Karmøy kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med nær 40000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. Karmøy har tre mindre byer, Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Kopervik er administrasjonssenteret. På sydspissen av Karmøy ligger "Norges nordligste sørlandsby" Skudeneshavn med en særegen og vakker trehusbebyggelse fra 1800-tallet. I Visnes, nordvest på øya, ligger de gamle kopper- gruvene som i sin tid leverte kobber til Frihetstatuen i New York. Næringslivet på Karmøy er tradisjonelt knyttet til jordbruk og fiske. Karmøy er og har vært en av de stor fiskerikommunene i Norge. Nylig er det etablert en ny stor fiskerihavn, Karmsund Fiskerihavn, som er en av de største og mest moderne i landet. Likevel er det industri- og servicenæringene som betyr mest for sysselsettingen i dag. Hydro Aluminium Karmøy er den største bedriften. Ellers har kommunen en betydelig mekanisk industri, særlig rettet mot maritim virksomhet og oljevirksomheten. Karmøy har landets eneste gassdistribusjonsselskap med lavtrykksnett for naturgass. Befolkning 39 123 (2008)

Visjon

Kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

Antall ansatte

I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Karmøy kommune

Beskrivelse av arbeidsplassBestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Kontoret er organisert i 2 avdelinger, avdeling for pleie og omsorg og avdeling for aktivitet,miljøarbeid og avlastning.I tillegg administrerer kontoret egenbetalingsordningene, har tilknyttet kreftkoordinator og er kommunens koordinerende enhet.AnsvarsområdeSaksbehandling i avdeling for aktivitet,miljøarbeid og avlastning. Stillingen er administrativt og faglig underlagt avdelingsleder for aktivitet, miljøarbeid og avlastning.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon og veiledning. Mottak og behandling av søknader. Samhandling med brukere, pårørende og ansatte i helse- og omsorgsetaten og med samarbeidsparter tverretatlig, interkommunalt og i spesialisttjenestene. Bestille tjenester fra utførende virksomheter som for eksempel bolig- og miljøarbeidertjenesten og avdeling for aktivitet og avlastning.Kvalifikasjonerautorisert vernepleiervidereutdanning i rehabilitering er ønskeligdet er ønskelig med erfaring i bruk av Profilarbeidspraksis fra kommunal helse- og omsorgstenestegod evne til å formulere seg skriftlig og muntligPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Bestillerkontoret
22.08.2019
ArbeidsplassGrindhaug skule ligg på Åkra på vestsida av Karmøy og har dette året om lag 290 elevar og 40 tilsette. På Grindhaug har me fokus på eit trygt og godt læringsmiljø for elevane og me har eit godt arbeidsmiljø. Me er stolte av skulen vår, og som me syng i skulesongen vår: "Me får det te , her vil me læra. På Grindhaug skule e det godt å vera."Me ønskjer oss ein undervisningsinspektør som er engasjert, har evne til å motivere og vere pådrivar i pedagogisk utviklingsarbeid. Det er rektor og inspektør som utgjer leiinga ved skulen. Inspektør har ca. 80 % administrasjon og 20 % undervisning.Grindhaug skole bruker iPad som verktøy for å fremje elevaktivitet og varierte læringsaktivitetar. Me har jobba mykje med lesing dei siste åra, men har også brukt tid på vurdering for læring og relasjonsbasert klasseleiing. Dette året vil me prioritera fagfornyinga og djup læring. Me skal også vere med på eit spennande kunst- og kulturprosjekt der elevane får møte ulike kunstnarar. Målet med prosjektet er å skape auka motivasjon, kreativitet og skaparglede gjennom ei ekstra satsing på kunstfaga.AnsvarsområdeSaman med rektor vil inspektøren bidra i pedagogisk utviklingsarbeid og delta i fagleg og administrativ drift.Arbeidsoppgåverbidra til eit trygt, godt og inkluderande skulemiljøleggje til rette