Hareid kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)

I Hareid har primærnæringane fiske og jordbruk vore viktige. Og i nyare tid har kommunen utvikla ein svært variert industri. Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter relatert til maritim skipsindustri, tre- og byggevareindustri, betongindustri, varehandel og transport er berre nokre av døma på det mangfaldige næringslivet i Hareid. Dei største arbeidsplassane ligg i Hjørungavåg og Hareid sentrum.

Hareid kommune ligg geografisk gunstig plassert for å bli ei framtidig bu- og næringskommune. Kommunen har ein allsidig industri.

Kommunen ligg på aksen mellom Ulstein og Ålesund og har eit godt og teneleg service- og tenestetilbod. 

Les mer om Hareid kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Vi ser etter
Søknadsfrist:27.01.2018
Arbeidssted :Hareid

Ledige stillinger hos Hareid kommune

Hareid kommune har ledig 100 % fast stilling i eining for plan, byggesak og geodata. Vi søkjer etter ein medarbeidar som er ein god lagspelar, evnar å arbeide sjølvstendig, har ei positiv serviceinnstilling og som tek initiativ. Nynorsk er vedteke som administrasjonsspråk i Hareid kommune, og den som vert tilsett må kunne kommunisere godt både munnleg og skriftleg. Ansvarsområdet for stillinga er hovudsakleg handsaming og utarbeiding av saker og planar knytt til arealplanlegging. Arbeidsoppgåver: Utarbeiding av reguleringsplanane til kommunen Sakshandsaming av private reguleringsplanar Fornying av eldre reguleringsplanar Kommuneplanarbeid. Arealdel, delplanar og utgreiingar i kommuneplanen Veg- og trafikkplanar Arbeid med planregister samt planbase i kartprogram (Norkart GISLINE) Ønskjelege kvalifikasjonar: Relevant utdanning frå universitet eller høgskule (til dømes arealplanlegging/fysisk planlegging, landskapsarkitekt, ingeniør, arkitekt) Kompetanse/erfaring med fysisk planlegging Kompetanse i bruk av dataverkty i planlegginga Kjennskap til forvaltningsprosessar Vi kan tilby: Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i eit positivt og humørfylt arbeidsmiljø Løn etter avtale Fleksibel arbeidstid Relevante kurs Gode forsikring- og pensjonsordningar i KLP Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Du må gje opp referansar og ta med relevant dokumentasjon på utdanning og praksis til intervjuet. Tilsetjing skjer etter gjeldande lovar, avtalar og reglement for kommunal sektor.Søknadsfrist 27. januar 2018.  Elektronisk søknadsskjema. Kontaktpersonar: Einingsleiar Silja Øvrelid. Tlf.: 915 57 327 Kommunalsjef Kai Rune Bjørke. Tlf.: 990 44 350.I samsvar med offentleglova § 25 kan søkjar be om å ikkje blir ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under søknad hake av for "Ønskjer ikkje namnet på søkjar offentleggjort", samt grunngje dette. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje. Epost: postmottak@hareid.kommune.no Adresse: Rådhusplassen 5 6060 HAREID Web: http://ww.hareid.kommune.no
27.01.2018 Hareid
Ein av våre kollegaer skal pensjonere seg. Det er difor snarast ledig fastlegeheimel lokalisert til Hareid legesenter. Listelengda er 1050 pasientar. Det er per i dag ikkje knytt kommunal deltidsstilling til heimelen. Heimelen har vore svært stabil, med same lege sidan fastlegeordninga vart oppretta. Hareid legesenter har næringsdrivande legar organisert i eit driftsselskap med seks fastlegeheimlar. Legesenteret nyttar SystemX journal system og har Melin betalingsautomat. Det er utarbeidd gode økonomiske vilkår og rekruteringstilskot til leger under spesialisering. Vi har stor fleksibilitet og er sikre på at vi kan legge til rette for gode ordningar. For tida er vi inne i ein omstillingsfase der driftsselskapet skal endrast til AS. Vi har kome godt i gang med arbeidet for bygging av nytt legesenter, som er forventa å stå ferdig i 2019. Hareid kommune har 13-delt interkommunal legevakt saman med Ulstein kommune på ettermiddag/kveld/helg, og ca 35-delt interkommunal nattlegevakt i Volda saman med kommunane Herøy, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta. Om det er ønskjeleg med 6-12 månaders vikariat før eventuell fast heimel, kan kommunen vere hjelpsam med å få til