Aurland kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Aurland kommune ligg i den sør-austlege delen av Sogn og Fjordane fylke i ein fjordarm av den over 200 km lange Sognefjorden. Aurland er ein fjord- og fjellkommune med rundt 1700 innbyggjarar. Heile 1387 km2 av ei samla flatevidde på 1455 m2 er utmark, snaufjell, is og snø. Busetnaden er samla ved fjordarmane og i dei lægre dalføra i Nærøydalen, Undredal, Flåmsdalen og Aurlandsdalen opp til Vassbygdi. Naturen i Aurland er vill og vakker, med fjordarmar og dalføre som skjer seg inn mellom bratte fjellområde med toppar på opp til 1200 – 1800 meter. 14.07.2005 vart Nærøyfjorden med på Unesco si verdsarvliste.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Aurland kommune

Me har ledigStyrar ved Vangen barnehage skal ha permisjon. Vi søkjer difor etter ein dyktig vikar i 100% stilling. Stillinga er mellombels frå 01.10.19 - 01.08.20, med muligheit for forlenging.Aurland kommune har to kommunale barnehagar. Vangen barnehage har tre avdelingar. Det er ca 35 barn frå 1-6 år i Vangen barnehage frå nytt barnehageår. Flåm barnehage har to avdelingar . Det er ca 20 barn frå 1-6 år i Flåm barnehage frå nytt barnehageår.I haust skal vi starte prosjektering av ny barnehage på Aurlandsvangen. Styrar i Vangen barnehage vil få ei sentral rolle i samband med planlegging og utforming av den nye barnehagen.Barnehagane i Aurland er med i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling. "System for styrka læring". Gjennom utviklingsprogrammet deltek tilsette og leiing i regionale kompetanse- og fagnettverk.Styrar arbeider inntil 40% på avdeling. Resten av stillinga er knytt til leiing.Arbeidsoppgåver-pedagogisk plattform -utviklingsarbeid og arbeid med overordna planar -årsplanarbeid -ressursdisponering -personalmøte -avdelingsleiarmøte og andre relevante leiarmøte -samarbeid med eksterne -koordinere møte i samarbeidsutval -sikre gode rutinar for tverrfageleg samarbeid internt i kommunen -rutinar for samarbeid med stab/støtte og teknisk -rutinar for internkontroll og kvalitetssystem -rapportering og rutinar for dokumentasjon -ulike typar sakshandsamingAnsvarsområde som ligg til stillinga-personalansvar -organisasjonsansvar -resultatansvar -beredskapsansvar -serviceansvarMedansvar for økonomistyring, innkjøp og rapportering.KvalifikasjonarMinimum treårig utdanning som barnehagelærar eller anna høgskuleutdanning som gjev barnefagleg og pedagogisk kompetanse. Dersom det ikkje er kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å søkje om mellombels dispensasjon frå utdanningskravet for styrar.Leiarerfaring er ynskjeleg. Personlege eigenskapar er viktige og blir vektlagt.Aurland kommune nyttar nynorsk som skriftspråk. Vi forventar at den/dei som blir tilsett snakkar godt norsk og kan nytte nynorsk i skriftleg form.Gyldig politiattest er ein føresetnad for tilsetting.Personlege eigenskapar-engasjert og løysingsorientert -tydlig rollemodell -godt humør og som bidreg positiv til arbeidsmiljøet -god arbeidskapasitet -fleksibelLøns- og tilsetjingsvilkårTilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Offentleg tenestepensjon.Generelt om søknadsprossenAurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg.Ved å søkje på stilling i kommunen gjev du samtykke til at vi lagrar personopplysningar om deg. Søknad på ledig stilling og opplysningar i samband med tilsetting blir journalført. Adresse: Skule og barnehagar
30.08.2019

Rekrutteringskalender

  • AUG 30
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere