<  
>  

Snåsa kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Snåsa / Snåase er en kommune i Nord-Trøndelag. Den grenser i nord til Overhalla og Grong, i øst til Lierne, i sør til Sverige og Verdal, og i vest til Steinkjer. Snåsa er et kjerneområde for sør-samisk språk. Reindrift og sørsamisk bosetting preger Snåsa. Snåsa er rik på naturressurser og utnyttelse av disse er grunnlaget for sysselsetting og bosetting. Viktige næringer er jord- og skogbruk, reindrift, trebearbeidende industri, steinindustri og torvindustri. Snåsaskiferen er også en populær naturstein som blir utvunnet inne i fjellet og foredlet på Snåsaskifers industrilokaler på Jørstad. Befolkning 2 176 (2008)
Fakta om Snåsa kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Snåsa kommune

ArbeidsoppgaverSØRSAMISK ANNONSETEKST100 % raajan barkoe goh konsulente Saemien byjjenimmieektievoetesne60 % ihkuve barkoe jïh 40 % raajan prosjektebarkoe 2 jaepieh, dejnie
27.09.2023 Snåsa
ArbeidsoppgaverSØRSAMISK ANNONSETEKSTLaavkomevaeptie/Kinovevaeptie/FlæjjadæjjaLaavkomevaeptieBielietïjjen barkoe goh laavkomevaeptie gååvnese dæjstaj  4 t iehkeden jïh fïerhten mubpien hïeljen (bearjadahkh ts. 17-21), laavadahkh ts. 10.30
27.09.2023 Snåsa
ArbeidsoppgaverSØRSAMISK ANNONSETEKST50 % sjïereskïemtjesåjhtere geeruvevoete jïh 50 % raajan skïemtjesåjhtere sujhtemisnie jïh hoksesneSnåasen tjïeltesne akte 50 % barkoe goh sjïereskïemtjesåjhtere
27.09.2023 Snåsa
ArbeidsoppgaverSØRSAMISK ANNONSETEKST100 % ihkuve barkoe goh faagebarkije heajmedïenesjisnieHïejmedïenesje lea bielie sujhteme jïh hokse-ektievoetesne. Sujhteme- jïh hoksedïenesje gellie laavenjassh jïh utnijh
27.09.2023 Snåsa
ArbeidsoppgaverSØRSAMISK ANNONSETEKST100 % raajan ihkuve barkoe goh gïelevierhtie/gïeletjiehpije Suaja Maanagïertesne.Datne saemien ietniengïelesoptsestæjja jallh dov leah hijven njaalmeldh gïeledaajroeh, jïh sïjhth
27.09.2023 Snåsa
ArbeidsoppgaverSØRSAMISK ANNONSETEKSTGOHTJEDIMMIEVIKAARH JÏH EEJEHTALLEMEVIKAARH GIESIEN 2024Sujhteme jïh hokse-          Skïemtjesåjhterh, vaarjelimmiesåjhterh biejjie- jïh jïjjedïenesjasse institusjovnesne jïh hïejmebaseereme dïenesjinie. -          Viehkiesåjhterh, healsoefaagebarkijh
01.06.2024 Snåsa

Rekrutteringskalender

  • SEP 27
    2023
    7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere