Sula kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Sula er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Sula kommune er omgitt av Ålesund, Giske, Hareid og Ørsta. Med sine 58 km² er Sula en av de minste kommunene i Møre og Romsdal, samtidig er den en av de mest folketette, 119 innbyggere per km². Nord for øya ligger Borgundfjorden og i sør Storfjorden. Øyas høyeste punkt er Tverrfjellet (776 moh). Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Langevåg. Men også bygdene Mauseidvåg, Solavågen og Fiskerstrand er godt bebodd. Sula har siste åra opplevdt sterk befolkningsvekst, spesielt i nærområdene til Ålesund kommune. Sula kommune og Ålesund kommune utgjør i dag et sammenvokst bo og arbeidsområde med tilsammen 50 000 innbyggere. Kommunen var tidligere en viktig fiske- og jordbrukskommune. I dag er flere næringsveier godt representert, blant annet møbel, tekstil, skipskonstruksjon transport og fiskeforedlingsindustri. Befolkning 7 626 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Sula kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4114734439 Presentasjon av stillinga: Stillinga er for tida lagt til tiltakskontoret. Tiltakskontoret har ansvar for sakshandsaming og tildeling av tenester etter gjeldande reglar og lovverk.ArbeidsoppgåverTiltakskontoret behandlar søknadar om føgjande kommunale tenester innanfor bistand og omsorg:Arbeid og aktivitet for funksjonshemmaAvlastningBarnebustadBukollektivBrukarstyrt personleg assistanseDagopphaldHeimehjelp og praktisk bistandHeimesjukepleieIndividuell planKorttids-og rehabiliteringsopphald i institusjonOmsorgsbustaderOmsorgslønnStøttekontaktTryggleiksalarmKvalifikasjonarRelevant treårig høgskule eller universitetsutdanning.Det er ønskeleg med erfaring frå sakshandsaming og koordinering av tenester.Stillingsinnhavaren må arbeide for å fremje hensiktsmessing kommuniksjon og gode relasjonar med alle aktuelle samarbeidspartnarar i og utanfor eiga avdeling.Førerkort klasse B.Krav om politiattest.Personlege EigenskaparDu må ha gode kommunikasjons og samarbeidsegenskapar, samt evne til å lære bort.Du må vere sjølvstendig, systematisk, beslutningsdyktig og løsningsorientert.Du må ha gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg.Vi tilbyrLønn etter avtale.Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning.KontaktinformasjonGrethe Juul Molvær, Einingsleiar, 70198205, grethe.juul.molver@sula.kommune.noArbeidsstadLangevågNøkkelinformasjon:Annonsør:Sula kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 02.09.2019 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 25.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114734439&company_id=3062014105&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
25.08.2019 Sula
Org. nr: - Stillingsident: 4105717977 Presentasjon av stillinga: PPT, barnevern og helsestasjon er samorganisert i Tiltakseining for barn og unge (TBU). TBU har einingsleiar og fagleiar for kvart fagområde.Sula kommune har mottatt tilskot fra BUFdir og starter frå hausten 2019 ei treårig prosjektperiode med sikte på å redusere fråfall i skulen. UngdomsLOS vil vere eit tilgjengeleg og fleksibelt tilbod til elevar med bekymringsfullt skulefråver. Målet er å styrke skuletilknytning, trivsel og meistring.Stillinga blir organisert i fagområdet PPT.Du kan finne informasjon om LOS-ordningen ved å gå inn på bufdir.no.ArbeidsoppgåverIndividuell oppfølging av ungdommer og familiarNært samarbeid med skuleRåd og rettleiing til samarbeidspartarBidra ved gjennomføring av ulike gruppetilbodKvalifikasjonarHøgskoleutdanning på bachelornivå innan pedagogikk, helse-/sosialfag eller tilsvarandeVidereutdanning/etterutdanning innan familiearbeid, psykisk helse eller tilsvarendeErfaring fra ungdoms- og familiearbeidGod kjennskap til skoleverket og de ulike kommunale tjenesteneDen som blir tilsett må disponere bil og kunne nytte fleksitidsordninga til det beste for ungdom og familiar, ved å tilpasse arbeidstid mellom kl. 07 -18.Personlege eigenskapar vil bli vurdert særskilt og utgjere ein viktig faktor for tilsettingaUtdanningsretningPedagogikkMedisin/Helse/SosialfagPsykologiPersonlege EigenskaparDu er god til å lytte og likar å vere saman med ungdomDu er dyktig til å koordinere og har gode samarbeidsevnerDu er god på møteleiing, fagleg trygg og sjølvstendigDu har god norsk munnleg og skriftleg kommunikasjonsevneDu har sans for humor og uforutsigbare arbeidsdagarVi