<  
>  

UiT Norges arktiske universitet

Utdanning / undervisning, Forskning og utvikling
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos UiT Norges arktiske universitet

Om stillingenVed Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis i fiskebiologi. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH) og forskningsgruppe for genetikk.NFH er et flerfaglig institutt med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. NFH har forskningsmiljøer innen ressursforvaltning, ressursøkonomi, fangstteknologi, sjømat og bioteknologi, samt havbruksrelatert forskning. Dette omfatter forskningsgrupper innen havbruk og miljø, immunologi og vaksineutvikling, kystsoneplanlegging og forvaltning, genetikk og bioinformatikk, samt utnyttelse av mikroalger.Stillingens arbeidsområde/prosjektStillingens tema er bevaringsbiologi og diversitet innen fisk i det nordlige marine miljø, hovedsakelig ved bruk av genetiske metoder.Stillingen er en del av den strategiske satsingen på nordlige og arktiske strøk ved NFH/BFE, og er plassert i forskningsgruppe for genetikk. I moderne fiskebiologi kobles klassiske disipliner som morfologi, fysiologi og økologi, med moderne genetiske og molekylære metoder. Denne komplementære koblingen vil styrke evnen til å forstå økosystemene i nord.Innehaver av stillingen forventes å rette sin forskningsinnsats mot to eller flere av følgende forskningstema:Bevaringsbiologi med fokus på bevaring av stedegne genetiske egenskaper i et økosystem under endringPopulasjonsgenetiske sammenhenger hos arktiske og sub-arktiske marine fiskearterFylogeografiske effekter av klimaforandringerKandidaten må ha god kjennskap til morfologisk artsidentifisering av nordlige marine organismer, for å bidra til forskningsgruppas arbeid med å bygge opp eDNA som verktøy for overvåking av havområder.Forskningsgruppe for genetikk inngår i et bredere forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid på tvers av forskningsgrupper, institutt og institusjoner. Innehaver av stillingen forventes også å bidra til videre utvikling og administrasjon av forskningsgruppen.Stillingen er tillagt undervisning innen marine og havbruksrelaterte biologiske emner, i første rekke innen generell fiskebiologi, samt veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Det forventes at søkeren har erfaring med studentveiledning, utvikling og gjennomføring av emner, herunder vurdering av obligatoriske arbeidskrav og bruk av hhv. undervisningsplattformen Canvas og eksamensplattformen WISEflow. Vi vektlegger kollegialt samarbeid vedrørende planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer.Innehaver av stillingen forventes videre å bidra med populærvitenskaplig kommunikasjon og formidling av sitt fagområde, både internt ved UiT og til næring og samfunn for øvrig.KontaktNærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til professor Kim Præbel , kim.praebel@uit.no eller instituttleder Terje E. Martinussen,terje.martinussen@uit.no.KvalifikasjonerRelevante søkere har doktorgrad i fiskebiologi. Søkeren må ha dokumentert erfaring i metoder og teori som anvendes i moderne og klassisk fiskebiologi/taksonomi og ha solid, dokumentert, kjennskap til nordlig og arktisk marin fiskefauna. Søkeren må også ha dokumentert vitenskapelig erfaring innen fylogeografi, populasjonsgenetikk og barkoding.Søkeren må dokumentere praktisk kunnskap innen bruken av miljøDNA i studier av biodiversitet, til populasjonsgenetiske metoder, fiskeanatomi, fisketaksonomi og fiskefysiologi. Erfaring innen genomikk er også et krav. Stillingen krever også solid erfaring med planlegging og gjennomføring av tokt, og tilhørende prøvetaking i arktiske strøk.BFE har som mål å etablere et Senter for Fremragende Utdanning. Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Denne stillingen krever at formell pedagogisk kompetanse på universitetsnivå er oppnådd. Det kreves også erfaring fra revisjoner av studieprogrammer og kurs, samt erfaring fra etablering av nye kurs innen fiskebiologi.Administrativ erfaring fra gruppeledelse og programledelse er et krav som må dokumenteres. Videre må det dokumenteres erfaring innen populærvitenskaplig kommunikasjon og formidling av sitt fagområde.Vi ser etter kandidater som er ambisiøse og strukturerte, som kommuniserer og samarbeider godt, og som har ambisjoner om å bidra til utviklingen av forskningsgruppen, vitenskapen og undervisningen ved BFE og NFH. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.Språkkrav - Stillingen krever gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk fordi dette er formidlingsspråket. I tillegg krever stillingen gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Les hvordan du kan dekke språkkrav.For stilling som førsteamanuensis kreves:Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitetDokumentert utdanningsfaglig kompetanseVed UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timerb) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.Basiskompetanse dokumenteres ved:a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplanb) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.Vi kan tilbyEt av landets beste vilkår for FoU-terminGode velferdsordningerGode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasseFørsteamanunensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.SøknadenSøknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:SøknadsbrevCV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)Vitnemål og karakterutskrift for alle graderAttesterKontaktinformasjon til 2-3 referanserDokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanseDokumentasjon av språkkunnskaper (les hvordan du kan dekke språkkravet)Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti, hvorav doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeidBeskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulleEn liste over alle dine vitenskapelige arbeider med følgende opplysninger: for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstallforfatter(e), arbeidets tittelDokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.?GenereltAnsettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
