<  
>  

Utenriksdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, for å sikre vår frihet, trygghet og velstand. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass m.v.

Fakta om Utenriksdepartementet
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Utenriksdepartementet

Vil du jobbe med eksportkontroll og ikke-spredning i Utenriksdepartementet?Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig for Norges gjennomføring av strategisk eksportkontroll, det vil si kontroll med eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer som kan brukes i masseødeleggelsesvåpen eller kan ha militær anvendelse. Eksport av strategiske varer skal være i tråd med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og krever lisens fra Utenriksdepartementet. En viktig del av arbeidet er å fremme norske interesser i et omfattende internasjonalt samarbeid om eksportkontroll og ikke-spredning. Seksjonen er også ansvarlig for gjennomføring av sanksjoner og restriktive tiltak Norge har sluttet seg til.Seksjonen har 11 medarbeidere, og inngår i Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene.Vi har nå en ledig stilling som seniorrådgiver. Vi ser etter deg som:har kunnskap om og interesse for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikkhar motivasjon for å utvikle kompetanse innenfor eksportkontroll som er en integrert del av norsk sikkerhetspolitikkhar godt politisk skjønn, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfagliggjerne har erfaring fra høyteknologisk, sivil industri eller forsvarssektorenDu vil inngå i et tverrfaglig team av medarbeidere med både teknisk, juridisk, sikkerhetspolitisk og forvaltningskompetanse. Stillingen har gode utviklingsmuligheter.Les mer om oss på www.eksportkontroll.no.Jobb med verden!Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.ArbeidsoppgaverSaksbehandling knyttet til søknader om eksport av strategiske varer, med et særlig fagansvar for eksport til land som omfattes av FN-sanksjoner og/eller EUs restriktive tiltak.Fremme norske interesser i et eller flere multilaterale eksportkontrollregimer. Det må påregnes noe reisevirksomhet.Utvikle policynotater og skriftlige produkter om eksportkontroll.Analysere og utarbeide informasjon om overordnede teknologi- og spredningstrender knyttet til fagfeltet.Bidra til et godt samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere innenfor eksportkontroll og ikke-spredning.Bidra til teamets tverrfaglige kompetanse og erfaring.Yte informasjon og veiledning overfor forsvars- og høyteknologiindustrien og akademia/kunnskapssektoren.Linjeleder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.KvalifikasjonerMå ha relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring, særlig fra ikke-spredningsarbeid, eksportkontroll, forsvars- og sikkerhetspolitikk eller etterretning, kan oppveie for kravet om høyere utdanning.Må ha god politisk og sikkerhetspolitisk forståelse.Må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Du bør ha minimum fem års relevant arbeidserfaring.Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet.Dine personlige egenskaperDu må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, samt evne til tverrfaglig teamarbeid. Du må kunne utvise godt forvaltningsmessig skjønn på et politisk sensitivt fagområde. Integritet og evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og systematisk er sentralt. Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å tåle arbeidspress i perioder med høy aktivitet. Det er også viktig at du bidrar til et godt arbeidsmiljø.Vi tilbyrSpennende og interessante arbeidsoppgaver innenfor norsk sikkerhetspolitikk.Gode muligheter for kompetanseutvikling.Fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og trening i arbeidstiden.Arbeidssted sentralt i Oslo. Lønn som seniorrådgiver etter statens regulativ kr 573 100 - 837 200 (lønnstrinn 58-81) jf. Hovedtariffavtalene i staten. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.Endringer i stillingens innhold over tid må påregnes.KontaktinformasjonAvdelingsdirektør Silja Skjelnes, tlf. 23 95 06 86, mobil 400 42 432, Silja.Skjelnes@mfa.noSeniorrådgiver Richard Scarborough (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, tlf. 23 95 06 58, mobil 921 65 052, Richard.Scarborough@mfa.noAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.10.2020 Oslo
Jobb med verden!Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.Om stillingenPersonalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Personalenheten. Personalenheten har ansvar for departementets personalforvaltning og rådgir også utenriksstasjonene om lokalt ansattes arbeidsforhold.Til Personalenheten søker vi en engasjert, effektiv og faglig dyktig jurist med bred arbeidsrettslig erfaring. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig - med meget varierte arbeidsoppgaver - i et tidvis høyt arbeidstempo. Som fagdirektør vil du representere departementets faglige spisskompetanse innen det arbeidsrettslige området med bred arbeidsrettslig erfaring og erfaring fra omstillingsarbeid.Ansvars- og arbeidsområderRådgivning innen enhetens kompetanseområder, særlig innen arbeidsrett og personalforvaltningDeltakelse og rådgivning i reform- og omstillingsprosesserAnsvar for regelverksutviklingBehandle varslingssaker og personalsakerRådgivning og behandling av henvendelser fra utenriksstasjonene i spørsmål om arbeidsforhold for lokalt ansatteBehandle spørsmål innen forvaltningsrett og avtalerett m.m.Delta i opplæringsvirksomhet, herunder holde kurs for ledere i departementet og ved utenriksstasjoneneNoe reisevirksomhet må påregnesLinjeleder kan endre stillingens innhold ved behovKvalifikasjonerMå ha norsk juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskapMå ha meget god kompetanse innen arbeidsrett, fortrinnsvis fra arbeidsgiversidenBør ha minimum 10 års erfaring innen fagfeltetMå ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskMå ha god rolleforståelseMå kunne representere departementet utad på høyt nivåMå kunne veilede/undervise andreErfaring fra offentlig forvaltning vektleggesErfaring fra omstillingsprosesser er ønskeligPersonlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til konflikthåndteringIntegritet og evne til å arbeide selvstendig, analytisk og effektivtFleksibel og inkluderendeStor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspressAndre forholdDersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.Vilkår/betingelserStillingen avlønnes som fagdirektør (stillingskode 1539) med bruttolønn pr. år fra kr 789 200 - 963 200 (ltr. 79-86) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Høyere avlønning kan vurderes dersom kandidaten har særskilte kvalifikasjoner.Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet. Søkere må være norsk statsborgere.KontaktinformasjonUnderdirektør Åsmund Eriksen, Personalenheten, asmund.eriksen@mfa.no, tlf. 23 95 04 52 / 412 16 717Seniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, siren.namtvedt@mfa.no, tlf. 23 95 02 06 / 415 60 594Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.11.2020 Oslo
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Trainee

Aspirantkurset

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon.   Dagens ordning er som følger: Drøyt tre ukers introduksjonskurs   Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling    Seks måneder kurs    Fem måneder praksisperiode ved en annen fagavdeling    Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon   Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.   Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).   Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriks-departementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.   Etter to år i Oslo innplasseres aspirantene det tredje året ved en av Norges 103 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet forsøker å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Deretter flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet  i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.
Antall traineer
15 (ca. 15 aspiranter hvert år)
Sted
Utlandet, Oslo

Internship

Studentpraktikantordningen

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden. Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm. Dette konkretiseres i den enkelte utlysning. Nedenfor finner du også mer informasjon om de betingelser som gjelder for studentpraktikantordningen. Du kan også gjøre deg kjent med virksomheten ved de ulike stasjonene gjennom Norgesportalen: www.norway.info.Les mer om betingelsene for denne ordningen her.
Antall interns
100 (varierer)
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

  • OKT 27
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere