Aurland kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Aurland kommune ligg i den sør-austlege delen av Sogn og Fjordane fylke i ein fjordarm av den over 200 km lange Sognefjorden. Aurland er ein fjord- og fjellkommune med rundt 1700 innbyggjarar. Heile 1387 km2 av ei samla flatevidde på 1455 m2 er utmark, snaufjell, is og snø. Busetnaden er samla ved fjordarmane og i dei lægre dalføra i Nærøydalen, Undredal, Flåmsdalen og Aurlandsdalen opp til Vassbygdi. Naturen i Aurland er vill og vakker, med fjordarmar og dalføre som skjer seg inn mellom bratte fjellområde med toppar på opp til 1200 – 1800 meter. 14.07.2005 vart Nærøyfjorden med på Unesco si verdsarvliste.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Aurland kommune

Bu- og miljøteneste gjev omsorg og oppfølging til personar med omfattande og samansette behov, uavhengig av buform. Me har ledig inntil 65 % og 85 % stilling for miljøterapeut frå 1.12.19-1.09.20, med mogelegheiter for forlenging. Stillingane er knyta til døgnbemanna omsorgsbustader som yter tenester til personar med ulik fungering.ArbeidsoppgåverMiljøterapeutisk arbeid, rettleiing og oppfølging av tenestemottakar i høve vedtak Samarbeid med pårørande, verje og andre tenesteytarar Legemiddelhandtering Primærkontaktoppgåver Bistå tenestemottakar i dagleglivets gjeremål Praktiske gjeremål i bufelleskapa og andre delegerte oppgåver frå leiarKvalifikasjonarAutorisasjon som vernepleiar eller anna 3 årig helse-/ sosialfagleg utdanning er ynskjeleg, men andre kan og søkje Ynskjeleg med erfaring frå arbeid med personar som har samansette lidinger, ROP-lidingar, psykiske lidingar, og psykisk utviklingshemming Ynskjeleg med vidareutdanning innan rus- og psykisk helsearbeid Gyldig arbeids- og opphaldsløyve For å jobbe hjå oss må du ha gode norskkunnskapar både munnleg og skriftlegEigenskaparPersonleg eigenheit og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt Fagleg engasjement, evne til å arbeida sjølvstendig og i team Reflektert, ansvarsbevisst og bevisst på eigne haldningar og verdier Fleksibilitet, strukturert og evne til nytenkingLøns- og tilsetjingsvilkårTilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Stillinga er i turnus med for tida lange vakter og arbeid kvar 4. helg. Det er eit ynskje at du har sertifikat. Gyldig politiattest ved tilsetting.Generell informasjon om søknadsprosessenAurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg. Adresse: Bu- og miljøtenester
01.12.2019 Aurland
Me har ledigAurland brannvern søkjer etter brannkonstablar i deltidsstilling ved Aurland brannstasjon. I brannvesenet er det tjue tilsette med variert fagleg bakgrunn.Løns- og tilsetjingsvilkårTilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.ArbeidsoppgåverSpennande, krevjande, varierte, og meiningsfyllte oppgåver i eit godt arbeidsmiljø. I Aurland kommune lyt me rekne med å kome først til skadestaden i meir enn ni av ti tilfelle. Saman løyser me brann, politi og helserelaterte oppgåver i tidleg fase. I løpet av eit år er me ute på om lag 60 hendingar, der 1/4 er trafikkulykker.Når du er godkjent røykdykkar inngår du i vaktordning med ca. to vaktveker per år i ferier, høgtider og ev. andre periodar der ein kan forvente lite oppmøte.OpplæringNår nettbasert kurs i brannvern og internopplæringa hjå oss er gjennomført, skal dei nytilsette gjennomføre grunnkurs for deltidspersonell. Etter gjeldande utdanningsmodell gjennomførast grunnkurset på nett, før praksisveke ved godkjent øvingsanlegg og eksamen. Som brannkonstabel hjå oss lyt du verte godkjent som røykdykkar. Dispensasjon frå røykdykking kan verte gjeve ved høg akuttmedisinsk kompetanse.KvalifikasjonskravBupel og helst arbeidsstad i nærleiken av brannstasjonen.Fagbrev som handverkar, eller anna relevant utdanning og/eller yrkeserfaring som t.d. innan akuttmedisin.God helse og fysikk. Før tilsetjing må ein bestå Arbeidstilsynet sin røykdykkartest. Dispensasjon frå dette kan verte gjeve ved høg kompetanse innan akuttmedisin. Vidare har ein ansvar og plikt til å halde seg i fysisk god form og bestå dei krav som til ein kvar tid gjeld.Gode norskkunnskaper skriftleg og muntleg.Førarkort klasse B, men klasse C er ein fordel.Plettfri vandelPersonlege eigenskapar vektleggjast tungt.Generell informasjon om søknadsprosessenAurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg. Adresse: Brann- og beredskap
12.12.2019 Aurland
Me har ledigLegekontoret har ledig 100% fast stilling for helsepersonell. Som hjelpepersonell ved kontoret skal du bistå 3 faste legar og turnuskandidat / LIS1 lege i daglege oppgåver. Kontoret har 3 stillingar med helsepersonell av ulik kompetanse, der du kjem til å arbeide saman med sjukepleiar og legesekretær. Kontoret er utstyrt med eige laboratorium og legebil. Legekontoret har ansvar for daglegevakt i ein turistkommune med over 1 mill gjestar der også hovudvegen E16 går igjennom kommunen. Det er ikkje stasjonert ambulanse i kommunen, med ved Lærdal Sjukehus ca 20 minutt unna. Kontoret ynskjer nå å rekkruttere helsepersonell med akuttmedisinsk komeptanse som kan bistå legane ved kontoret.ArbeidsoppgåverEkspedisjon med telefon og pasientmottak Laboratoriearbeid med blodprøvetaking, infusjonar og vaksinasjon Sårstell Bistå legane ved konsultasjonar og akuttmedisinske hendingar Halde seg fagleg oppdatert og delta i legekontoret sitt arbeid kring kvalitetssikring og forbetring. Journalføring / dokumentasjon etter gjeldande lovar og forskrift i journalsystemet Infodoc.Særlege oppgåver som vert lagt til stillinga er utøvande og planleggande oppgåver innan akuttmedisin, til dømes ansvar for akuttrom og akuttutstyr ved kontoret samt i legebil.KvalifikasjonarSjukepleiar eller anna rellevant utdanning med norsk autorisasjon som helsepersonell. Minst 5 års erfaring som helsepersonell i Norge Akuttmedisinsk erfaring og erfaring frå arbeid ved legekontor vert vektlagd Akuttmedisinkurs Kurs i volds- og overgrepshandtering Flytande norsk munnleg og skriftleg Gode kunnskaper i engelsk Gode IT ferdigheiter Førerkort klasse BPersonlege eigenskaparImøtekommande, høfleg, positiv og serviceinnstilt Pasientorientert med respekt for den einskilde pasient Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å arbeide sjølvstendig, meg ogå vere ein god teamarbeider God kapasistet til å arbeide med fleire oppgåver samtidig, vere effektiv og samarbeid under stress. Tydelege etiske og faglege haldningar Trygg i rolla som helsepersonell og på eigen kompetanse Evne til fagle refleksjon og samarbeid i team Ein positiv bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø.Løns- og tilsetjingsvilkårTilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Med heimel i helse og omsorgstenestelova er det krav om godkjend politiattest før ein tiltrer i stillinga.Dersom du siste 3 år har vore meir enn 3 månader i land med høg førekomst av tuberkulose, vert det stilt krav om tuberkulose undersøking før ein tiltrer stillinga.Generell informasjon om søknadsprosessenAurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg. Adresse: Helse og førebygging
12.12.2019 Aurland

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere