<  
>  

Gjøvik kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Gjøvik er en kommune som ligger i Oppland. Den grenser i nord til Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, og i vest til Søndre Land og Nordre Land. Over Mjøsa i øst ligger Ringsaker kommune. Størstedelen av innbyggerne i kommunen bor i Gjøvik by, som er geografisk plassert helt i sørenden av kommunen med samme navn. I tillegg til byen består Gjøvik kommune av bygdene Vardal, Snertingdal og Biri. Byen er forretningssentrum for Toten og store deler av Vestoppland, og har sykehus og høgskole. Mustad fabrikker, HOFF Norske Potetindustrier og Hunton fiber holder til i Gjøvik. Viktige industrigrener er særlig jern- og metallindustri og trevarer. Mustad er i dag kjent som verdens største fiskekrokprodusent. Gjøvik er knutepunkt og samferdselssentrum for et befolkningsområde som teller drøyt 100 000 mennesker. Innpendlingsområdet gjelder i første rekke Søndre og Nordre Land kommuner i tillegg til Østre og Vestre Toten. I tillegg er Gjøvik nærmeste by og kommunikasjonssentrum for befolkningen i Hadeland. Høgskolen i Gjøvik (HiG) ligger på Kallerud sørvest for Gjøvik sentrum. Befolkning 28 426 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Gjøvik kommune

Arbeidsstedet er lokalisert til Haugtun omsorgssenter.Avdelingen er en døgnbemannet omsorgsbolig. Dette er en boligform hvor de som flytter inn skal bo livet ut og ivaretas med tjenester fra hjemmetjenesten.Personalet yter bistand til 21 beboere, fordelt på 20 leiligheter.Avdelingen består totalt av 14,3 årsverk, inkludert egne nattevakter.  Personalgruppa består av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter. Beboergruppers alders sammensetning er fra 100 til 60 år. Beboerne har varierende behov for tjenester og bistand. Tjenester gis ut fra den enkeltes bistandsbehov. Det er organisert fellesskaps løsninger for beboerne, blant annet med felles måltider. Avdelingens personale yter praktisk bistand og helsehjelp hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.Hjemmetjenesten har et tett og godt samarbeid med andre yrkesgrupper i kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten.Stillingskode: 7174/ 4050ArbeidsoppgaverStillingen er tillagt sykepleier 1 funksjon, er avdelingens sykepleiefaglige leder og virksomhetsleders stedfortreder.Hovedmengden av arbeidstiden utføres som sykepleier i virksomheten. Stillingen er tillagt enkelte administrative oppgaver - i samarbeid med hjelpepleier 1 og virksomhetsleder.Stillingen har todelt turnus med arbeid hver 3.helg.Er avdelingens sykepleiefaglige leder og tillegges instruksjonsmyndighet innen sitt fag. Sykepleier1 har ansvar for å være en pådriver innen fagutvikling for å sikre virksomhetens kompetanse, samt tilrettelegge for egenutvikling av den øvrige personal gruppa.  Det er  ønskelig at sykepleier1 er pådriver innen etisk refleksjonsarbeid i avdelingen.Sykepleier 1 funksjonen innebærer opplæringsansvar for nyansatte og studenter.   Sykepleierne i avdelingen samarbeider med husets øvrige hjemmetjenestevirksomheter og kan i perioder ha vaktansvar for hverandre. Som sykepleier samarbeider du også tverrfaglig både innen og utenfor kommunen.Sykepleier inngår i teamet som yter brukerrelaterte tjenester til våre beboere .Gi helsehjelp i hjemmet etter brukerens vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Tverrfaglig samarbeide innen egen kommune og eksternt.Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre gjennom primærkontakt / primærgruppearbeid / ansvarsgrupper.Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten.Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.Har faglig instruksjonsmyndighet innenfor sitt fag.Kan pålegges ansvar ved andre driftsenheter. Det geografiske ansvarsområdet defineres i henhold til avtale om ansvarsvakter.KvalifikasjonerVi søker en engasjert og faglig dyktig sykepleier som er opptatt av å bidra til et godt, trygt og utviklende arbeidsmiljø,. Du må være fleksibel og se muligheter og løsninger i utførelsen av det daglige arbeidet.  Avdelingen er relativt nyopprettet, så muligheten til å være med på å videreutvikle og utforme arbeidsplassen er til stede.Vi søker en person med initiativ og gjennomføringsevne som kommuniserer tydelig, både skriftlig og muntlig. Autorisasjon som sykepleier.Sertifikat kl.B.Du har relevant praksis, gjerne erfaring fra hjemmetjenesten, men ikke noe krav.Du har gode holdninger til brukerne av tjenestenDu har gode samarbeidsevner.Du må ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.Du må kunne jobbe selvstendig og i team, samt ha evne til å veilede kollegaer.Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert.Du er engasjert og tar initiativ til forbedringsprosesser.Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel.Politiattest uten anmerkninger må fremlegges.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi kan tilbyUtfordrende og varierte arbeidsoppgaver.Et spennende og godt fagmiljø i nært samarbeid med de to øvrige hjemmetjeneste virksomhetene lokalisert på Haugtun omsorgssenter. Sykepleier 1 har et funksjonstillegg på for tiden kr. 30000 pr. år.Stillingen har todelt turnus med arbeid hver 3. helg.Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.Pensjonsordning i KLP.Kontaktperson:Wenche Bjørnerud, virksomhetsleder, tlf. 917 23 888.Unntatt offentlighet må begrunnes Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad sendesAlle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem, ved å klikke på «Søk på stilling» knappen til høyre på siden.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Adresse: 2815 Gjøvik91723888
25.05.2020 Gjøvik
Tjenesteområdet forpleining består av et felleskjøkken med sentralisert middagsprodukjon, et fellesvaskeri som vasker alt tøy til institusjoner og arbeidstøy til ansatte og 5 kafeer/mottakskjøkken på omsorgsentrene som betjener brukere, ansatte og besøkende. ArbeidsoppgaverProduksjon og pakking av middagsmatProduksjon og betjening av kafé/ mottakskjøkkenBetjening av vaskeriSjåfør, betjening av mat til hjemmeboende KvalifikasjonerService innstilt, selvstendig, strukturert og nøyaktig. Interesse og engasjement for faget, gode  holdninger til arbeidslivet.Sjåfør krever førerkort og godkjent politiattest.Studenter og pensjonister oppfordres til å søke. Vi kan tilbyFaglige utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og arbeidstider.Et godt arbeidsmiljø og mulighet for videre engasjement.Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtalerKontaktpersonerVera Gulbrandsen, leder for mottakskjøkken og kafeer, tlf. 952 80 120 Morten Alm, leder for felleskjøkken og vaskeri, tlf. 61 13 87 61.Unntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad sendesAlle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.Søk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Adresse: 2815 Gjøvik61 13 87 61
31.12.2020 Gjøvik
Tilkallingsvikar i skole og skolefritidsordningen (SFO)Tjenesteområde skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune.Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater.Det lyses ut et uspesifisert antall tilkallingsvikarer ved skolene i Gjøvik kommune.ArbeidsoppgaverPlanlegging, organisering og praktisk arbeid i skolen og/ eller fritidsordningen.Daglig arbeid med barn.KvalifikasjonerØnskelig med erfaring og praksis fra arbeid med barn.Gode relasjonelle ferdigheter.Personlig egnethet.Krav om godkjent politiattest.Vi kan tilbyUtviklingsorienterte skoler.Gode arbeidsplasser med godt faglig miljø.Interessante og utviklende arbeidsoppgaver.Unntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad sendesAlle søknader skal sendes elektronisk via ledige stillinger på www.gjovik.kommune.no. Liste over søkere blir lliggende i systemet tilgjengelig for skolene, og aktuelle søkere vil bli kontaktet når det er behov.Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.Søk på stillingen ved å klikke på annonselenken. Adresse: 2819 Gjøvik92030685
31.12.2020 Gjøvik
Gjøvik Interkommunale Legevakt (GIL) er en interkommunal legevakt for Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Lunner og Gran kommuner. Legevakten betjenes fra kl 15-08 på hverdager, og hele døgnet i helg og høytid. I tillegg betjenes telefonen på daglegevakt på hverdager fra kl 08-15 av sykepleier. Legevakten har høyt faglig nivå, og et stort fokus på fagutvikling. Stillingen avlønnes etter avtaleverket med oppstart lik 4 års ansiennitet.Stillingsprosent: Inntil 100 % - vikariat.ArbeidsoppgaverBetjene legevaktstelefonen, radioterminalen og utalarmeringer ifra AMK via nødnettTriagere innringende pasienter, samt å ta imot, observere og ta relevante målinger og prøver av pasienter Betjene luken med vurdering av pasienter som henvender seg direkteTa imot ambulanserAssistere legen og foreta nødvendig prøvetakingBestille ambulanser til pasienter i det omfang det er nødvendigKoordinere samarbeid og kommunikasjon med  Akuttmottaket, AMK ,Ambulansen, Brann, Politi og andre instanser innenfor helse og omsorgAnsvarlig sykepleier ivaretar at alle rutiner  blir fulgt og skal være pådriver for å få god pasientflyt både i timeboken og opp mot andre instanser Dokumentere i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjerKvalifikasjonerAutorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning, eller sykepleierstudentErfaring fra akuttmedisinsk avdeling, legevakt og sengepost er ønskeligNødnettkompetanse er ønskeligErfaring i bruk av vanlige IKT verktøy, fagsystemet CGM Journal og medisinsk indeks/medearbeiderråd er ønskeligErfaring med laboratorietarbeidJobbe