Sandefjord kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Sandefjord er en by og en kommune i Vestfold. Sandefjord sentrum ligger ved enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har kommunen en kystlinje på hele 146 km, som sammen med alle strendene samt hytte- og camping-turistene gjør Sandefjord til en sommerby. Sandefjord er etter folketall den største kommunen i Vestfold. Kommunen grenser i nord til Stokke, i vest til Andebu, i sørvest til Larvik og i øst til Tjøme. Sandefjord har en liten eksklave, Himberg, som ligger omsluttet av Larvik like ved kommunegrensen. Sandefjord er kjent for sjøfart og kjemisk industri. Historie fra skipsbygging og hvalfangst ble gjenspeilet i det lokale næringslivet med blant annet Jahres olje- og fettindustri, Framnæs Mekaniske Værksted og Jotun malingfabrikk. Jotun er i dag den største bedriften i Sandefjord. Fra å være en kommune preget av skipsfart og industri, har næringslivet i byen ekspandert, og trukket til seg flere kunnskapsbedrifter innen IT, logistikk og distribusjon, elektronikk, handel, legemidler og engineering. Byen har flere områder med industri og næringsliv, blant annet Vindal, Pindsle og Kullerød. På Kullerød industriområde, like ved Torp Flyplass finnes et av landets tyngepunkt innen både netthandel og engineering. Befolkning 42 696 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Sandefjord kommune

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Overgrepsmottaket er et akutt tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep. Overgrepsmottaket er organisert ved et ambulerende sykepleieteam med hjemmevakt i døgnberedskap. Tilbudet gis ved fylkets legevakter. Tilbudet består av medisinsk undersøkelse og behandling, rettsmedisinsk undersøkelse, kriseintervensjon og psykososial oppfølgning.Vi ønsker deg som har interesse for klinisk rettsmedisinsk arbeid til vold-og overgrepsutsatte.Arbeidsoppgaver:Emosjonell førstehjelpSmitteforebyggende behandlingRettsmedisinsk arbeid med blant annet helkroppsundersøkelse med biologisk sporsikring og skadedokumentasjonVi søker autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning som har:Relevant og bred erfaring yrkeserfaringStort engasjement for fagområdet og høy grad evne til selvstendig arbeidEvne til mellommenneskelig forståelse og erfaring fra arbeid med traumatiserte pasienterHøy grad av struktur, fleksibilitet og evne til problemløsning.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Sykepleieren må disponere egen bil.Arbeidet er organisert med beredskapsvakter med helgbelastning hver 6. eller hver 12.helg.Turnus er organisert som ønsketurnus, slik at stillingen kan kombineres med annen deltidsstilling.I stillingen inngår personalmøter og kompetanseheving.Vi ønsker deg som er over gjennomsnittet fagengasjert og har stor arbeidskapasitet. Temaet vårt har felles kompetansehevingstiltak med veiledning hver 6. uke. Opplæring gis både lokalt og nasjonalt før oppstart. Vi er opptatt høy tjenestekvalitet, med kontinuerlig kompetanseutvikling, med spesifikk fokus på rettsmedisin.Fast 10 % stilling i turnus, døgn/ beredskapsvakter.Ansettelse i Sandefjord kommune.Årslønn per i dag: 527 379, og egen godtgjørelse for utrykning på vakt.Søknad via utlyst stilling på Sandefjord kommune sine nettsider.Søknadsfrist 4.9.19For nærmere henvendelse om stillingene: enhetsleder Linda Mølgaard Gustavsen tlf 97596797Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Linda Mølgaard Gustavsen, Tlf: +47 33482030, Mobil +47 97596797, Epost: linda.molgaard.gustavsen@sandefjord.kommune.no
04.09.2019
Om seksjonenDet har nylig blitt foretatt en organisasjonsendring som har medført at seksjonene innen kommunalområdet eiendomsforvaltning har blitt lagt som en egen seksjon til kommunalområdet Miljø og plansaker. Kommunalområdet består nå av av totalt fem seksjoner; Klima, Byggesak og arealforvaltning, Kommunalteknikk, Havn, Brann og redning og Eiendomsforvaltning.Vi søker en eiendomssjef som skal bidra til å utvikle og realisere de ambisjoner som settes for kommunens eiendomsforvaltning. Du evner å tenke strategisk opp mot kommunens helhetlige og langsiktige behov. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler.Som seksjonsleder vil du være leder for fem enheter; Teknisk vedlikehold og drift, Drift og vedlikehold andre bygg, Drift og vedlikehold formålsbygg, Renhold, Prosjektering. Du vil også ha en egen eiendomsstab. Det kan skje endringer i organiseringen. Vi ønsker deg som har trygghet på deg selv og som kan presentere større byggeprosjekter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret.Kommunen er i gang med et skolestrukturprosjekt som vil bli en sentral oppgave. I tillegg er det mange spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og innenfor helse og omsorgsområdet.Stillingen rapporterer til kommunalsjef for miljø og plansaker og er en del av ledergruppa i kommunalområdet miljø og plan. Å være medlem i ledergruppa i miljø og plan innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde.Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtale.Funksjons- og ansvarsområdeforvaltning/drift/vedlikehold/ utvikling av kommunal eiendomsmassebyggeprosjekterstrategisk eiendomsforvaltningKompetansekravhøyere utdanning på min bachelor-nivå, annen relevant utdanning kan aksepteres hvis kandidatene har erfaring fra fagområdeterfaring fra personalledelse og linjeledelsetydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og interntgod organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitetgod økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelserkunnskap innen ansvarsområdeterfaring innenfor fagfelteterfaring fra kommunal sektor er ønskeliggod skriftlig og muntlig fremstillingsevneinnsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordelPersonlige egenskapergode relasjonelle egenskaperetterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterkeffektiv og løsningsorientertanalytisk, evne til å tenke helhet og strategiskArbeidsoppgaverSeksjonsleder skal sikre:relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontrollå gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, næringslivet og samarbeidspartnereøkonomisk soliditetfremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsningersamhandling og samarbeid mellom kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggereSøknadsfrist søndag 8.septemberKontaktperson: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby, tlf. 991 60 642 Adresse: 3203 Sandefjord
08.09.2019 Sandefjord
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om tjenestestedSandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har ca. 63 000 innbyggere og 5500 ansatte. Kommunalområdet for helse, sosial og omsorg er det største av fire kommunalområder og har i underkant av 2600 ansatte, 1800 årsverk og nesten 2 mrd. kroner i brutto budsjett. Området er per i dag organisert i åtte seksjoner. Sandefjord kommune legger stor vekt på en fremtidsrettet omsorgstjeneste og en aktiv integrerings- og inkluderingspolitikk. Vi legger mye arbeid og engasjement i å samarbeide godt med næringslivet og frivillig sektor.Ansvarsområdet omfatter alle helse- og velferdstjenestene i Sandefjord kommune. Vi ser etter en engasjert og utviklingsorientert leder med ambisjoner om å utgjøre en forskjell. Kommunalsjefen spiller en sentral rolle i kommunens øverste ledergruppe og har stor påvirkningskraft på drift og utvikling innenfor sitt tjenesteområde. Samhandling med politikere og innbyggere er en viktig del av jobben.Kommunalsjefen får ansvar for helt sentrale kommunale områder som blant annet helse-, pleie- og omsorg, levekårsutjevning- og utvikling og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser. God samhandling med Sykehuset i Vestfold er avgjørende for tjenestene til innbyggerne og dermed en viktig del av lederoppdraget.Kommunalsjefen er kommunalområdets øverste leder, og har et helhetlig og overordnet ansvar for personalpolitikk, økonomi, utvikling og resultater. Kommunalsjefen må være opptatt av å drifte tjenestene godt og effektivt, men samtidig ha et våkent blikk for å utvikle virksomheten. Kunnskapsbaserte tilnærminger og løsninger er en selvfølge. Kommunalsjefen sitter i rådmannens ledergruppe og har medansvar for kommunens samlede tjenester. Det er viktig for oss å lykkes på tvers.StillingsinformasjonStillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: Fast Tiltredelse: Etter avtaleArbeidsoppgaverLederansvaret for kommunalområdet med p.t. åtte seksjonerResultatansvar i tråd med budsjett, planer og vedtak innenfor kommunalområdetDrifte området innenfor gjeldene lov- og regelverk og politiske vedtakAnsvar for å initiere og følge opp utviklingsprosjekterOppfølgingsansvar for politisk hovedutvalgSamhandling i rådmannens ledergruppeSikre medvirkning og partssamarbeidSikre brukerdialog og samarbeidKvalifikasjonerRelevant universitets- og høgskoleutdannelse på bachelor- eller masternivåLedererfaring på relevant nivå fra offentlig eller privat virksomhetErfaring fra en eller flere av kommunalområdets fagområder er en fordelErfaring fra stillinger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon vil telle positivtGod økonomi- og organisasjonsforståelseGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneGjennomføringsevnePersonlige egenskaperEvne til å arbeide både på strategisk og operativt nivåAnalytiskGode relasjonelle ferdigheterGod kommunikatorUtviklingsorientertPersonlig egnethet tillegges stor vekt.Vi tilbyrEn spennende og krevende topplederstilling med store muligheter til å påvirke utviklingen i Sandefjord kommune og kommunens tjenestetilbudEngasjerte kollegaer og en kommune med store ambisjonerPersonlig og faglig utviklingLederavtale som gjenspeiler stillingens ansvarGode forsikrings- og pensjonsordningerEt bedriftsidrettslag med særlig bredt tilbudPersonalhytte for ansatteKunstforeningLønnLønn etter avtale.Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 0440.Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Den kommunale pensjonsordningen er meget god. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.Andre opplysningerGjensidig prøvetid er 6 måneder.Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Bjørn Gudbjørgsrud rådmann, Mobil +47 481 53 414, Epost: bjorn.gudbjorgsrud@sandefjord.kommune.no
17.09.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Sandefjord kommune