10.07.2020 Tromsø
The positionThere is one position as Postdoctoral fellow vacant at The Norwegian Centre for the Law of the Sea (NCLOS) for a period of 2 years.The position is a fixed term position for a duration of 2years. Appointment to the position of Postdoctoral Research Fellow is mainly intended to provide qualification for work in top academic positions. It is a prerequisite that the applicant is able to carry out the project over the full course of the employment period. No person may hold more than one fixed-term position as a Postdoctoral Research Fellow at the same institution.The Centre has a staff of 20 - 25 employees; academic staff and PhD students. The Centre is located at the Faculty of Law, providing for close contact and collaboration between the staff. The Centre also has an extensive national and international academic network.The Centre is part of the Faculty of Law, which has about 950 law students, 25 PhD students, 35 members of the academic staff and 15 members of the administrative staff. The Faculty may award the degrees of Master and PhD in Law as well as the degrees of Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea and Joint Nordic Master`s Programme in Environmental Law.More information on the Centre, see our website: www.uit.no/lawoftheseaThe position's field of researchThe Postdoctoral fellow is expected to undertake research within one of the following themes:Ocean Space;Sovereignty; orOcean CommonsThe objective of the Centre is to identify the limits and possibilities of the current law of the sea and ocean governance framework to adapt and respond to systemic challenges such as environmental pressures and consequently assess the need for rethinking the framework in order to achieve global goals of ocean resilience and sustainability.The themes are based on hypotheses on limits and possibilities of aspects of the current regime:Ocean Space: The legal architecture of ocean space might not effectively/systematically address ocean resilience and sustainabilitySovereignty: The logic of sovereignty needs to be reassessed. Sovereignty of coastal states (also sovereign rights and jurisdiction) over ocean space has not adequately respected common interests or offered adequate responses to the systemic challengesOcean Commons: The governance of the Ocean commons needs to be reassessed, and of different reasons. These include the fragmented legal framework and whether the freedom of the high seas and common heritage provide adequate means for protecting marine biodiversity.Any project proposal is expected to address either of these themes by building on the elements of the objective. Especially encouraged are project proposals that entail innovations in legal theory and methodology. The candidate selected for employment must be willing to adjust her/his project proposals to the plans of the Centre.ContactFor further information about the position, please contact Professor Tore HenriksenPhone: +47 77 64 52 37E-mail: tore.henriksen@uit.noQualificationsThe applicant is required to hold a Norwegian doctoral degree in the subject area concerned or a corresponding foreign doctoral degree recognized as equivalent to a Norwegian doctoral degree.When applying for a Postdoctoral Fellowship, the applicant shall submit a project proposal for the qualifying work. The proposal shall include a progress plan. It is required that the applicant will be able to complete the project during the period of appointment.Emphasis is attached to personal suitability.In addition, he/she must be able to document profiency in English equivalent to Norwegian Higher Education Entrance Qualification. The applicant must understand Norwegian of commit himself/herself to participate in the Norwegian Language Courses held by the University of Tromsø at the outset of the employment.During the assessment emphasis will be put on the candidates potential for research, motivation and personal suitability for the position.At UiT we put emphasis on the quality, relevance and significance of the research work and not on where the work is published, in accordance with the principles of The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).We offerA good academic environment with dedicated colleaguesGood welfare arrangements for employeesGood arrangements for pension, insurance and loans in the Norwegian Public Service Pension FundApplicationThe application must be submitted electronically via www.jobbnorge.no and shall include:Application letterCVThis form with a description of your pedagogical qualificationsDiplomas and transcripts (all degrees)Written referencesContact information to 2-3 referencesProject proposalA list of your academic productionDescription of your academic production, stating which works you consider most importantThe academic works (published or not) you wish us to take into consideration in the assessmentYou must submit a project proposal that describe how you scientifically can contribute to (the project/described field of research). The proposal must include a progress plan.The documentation must be in English or a Scandinavian language. We only accept applications sent via