Gloppen kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Gloppen er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane, og grenser til seks andre kommuner. I nord til Eid (over Nordfjord), i øst til Stryn, i sør til Jølster og Naustdal og i vest til Flora og Bremanger. Kommunen er naturlig delt i tre, med senteret Sandane, og bygdene Breim og Hyen. Kommunen består likevel av fem bygdesentra utenom Sandane: Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjella mot sør. Gloppen er Sogn og Fjordanes største landbrukskommune, og står for 10 % av fylkets melkeproduksjon. På Byrkjelo ligger Tine Meieriet Vest BA, som er en av kommunens største arbeidsplasser. Kommunen er en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. Ytterligere hjørnestensbedrifter er båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS. Befolkning 5 664 (2008)
Les mer om Gloppen kommune

Ledige stillinger hos Gloppen kommune

 •  Vi har behov for sommarhjelp i eigedomsavdelinga og i uteseksjonen, og  søkjer etter arbeidstakar over 18 år. Du må kunne arbeide sjølvstendig, kunne ta ansvar og ha gode samarbeidsevner. Det blir gjeve opplæring.Det vert lagt opp til 100% stilling med 37,5 timar pr. veke i sommarmånadane. Stillinga er ledig i tidsrommet 1.juni - 20.august 2017.Du må skrive i søknaden kva tidsrom du kan jobbe.Hovedarbeidsoppgåver:Arbeidet vil i all hovudsak dreie seg om vedlikehald av grøntarealet ved dei ulike skulane, barnehagane, bukollektiva og parkanlegga som kommunen har ansvar for. I tillegg kan det verte enkle vaktmeisteroppgåver som utvendig målararbeid m.m.Kvalifikasjonar for stillinga:Vi krev ikkje formell utdanning i denne stillinga. Vi søkjer etter ein positiv, arbeids­villig og ansvarsbevisst medarbeidar.Personlege eigenskapar:Om du er ein positiv person med godt humør og god arbeidslyst og likar å arbeide ute, ja då må du søkje på denne sommarjobben.Du må kunne jobbe både sjølvstendig og i team og ta ansvar for jobben du vert tilsett i. Det er også viktig at du tek godt vare på utstyret som du skal nytte i arbeidet.Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.  Anna:For å kunne søkje på  stillinga, må du ha førarkort for personbil.Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast.For nærare opplysningar kan du kontakte Odd Arne Kolseth eller Per Ove Fossheim.Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Odd Arne Kolseth , Mobil 995 60 228 Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  01.05.2017 Gloppen
 • Nordstranda skule ligg sentralt til 2 km utanfor Sandane sentrum med 117 elevar. Skulen er ein fulldelt 1-7 skule med SFO-ordning. Administrasjons-ressurs for inspektør er om lag 30%. Nordstranda skule er ein PALS -skule og har gode tradisjonar for samarbeid med lag og organisasjonar i lokalmiljøet. Kvart år har skulen ein framføring av familiemusikal der alle elevane tek del.Vi har ledig 100% fast stilling som inspektør med verknad frå 01.08.2017Den tilsette skal ha særleg ansvar for SFO, vikariering/fråvær/timeplan. Rektor og inspektør utgjer leiinga ved skulenVi ser etter ein inspektørmed godkjend lærarutdanning  frå 1. - 7. klassesom er ryddig og har gode samarbeidsevnersom er tydeleg og utviklingsorientertsom har leiarerfaring og gjerne leiarutdannig, med vilje til å utvikle seg vidaresom har gode IKT-ferdigheterDet vil verte nytta intervju i tilsettingsprosessen og vi vil be om referansar. Personlege eigenskapar vil bli tillagde stor vekt. Vi vektlegg også god skriftleg formuleringsevne på nynorsk.Menn vert oppmoda om å søkjeLønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader.  Det må leverast politiattest før tiltredingVi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast.For nærare opplysningar kan du kontakte rektor Thor HorntvedtAlle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  10.05.2017 Gloppen
 • Breim skule er ein fulldelt 1-7-skule med kring 120 elevar og 23 tilsette. Skulen er ein PALS skule. Målsetjinga vår er å utvikle ein positiv skulekultur som styrkjer elevane sin skulefaglege og sosiale kompetanse. Vi set respekt, ansvar og omsorg svært høgt og vektlegg positive og tydelege tilbakemeldingar i det daglege arbeidet. Skulen brukar Garden som pedagogisk lærestad i delar av opplæringa.Vi har ledig 150% fast stilling som almennlærar ved Breim skule med verknad frå 01.08.17.Vi ynskjer lærarar som har:godkjend almennlærarutdanning og formell kompetanse etter ny forskriftIKT-kompetanseundervisningserfaring, god kompetanse på klasseleiing og røynsle som kontaktlærar.Vi søkjer etter ein medarbeidar som har stort engasjement og godt humør. Du må vere ein trygg og tydeleg klasseleiar, ha god relasjonell kompetanse og ha gode evner til samarbeid.Det kan og bli ledig meir stilling innanfor grunnskulane i Gloppen, då er kompetansebehovet lærarutdanning med eit eller fleire av basisfaga. På ungdomstrinnet kan det og vere stilling behov innanfor praktiske fag (Kunst- og handverk, Arbeidslivsfag) og spansk.Søkjarar som har søkt på lærarstillingar tidlegare i vår vert oppmoda om å søkje på nytt, eller gje eit signal til kommunen om at ein opprettheld søknaden.Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Det må leverast politiattest før tiltreding. Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast.For nærare informasjon om stillingane kan du kontakte rektor Marianne Kårstad Raad eller oppvekstsjef Per Arne StrandAlle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  10.05.2017 Gloppen
 • Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :  VI SØKJER 5 NYE KOLLEGAER I VÅR NYE OG SPENNANDE MILJØARBEIDARTENESTELikar du å arbeide med menneske, har god samhandlingskompetanse og er nytenkjande? Er du sjølvstendig, tar initiativ, har godt humør, gode haldningar  og overskot?Er du utdanna vernepleiar eller har annan helse-, sosialfagleg eller pedagogisk  utdanning?  Kanskje  du også  har vidareutdanning innan psykisk helsearbeid eller miljøterapi? Då vil vi gjerne ha deg med på laget vårt.Gloppen kommune er i gang med å omorganisere tenestene  til menneske med utviklingshemming.  Denne eininga vil ha ansvar for drift av kommunen sine tenester til menneske med ulike behov for tenester.  Vi yter tenester i omsorgsbustader og avlastningsbustad for barn og unge frå 0-18 år. Det planleggast no oppstart av tenester i ytterlegare nye omsorgsbustader som skal stå ferdig hausten 2017, samt eit «Uteteam» som skal nytte kompetansen på tvers.Fokusområder er:Delta aktivt inn i kommunen si miljøarbeidarteneste, med særleg fokus på:System for fagleg kvalitet i tenesteneBrukarmedverknad, samarbeid med pårørande og andre instansar, slik at tenestemottakar skal få eit heilskapleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.Nytte kompetansen på tvers, og arbeide ut i frå eit miljøterapeutisk perspektiv jf. lov om kommunale helse -og omsorgstenester og forskrift om habilitering og rehabilitering.Vi har følgjande stillingar:4 x 100 %  fast stilling som miljøterapeut1 x 100 % mellombels stilling som miljøterapeut med moglegheit for fast stillingVi har også fleire ledige faste stillingar på helg (nattevakter, dag/kveld, langvakter) både i tilknyting til omsorgsbustad og i avlastningsbustad for barn og unge. Arbeidsoppgåver for stillingane:Utarbeide nye og følgje eksisterande tiltak og rutinar i samsvar med gjeldande vedtak og lovverk.Målretta miljøarbeidRettleiingBidra aktivt i eininga sitt fagteamFokus på brukarmedverknad, samarbeid med pårørande og andre instansarFølgje opp tenestemottakarane i  dagleglivets gjeremålPrimærkontaktoppgåver / koordinator oppgåver  / oppfølging av individuell plan Vi ønskjer ein medarbeidar som har:Gode kommunikasjon og relasjonseigenskaparKunnskap og erfaring i arbeid med menneske med samansette bistandsbehovGod kjennskap til lovverk rundt makt og tvang, kap.9Gode samarbeidsevner og er personleg eignaDu er systematisk, strukturert og løysingsorientertDu har evne og vilje til å halde deg fagleg oppdatert og følgje fastsette lover/reglar, rutinar og retningslinjer.Du har kunnskap og erfaring i målretta miljøarbeidGod munnleg og skriftleg framstillingsevneHar god IKT kunnskapHar førarkort kl BVi kan tilby deg:Å vere med på å byggje opp ei spennande og utviklande teneste med gode moglegheiter til fagleg vekst og utviklingArbeid på tvers av tenestestaderRettleiingMoglegheit for «medleverturnus» og langvakter Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Arbeidstid:  turnus med arbeid 3.kvar helg / medleverturnus etter ønskje. Oppstart: August 2017 etter avtale. Det må leverast politiattest før tiltreding .Anna:Dei som blir  tilsette må ha førarkort for bil. Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast.For nærare opplysningar kan du kontakte Siri-Merethe Solheim. Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Siri- Merethe Solheim , Mobil +47 459 73 218 Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  12.05.2017 Gloppen
 • Barneverntenesta i Gloppen har fire fagstillingar, inkl. barnevernsleiar. Tenesta driftar og eit interkommunalt team knytt til heimebaserte tiltak med to fagstillingar, og har ei eit samarbeid med Stryn og Eid på akuttberedskap. Barnevernsleiar er og ansvarleg for ei bueining for einslege mindreårige flyktningar. Bueininga har 4,7 stillingsheimlar. Barneverntenesta er underlagt oppvekstsjef og samlokalisert med helsestasjon og PPT i nye lokale.Vi har ledig 100 % fast stilling som barnevernsleiar med verknad frå 01.08.17. I tilfelle internt opprykk har vi ledig sakshandsamarstilling i 100% fast stilling.Barnevernsleiar.Vi søkjer etter ein engasjert og fagleg sterk person til å leie og vidareutvikle barneverntenesta i Gloppen kommune. Vi ynskjer ein tydeleg, løysings- og utviklingsorientert leiar med gode samarbeidsevner og stor gjennomføringskraft. HovudarbeidsoppgåverPersonal-, økonomi- og fagansvar for barneverntenestaUtvikle og oppdatere barneverntenesta i tråd med sentrale føringar og lovverkMotivere, inkludere og skape gode samarbeidsrelasjonar internt og eksterntBidra til felles satsingsområder og utvikling i oppvekstsektoren i Gloppen Kvalifikasjonar for stillingaRelevant høgskule-/universitetsutdanningLeiarerfaring, leiarkompetanse og erfaring frå barnevern er ein fordelLøysingsorientert, engasjert og gode kommunikasjonsevner.Evne til å samarbeide med andre både internt og eksternt, samt ta ansvar når det krevst.Førarkort klasse BVi tilbyrEi spanande og krevjande leiarstilling i ei teneste i utviklingUtfordrande og meiningsfulle oppgåver i eit aktivt, engasjert og kompetent miljø Sakshandsamar barnevernI tilfelle intern tilsetjing, har vi ledig 100% fast stilling som sakshandsamar i barneverntenesta frå 01.08.2017 med moglegheit til å kunne starte før.Vi søkjer ein person med:Relevant høgskule-/universitetsutdanning, gjerne med vidareutdanningar og sertifiseringarErfaring frå arbeid i barnevernetEvne til å tenke strategisk, ta avgjersler, arbeide målretta og systematisk med planlegging, gjennomføring og oppfølgingHøg fagleg og etisk bevissthetEvne til å arbeide sjølvstendigGod skriftleg framstillingsevne og samtalekompetanseFørarkort klasse BPersonlege eigenskapar vert vektlagt.Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Det må leverast politiattest før tiltredingVi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast.For nærare opplysningar kan du kontakte oppvekstsjef Per Arne Strand (barnevernleiarstillinga) eller Gerd Ynnesdal (sakshandsamarstillinga)Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  14.05.2017 Gloppen

Rekrutteringskalender

 • MAI 01
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Viktigheten av gode bilder og eventuelt film!

Vi anbefaler at du laster opp bilder av virksomheten og eventuelt av produktene / tjenestene dere tilbyr. Legg gjerne også til bildebeskrivelser. Bildene vises i stillingsannonser og andre steder hvor dere presenteres.


Vår partner Kubrix Film & Foto er spesialisert innen bedriftsfoto og film for rekruttering og employer branding

Bedrifter som er medlemmer hos KarriereStart.no får gratis konsultasjon, samt halv pris på første oppdrag. Les mer på kubrix.no eller kontakt oss.

Fakta om Gloppen kommune