i teamPersonlig egnethet vil bli vektlagtMenn oppfordres til å søkeDu må beherske norsk godt, både muntlig og skriftligPolitiattest uten anmerkninger må fremleggesPersonlige egenskaperDu har brukerens behov i fokusDu bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaerDu er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstiderDu er opplæringsvillig og selvstendigVi kan tilbyHøyt faglig nivåIntroduksjons og opplæringsprogramAkuttmedisinkurs på NTNUKurs i Vold og Trusler4 fagdager i året med spennende temaer og årlig utsjekk av alle ansatte for å ivareta et høyt faglig nivåSamarbeid med andre aktører i den akuttmedisinske kjedenEt aktivt og lærerrikt arbeidsmiljøIA bedriftGode pensjonsordingerInformasjonLeder for de ulike virksomhetene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov, og så snart som mulig.Når du har registrert søknaden din vil du stå på vikarlisten i 6 måneder. Søknaden din vil bli fjernet fra listen etter 6 måneder. Hvis du fortsatt ønsker å stå på listen må du sende søknaden på nyttUnntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad:Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.noSøk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Adresse: 2815 Gjøvik
31.12.2020 Gjøvik
Gjøvik kommune har hjemmetjenester knyttet til 6 omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri samt bokollektivene med dagaktivitetstilbud. Arbeidsmiljøene er trivelige og preget av faglig engasjerte ansatte.Vi er opptatt av å opprettholde den faglige kvaliteten også gjennom sommeren. Du vil få mulighet til faglig utvikling i samarbeid med gode kollegaer. Opplæring for deg som er ny sommervikar blir tilbudt i forkant av oppstart.Stillingsprosent: Inntil 100 % - vikariatArbeidsoppgaverDu vil være med på å yte pleie og omsorg for våre brukereDu vil utføre arbeidsoppgaver knyttet til tjenester til hjemmeboende brukere eller til brukere i bokollektivDu vil få stor variasjon av arbeidsoppgaver og god mulighet til utvikling Gjøvik kommune ønsker spesielt å rekruttere sykepleiere, og kan tilby deg en spennende arbeidshverdag med stor variasjon av sykepleieroppgaverKvalifikasjonerDu må være over 18 årFor sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider kreves autorisasjonAssistenter og studenter kan også søkeDu må beherske norsk godt, både muntlig og skriftligPolitiattest uten anmerkninger må fremleggesFor hjemmetjenesten er det en forutsetning at du har førerkort og en fordel om du har egen disponibel Personlige egenskaperDu har brukerens behov i fokusDu bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaerDu er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaverVi kan tilbyEt godt sted å være med hyggelige kollegaerUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverEt spennende og godt fagmiljøFri bolig på sommeren for sykepleiere /sisteårsstudenter/ medisinstudenter med relevant kompetanse under visse forutsetninger.Boligtilskudd  til studenter på helse/ sosialfaglig høgskole/universitesnivå som får ekstra utgifter for å bli på/ komme til Gjøvikgjennom sommeren under visse forutsetningerGode muligheter for videre engasjement etter sommerferieperiodenSpesiell avlønning for studenterInformasjonLeder for de ulike avdelingene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov.Når du har registrert søknaden din vil du stå på vikarlisten i 6 måneder. Søknaden din vil bli fjernet fra listen etter 6 måneder. Hvis du fortsatt ønsker å stå på listen må du sende søknaden på nytt.Kontaktpersoner Sidsel Skei Bergenegen, virksomhetsleder Åslundmarka bokollektiv, tlf 41671172Bente Ø Dalby, virksomhetsleder hjemmetjenesten Åslundmarka, tlf 99123658Wenche Bjørnerud, virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 4, tlf 91723888Tone Rognstad, virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 6, tlf 91733766Tine Fredlund, virksomhetsleder hjemmetjenesten Nordbyen, tlf 90299948Hilde Aaslund Myrvang, virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 7 tlf. 97712449Sissel Karin Mykløy, virksomhetsleder hjemmetjenesten Sørbyen, tlf 94145037Rita Slåtsveen, virksomhetsleder Bjørkelia bokollektiv, tlf 97712429Anne Karin Hasli, virksomhetsleder Furulia bokollektiv Biri, tlf 41484388Mette Kolbergsrud, virksomhetsleder hjemmetjenesten Biri, tlf 97666396Toini Kristin Granum, virksomhetsleder hjemmetjenesten Snertingdal, tlf 90554711Unntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad:Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.noSøk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Adresse: 2815 Gjøvik
31.12.2020 Gjøvik