tilbyrEit spanande og motiverande arbeidsmiljøFaglege utfordringarGode ordningar for lån og forsikringarGod pensjonsordningLønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldande lovverkKontaktinformasjonLindis Akslen, Einingsleiar, 92 64 32 95, lindis.akslen@sula.kommune.no Synnøve Molvær Vågnes, Fagleiar ppt, synnove.molver.vagnes@sula.kommune.noArbeidsstadLangevågNøkkelinformasjon:Annonsør:Sula kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Engasjement Startdato: 01.11.2019 Sluttdato: 30.06.2022 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4105717977&company_id=3061986477&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4116963436 Presentasjon av stillinga: Vil du bli vår nye kollega? Heimetenesta har ledig 69 % fast stilling for autorisert sjukepleiar. Tilsetting frå snaras. Nattevaktene går i 2 arbeidsbolkar på 3 og 4 netter, til saman 7 vakter på 3 veker. Arbeidstid frå 21.45-08.15 Nattevakta har personalbase ved Stadsnesvegen 9bArbeidsoppgåverNattevaktene dekker heile øya og arbeider i team, med 1 sjukepleiar og 1 hjelpepleiar som startar og avsluttar vakta i kvar sin personalbase.Forutan faste oppdrag og utrykning på alarmar, er det sjukepleieoppgåver og evt.forefallande arbeid ved personalbasane.Nattevaktene samarbeidar også med andre einingar når det er behov for det.KvalifikasjonarAutorisert sjukepleiarKrav om førarkort og politiattestDet krevas datakunnskap og gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg.Oppgje referanse.UtdanningsretningMedisin/Helse/SosialfagUtdanningsnivåHøyskole/UniversitetPersonlege EigenskaparForutan gode faglege kvalifikasjonar ser vi etter ein positiv person med god framferd.Du må vere stabil, pliktoppfyllande, løysingsorientert og ha gode samarbeidsevne og evne til å arbeide sjølvstendig.Du må takle eit hektisk arbeidsmiljø og uførutsette hendingar.Arbeidet kan vere fysisk krevjandePersonlege eigenskapar vert vektlagd,Vi tilbyrEit godt arbeidsmiljøEi stabil personalgruppe med god fagkompetanse.OpplæringArbeidskleVi nyttar kommunale bilar i tenestaTilsetjing på vanlege kommunale vilkår.Løn etter gjeldande tariff. Frå løna vert det trekt 2 % innskot til pensjonsordning.KontaktinformasjonTorunn Veddeng, Einingsleiar, 70199100, torunn.veddeng@sula.kommune.no Solgunn Eide Dybvik, Avdelingsleiar, 70199100ArbeidsstadLangevågNøkkelinformasjon:Annonsør:Sula kommune Stillingsbrøk: 69 %% Fast Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4116963436&company_id=3070249448&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117023274 Presentasjon av stillinga: Molværsvegen 11 er eit bufellesskap for menneske med samansette psykiske lidingar. Dei 8 bebuarane har eigne bustadar knytt til fellesareal og personalbase . Bustaden har døgndrift, og langvaktene er primært knytt til ein brukar. Arbeidstid frå 08.00-22.00,dvs. alternativ turnus med arbeid kvar 3 helg. 92 % stilling utgjer 7 langvakter på 3 veker, fordelt på 3 + 4 vakter med 1 veke fri mellom arbeidsperiodane.ArbeidsoppgåverVikariatet er ledig frå snaras og til 17.5.20, med mulighet for forlenging til medio august 20.Vi søkjer etter ein person med kompetanse frå arbeid med psykiske lidingar og målretta miljørabeid.Personalet bistår brukarane med praktisk og personleg bistand, i tillegg til tilsyn, beredskap og forefallande arbeid i avdelinga.KvalifikasjonarMiljøterapeut, fortrinnsvis med helse og sosialfagleg bakgrunnUtdanningsretningMedisin/Helse/SosialfagUtdanningsnivåHøyskole/Universitet, Diplom/BachelorgradPersonlege EigenskaparForutan gode faglege kvalifikasjonar ser vi etter ein stabil, fleksibel, tolmodig og pliktoppfyllande person med god framferd.Du må vere ressurs og løysingsorientert, og ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team.Du må takle utageringar og uførutsette hendingarDet krevas datakunnskap og gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.Personlege eigenskapar vert vektlagd .Krav om politiattestOppgi referanseVi tilbyrLøn etter gjeldande tariff. Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning.Vanlege kommunale tilsettingsvilkårKontaktinformasjonTorunn Veddeng, Einingsleiar, 70199100, torunn.veddeng@sula.kommune no Anita Masdal Steenslid, Avdelingsleiar, 70199100ArbeidsstadLangevågNøkkelinformasjon:Annonsør:Sula kommune Stillingsbrøk: 92% Vikariat Sluttdato: 17.05.2020 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4117023274&company_id=3070249448&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4118608729 Presentasjon av stillinga: Psykisk helseteneste er ei av avdelingane organisert under heimetenestene. Avdelinga har 3,3 årsverk knytt til oppfølging og aktivitetstilbod for personar med psykiske vanskar. Tenesta held til i kjellaren ved Sloghaugvegen 28.ArbeidsoppgåverOppfølging og terapeutiske støttesamtalar knytt til personar med ulike psykiske vanskar. Tenestene blir ytt ved kontoret, ute i heimane eller ved støtte til ulike møter/aktivitetar.Stillinga vil også vere knytt til aktivitetstilbodet Møteplassen, der miljøterapeutisk arbeid vert vektlagt. Møteplassen har også ope på ettermiddag/kveld.Det må påreknast koordinatorrolle for ansvarsgruppemøter og IP.Tenesta samarbeidar tett med fastlegar, spesialisthelsetenesta, kommunepsykolog og andre avdelingar i kommunen.Det må påreknast vegleiing og undervisning.Stillinga er knytt opp til ein helgebrøk i omsorgstenesta.KvalifikasjonarSjukepleiar/vernepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid.UtdanningsretningMedisin/Helse/SosialfagUtdanningsnivåHøyskole/Universitet, Diplom/BachelorgradPersonlege EigenskaparForutan gode faglege kvalifikasjonar ser vi etter ein stabil,fleksibel,tålmodig og pliktoppfyllande person med god framferd.Tole utfordrande situasjonar og vere trygg på seg sjølv.Takle høgt tempo og arbeidspressVere ressurs og løysingsorientert, og ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team.Det krevas datakunnskap og gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg.Personlege eigenskapar vert vektlagd.Krav om politiattestKrav om førarkort og bruk av eigen bil. Godtgjerdsle etter gjeldande satsarOppgje referanse.Vi tilbyrLøn etter gjeldande tariff. Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning.Vanlege kommunale tilsetjingsvilkårOpplæringEit stabilt og godt arbeidsmiljø med god fagkompetanse.KontaktinformasjonTorunn Veddeng, Einingsleiar, 70199100, torunn.veddeng@sula.kommune.no Silje Standal, avdelingsleiar, 70199100, silje.j.standal@sula.kommune.noArbeidsstadLangevågNøkkelinformasjon:Annonsør:Sula kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 04.11.2019 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 08.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4118608729&company_id=3070249448&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
08.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4119493999 Presentasjon av stillinga: Eininga Bukollektiva har ledig fast nattstilling på 61% ved Molværsvegen 15/17/19, Langevåg. Dette er rein nattstilling med 10 timers vakter i turnus med arbeid kvar 3. helg. Vi har 3 avdelingar for personar med sjukdomen Demens, Molværsvegen 15, 17 og 19. Likar du å arbeide med denne bebuargruppa er du den rette søkaren for oss. Det bur henholdsvis 8 + 8 + 8 bebuarar i avdelingane, med døgnkontinuerleg drift. Det er eit nært samarbeid mellom dei 3 avdelingane.ArbeidsoppgåverMålretta arbeid med eldre med sjukdomen demens og samansett sjukdomsbilete.Arbeidet består i vanlege hjelpepleiaroppgåver som praktisk hjelp, medikamenthandtering, samarbeid med lege og pårørande.KvalifikasjonarAutorisert Helsefagarbeidar / HjelpepleiarArbeidserfaring med menneske med sjukdomen demens er ein fordel.Du må like å arbeide i eit lite miljø.Gode norsk kunnskapar både skriftleg og munnleg er ein føresetnad.Datakunnskap er ein føresetnad.UtdanningsretningMedisin/Helse/SosialfagUtdanningsnivåFagskole/Fagbrev (2 år)Personlege EigenskaparForutan faglege kvalifikasjonar vert personlege eigenskapar vektlagt.Vi søkjer ein fleksibel og påliteleg medarbeidar som samarbeidar godt og har evne til å arbeide sjølvstendig.Vi tilbyrTilsettinga skjer på vanlege kommunale vilkår.Vi tilbyr inkludering i eit godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.Løn etter gjeldande tariff.Oppgi referansar.Politiattest må leggast fram før tilsetting.KontaktinformasjonOddrun Marie Maseide, Einingsleiar Cecilie Ørjasæter, Avdelingsleiar, 70199549, cecilie.orjaseter@sula.kommune.noArbeidsstadLangevågNøkkelinformasjon:Annonsør:Sula kommune Stillingsbrøk: 61% Fast Startdato: 06.01.2020 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 08.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4119493999&company_id=3070249610&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
08.09.2019

Rekrutteringskalender

  • AUG 25
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere