<  
>  

Møre og Romsdal fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgåver:

 • Vidaregåande opplæring
 • Samferdsel
 • Tannhelse
 • Kulturformidling og kulturminne
 • Regional og næringsutvikling

Fylkeskommunen er ein viktig regional utviklingsaktør, og samarbeider tett med andre offentlige og private aktørar i utviklinga av fylket. Til å utføre mangfaldet av oppgåver treng fylkeskommunen dyktige medarbeidarar innan fleire fagområde. Vi oppfordrar derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss. Vil du bidra til å utvikle den mest mangfaldige arbeidsplassen i fylke?

Visjon

Møre og Romsdal fylkeskommunes visjon er «ein tydeleg medspelar». Gjennom arbeidsgivarpolitikk for framtida vil vi vere tydelege medspelarar på vegne av fellesskapet i regionen, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta, utviklingsorienterte og med tydeleg respekt for samfunnsoppdraget vi er gitt.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Møre og Romsdal fylkeskommune

Vi søker etterrådgivar for tenesteutvikling og digitalisering i 100 % fast stilling. Stillinga er nyoppretta i samband med ny administrativ organisering i Møre og Romsdal fylkeskommune frå 2020. Ny seksjon for tenesteutvikling og digitalisering er ein del av dette. Seksjonen ligg til stab for organisasjon og tenesteutvikling.Du får jobbe medkartlegging, analyse og utvikling av arbeidsprosessar. Det gjeld både forbetring av eksisterande prosessar og utvikling av nye digitale prosessar ved bruk av robotisering eller robotic process automation (RPA). Du vil også få arbeide med tilrettelegging og fasilitering for utviklings- og innovasjonsprosessar. Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga. Du vert ein viktig medspelar i arbeidet med organisasjons- og tenesteutvikling, og får vere med på å bygge ein ny seksjon og eit internt tverrfagleg miljø for tenesteutvikling.Vi søker deg somhar relevant høgare utdanninghar erfaring frå prosjekt- og forbetringsarbeid, prosessanalyse, prosessmodellering og/eller tenestedesignhar generell innsikt i og interesse for intelligent automatiseringer nysgjerrig på samspelet mellom menneske, organisasjon og ny teknologikan fasilitere prosessar og workshopstrivast med tverrfagleg samarbeidhar god organisasjonsforståinger målorientert og har god gjennomføringsevnehar kjennskap til offentleg forvaltningVi tilbyrein arbeidsgivarpolitikk med satsing på vekst og fagleg utvikling av medarbeidararoffentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikringløn etter avtaleOm arbeidsplassenNy seksjon for tenesteutvikling og digitalisering har ei rolle som pådrivar og koordinator i arbeidet med digitalisering og digital transformasjon i organisasjonen. Seksjonen skal vere ein ressurs for teneste- og organisasjonsutviklingsprosessar. Innføring av ny administrativ organisering i fylkeskommunen vil skje gradvis, men vere operativ i løpet av 2020. Seksjon for tenesteutvikling og digitalisering ligg til stab for organisasjon og tenesteutvikling. I denne staben ligg også HR-seksjonen, kommunikasjonsseksjonen og IT-seksjonen. Stillinga er plassert i sentraladministrasjonen, for tida med arbeidsstad i Molde.Andre opplysningarVi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss. Vi brukar nynorsk som administrasjonsspråk, og du vil få opplæring om du treng det. Adresse: Stab for organisasjon og tenesteutvikling
25.05.2020 Molde
