SINTEF-medarbeidere.Kvalifikasjoner:Ph.d. eller mastergrad innen et relevant fagområdeKompetanse og erfaring innen analytisk kjemiØnskede kvalifikasjoner:Det er en fordel om du har erfaring med prosjektledelse og etablering av samarbeidsprosjekter. I tillegg ser vi gjerne at du har erfaring med og interesse for ett eller flere av følgende områder:Programmering, dataanalyse og håndtering av forskningsdata, data mining.Anvendt eller industriell forskningPersonlige egenskaper:Være engasjert i og interessert i anvendt forskningHa gode analytiske ferdigheter, være kvalitetsbevisst og ha en systematisk tilnærming til vitenskapelige problemstillingerVære kreativ, initiativrik og selvstendigHa høy gjennomføringsevneVære god til å samarbeide og til å etablere, utvikle og opprettholde faglige nettverk og samarbeidHa meget god framstillingsevne, skriftlig og muntlig, på engelsk, og, fortrinnsvis, på norsk eller annet skandinavisk språk. Vi tilbyr norskkurs for ansatte som ikke snakker norsk og forventer at våre kolleger er villige til å lære norsk.Vi tilbyr:Svært gode muligheter for personlig utvikling, både innenfor ledelse og fagMulighet for å delta i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i tett samarbeid med industriUtfordrende oppgaver i et fagmiljø med ledende kompetanseState-of-the-art laboratorieinfrastruktur og et velorganisert arbeidsmiljøGode velferdsordninger, pensjons- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønnForskningsgruppen Massespektrometri (MS-gruppen) har bredde- og spisskompetanse som etterspørres innen markedsområder som helse, mat, landbruk og marin industri. MS-gruppen inngår i Avdeling for bioteknologi og nanomedisin i SINTEF Industri. Våre prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med industri, universiteter, andre forskningsinstitusjoner og forskere i avdelingen og SINTEF ellers. MS-gruppen har i dag ca. 20 svært dyktige forskere og ingeniører som bruker massespektrometri og andre analytiske teknikker. Vi driver en moderne plattform med analytisk instrumentering som LC- og GC-MS/MS, ICP-MS/MS, SEC, FFF, og høyoppløselige massespektrometre (HRMS/FTICR, QTOF). Vårt mål er å være en ledende FoU-partner innen fysio-kjemisk karakterisering og avanserte organiske og uorganiske analyser i Europa.Søknad utformes på norsk eller engelsk og skal inneholde søknadsbrev der søkeren beskriver sin motivasjon, forskningsinteresser og hvilket område du ønsker å utvikle sammen med oss, CV med publikasjonsliste og kopi av vitnemål.In EnglishResearcher/senior researcher who wants to open new horizons using analytical chemistryDo you want to develop ideas and build up a new field of research with us? We provide highly advanced analysis laboratories and experienced colleagues and ask you to contribute with initiative and power of execution.SINTEF Industri is looking for a researcher in a permanent position, who can use their experience in analytical chemistry and project management to get even more exciting research out of our very advanced analytical capacity. We already have projects in areas such as the green shift, nanomedicine, health, process development, new materials, food/feed and industrial measurements. But we know that there are more opportunities both within and outside of this - and we are looking for a person who wants to contribute to building further and more broadly, and who want to lead new research within the group. You will also be able to build on all the experience and ongoing research within the Department of Biotechnology and Nanomedicine, and at SINTEF in its full breadth.Tasks that will fall to a new employee will be:Initiate collaboration and develop research areas for the research groupCollaborate with other researchers and industrial partners and contribute input and expertise to how analytical chemistry can be used to solve scientific, societal and industrial challengesDevelop, implement and lead research projectsPlanning, execution and reporting of experimentsMethod development for sample preparation and analysisWrite and publish scientific articles, as well as communicate research to the general publicAt SINTEF, you become part of project teams in various projects, where you collaborate with customers from both Norwegian and international industry, other research institutions and other SINTEF employees.We are looking for candidates with:Ph.D. or master's degree in a relevant subject areaCompetence and experience in analytical chemistryAdditionally, it is an advantage if you have experience with project management and the establishment of collaborative projects. And experience with and an interest in one or more of the following areas would be an advantage:Programming and handling research dataApplied or industrial researchPersonal characteristics:Be engaged in and interested in applied research for the benefit of societyHave good analytical skills, be quality conscious and approach problems systematicallyBe creative, proactive and independentHave a high ability to executeBe good at collaborating and establishing, developing, and maintaining professional networks and collaborationsHave good communication skills (written and spoken) in English, and, preferably in Norwegian or another Scandinavian language. We offer Norwegian courses for non-Norwegian speaking employees and expect our colleagues to be willing to learn the language.We offer:Very good opportunities for personal development, both within management and subjectsOpportunity to participate in innovative national and international projects in close collaboration with industryChallenging tasks in a professional environment with leading expertiseState-of-the-art laboratory infrastructure and a well-organized working environmentFlexible working hours, good welfare schemes, pension and insurance schemes and competitive wagesThe Mass Spectrometry research group (MS group) has broad and specialist expertise that is in demand in market areas such as health, marine, industry, food and agriculture. Our projects are carried out in close collaboration with industry, universities and other research institutions. The MS group currently has approx. 20 highly skilled scientists and engineers using mass spectrometry and other analytical techniques. We operate a modern platform with analytical instrumentation such as LC- and GC-MS/MS, ICP-MS/MS, SEC, FFF, and high-resolution mass spectrometers (HRMS/FTICR, QTOF). Our aim is to be a leading R&D partner in physico-chemical characterization and advanced organic and inorganic analysis in Europe.The application should be written in Norwegian or English and must contain a cover letter with description of your motivation for applying for the job, your research interests and which area you wish to develop with us, a CV including list of publications, and copy of transcripts. Adresse: Trondheim
13.03.2024 Trondheim
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos SINTEF
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Gjennom mer enn 60 år har vi skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.

I dag er vi et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.