for pedagogisk utviklingsarbeid og delta i lærande fellesskap på skulenstøtte og rettleie tilsetteadministrative oppgåver som vikarordning og å utarbeide timeplanarKvalifikasjonerformell undervisningskompetanse på barnetrinnetskuleleiarutdanning eller ynskje om å ta detteynskjeleg med undervisningserfaring frå grunnskulenPersonlege eigeskaperVi vektlegg at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målretta og resultatorientertå gi og ta imot rettleiingå arbeide sjølvstendig og strukturertMe kan tilbyfaglege utfordringer i eit positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningargenerelle lønnsplasseringer i samsvar med HovedtariffavtalenTilsetting på vilkår og avtalar som gjeld innan skolefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole.Slik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, sjå under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Grindhaug skole
26.08.2019
Beskrivelse av arbeidsplassØstremtunet er et bofelleskap og inngår som en av fem avdelinger i virksomhet for Rus og Psykisk helse i Kommunen. Her både bor og jobber det mange kjekke mennesker. Vi har fokus på å utvikle oss i en recovery- orientert retning.Arbeidsoppgaverrelasjonsarbeidprimærkontakt- arbeidpraktisk arbeid som vasking og ryddingdokumentasjon og planarbeidmiljøterapeutisk arbeidKvalifikasjonerautorisert Vernepleier / sykepleierfullført eller ønske om aktuell videreutdanning innen Rus og/eller psykisk helse kan være en fordelPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Rus og psykisk helsetjeneste
29.08.2019
Beskrivelse av arbeidsplassBolig- og miljøarbeidertjenesten gir tjenester i botilbud, samt tjenester til brukere i egne leiligheter. Tjenestene er i hovedsak rettet mot voksne personer med utviklingshemming. Virksomheten har pr. idag 9 avdelingsledere for geografisk inndelte områder. Virksomhetsleder og Avdelingsledere har tett samarbeid for videreutvikling av tjenestene til våre brukere. Avdeling Avaldsnes består av botilbudene Dalabrekkå og Løftentunet, og gir både tjenester til brukere med utviklingshemming og brukere med demens diagnoser.Ledergruppa i Bolig- og miljøarbeidertjenesten har fokus på å ivarta og videreutvikle våre medarbeidere, og levere tjenester av god kvalitet. Virksomheten har fokus på faglig utvikling og etablering av en heltidskultur.AnsvarsområdeAvdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder som er overordnet ansvarlig for hele virksomheten. Avdelingsleder har fag-, personal- og økonomiansvar for egen avdeling. Avdelingsleder har ansvar for tjenesteytingen innen sin avdeling. Samarbeid med andre avdelingsledere og virksomhetsleder for å få virksomheten til å fremstå som en enhet. Kontinuerlig driftsanalyse og driftsforbedring i egen avdeling.Arbeidsoppgaver-Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder, og har spesielt ansvar for oppfølging av personal, økonomi og fagutvikling i avdelingen -Avdelingsleder har medansvar for informasjon og fagutvikling i virksomheten -Avdelingsleder har ansvar for arbeidsnærvær, HMS/IA arbeid, budsjettinnspill, oppfølging av balanse mellom budsjet og regnskap, internkontroll, systemer for fagutvikling og personalutvikling -Heltidskultur, driftsanalyser og kontinuerlige turnusprosesser -Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9Kvalifikasjonerautorisert vernepleier.relevant lederutdanning og/eller ledererfaring er ønskelig.andre med relevant høyskoleutdanning, ledererfaring og erfaring fra målgruppa, kan vurderes for ansettelse.erfaring fra, og evne til, motivasjon av medarbeidere i endringsprosessererfaring fra målretta og systematisk miljøarbeid er ønskeligerfaring med vedtak etter HOL Kap. 9 er ønskeligerfaring med turnusarbeid (Gat el. lignende) /turnusprosesser/arbeidstidsordninger/driftsanalyse er ønskeligpersonlig egnethet gis avgjørende betydningPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Løftentunet