Vi søker etter faglærarHerøy vgs har ledig ca 200% stilling ved avd. Teknikk og Industriell produksjon vg1 frå 01.08.20, med undervisning i programfag og yrkesfagleg fordjupning.Vi søker deg somhar eit positivt elevsyn og stort engasjement for den sosiale og faglege utviklinga til alle elevarhar god formidlingsevneer ein tydeleg klasseleiarhar vilje og evne til fagleg og tverrfagleg samarbeidminimum eit relevant fagbrev og yrkesteoretisk utdanninghar pedagogisk utdanning (gjennomføring av praktisk pedagogisk utdanning innan 3 år dersom den mangler)Vi tilbyr" ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø " god tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling " offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring " løn etter tariffTilsettinga er elles på Fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.Om skulenVed Herøy vidaregåande skule har vi eit engasjert og spanande læringsmiljø med rundt 300 elevar. Vi er opptekne av at alle elevar skal vere sett, og visjonen vår speglar dei verdiane som vi ønskjer å bygge på: Tryggleik, toleranse, tillit, trivsel, respekt,humør, kvalitet og meistring. Tilsaman skapar dette ei god plattform for det vi driv med, læring.Sjå meir på www.heroy.vgs.noAndre opplysningarVi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss. Søkjarlista kan verte offentleg sjølv om du ber om anonymitet. Du vert varsla om dette. Vi brukar nynorsk som administrasjonsspråk, og du vil få opplæring om du treng det.PolitiattestDen som blir tilsett må levere politiattest. Adresse: Herøy vidaregåande skule
25.05.2020
Vi søker deg som:Har faglig utdanning i kinesisk, samt fellesfag som engelsk og/eller historie Har pedagogisk utdanning. Har god digital forståelse og god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk. Er engasjert i elevenes sosiale og faglige miljø.Vi tilbyr:et fagleg og pedagogisk miljø i utviklinget inkluderende og raust kollegiumgode pensjonsvilkårOm arbeidsplassen:Molde videregående skole ble etablert i 1832 og skolen ligger i Molde sentrum og har gåavstand til offentlig kommunikasjon, idrettsanlegg og Molde sitt nye bibliotek-, teater- og jazzhus. Ved skolen møtes normalt omlag 800 menneske, derav ca. 100 er tilsatte. Skolen har i dag fire utdanningsprogram:studiespesialiseringmedium og kommunikasjonmusikk, dans, dramakunst, design og arkitekturMolde videregående skole har også landslinje for jazz og elever kan kombinere studiespesialisering med satsing mot toppidrett. Skolen samarbeider derfor godt med musikk- og idrettslivet i regionen.Andre opplysninger:Vi har som mål å speile mangfoldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkommen til å søke ledig stilling hos oss. Søkerrlisten kan bli offentleg selv om du ber om anonymitet. Du vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette Politiattest: den som blir tilsatt må levere politiattest etter gjeldende regler. Adresse: Molde videregående skole
25.05.2020 Molde
Vi søker ein engasjert rådgivar til utdanningsavdelinga!Du får jobbe medå bidra til å auke gjennomføring i vidaregåande opplæringå skaffe fleire læreplassarrettleiing av lærlingar, lærebedrifter og prøvenemndervidareutvikling av nettverk og samarbeid med vidaregåande skoler og arbeidslivvidareutvikling av seksjon opplæring i bedriftOppgåvene i stillingane er knytt til heile det fireårige opplæringsløpet og oppgåvene kan bli endra.Vi søker deg somhar relevant høgare utdanning, minimum bachelor, lærarutdanning eller tilsvarandehar erfaring frå eller god kjennskap til vidaregåande opplæring, gjerne opplæring i bedrifter god til å samarbeide og bygge nettverkkan arbeide systematisk, målretta og sjølvstendiger fleksibel, serviceinnstilt og har godt humørVi tilbyrei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterkt fagmiljøgod tilgang til faglege nettverk og fagleg utviklingoffentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i KLP)løn etter avtaleOm arbeidsplassenStillinga er plassert i utdanningsavdelinga i sentraladministrasjonen, for tida med arbeidsstad i Kristiansund.Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylkeskommunen og for vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole. Det er i dag 24 skolar og om lag 1150 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. Avdelinga har vel 50 tilsette. Dei fleste har arbeidsstad på Fylkeshuset i Molde.Campus Kristiansund skal bli ein felles campus for utdanning, forsking og innovasjon. Her samlar vi kompetanse frå næringsliv, offentleg sektor, høg- og fagskule og forskingsinstitusjonar i eit tverrfagleg og nyskapande miljø. Delar av miljøet er alt etablert i midlertidige lokale i Kristiansund sentrum, fram til første byggetrinn står klart i 2023. Meir informasjon finn du på www.campusksu.no.Møre og Romsdal fylkeskommune er ein viktig aktør i Campus Kristiansund, og byggjer opp eit tverrfagleg kompetansemiljø med om lag 40 stillingar. Dette kompetansemiljøet er ein del av den samla fylkesadministrasjonen i Møre og Romsdal.Andre opplysningarStillinga er 100% fast stilling i seksjon opplæring i bedrift. Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss. Vi brukar nynorsk som administrasjonsspråk og du vil få opplæring om du treng det. Adresse: Utdanningsavdelinga
27.05.2020 Molde
Ledig ca. 50% vikariat i kroppsøving skoleåret 2020/2021Vi søker derfor en engasjert lærer i kroppsøving, som klarer å få elevene med seg og som kan tilpasse undervisningen der det er nødvendig. At du har evne til å bruke elevene som medspillere i sin egen læringsprosess. Det er en fordel om du har erfaring innen idrettsfag og friluftsliv.Arbeidsoppgaver og ansvarSammen med skolens øvrige ansatte, har vi et felles ansvar for å skape et best mulig læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø for oss som jobber her. Som lærer på Rauma vgs, skal du derfor arbeide selvstendig med fag, undervisning og din egen kompetanseutvikling. Samtidig legger vi stor vekt på at du er en tydelig medspiller både for elever, kolleger og ledelse. Dette innebærer at du deltar aktivt i vårt faglige- og pedagogiske utviklingsarbeid, samarbeider med skolens støttefunksjoner, lokalt næringsliv og andre ressurser.For å jobbe hos oss må duHa formell undervisningskompetanseHa pedagogisk utdannelseTrives sammen med ungdommer og vite hvordan du skaper god relasjon mellom deg og eleveneKunne samarbeide med andre lærere innenfor samme fagfeltVi tilbyrEn arbeidsgiverpolitikk med satsing på medarbeidere i vekst og utvikling av best mulige tjenesterTilsetting på fylkeskommunale vilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerGodt arbeidsmiljø med faglige utfordringer i en organisasjon i utviklingOm skolenRauma vgs ligger i sentrum av Åndalsnes i Rauma kommune, mellom høye fjell innerst i en fjord. Det er en god kommune å bo i, med et aktivt næringsliv og gode kulturtilbud. Mulighetene for turer både lange og korte, er mange uansett årstid.Rauma vgs er en forholdsvis liten skole, med ca 180 elever og 35 ansatte. Vi har 7 utdanningsprogram, som omfatter både yrkesfag og studiespesialiserende. Du finner mer om skolen på vår nettside, rauma.vgs.no.Andre opplysningerMøre og Romsdal har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med etterspurt kompetanse er velkommen til å søke hos oss. Vi tar forbehold om at stillingen blir frigitt stillingsbanken før endelig tilsetting, samt at tilbudet settes i gang.Elektronisk saksbehandling benyttes, og vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.PolitiattestDen som blir ansatt må levere politiattest jf. Opplæringslova §10-9SøkerlisteVi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring. Adresse: Rauma videregående skole
29.05.2020 Rauma
Ledig 60% fast stilling som kantinebestyrerArbeidstiden er 5t pr. dag og følger skoleårets 190 dager.Vi søker deg somkan jobbe selvstendigliker å lage matliker å arbeide med ungdomer utadvendt og sosialhar gode kommunikasjonsevnerbryr deg og har evnen til å vise omsorg for ungdommene våreFint om du har kokkefagbrev, men det er ikke et krav. Gjerne erfaring fra lignende arbeid.Viktig at du kan samarbeide med skolens assistenter og faglærere på skolens kjøkkenArbeidsoppgaver og ansvar:Å planlegge og produsere enkel mat for salg i kantinaBetjene kunderVarebestilling, varemottak og lagerkontrollOrdinært renhold av kantineområdetIK-mat rutiner- temperaturkontroll, følge renholdsplan, merking/pakking av matvarer o.l.KassaoppgjørVi tilbyrEn arbeidsgiverpolitikk med satsing på medarbeidere i vekst og utvikling av best mulige tjenesterTilsetting på fylkeskommunale vilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerGodt arbeidsmiljø med faglige utfordringer i en organisasjon i utviklingOm skolenRauma vgs er en forholdsvis liten skole, med ca 180 elever og 35 ansatte. Vi har 7 utdanningsprogram, som omfatter både yrkesfag og studiespesialiserende. Skolen er nylig renovert og har en ny, moderne og godt utstyrt kantine. Du finner mer om skolen på vår nettside, rauma.vgs.no.Rauma vgs ligger i sentrum av Åndalsnes i Rauma kommune, mellom høye fjell innerst i en fjord. Det er en god kommune å bo i, med et aktivt næringsliv og gode kulturtilbud. Mulighetene for turer både lange og korte, er mange uansett årstid.Andre opplysningarMøre og Romsdal fylkeskommune har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med etterspurt kompetanse er velkommen til å søke hos oss.Elektronisk saksbehandling benyttes og vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.PolitiattestDen som bli ansatt må levere politiattest jf. Opplæringslova §10-9.SøkerlisteVi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring. Adresse: Rauma videregående skole
29.05.2020 Rauma
Ledig 100% stilling som faglærer innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP)Vi søker etter faglærer som kan undervise i programfagene på Vg1 Teknikk og industriell produksjon. For oss er det viktig at du har praktisk erfaring fra flere områder innen dette faget. Samt at du har kjennskap til både behov og muligheter i lokalt næringsliv.Arbeidsoppgaver og ansvarSammen med skolens øvrige ansatte, har vi et felles ansvar for å skape et best mulig læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø for oss som jobber her. Som lærer på Rauma vgs, skal du derfor arbeide selvstendig med fag, undervisning og din egen kompetanseutvikling. Samtidig legger vi stor vekt på at du er en tydelig medspiller både for elever, kollegaer og ledelse. Dette innebærer at du deltar aktivt i vårt faglige - og pedagogiske utviklingsarbeid, samarbeider med skolens støttefunksjoner, lokalt næringsliv og andre ressurser.Krav til kompetanseVi ønsker at du har yrkesfaglærerutdanning med fordypning i teknikk og industriell produksjon. Du kan likevel søke selv om du mangler dette, det er mulig å gjennomføre utdanning (PPU) etter ansettelse i skolen. Fagbrev eller annen relevant utdanning innen TIP er et krav. Personlig egnethet vurderes, og vi ønsker at du er en som kan skape gode relasjoner til både elever og kollegaer. Det er viktig at du er en tydelig klasseleder som bidrar til at læringsmiljøet for elevene blir trygt og godt.Vi tilbyrEn arbeidsgiverpolitikk med satsing på medarbeidere i vekst og utvikling av best mulige tjenesterTilsetting på fylkeskommunale vilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerGodt arbeidsmiljø med faglige utfordringer i en organisasjon i utviklingOm skolenRauma vgs er en forholdsvis liten skole, med ca 180 elever og 35 ansatte. Vi har 7 utdanningsprogram, som omfatter både yrkesfag og studiespesialiserende. Skolen er nylig renovert og TIP- verkstedet er helt nytt. Du finner mer om skolen på vår nettside, rauma.vgs.no.Rauma vgs ligger i sentrum av Åndalsnes i Rauma kommune, mellom høye fjell innerst i en fjord. Det er en god kommune å bo i, med et aktivt næringsliv og gode kulturtilbud. Mulighetene for turer både lange og korte, er mange uansett årstid.Andre