www.jobbnorge.no.General informationThe appointment is made in accordance with State regulations and guidelines at UiT. At our website, you will find more information for applicants.The successful candidate must be willing to get involved in the ongoing development of their department and the university as a whole.The remuneration for Postdoctoral research fellow is in accordance with the State salary scale code 1352. A compulsory contribution of 2 % to the Norwegian Public Service Pension Fund will be deducted.A good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. UiT and will emphasize making the necessary adaptations to the working conditions for employees with reduced functional abilityAccording to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.More practical information for working and living in Norway can be found here: Welcome to UiT!Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
21.07.2020 Giske
Om stillingenVed UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor i sosialfag (sosialt arbeid/barnevern). Stillingen er tilknyttet Institutt for barnevern og sosialt arbeid(IBS).IBS har ansvar for bachelorstudiene i sosialt arbeid og barnevern ved UiT. I tillegg har instituttet en mastergrad i sosialt arbeid og en i barnevern. Instituttet er fordelt på tre campus; Alta, Harstad og Tromsø og har vel 45 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på seks personer. Rundt 500 studenter er knyttet til instituttet.Den som ansettes, vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT i Tromsø, men det kan bli aktuelt med fysisk eller distribuerte undervisnings-oppgaver digitalt til de to andre campus. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid og senest innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Flere opplysninger kan du få av instituttleder Nina Hermansen, tlf. (+47) 99 24 16 55, e-post: nina.hermansen@uit.noeller assiserende instituttleder Rikke Rindahl, tlf. (+47) 91 81 48 20, e-post: rikke.rindahl@uit.no.Stillingens forskningsområde eller arbeidsområdeUndervisning, veiledning og vurdering tilknyttet fag ved bachelorutdanningene i sosialt arbeid og barnevern ved alle tre campus. Avhengig av kvalifikasjoner kan også undervisning på deler av masterstudiene og veiledning av studenter der bli aktuelt.Sosialt arbeid handler om å fremme mestring gjennom mobilisering av individuelle og kollektive ressurser, mot marginalisering og undertrykking av materiell, politisk, sosial, kulturell og psykologisk art.Kunnskap om velferdsstatens ordninger (NAV m. fl.), sosialpolitikk og sosialøkonomi er viktige felt i bachelorutdanningen. Den som tilsettes vil også kunne få oppgaver med oppfølging av studenter i praksis. Det settes opp en arbeidsplan med fordeling av arbeids-oppgavene undervisning, forskning og administrasjon.Forskningsvirksomheten er p.t. organisert i 5 grupper ved instituttet og man vil ut fra forskningsinteresser og erfaring tilknyttes en av disse.Instituttets forskningsprofil er mangfold og marginalisering, arbeid med sosialfaglige problemstillinger i forhold til urfolk og profesjoners handlingsrom og organisering av velferdstjenester.Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.KvalifikasjonerInstituttet søker fortrinnsvis søkere med relevant bachelor og/eller master i sosialt arbeid eller barnevern og med relevant arbeidserfaring. Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanning og forskningsmessig innretning mot instituttets fagområder vil også være aktuelle for stillingen.Søkeren må ha muntlig og skriftlig språkferdighet tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk og gode engelskkunnskaper.For stilling som førsteamanuensis kreves:Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitetDokumentert utdanningsfaglig kompetanseFor stilling som førstelektor kreves:Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandlingDokumentert utdanningsfaglig kompetanseSpesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.For stilling som universitetslektor kreves:Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskoleRelevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksisDokumentert utdanningsfaglig kompetanseVi vil legge stor vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timerb) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.Basiskompetanse dokumenteres ved:a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplanb) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanseDe som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.Vi kan tilbyEt av landets beste vilkår for FoU-terminGode velferdsordningerGode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasseSøknadenSøknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:SøknadsbrevCVVitnemål og karakterutskrift for alle graderAttesterKontaktinformasjon til 2-3 referanserDokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanseEn liste over alle dine vitenskapelige arbeiderBeskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulleSentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.?GenereltAnsettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm skal førsteamanuenser bruke inntil 50 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, universitetslektorer inntil 20 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektorlønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
21.07.2020 Tromsø
The positionThe Department of Physics and Technology announces a vacant position of a 3-year PhD fellow in the area of mapping and modelling of iceberg occurrences in ice infested Arctic waters.The position is affiliated the Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA). CIRFA conducts research on integrated remote sensing for Arctic operations by developing data analysis methods and technologies for reliably characterizing and monitoring the physical environment of the Arctic. The Centre also explores methods to efficiently assimilate the derived information into models to perform improved predictions of sea ice state, meteorological and oceanographic conditions. The announced project is associated with WP2, which conducts research on remote sensing of sea ice and icebergs.The appointment is for a period of three years. The objective of the position is to complete research training to the level of a doctoral degree. Admission to the PhD programme is a prerequisite for employment, and the programme period starts on commencement of the position. The PhD candidate shall participate in the faculty's organized research training, and the PhD project shall be completed during the period of employment.The workplace is at UiT in Tromsø. You must be able to start in the position in Tromsø within a reasonable time. The position is available for commencement from August 15th, 2020.The position's field of researchIncreased industrial activities have fostered a demand for developing improved and reliable capabiliteies for detecting, mapping and modelling occurences of icebergs and freely floating ice objects in ice infested Arctic waters. Icebergs, which are bodies of ice that break off from glaciers on e.g. Greenland, Svalbard, and surrounding islands, represent big hazards to industrial installations and ships. Up till now, there are no sufficiently accurate methods for estimating the number of calved icebergs, how these are drifting around in the nearby seas, and what risks they represent to ship traffic and installations in the Barent Sea. It is well known, that icebergs can be observed in satellite images with both optical and synthetic aperture radar (SAR) sensors.Optical sensors are dependent on light conditions and cloud cover and are hence can not be used for continuous operational monitoring. SAR systems, on the other hand, can penetrate clouds and are independent of light conditions, but their ability to detect and monitor icebergs is strongly dependent on system parametes such as spatial resolution, radar frequency, polarization diversity, and incidence angle of the radar beam. The field of work of the announced position is to investigate capabilities and limitations of iceberg detection algorithms, both existing and new, and apply drift and deterioration models to provide estimate of the risk they present to industrial activities and ship traffic in the area.Roles and responsibilities of the PhD FellowThe PhD Fellow will be associated to work package WP2 in CIRFA (i.e. Sea ice and iceberg remote sensing), and the candidate will have collaboration with WP5 (i.e. Numerical modelling) and WP7 (i. e. Pilot service demonstration).The research should include:Establishing a reference dataset based on Sentinel-1 (S-1) and in-situ observations or Sentinel-2 (S-2) images suitable for assessing the probabilities of false alarms and falsely detected icebergs in S-1 SAR data.Performing a comparison of different iceberg detection algorithms with regard to their detection capability, complexity, reliability and computational speed.Using one or several selected algorithms to detect icebergs in the Barents Sea during the S-1 era with the objective to map spatial and temporal variations in iceberg occurences.Combining the detection capability analysis with drift and detorioration moldelling to create regional risk maps for certain areas of interest in the Barents Sea.ContactFurther information about the position is available by contacting:Associate professor Anthony Paul Doulgeris, UiT: anthony.p.doulgeris@uit.noAssociate Professor Andrea Marinoni, UiT: andrea.marinoni@uit.noProfessor Wolfgang Dierking, AWI & UiT: wolfgang.dierking@awi.deProfessor Torbjørn Eltoft, UiT: torbjorn.eltoft@uit.noQualifications and admission to the PhD programme in ScienceThe position requires a Norwegian Master's degree, or a corresponding foreign Master's degree recognised as equivalent to a Norwegian Master's degree, in physics, engineering, mathematics, statistics, or other relevant disciplines.The suitable candidate must have:Experience with remote sensing data analysis (SAR and/or optical)Background in signal and image processingGood skills in programming and English languageKnowledge in physics, statistics, pattern recognition, numerical modelling and big data processing, plus previous experience related to object detection, sea ice or icebergs remote sensing would be advantageous.Admission requires that the applicant has at least 5 years of higher education, equivalent to 300 ECTS. The applicant must have a Master's thesis evaluated equivalent to 30 ECTS or more, or 20 ECTS for an integrated Master's degree. The applicant must have grade C or better on the Master's thesis, and an average of C or better. For applicants with a foreign education, it will be evaluated if the educational background is equivalent to Norwegian higher education. We use national guidelines according to NOKUTs country database. Applicants from some countries will have to document additional higher education in order to be admitted.Documented fluency in English is required and working knowledge of Norwegian or a Scandinavian language is desirable.Further information about requirements and the PhD progamme is available here: PhD education - Faculty of Sciences and Technology. When appointed, the fellow will be provisionally admitted to the PhD programme. After commencement, application for final admission to the