29.08.2019
Beskrivelse av arbeidsplassKarmøy legevakt betjener ca 30 000 av Karmøys innbyggere, sør- og midt Karmøy til og med Avaldsnes. Legevakten ligger i Åkrehamn, samlokalisert med ambulanse. Vi er bemannet med sykepleier og lege hele døgnet. Vi har en stabil sykepleierstab, og høy trivselsfaktor. Vi har varierte og spennende arbeidsdager. Vi har for tiden en 50 % stilling med mulighet for forhøyelse om behovet skulle tilsi det.AnsvarsområdeLegevakten er primærhelsetjenestens akutte legetilbud og gir tjenester til befolkningen i Karmøy kommune fra Bø i nord til Skudesnes i sør. Karmøy legevakt er åpent hele døgnet og våre medarbeidere går turnus, dag/kveld/natt.ArbeidsoppgaverSykepleier tar imot og vurderer alle henvendelser til legevakten, fortrinnsvis på telefon, men også direkte oppmøte. Vi bruker Norsk Medisinsk Indeks, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Legevakthåndboken samt andre hjelpemidler i rådgivning og vurderinger. Videre har sykepleier ansvar for pasientene som er tatt inn, og han/hun skal bistå og assistere legen på skadestuen.Kvalifikasjonerautorisert sykepleierdet er ønskelig med arbeidserfaring innen akuttmedisin/legevakt/sykehusfaglige forutsetninger og gode nok språkkunnskaper til å kunne gi forsvarlig helsehjelpPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Karmøy legevakt
29.08.2019
Beskrivelse av arbeidsplassÅkra bu- og behandlingsheim er en institusjon beliggende i "hjertet av Åkra". Sentralt og i gåavstand til skoler, barnehager, butikker, kaianlegg og religiøse samlingsplasser.Det er 31 langtidspasienter på sykehjemmet med ulike diagnoser, og 10 av plassene er på demensavdeling. De ansatte har ulik utdannelse og god kompetanse på arbeidet sitt.Vi har fokus på aktiviteter for pasientene, både fellesaktiviteter og individuelle aktiviteter. Vi har ansatte som har "utdannet" seg til å ha fokus på dette. Det er et godt samarbeid med ulike frivillige som blant annet støtteforening, videregående skole, yngre sanitetsforening og besøkshund. Vi har også sykkel som vi kan ta med pasientene i.I avdelingen er vi så heldige å ha en spa-avdeling som alle - ansatte og pårørende - kan bruke sammen med pasientene. Frisør og fotpleier har faste tider hvor de bruker disse fasilitetene. Vi har i tillegg et velværerom med badekar som er tilrettelagt for forflytning, hvor de pasientene som ønsker det kan få bade i dempet belysning med oljer og stemningsfull bakgrunnsmusikk.Uteområdet vårt består blant annet av en sanse-hage hvor pasienter, besøkende og pårørende liker å oppholde seg når været tillater det. Der har vi også grilling og aktiviteter.Vi har stort fokus på det faglige og har interne kurser og opplæringer gjennom hele året. Pasientsikkerhetsarbeider har stor plass i arbeidshverdagen, hvor vi jobber systematisk og tverrfaglig med å forebygge skade på pasientene. Gjennom dette arbeidet er det bred involvering av ansatte, og en må belage seg på involvering i forbedringsteam.Vi har stort fokus på å øke kvaliteten på tjenestene vi gir til pasientene våre, og oppfordrer derfor de ansatte å søke ny kunnskap i form av videreutdannelser. Det blir da lagt til rette på jobb slik at dette skal være mulig å gjennomføre for den enkelte.AnsvarsområdeAnsvar for egen yrkesutøvelse. Det er to nattevakter ved sykehjemmet, en med høyskoleutdannelse og en fagarbeider. Totalt tre team med arbeid hver tredje helg.Arbeidsoppgavermedansvar for pleien i avdelingenvaktansvarligsykepleiefaglig oppfølgingdelegerte oppgaver fra kollegaerKvalifikasjonerautorsert sykepleierrelevant videreutdannelse kan være en fordelpersonlig egnethet vektlegges spesieltPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertå ta imot og gi konstruktive tilbakemeldingerVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Åkra bu- og behandlingsheim
