UiT Norges arktiske universitet

Utdanning / undervisning, Forskning og utvikling
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos UiT Norges arktiske universitet

Om stillingenStillingen er ledig som følge av fødselspermisjon og vil ha opp mot ett års varighetEn av Tromsøs største bedrifter søker økonomirådgiver, er det deg?Det helsevitenskaplige fakultetet er det største på UiT Norges arktiske universitet. Vi er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden.Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter.Fellesadministrasjonen på Helsefak er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig tjeneste til kjernevirksomheten. Det ledige vikariatet er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi. Seksjonen har til sammen 23 stilinger, hvorav 9 stillinger er knyttet til innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen personal, HMS og forkontor til fakultetsledelsen. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.Stillingen er ledig som følge av fødselspermisjon og vil ha opp mot ett års varighet. Arbeidssted er i Tromsø.Vår visjon er "Vi bidrar" til forskning, utdanning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør sammen med universitetets kjerneverdier.Du får jobbe medArbeidsoppgavene vil være varierte innenfor fagområdet økonomi. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:Overordnet økonomistyring for fakultetets enheterBudsjettering og budsjettoppfølging gjennom året i tett dialog med institutt/seksjon, herunder avviksanalyserDiverse økonomiske utredninger og analyser.Strategisk sparringspartner for fakultetets enheterGenerell rådgivning innenfor fagområdet økonomiUtviklingsoppgaver og effektivisering innenfor fagområdet.KvalifikasjonskravFor stillingen kreves det relevant utdanning på masternivå eller minimum bachelornivå kombinert med relevant erfaring.Det er en fordel med relevant erfaring og kjennskap til UBW On! eller andre tilsvarende økonomisystem og erfaring fra offentlig sektor, gjerne fra universitetssektoren.Det er en forutsetning at du kan sette deg inn i og anvende ulike IT-verktøy og du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.Seksjonen håndterer en komplekst økonomi og regelverk, og det er derfor nødvendig med analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse, samtidig som behovet for effektivitet ivaretas.Stillingen innebærer ustrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere. Det legges vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt. Samtidig krever stillingen stor grad av selvstendighet og initiativ.Vi søker etter en ny medarbeider som vil være med å forme tjenesten gjennom et brukerorientert perspektiv og et kontinuerlig og systematisk fokus på forenklinger og forbedringer. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon.Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.Nyutdannede med relevant master oppfordres til å søke.Vi kan tilbyfleksibel arbeidstidtrening i arbeidstidagode pensjons- og velferdsordningerLønn etter Statens regulativ i kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.SøknadSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:søknadsbrevCV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)vitnemål og attester2-3 referanser med kontaktinformasjonSøkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen, tlf. 77 64 67 53 / 917 35 541, eller e-post annsofie.rydningen@uit.no, eller faggruppeleder økonomistyring Kine Nilsen, tlf. 77 64 68 50, e-post kine.nilsen@uit.noGenereltUiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Les mer på våre nettsider.Velkommen som søker.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
14.11.2019 Tromsø
Om stillingenVed Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE),UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som professor/førsteamanuensis innen området markeds- og produktutvikling (varer og tjenester) av marine produkter. Stillingen er plassert i forskningsgruppen sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole.Norges fiskerihøgskole (NFH) er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljø innen blant annet ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvar for tre studieprogrammer på bachelor og masternivå; fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god.Stillingens forsknings-/arbeidsområdeFokuset i forskningsgruppen for sjømatvitenskap er sjømat og helse, utnyttelse av marine ressurser til mat eller andre produkter, kvalitet av sjømat og kvalitets- og markedsorientert foredling av marine råstoffer. Den som tilsettes forventes å bidra til økt kunnskap om produkt- og markedsutvikling (innovasjon) av varer og tjenester i marine næringer, både i nasjonale og internasjonale markeder. Forskningsgruppen inngår i et bredt forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid innad og på tvers av forskningsgrupper, institutter og institusjoner.Stillingen er tillagt undervisning innen markeds- og produktutvikling i studieprogrammene fiskeri- og havbruksvitenskap, International Fisheries Management samt veiledning på bachelor, master- og doktorgradsnivå. Det vil framover være behov for å utvikle nye emner i takt med endringer i studieprogrammene. På lavere grad er utdanningsprogrammene tverrfaglig sammensatt. Vi vektlegger kollegialt samarbeid under planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer.KvalifikasjonskravRelevante søkere er etablert innen sitt fagfelt, med vitenskapelige kvalifikasjoner innen forskning på markeds- og produktutvikling utover doktorgradsnivå og har erfaring med forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Den som tilsettes må kunne dokumentere kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:Produktutvikling og strategier for utvikling av varer og tjenester i marine næringerMarkedsføring av sjømat, herunder analysemetoder, virkemidler, trender, preferanser og valg av distribusjons- og markedsføringskanalerMarkedsmessige rammebetingelser og barrierer; regelverk knyttet til handelsavtaler, mattrygghet, dyrevelferd, sertifisering og produktgodkjenning (næringsmidler, kosttilskudd, ny-mat)Relevant erfaring fra marin forskning vurderes positivt. Det vil bli lagt vekt på evne til prosjektakkvisisjon, vitenskapelig publisering, popularisering/formidling samt gode samarbeidsevner.Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du dekker språkkravet.Kvalifikasjonkrav for ansettelse som professorVitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdetDokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivåFor å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det legges vekt på at du kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.Evne til å initiere og lede forskning vil bli vektlagt.Kvalifikasjons for ansettelse som førsteamanuensisnorsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitetDokumentert utdanningsfaglig kompetanseKrav til utdanningsfaglig kompetanseI henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og UHRs nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse har UiT fastsatt nærmere kriterier for utdanningsfaglig kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogiskmappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.For professorstilling kreves i tillegg:Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tidBred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivåDeltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapSøkere til professorstillinge må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultatBeskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområderBeskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapetDen utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.Ved mangel av utdanningsfaglig kompetanse:Førsteamanuenis: Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.Professor: For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkårDersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.ArbeidsvilkårDen som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.Vi kan tilbyet av landets beste vilkår for FoU-terminet godt arbeidsmiljøgode velferdsordningergode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasseProfessor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Slik søker duSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:søknadsbrevCV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)vitnemål og attesterdokumentasjon av utdanningsfaglig kompetansedokumentasjon av ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språknavn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)liste over arbeider og beskrivelse av disselisten over arbeider skal ha følgende opplysninger:forfatter(e), arbeidets tittelfor artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstallfor bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetallI tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen ved: Forskningsgruppeleder, førsteamanuensis Karl-Erik Eilertsen, karl-erik.eilertsen@uit.no, professor Edel O. Elvevoll, edel.elvevoll@uit.no, eller instituttleder Terje E. Martinussen, terje.martinussen@uit.noGenereltDet vises forøvrig til <<Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT>> og <<Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger>>.Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Velkommen som søker!Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.11.2019 Tromsø