Gjøvik kommune har sykehjem lokalisert ved 4 omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen og Haugtun. Arbeidsmiljøene er trivelige og preget av faglig engasjerte ansatte. Vi er opptatt av å opprettholde den faglige kvaliteten også gjennom sommeren. Du vil få mulighet til faglig utvikling i samarbeid med gode kollegaer. Opplæring for deg som er ny sommervikar blir tilbudt i forkant av oppstart.Stillingsprosent: Inntil 100 % - vikariatArbeidsoppgaverDu vil være med på å yte pleie og omsorg for våre pasienter.Du vil arbeide både med aktiviteter som bidrar til en bedre hverdag for beboerne samt få praktiske oppgaver i avdelingen.Du vil få stor variasjon av arbeidsoppgaver og god mulighet til utvikling.Gjøvik kommune ønsker spesielt å rekruttere sykepleiere, og kan tilby deg en spennende arbeidshverdag med stor variasjon av sykepleieroppgaver.KvalifikasjonerDu må være over 18 år.For sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider kreves autorisasjon.Assistenter og studenter kan også søke.Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.Politiattest uten anmerkninger må fremlegges.Personlige egenskaperDu har brukerens behov i fokus.Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaer.Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.Vi kan tilbyEt godt sted å være med hyggelige kollegaer.Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.Et spennende og godt fagmiljø.Fri bolig på sommeren for sykepleiere /sisteårsstudenter/ medisinstudenter med relevant kompetanse kan tilbys under visse forutsetninger.Boligtilskudd til studenter på helse/ sosialfaglig høgskole/universitetsnivå som får ekstra utgifter for å bli på/ komme til Gjøvik gjennom sommeren under visse forutsetninger.Gode muligheter for videre engasjement etter sommerferieperioden.Spesiell avlønning for sykepleier/ vernepleier studenter.InformasjonLeder for de ulike avdelingene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov.Når du har registrert søknaden din vil du stå på vikarlisten i 6 måneder. Søknaden din vil bli fjernet fra listen etter 6 måneder. Hvis du fortsatt ønsker å stå på listen må du sende søknaden på nytt.  Evy Andersen 977 86 494May-Jeanette Haugli 934 64 291Nenad Rankov 480 85 708Stian Løkken 922 75 626Bente Fauske Holm 920 14 809Mari Camilla Holth 901 27 333Anne Sørlien 907 86 816/ 61158741Irenke Szabo Aaberg 950 47 974Toini Christin Granum 90554711Unntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad:Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.noSøk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Adresse: 2815 Gjøvik
31.12.2020 Gjøvik
Tjenesteområdet forpleining består av et felleskjøkken med sentralisert middagsprodukjon, et fellesvaskeri som vasker alt tøy til institusjoner og arbeidstøy til ansatte og 5 kafeer/mottakskjøkken på omsorgsentrene som betjener brukere, ansatte og besøkende. ArbeidsoppgaverProduksjon og pakking av middagsmatProduksjon og betjening av kafé/ mottakskjøkkenBetjening av vaskeriSjåfør, betjening av mat til hjemmeboende KvalifikasjonerService innstilt, selvstendig, strukturert og nøyaktig. Interesse og engasjement for faget, gode  holdninger til arbeidslivet.Sjåfør krever førerkort og godkjent politiattest.Studenter og pensjonister oppfordres til å søke. Vi kan tilbyFaglige utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og arbeidstider.Et godt arbeidsmiljø og mulighet for videre engasjement.Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtalerKontaktpersonerVera Gulbrandsen, leder for mottakskjøkken og kafeer, tlf. 952 80 120 Morten Alm, leder for felleskjøkken og vaskeri, tlf. 61 13 87 61.Unntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad:Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.noSøk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Adresse: 2815 Gjøvik952 80 120
31.12.2020 Gjøvik
Tjenesteområde skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune.Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater.Det lyses ut et uspesifisert antall tilkallingsvikarer ved skolene i Gjøvik kommune.ArbeidsoppgaverPlanlegging, organisering og praktisk arbeid i skolen og/ eller fritidsordningen.Daglig arbeid med barn.KvalifikasjonerØnskelig med erfaring og praksis fra arbeid med barn.Gode relasjonelle ferdigheter.Personlig egnethet.Krav om godkjent politiattest.Vi kan tilbyUtviklingsorienterte skoler.Gode arbeidsplasser med godt faglig miljø.Interessante og utviklende arbeidsoppgaver.Unntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad:Alle søknader skal sendes elektronisk via ledige stillinger på www.gjovik.kommune.no ved å klikke på «Søk på stilling» knappen til høyre på siden. Liste over søkere blir lliggende i systemet tilgjengelig for skolene, og aktuelle søkere vil bli kontaktet når det er behov.Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Adresse: 2815 Gjøvik92030685
31.12.2020 Gjøvik

Rekrutteringskalender

  • MAI 25
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Gjøvik kommune