29.08.2019
Beskrivelse av arbeidsplassVi har fått en styrking av helsestasjon for ungdom (HFU), med egen ettermiddag for gutter på Karmøy, og har nå - 1 ledig legestilling (8%) og 1 ledig psykologstilling (8%) på Norheim HFU.AnsvarsområdeHelsestasjon for ungdom er organisert under helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som er en kommuneomfattende virksomhet med en virksomhetsleder og 2 avdelingsledere. Virksomheten er delt inn i 3 helsestasjonsområder; Norheim/Avaldsnes, Kopervik og Åkra/Skudenes. Kommunene har to helsestasjoner for ungdom; en på Norheim og en på Åkra. Helsestasjon for ungdom (HFU), og er et gratis tilbud for ungdom mellom 13 og 20 år. Det skal fra 1 september starte opp egen guttedag på helsestasjonen på Norheim. Arbeidet er på torsdag ettermiddag mellom 16 og 18.ArbeidsoppgaverDenne stillingen vil være lokalisert på Norheim, og en vil samarbeide tett med helsesykepleier og psykolog. En vil også være en del av et HFU- team, bestående av tre leger, ni helsesykepleier og tre psykologer. Som lege på helsestasjon for ungdom for gutter vil du kunne få mange varierte arbeidsoppgaver. Vi tilbyr tjenester til ungdom inne blant annet livssituasjon, livsstil, samliv, seksualitet, prevensjon, fysisk og psykisk helse og kjønnssykdommer. For oss er det viktig å gi ungdommene i Karmøy kommune et godt tilbud. Vi ønsker derfor å legge til rette for gode arbeidsvilkår og faglig utvikling.Vi søker lege og psykolog til styrking av helsestasjon for ungdomVi har økt fokus på ungdomshelseVi har fokus på kompetanseheving og tilbyr opplæring i blant annet innen for Sex og samfunns prevensjonskursVi har økt fokus på tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører som jobber med ungdomKvalifikasjonerlege/psykologrelevant erfaringnorsk autorisasjongode kommunikasjonsevner, engasjement, samarbeidsegenskaper er viktig i arbeidetevne til å gi og ta mot veiledning i tillegg til fleksibilitet, selvstendighet og strukturert arbeid også viktigdet legges avgjørende vekt på personlig egnethetannet: Må disponere egen bil i tjenestenPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Helsestasjon og skolehelsetjenesten
31.08.2019
Beskrivelse av arbeidsplassVea barnehage ligger i fantastiske omgivelser på Sletten i Veavågen. Barnehagen har 4 avdelinger, med ca 65 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har 2 avdelinger for barn under 3 år, og 2 avdelinger for barn over 3 år. Barnehagen har en meget stabil og positiv personalgruppe, som består av styrer, 8 barnehagelærere, 11 fagarbeidere/assistenter og 3 lærlinger til høsten. I Vea barnehage vektlegges god omsorg og lek, og et godt foreldresamarbeid. Barnehagen jobber med programmet "De utrolige årene", både som et utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet og utvikling av personalet. Fleksibilitet og humor er verdier som preger arbeidet i barnehagen.AnsvarsområdePedagogisk leder i Vea barnehage, 100% vikariat i perioden 15.08.2019 - 14.08.2020.Arbeidsoppgaverskape en trygg og spennende hverdag for barnamedvirke til å utvikle barnehagen som en lærende organisasjoninspirere, motivere og veilede medarbeidere til et felles målknytte fagområdene i rammeplanen til arbeidet både ute og inneKvalifikasjonerBarnehagelærer/førskolelærerutdanningPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenAnsettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole- og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole og barnehage.Slik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Vea barnehage
31.08.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Karmøy kommune