PhD programme must be submitted within a stipulated deadline. In the event that the PhD contract is not completed within the stipulated deadline, UiT may annul the contract.As many as possible should have the opportunity to undertake organized research training. Holders of a PhD or with equivalent competence will not be appointed to this position.ApplicationYour application must include:Application and motivation letter (max 1 page)CV (max 2 pages)Diplomas, diploma supplements and transcripts for Bachelor's and Master's degreeDocumentation of English language proficiency for PhD-studiesThree references, preferably including the master thesis supervisorMaster thesis, and up to ten other academic worksDescription of your academic productionQualification with a Master's degree is required before commencement in the position. If you are near completion of your Master's degree, you may still apply and submit a draft version of the thesis and a statement from your supervisor or institution indicating when the degree will be obtained. You must document completion of your degree before commencement in the position.All documents and letters must be in English or a Scandinavian language. Thesis and other academic works should preferably be in English or a Scandinavian language. We only accept applications sent electronically via www.jobbnorge.no.The assessment will emphasize motivation, academic and personal suitability for the position and the research project. Emphasis will be put on potential for research as shown by the Master's thesis and any other academic works. In addition, we may consider work experience, teaching qualifications or other activities of significance for the PhD studies. The applicant should be creative, with a strong ability to work problem oriented, and enjoy working in collaboration with others. Furthermore, the applicant must be willing to engage in the ongoing development of the discipline and the university as a whole.We offerInvolvement in an interesting research projectA fantastic work environment with friendly and dedicated colleaguesExcellent career opportunitiesA large degree of independence in workOpportunities to travel and meet other leading scientists within the fieldPension scheme through the state pension fundUiT has good welfare arrangements for employees including beneficial arrangements for pension and insurances. The UiT main campus is located near the centre of Tromsø, a vibrant city located in Northern Norway with approximately 75 000 inhabitants. The location also offers ample opportunities for e.g., sighting aurora, hiking and skiing.More practical information for working and living in Norway can be found here: Welcome to UiT!Remuneration of PhD positions are in salary code 1017, and normally start at salary grade 54 on the pay scale for Norwegian state employees. There is a 2% deduction for contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.General informationThe appointment is made in accordance with State regulations and guidelines at UiT. At our website, you will find more information for applicants.A shorter period of appointment may be decided when the PhD Fellow has already completed parts of their research training programme or when the appointment is based on a previous qualifying position PhD Fellow, research assistant, or the like in such a way that the total time used for research training amounts to three years.A good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. UiT will emphasize making the necessary adaptations to the working conditions for employees with reduced functional abilitWe process personal data given in an application or CV in accordance with the Personal Data Act (Offentleglova). According to Offentleglova information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure. You will receive advance notification in the event of such publication, if you have requested non-disclosure.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.07.2020 Tromsø
Om stillingenVed Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonimi, Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) lyses det ut en fast stilling som overingeniør innen bioinformatikk.Stillingen er knyttet til Forskningsgruppen «Mikroorganismer og Planter» og er eksternt finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Forskningsgruppen består av fem professorer, tre førsteamanuenser og en TFS forsker, pluss teknisk og midlertidig vitenskapelig stab.Den utlyste stillingen har finansiering for tre år.ArbeidsoppgaverDen som ansettes vil jobbe på NFR prosjektet «Interaksjoner mellom opto- og epigenetiske nettverk i parasittiske snylteplanter». Prosjektet skal belyse kausale relasjoner mellom lys-regulert genuttrykk og epigenetiske modifikasjoner i genomet til snylteplanteslekten Cuscuta som en del av parasittens angripsstrategi. Prosjektet vil generere sekvenseringsdata for mRNA, sRNA og DNA-methylering og den som ansettes vil bruke standard protokoller for prosessering og in silico analysen av sekvensdata eller utvikle tilpassede analyseprotokoller sammen med forskere i gruppen. Formidling og forskningsbasert undervisning er eksplisitte mål i gruppen or av prosjektet, og den som ansettes vil bidra til dette gjennom preparering av programmer og verktøy for undervisnings- og formidlingsformål.Vi tilbyr arbeid i en dynamisk interdisiplinær forskningsgruppe og tilknyttning til et prosjekt som omfatter flere biologiske disipliner, bl. a. plantepathogenbiologi, lyspersepsjonsfysiologi og epigenetikk. Prosjektet gir muligheter for banebrytende oppdagelser med betydning for bl. a. landbruks biotekologi.KontaktFlere opplysninger om