ein slik avtale. Ved manglande tildeling vil det også opne seg opp moglegheiter for langtidsvikariat. Vi oppmodar difor interessentar for dette også å søkje. Krav: Norsk autorisasjon Godkjend utdanning som spesialist i allmennmedisin, alternativt under spesialisering i allmennmedisin Gode evner i norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande norsk på høgare nivå - Bergenstest) Førarkort Politiattest Vi vil ved tildeling leggje vekt på at du har ei positiv innstilling og fagleg engasjement med personlege eigenskapar, som gjer deg eigna til jobben. Vi tilbyr: Utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagleg miljø med dyktige og positive kollegaer Arbeid i ein kommune der det er gode moglegheiter for å få vere sentral i utvikling av legetenesta og eigen arbeidsplass Gode og konkurransedyktige økonomiske vilkår Vilkår for praksisen går fram av sentrale lover, forskrifter og avtalar.  Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. Kopi av autorisasjon og attestar skal takast med på eventuelt intervju.Kontaktpersonar: Eirik Ytterland, kommuneoverlege/fastlege. Tlf.: 481 92 507.  eirik.ytterland@hareid.kommune.no Gunnar Saunes, heimelsinnehavar. Tlf.: 944 72 905. Søknadsfrist 04.02.2018. Digitalt søknadsskjema finn du her. Vi oppmodar telefonselgjarar om å ikkje ta kontakt. I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke offentlegheit dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ynskjer å reservere seg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må grunngi dette og sende grunngjevinga med e-post til postmottak@hareid.kommune.no innan søknadsfristen er ute. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje verte ført opp på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje. Krav til kompetanse Utdanning Allmennmedisin, spesialistutdanning for leger Epost: postmottak@hareid.kommune.no Adresse: Rådhusplassen 5 6060 HAREID Web: http://www.hareid.kommune.no
04.02.2018 Hareid
Hareid kommune har ledig 100% fast stilling som einingsleiar for kommunal eigedom FDV. Vi søkjer etter ein initiativrik leiar som evnar å arbeide sjølvstendig, legge til rette for samarbeid og auke kompetansen i sektoren. Eininga er plassert i sektor for samfunnsutvikling og leiar rapporterer til kommunalsjef. Einingsleiar har mellom anna ansvar for følgjande tenester: Forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av kommunal eigedom Kommunale byggeprosjekt Reinhald Vaktmeistertenester Einingsleiar har ansvar for: Personell Drift Økonomi Service HMS- og internkontroll Prosjektoppfølging Krav til stillinga: Teknisk fagskule; bygg og anlegg, byggingeniør eller anna relevant utdanning innanfor fagfeltet Andre kvalifikasjonar: Gode leiarevner Arbeidserfaring frå tenesteområdet Gode samarbeidsevner Evne til strategisk planlegging og gjennomføring God på kommunikasjon Det vil ved tilsetting verte lagt stor vekt på personlege eigenskapar Nynorsk er vedteke som administrasjonsspråk i Hareid kommune, og den som vert tilsett må kunne kommunisere godt både munnleg og skriftleg. Vi kan tilby: Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i eit positivt og humørfylt arbeidsmiljø Løn etter avtale Fleksibel arbeidstid Relevante kurs Gode forsikring- og pensjonsordningar i KLP Meir informasjon om stillinga får du ved å kontakte kommunalsjef Kai-Rune Bjørke. Tlf.: 990 44 350. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Du må gje opp referansar og ta med relevant dokumentasjon på utdanning og praksis til intervjuet. Tilsetjing skjer etter gjeldande lovar, avtalar og reglement for kommunal sektor. Søknadsfrist 6 februar 2018.  Elektronisk søknadsskjema. I samsvar med offentleglova § 25 kan søkjar be om å ikkje blir ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under søknad hake av for "Ønskjer ikkje namnet på søkjar offentleggjort", samt grunngje dette. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje. Epost: postmottak@hareid.kommune.no Adresse: Rådhusplassen 5 6060 HAREID Web: http://www.hareid.kommune.no
06.02.2018 Hareid

Rekrutteringskalender

  • JAN 27
    2018
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Hareid kommune