Om stillingenDet er ledig en fast 100% stilling som museumsrådgiver ved Polarmuseet. Polarmuseet er organisert under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet samt en felles administrasjon. Universitetsmuseet består av tre museer og en botanisk hage: Norges arktiske universitetsmuseum (hovedmuseet), Polarmuseet, museumsskipet MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage. Ansatte ved Universitetsmuseet driver forskning, formidling og innsamling av naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. I tillegg er museet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune.Rådgiverstillingen er knyttet til Polarmuseet og MS Polstjerna.Vi søker en allsidig person med relevant utdanning og kompetanse. Du bør være strukturert og selvstendig, men også god til å samarbeide. Vi kan tilby en variert museumshverdag med et mangfold av arbeidsoppgaver knyttet til den daglige driften av Polarmuseet og MS Polstjerna.Arbeidssted er Tromsø.Du får jobbe medsamlings- og arkivforvaltningarrangementsavviklingbutikkdriftpublikumshenvendelser og tilretteleggingsarbeidjevnlig vedlikehold av eksisterende museumsutstillingerutvikling og produksjon av nye utstillingerformidlingsoppgaver som omvisninger og oppslag i sosiale medierpraktiske arbeidsoppgaver ved behovArbeidet vil utføres både selvstendig og i tett samarbeid med andre. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen kan innhentes ved å kontakte daglig leder ved Polarmuseet Silje Gaupseth, silje.gaupseth@uit.no, tlf. 776 23 360Instituttleder ved Norges arktiske universitetsmuseum Geir Rudolfsen, geir.rudolfsen@uit.no, tlf. 776 46 881.KvalifikasjonerFor stillingen kreves:utdanning på masternivå innen relevant fagkrets for Polarmuseet, fortrinnsvis innen kulturfaggod skriftlig og muntlig framstillingsevne i skandinavisk språk og engelskDet er en fordel med:museumsfaglig kompetanse og/eller arbeidserfaring fra museumssektoren som samlingsforvaltning, utstillingsproduksjon, forskningskommunikasjon og arrangementsavviklingerfaring fra administrativt arbeid, formidlingsarbeid og bruk av sosiale medierpraktiske egenskaper/erfaring fra praktisk arbeidVi søker deg som er strukturert og pålitelig, god til å samarbeide, serviceinnstilt, fleksibel og liker å forholde deg til andre mennesker. Arbeidsområdet er omfattende og høyt arbeidstempo vil være nødvendig til tider. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrinteressante og utviklende arbeidsoppgaver i et spennende miljøfleksibel arbeidstidtrening i arbeidstidagode pensjons- og velferdsordningerLønn etter Statens regulativ 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Slik søker duSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:søknadsbrevelektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)2-3 referanser med kontaktinformasjonvitnemål og attesterGenerell informasjonVed Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.11.2019 Tromsø
Om stillingenVed Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig fast 100 % stilling som programmerer/statistiker.ISM er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, og Arktisk helseforskning. Instituttet har rundt 200 ansatte.Du får jobbe medStillingen vil primært ha arbeidsoppgaver knyttet til forskningsgruppa systemepidemiologi og den epidemiologiske studien av kvinner og helse - "Kvinner og kreft" (<>). Ca. 172,000 kvinner deltar med spørreskjemaopplysninger. I tillegg har vi 50 000 blodprøver som utgjør den unike <>. Disse blodprøvene muliggjør kompliserte analyser av genetisk disposisjon, genetisk aktivitet (genuttrykk) og livsstil.<> er del av en av verdens største prospektive kreftundersøkelser - EPIC (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study)- der forskere fra ti europeiske land deltar.Arbeidsoppgavene vil innebære:forberede og bearbeide datafiler for utlevering til forskningsprosjekteransvar for kvalitetskontrolleransvar for oppdateringer fra helseregistre og utvidelser i databasendelta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utveksling og analyser av databistand til bruk av statistikkprogrammer ved analysearbeid i forskningsprosjekterStillingsinnehaver må være forberedt på å ivareta andre oppgaver ved behov, det kan påregnes noen undervisningsoppgaver i stillingen.Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.KvalifikasjonskravDet kreves utdanning på masternivå innenfor informatikk, statistikk eller annet relevant fag.Den som ansettes bør ha kjennskap til en eller flere av programpakkene R, Stata eller SAS.Det kreves gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, er utviklings- og løsningsorientert, har gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og evne til fleksibilitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Arbeidssted er Tromsø.ArbeidsvilkårStillingen lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse fra bruttolønn.Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De av søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.SøknadSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:søknadsbrevCV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)vitnemål, karakterutskrift og attester2-3 referanser med kontaktinformasjonBedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.KontaktNærmere opplysninger v/professor Torkjel Sandanger, tlf. 77 64 54 04 / 77645404 (torkjel.sandanger@uit.no) eller førsteamanuensis Tonje Braaten, tlf. 77 64 48 20 / 97 18 22 89 (tonje.braaten@uit.no)GenereltUiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Les mer på våre nettsider.Velkommen som søker.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.11.2019 Tromsø
Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en fast heltidsstilling fra 1 januar 2020 som avdelingsingeniør/overingeniør, tilknyttet Forskningsgruppe for Vert-Mikrobe interaksjoner (HMI). Antibiotika-resistens er et økende problem, og nye terapeutiske strategier er tvingende nødvendig. HMI sitt mål er derfor å finne nye terapeutiske strategier for å behandle eller forebygge bakteriell kolonisering og/eller infeksjon. Vi har prosjekter som omhandler 1) molekylære studier på vert-mikrobe interaksjonen, 2) komparativ genomikk av kliniske og kommensale bakterie-isolat, 3) test av nye antimikrobielle midler og 4) rask diagnostikk. Vår felles visjon er <>.Vi søker en dyktig og selvstendig ingeniør med solid interesse for laboratorie-arbeid og drifting av laboratorier. Du vil være en viktig ressursperson for forskningsgruppa, og bør være nøyaktig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.Du får jobbe medDen som tilsettes skal yte teknisk bistand i forskningsgruppens prosjekter. Dette inkluderer arbeid med levende organismer som både bakterier, mammalske celler og mus. Kandidaten skal også bidra inn i laboratorieundervisning for studenter på ulikt nivå. Stillingsinnehaveren har ansvar for å drifte laboratoriene, samt sørge for kvalitetssikring ved lagring og anvendelse av mammalske cellekulturer, bakteriekulturer, plasmider og lignende. Stillingsinnehaveren har også konkrete oppgaver innen forskningsgruppens HMS-arbeid.Det kan komme endringer i arbeidsoppgaver basert på endrede behov.KvalifikasjonskravKreves:Utdanning på mastergradsnivå i biomedisin, bioteknologi, mikrobiologi eller tilsvarende innen relevant fagkrets, f.eks medisin eller veterinærmedisin.Praktisk erfaring med molekylærbiologiske teknikker (DNA-, RNA- og/eller protein-arbeid), og/eller mikrobiologi og/eller mammalske cellekulturerFlytende i norsk og/eller engelsk. Dersom du ikke er flytende i norsk forventes det at du oppnår norskkunnskaper tilsvarende Bergenstesten nivå B2 i løpet av 3 år.Ønskelig:Erfaring med dyreforsøk og/eller vilje til å erverve erfaring med dette.Evne til å videreutvikle eksisterende metoder og utvikle nye metoder.Erfaring fra laboratorieundervisning og HMS arbeid.Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, er nødvendig for stillingens funksjon. Det er mulighet for tilsetting som overingeniør for spesielt kvalifiserte søkere. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.Vi kan tilbyEt godt og sosialt arbeidsmiljø med dedikerte kollegerFleksibel arbeidstid og mulighet for faglig utviklingGode velferdsordningerGode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasseStilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085. Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.SøknadSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:CV og søknadsbrevVitnemål og karakterutskrifterAttester2-3 referanser med kontaktinformasjonSøkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.KontaktFlere opplysninger om stillingen kan du få av Prof. Mona Johannessen (mona.johannessen@uit.no) , Førsteamanuensis Anne-Merethe Hanssen (anne-merethe.hanssen@uit.no ) eller kontorsjef Siv Rist Richardsen, epost: siv.r.richardsen@uit.no.GenereltUiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Les mer på våre nettsider.Velkommen som søker.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.11.2019 Tromsø
Om stillingenVi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert medarbeider til Universitetsbiblioteket - Harstad, til 100% fast stilling. Biblioteket har til sammen 5 stillinger fordelt på 4 årsverk. Organisatorisk hører stillingen inn under UBs Avdeling for publikumstjenester, men det daglige arbeidet i Harstad ledes av lokal koordinator og fordeles mellom stillingsressursene som biblioteket har til rådighet.Arbeidet ved Universitetsbiblioteket preges av at UiT er et breddeuniversitet med flercampusmodell, og vi legger vekt på samarbeid mellom alle våre bibliotek for å utvikle tjenestetilbudet i tråd med brukernes behov.Arbeidssted er UiT Harstad.Du får jobbe medDen som tilsettes vil i stor grad arbeide med publikumskontakt og formidling, og ha dialog med fagmiljøet. Eksempel på arbeidsoppgaver er undervisning og forskningsstøtte, samlingspleie, tjenesteutvikling i tillegg til veiledning av brukere over skranke og på nett. Den som tilsettes vil gå inn i vaktplaner for betjening av både skranke og digitale henvendelser.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen kan du få av:Seksjonssjef Mariann Løkse, mariann.lokse@uit.no, telefon 77 64 41 46,koordinator Gry Hellem Mortensen, gry.h.mortensen@uit.no, telefon 77 05 81 72KvalifikasjonerDen som tilsettes må ha:Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, eksempelvis bibliotek og informasjonsvitenskap, pedagogikk eller innenfor et av fagområdene som UiT Harstad betjener. Utdanning utover bachelor innenfor et relevant fagområde vil være tellende.Erfaring med formidlingsvirksomhetGode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale systemer.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk.Det er ønskelig at kandidaten har:Erfaring fra fag- eller forskningsbibliotek eller fra arbeid i UH-sektorenErfaring med og interesse for digitaliseringsarbeidPedagogisk kompetanse, gjerne knyttet til aktiv læringØnskede personlige egenskaper:Gode kommunikasjonsevnerEvne til å arbeide både selvstendig og i teamEvne til å sette seg raskt inn i nye oppgaverInitiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedringPersonlig egnethet tillegges vekt.Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde kan endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.Vi tilbyrfleksibel arbeidstidtrening i arbeidstidagode pensjons- og velferdsordningerStillingen lønnes etter statens regulativ kode 1515 spesialbibliotekar, eller som rådgiver 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Slik søker duSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:søknadsbrevelektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)2-3 referanser med kontaktinformasjonvitnemål og attesterGenerell informasjonVed Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.11.2019 Harstad
Om stillingenAvdeling for organisasjon og økonomi har ansvar for universitetets økonomiforvaltning, budsjett, regnskap og forvaltning av universitetets økonomisystemer. Seksjon for regnskap har overordnet ansvar for regnskapsområdet og forvaltning av økonomisystemet ved universitet. Seksjonen har til sammen 19 stillinger, og arbeidssted er i Tromsø.Universitetet benytter UBW On økonomisystem.Du får jobbe medArbeidsoppgavene vil være variert innenfor fagområdet økonomi/regnskap, og vil kunne endres og settes sammen ut fra behov og kompetanse for den som tilsettes Sentrale arbeidsoppgaver i de ledige stillingen vil være:Løpende bilagshåndtering.Internkontroll på seksjonens fagområde.Deltakelse i avleggelse av universitetets års- og delårsregnskap, herunder rapportering til universitetsstyret og overordnet myndighet.Rapportering til offentlige myndigheter, herunder MVAUtviklingsoppgaver og effektiviseringstiltak innenfor fagområdetVedlikehold og videreutvikling av sentrale rutiner og arbeidsprosesser ved seksjonen.Brukerstøtte og opplæring innenfor seksjonens ansvarsområder intern på seksjonen og ovenfor fakultetene, enhetene og fagmiljøene.