stillingen kan du få av Professor Kirsten Krause ved AMB, BFE; epost: kirsten.krause@uit.no, tlf: 77646415.KvalifikasjonerKandidaten som ansettes må:Holde minimum en Mastergrad i Bioinformatikk eller BiologiDokumentere god praktisk kunnskap med analyse av transkriptom/RNAseq sekvensdata fra eukaryote celler, inkludert prosessering av rå data, annotering, statistikk i forbindelse med genuttrukksanalyseDokumentere praktisk kunnskap med genomanalyser og DNA sekvenseringsdata fra eukaryote genomerBeherske et relevant programmeringsspråk, helst Python og/eller RDokumentere erfaring med versjonskontrollsystemer som Git (fortrinnsvis)Dokumentert ekspertise på planter og erfaring med plantegenomikk/transkriptomikk og annoterings- og analyseverktøyene Mercator/Mapman vil telle svært positiv, men er ikke et absolutt krav.Dessuten vil det være positiv for kandidaten hvis det foreligger:Dokumentert ekspertise med analyse av sRNA data og/eller DNA-methyleringsdataErfaring med sekvensanalyser fra planterErfaring med å lage og jobbe med større databaserGrunnleggende erfaring med fylogenetiske analyserHa Team spirit og interesse i gjensidig kunnskapsdeling med andre i gruppenDet legges stort vekt på personlig egnethet, interesse og motivasjon for arbeidet.Vi tilbyrEt godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegerGode velferdsordningerGode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasseStilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.SøknadenSøknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:CV og søknadsbrevVitnemål og karakterutskrifter for alle graderAttester2-3 referanser med kontaktinformasjonAll dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.GenereltAnsettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.07.2020 Tromsø
The positionThe Unit of Comparative Medicine has 100% position as Head Engineer available.Unit of Comparative Medicine (AKM) is a core facility organized under the Research, Education and Communication Section at the Faculty of Health Sciences (Helsefak). AKM deals with all aspects of activities concerning the use of laboratory animals in experimental biomedical research. The most commonly used animals are laboratory mice and rats, zebrafish and pigs. AKM has six permanent positions (the head of unit/chief veterinarian; one head engineer; two department engineers; and two research technicians). AKM has the latest years been significantly enlarged and modernized, and facilitate biomedical animal research in a safe environment with high animal welfare and scientific standards. A new breeding facility for transgenic mice are also under construction (estimated to be operating from 2021).AKM is serving many research groups at Helsefak on preclinical research within fields as cancer, stem cell, aging, neuroscience, cardiovascular and metabolic disease. AKM also offers its services to biomedical research groups at other faculties at UiT, as well as to external partners like the university hospital (UNN), research institutes and biotechnology companies in the region.The workplace is at UiT in Tromsø. You must be able to start in the position within a reasonable time, within 6 months after receiving the offer.Job descriptionThe employee shall assume responsibilities for daily care of the research animals, technical assistance during experiments, journaling, protocol/work routines (SOP) development, and quality assurance. The employee will be part of the shift work of the technical staff (e.g. work in weekends and on-call telephone duty after regular working hours every 5th week).The employee will have a special responsibility for breeding management of rodents, animal registrations and databases, as well as purchase/ordering of animals to the facility. In addition, the employee will have responsibilities related to practical training of students and users of AKM. The employee will also be a member of AKM´s Animal Welfare Committee.The work involves exposure to animal and plant allergens, which is not recommended for persons with susceptibility to allergies/asthma.ContactFor further information about the position, please contact Siri Knudsen, Associate professor/head of unit, Comparative Medicine, Faculty of Health Sciences Phone: +47 776 45 379 / +47 93068982, email: siri.knudsen@uit.no.QualificationsThe candidate must have relevant education at a master level and competence in the field of work. The candidate must have education and training for carrying out procedures on laboratory animals (e.g. FELASA category B or EU function A, or equivalent). The candidate must have experience in working with laboratory animal research and master standard techniques in laboratory rodents (e.g. injections, euthanasia, anaesthesia).The candidate must speak and write English fluently. Norwegian language skills are an advantage.It is considered a strong advantage for the candidate to have experience with breeding management of laboratory rodents (including genotyping, PCR). Also, experience in more advanced experimental techniques in laboratory animals as well as SOPs/protocol development will be advantageous.We are looking for a candidate who is accurate, independent, systematic, service minded and sociable. Good collaboration and communication skills, personal qualities and suitability for the position will be of great importance. The work task are versatile, but physically demanding, requiring normal physical health.Especially qualified candidates may be considered for position "Senior Engineer code 1181".We offerA good working environment with dedicated colleaguesFlexible working hours and a state collective pay agreementPension scheme through the state pension fundRemuneration of head engineer positions are in salary code 1087 on the pay scale for Norwegian state employees. Depending on qualifications salary code 1181, senior engineer, may be considered.There is a 2% deduction for contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.ApplicationThe application must be submitted electronically via www.jobbnorge.no, and shall include:CV and application letterDiplomas and transcriptsWritten referencesContact information to 2-3 referencesAll documentation has to be in English or a Scandinavian language.General informationThe appointment is made in accordance with State regulations and guidelines at UiT. At our website, you will find more information for applicants.More information about moving to Norway and working at UiT: http://uit.no/mobility?.A good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background.UiT will emphasize making the necessary adaptations to the working conditions for employees with reduced functional ability. Questions can be directed to the contact person for the position.According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.07.2020 Tromsø
Stipendiatstilling tilknyttet prosjektet "Urban Transformation in a Warming Arctic"Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL),Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet det tverrfaglige prosjektet «Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning (UrbTrans)». Prosjektet finansieres av Tromsø Forskningsstiftelse og Norges Forskningsråd, og ledes av prosjektleder Tone Huse.Prosjektet"Arktis brenner og Grønland smelter", skrev det populærvitenskapelige magasinet ScienceNews.org etter en rekordvarm juli i 2019. Storbranner herjet og offentlighetens oppmerksomhet ble nok en gang ledet mot de markante klimaendringene i Arktis. Denne utviklingen danner også bakteppet for UrbTrans, et radikalt interdisiplinært prosjekt som vil analysere hvordan borgere og myndigheter i Grønlands hovedstad, Nuuk, responderer på utfordringene og mulighetene som et varmere Arktis bringer med seg. UrbTrans vil videre arbeide for å utvide den temporære rammen for studiet av Arktis, for slik å kunne studere samtidens dramatiske endringer side om side med Nuuk sin fortid som koloniby. Et sentralt spørsmål i prosjektet blir dermed hvordan byens historie aktiveres i og påvirker pågående transformasjonsprosesser. Dette vil innebære inngående studier av den nordiske kolonialismens karakter og fortsatte påvirkning på det grønlandske samfunnet, samt innovativt metodologisk arbeid som krysser de tradisjonelle skillene mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.UrbTrans bygger på vitenskaps- og teknologistudier (Science and Technology Studies/STS), men vil også dra aktivt på et mangfold av forskningsfelter og disipliner, fra studier av Arktis, postkoloniale- og urfolksstudier til arkitektur, geografi og historie. Prosjektet vil videre kombinere metodene arkivstudier, dokumentanalyse og etnografi, og gjennom dette forene studiet av fortid og samtid. PhD kandidaten vil utføre uavhengig forskning som i hovedsak bygger på etnografiske studier, men vil også oppfordres til å engasjere seg i felles forskningsoppgaver som går på tvers av prosjektets forskningsmetoder.Om stillingenStillingen gjelder for en periode på tre år.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phdProsjektets kjernegruppe vil bestå av to stipendiater, to postdoktorer og prosjektleder. I tillegg vil prosjektet samarbeide med nasjonale og internasjonale partnere, inkludert kuratorer, kunstnere og akademikere. Den som ansettes forventes å bidra til gruppas aktiviteter som felles feltarbeid, fellesorganiserte seminarer og utarbeidelse av en utstilling. Videre forventes stipendiaten å ta ansvar for forskningsoppgaver nærmere spesifisert i prosjektbeskrivelsen til UrbTrans. I korte trekk vil det innebære å studere dagens byutviklingspraksis i Nuuk med fokus på forholdet mellom bolig og sosiokulturell marginalisering (se vedlagte prosjektbeskrivelse for UrbTrans for mer informasjon).Arbeidssted er UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø.Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)AHR er en del av Fakultet for humaniora, religionsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Instituttet har 29 faste vitenskapelige stillinger. Av disse er 8 i arkeologi, 14 i historie, 4 i religionsvitenskap og 3 i teologi. De ansatte på instituttet gir undervisning og veiledning på alle nivå fra bachelor til doktorgrad. AHR er et aktivt forskermiljø med 15 stipendiater og 1 postdoktor fordelt på instituttets fire fagområder.KontaktFlere opplysninger om stillingen kan du få av prosjektleder Tone Huse:Telefon: +47 473 36 065Epost: tone.huse@uit.noEller instituttleder ved AHR, John McNicol:Telefon: +47 776 44 361Epost: john.mcnicol@uit.noVi tilbyrEt godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaerGode velferdsordningerGode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasseKvalifikasjonerMastergrad med relevans for prosjektet og forskningsoppgaveneEn fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven.Søkeren må kunne kommunisere på et skandinavisk språk og lese dansk.Språkferdigheter i grønlandsk er en fordelDet kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet herI vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD HSL-fakultetetVurdering av søkerneI evalueringen av søkerne vil følgende vektlegges:Prosjektets vitenskapelige nivå, forskningsrelevans og nytenkningSøkerens evne til å fullføre prosjektet innenfor den tilgjengelige tiden og bidra til UrbTransGode samarbeidsevner og evne til å fungere i tverrfaglige forskermiljøSøknadenSøknaden sendes via www.jobbnorge.no og skal inneholde:Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingenCVVitnemål og karakterutskrifter for alle grader, evt. også diploma supplementDokumentasjon av engelskkunnskaper. Seher for hvordan dette må dokumenteres.AttesterKontaktinformasjon til 1-3 referanserMasteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeiderProsjektbeskrivelse for UrbTrans, samt mal for prosjektbeskrivelse finnes herAll dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til et et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader som er sendt elektronisk via www.jobbnorge.no.General informationAnsettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.Kortere ansettelsesperiode enn tre år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.08.2020 Tromsø
Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig 20 % bistilling som professor/ førsteamanuensis, med tre års tilsettingsperiode og med mulighet for forlengelse. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe helsetjenesteforskning.Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health), og på bachelor/masterstudiet i ernæring som startet opp høsten 2016. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo. I tillegg inngår fire eksternt finansierte nasjonale sentra: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin., Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.Forskningsgruppen for helsetjenesteforskning består av to faste vitenskapelig ansatte, fire bi-stillinger og seks stipendiater. De ansattes fagbakgrunn er innenfor medisin, epidemiologi og økonomi.Stillingens forskningsområde eller arbeidsområdeStillingen er tillagt undervisningsoppgaver innen medisinerstudiet og veiledningsoppgaver på master- og PhD-nivå.Den som tilsettes bør delta i forskning omkring temaer rundt medisinsk praksisvariasjon og inngå i prosjektsamarbeid med Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), lokalisert ved UNN men direkte underlagt Helse Nord.KontaktFlere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder/professor Vinjar FønnebøE-post: vinjar.fonnebo@uit.noProfessor Jan Abel OlsenE-post: jan.abel.olsen@uit.noKvalifikasjonerGenerelle kvalifikasjonerDet kreves medisinsk embetseksamen og doktorgrad. I tillegg vil det bli lagt avgjørende vekt på omfang og bredde av vitenskapelige publikasjoner, samt relevant praksis. Den som tilsettes bør ha bred kompetanse innenfor klinisk effektforskning, og klinikknær heletjenesteforskning. Det er ønskelig at den som tilsettes også har relevant faglig-administrative kvalifikasjoner og erfaring.Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig.Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.For stilling som professor kreves:Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdetDokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivåI tillegg skal det dokumenteres:Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tidBred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivåDeltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapFor å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for medisi n ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du her.For stilling som førsteamanuensis kreves:Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitetDokumentert utdanningsfaglig kompetanseDokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:Selvstendig forskning utover doktorgradErfaring med søknader om ekstern forskningsfinansieringGjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverkSelvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne frå doktorgraden.Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).?Krav til utdanningsfaglig kompetanseAlle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timerb) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.Basiskompetanse dokumenteres ved:a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplanb) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse.De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b.Søkere til professorstillingerskal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultatBeskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområderBeskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapetAlle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknadenFor stilling som professormå tilleggskravene for professor/dosent til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. De som ikke oppfyller kravene til udanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.Vi kan tilbyGode velferdsordningerGode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasseInteressante arbeidsoppgaverEt godt faglig miljø med engasjerte kollegaerStor grad av selvstendighet i arbeidetSøknadenSøknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:SøknadsbrevCVVitnemål og karakterutskrift for alle graderAttesterKontaktinformasjon til 2-3 referanserDokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanseEn liste over alle dine vitenskapelige arbeiderBeskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulleSentrale vitenskapelige arbeider, inntil 15 stk. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.?GenereltAnsettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.Den som ansettes må også være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.Arbeidsomfang i bistilling utgjør 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.Velkommen som søker!Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.08.2020 Tromsø

Rekrutteringskalender

  • JUL 10
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om UiT Norges arktiske universitet

Adresse

9037 TROMSØ