opplysningerMøre og Romsdal har som mål å speile mangfoldet i befolkninen. Alle med etterspurt kompetanse er velkommen til å søke hos oss. Vi tar forbehold om at stillingen blir frigitt stillingsbanken før endelig tilsetting, samt at tilbudet settes i gang. Elektronisk saksbehandling benyttes, og vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.PolitiattestDen som blir ansatt må levere politiattest.ErfaringAt du har erfaring innenfor de nevnte fagområdene er det viktigste, og at du evner å formidle faget til elevene på en god måte, samtidig som at læringstrykket er høyt. Det er en fordel om du har erfaring fra undervisning på videregående skole.SøkerlisteVi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Om dedtte blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring. Adresse: Rauma videregående skole
29.05.2020 Rauma
Vi søker etterVed Romsdal videregående skole har vi fra 01.08.2020 ledig 100% midlertidig stilling som programfagkærer innen Klima, energi og miljøfag (KEM) ved vår avdeling for Bygg- og anleggsteknikk. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.Om stillingenPlan for tilbudsstruktur i Romsdalsregionen medfører at Romsdal vgs skal starte klasse innen "Ventilasjon, membran og taktekking" på vg2 nivå fra høsten 2021. Ved Bygg- og anleggsteknikk (BA) blir du kollega med 14 engasjerte ansatte, og avdelingsleder Robert Rishaug blir din nærmeste leder. Du vil ha tilhold i hovedbygget vårt, med nye og flotte undervisningslokaler og verksteder. I hovedbygget har BA egen sone med kontorfellesskap for ansatte. Totalt har vi 100 elever ved Bygg- og anleggsteknikk hvert år.Vi søker deg som-> har relevant utdanning for å undervise innen fagkretsen klima, energi og miljø -> trives sammen med ungdom, men også er en trygg og tydelig voksen -> har pedagogisk utdanning - eller er villig til å ta slik utdanningNå søker vi deg som har kompetanse på minimum fagskolenivå innen KEM fagene, og ser spesielt etter en medarbeider som har utdanning innen rørfag, ventilasjon og blikk.Vi setter personlig egnethet høyt når vi ansetter nytt personale ved skolen. Derfor gjennomfører vi en kort økt med prøveundervisning før vi ansetter nye lærere. Da ser vi bl.a. etter hvordan du formidler lærestoffet og kommuniserer med elevene. At du har høy relasjonskompetanse og er en tydelig klasseleder er også svært viktig for oss.Vi tilbyr-> en utfordrende stilling i et arbeidsmiljø kjennetegnet av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø -> God tilgang til faglige nettverk og faglig utvikling -> en arbeidshverdag i nye og moderne skolebygg -> offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i SPK) -> lønn etter avtaleOm skolenVi er en stor og allsidig videregående skole i Molde. Skolen har dette skoleåret 890 elever og over 170 ansatte, og tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Salg, service og reiseliv, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Elektrofag. I tillegg har vi flere klasser som tar påbygging til studiekompetanse.Hos oss finner du et positivt elevsyn, høyt læringstrykk, godt arbeidsmiljø og utstrakt samarbeid med regionens næringsliv. Nå inviterer vi DEG til å bli del av laget, sammen med dyktige og engasjerte kolleger!Du finner en mer utfyllende beskrivelse av skolen på nettsiden vår www.romsdal.vgs.no eller på www.facebook.com/romsdalvgsAndre opplysningerVi har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med kompetanse vi etterspør er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.PolitiattestDen som blir ansatt må levere politiattest. Adresse: Romsdal videregående skole
01.06.2020 Molde
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • MAI 25
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 27
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Møre og Romsdal fylkeskommune