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seniorrådgiver Eli Margrete Pedersen (eli.m.pedersen@uit.no, 415 62 041). eller seniorrådgiver Helene Wang Mortensen (helene.w.mortensen@uit.no, 928 18 480).KvalifikasjonerVi søker etter medarbeider som har høyere utdanning på hovedfag-/masternivå innen regnskap, økonomi og/eller revisjon. For særlig godt kvalifiserte søkere med relevant praksis innenfor stillingens ansvarsområder, vil kravet om masternivå kunne fravikes. Videre vil følgende kvalifikasjoner vektlegges :Erfaring fra arbeid med regnskap og rapportering, gjerne fra større virksomheterIKT-kompetanse med erfaring fra bruk UBW On eller tilsvarende økonomisystemerErfaring fra fagområdene merverdiavgift og fortolling.Gode IT-kunnskaperDen som tilsettes må ha god tallforståelse og analytiske evner, være nøyaktig og strukturert i oppgaveutførelsen.Stillingen innebærer samhandling med andre deler av UiTs organisasjon, og serviceinnstilling og evne til å jobbe fleksibelt vil derfor bli vektlagt Du må derfor kunne skape god dialog og bidra til et positivt jobbfelleskap, samtidig som stillingene krever en stor grad av selvstendighet og initiativ.Arbeidsområdet regnskap er i løpende utvikling som følge av digitaliseringsprosesser, endringer i systemporteføljen og endringer i regelverk og krav til rapportering. Stillingen byr på spennende og varierte oppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø med mange dyktige medarbeidere.Vi tilbyrfleksibel arbeidstidtrening i arbeidstidagode pensjons- og velferdsordningerStillingen lønnes som rådgiver, stillingskode 1434 eller Førstekonsulent, stillingskode 1408. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner og nærmere avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Slik søker duSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:søknadsbrevelektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)2-3 referanser med kontaktinformasjonvitnemål og attesterGenerell informasjonVed Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.11.2019 Tromsø
Om stillingenUiT Norges arktiske universitet lyser ut en fast stillinger som førstekonsulent /rådgiver i Fellestjenesten for eksamen. Stillingen er tilknyttet ny Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon, Seksjon for studieadministrasjon og har arbeidssted i Tromsø.Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner med ansatte på flere studiesteder.Seksjon for studieadministrasjon har 47 ansatte med ansvar for eksamen, opptak, studieadministrative systemer og juridiske tjenester. Seksjonen ledes av seksjonsleder Kjersti Dahle.Du får jobbe medStillingen inngår i Fellestjenesten for eksamen. Fellestjenesten skal gi tjenester til hele organisasjonen og vil ha ansatte både i Administrasjonsbygget, ved fakultetene og ved alle campus.Stillingenes ansvar og arbeidsoppgaver vil være knyttet til eksamensadministrasjon, herunder planlegging og praktisk gjennomføring av eksamen, saksbehandling, samt systemarbeid i våre datasystemer tilknyttet eksamen.Innholdet i stillingene vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringerKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen ved seksjonsleder Kjersti Dahle 77 64 41 92,kjersti.dahle@uit.no eller eksamensleder Andreas Robertsen 77 66 06 34 andreas.roberstsen@uit.no.KvalifikasjonerDet kreves akademisk utdanning på masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis. Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk.Vi legger vekt på personlig egnethet.Vi søker en person som er motivert, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe selvstendig, men også i team. Fellestjenesten for eksamen og vitnemål er under oppbygging, og vi ser etter en person som er løsningsorientert og ser muligheter i å etablere gode arbeidsflyter og rutiner til det beste for UiT som helhet. Du må også ha en god systemforståelse, samt like utadrettet arbeid. Det er en fordel om du har veiledererfaring knyttet til system samt gode kommunikasjonsegenskaper.Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra de arbeidsområder stillingen skal administrere og erfaringer med administrative datasystemer.Vi tilbyrfleksibel arbeidstidtrening i arbeidstidagode pensjons- og velferdsordningerStillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent / 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Slik søker duSøknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:søknadsbrevelektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)2-3 referanser med kontaktinformasjonvitnemål og attesterBedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.Generell informasjonVed Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.11.2019 Tromsø

Rekrutteringskalender

 • NOV 14
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 15
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 18
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 20
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om UiT Norges arktiske universitet

Adresse

9037 TROMSØ