Høgskolen i Østfold

Forskning og utvikling
Høgskolen i Østfold (HiØ) ble etablert 1994 og har i dag vel omkring 4000 studenter og 450 tilsatte. Høgskolen er et resultat av at fem statlige høgskoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av Høgskolereformen. Høgskolen tilbyr vel 60 fag- og profesjonsstudier. Det er også etablert samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås for å utvikle undervisningstilbudet og mulighetene for innovasjon. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er også plassert i høgskolens lokaler i Halden.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Høgskolen i Østfold

Om stillingenVed Avdeling for helse og velferd er det ledig 100% stipendiatstilling i åremål for 3 år, som vil inngå som en del av HiØs satsingsområde <>. Stillingen er knyttet til gjennomføring av Interreg-prosjektet <<Kunstig intelligens som beslutningsstøtteverktøy i helsesektoren>>. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Avdeling for helse og velferd (HV) og Avdeling for informasjonsteknologi (IT) ved Høgskolen i Østfold, med en stipendiat tilknyttet hver av avdelingene. Eksterne samarbeidspartnere er blant andre Ho?gskolan i Bora?s og Sykehuset i Østfold.I sitt daglige arbeid vil stipendiaten ha sitt arbeidssted ved Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad, men datainnsamling vil forega? ba?de i Norge og Sverige, sa? noe reisevirksomhet ma? påregnes. Vi forventer at stipendiaten deltar aktivt i forskningsaktivitet ved Høgskolen i Østfold, spesielt i Det digitale samfunn satsingsområdet, samt i andre relevante samarbeidsfora.Om &lt;&gt; satsingsområdet<> er en strategisk forskningssatsing ved Høgskolen i Østfold. Denne satsingen har som mål a? bygge en sterk forskningsprofil som inkluderer flere ulike fagfelt, og fremmer tverrfaglige forskningsaktiviteter som ser pa? hvordan digitalisering endrer og påvirker samfunnet. Forskningsprosjekter kan søke å utvikle digitale løsninger som vil forandre og påvirke samfunnsfunksjoner, eller de kan analysere konsekvensene av nye digitale løsninger innen områder som helse, læring, politikk og organisasjonsspørsmål.Kort om prosjektet:Prosjektet er en del av et større Interreg-prosjekt som tar sikte på å forbedre pasientomsorg og samtidig effektivisere ressursbruk ved hjelp av beslutningsstøtteverktøy. Grunnlag for utvikling av beslutningsstøtteverktøy er bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. I delprosjektet vil stipendiaten ha tre fokus:Kartlegging av bruk og effekt av eksisterende beslutningsstøtteverktøy prehospitalt og inhospitalt i berørte regioner i Norge og Sverige (Østfold fylke og Västra Götalandsregionen).Utvikling av beslutningsstøtteverktøy - diagnostisering av dyp venetrombose (DVT). Registerdata og bruk av maskinlæring vil danne grunnlag for utvikling av beslutningsstøtteverktøy. Dette gjennomføres i tett samarbeid med stipendiat ansatt ved Avdeling for informasjonsteknologi.Klinisk utprøving av beslutningsstøtteverktøy - stipendiaten vil være med å prøve ut nytt beslutningsstøtteverktøy relatert til diagnostisering av DVT i klinisk praksis i samarbeid med Sykehuset Østfold og Høgskolan i Borås.NøkkelkvalifikasjonerDet kreves at du har:minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad innen helsevitenskapelig fagområdeutenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst 4 år i det norske universitetssystemetgjennomsnittskarakteren på bachelor ikke dårligere enn Cemner på masternivå med gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn Bmasteroppgave med karakteren B eller bedrefor 5-årige utdanninger skal gjennomsnittskarakteren være B eller bedregod skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelskKrav til engelsk-kunnskap for internasjonale studenter:TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 550 på Paper-based Test (PBT), eller 80 på internet-Based Test (iBT), ellerIELTS academic - International English Language Testing Service med resultat 6.0.Normalt er søkere fra EU/EØS området fritatt fra kravet om engelsk-kunnskap (TOEFL eller IELTS).Det er ønskelig:med erfaring og kjennskap til primær- og spesialisthelsetjenestenat søker har sertifikat klasse B og disponerer egen bil.Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innen feltet.Spesielt for stipendiatstillingerFor opptak til doktorgradsprogram kreves mastergrad eller tilsvarende innen relevante disipliner eller fagområder. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.Vi tilbyrstillingen lønnes som 1017 stipendiat mellom kr 449 400 - 505 800. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, et annet skandinavisk språk, eller engelsk.Du må legge vedCVrelevante attester og vitnemålmasteroppgave og/eller andre relevante publikasjonerfullstendig publikasjonslisterefleksjonsnotat om prosjektetSpørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:prodekan FoU Ann Karin Helgesen tlf +47 69 60 88 38, ann.k.helgesen@hiof.nodekan Terje Grøndahl tlf +47 920 98 887, terje.grondahl@hiof.noAndre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Fredrikstad
24.11.2019 Fredrikstad
Om stillingenVed Avdeling for helse og velferd er det ledig vikariat knyttet til bachelorutdanning i vernepleie med varighet til 31.07.21.ArbeidsoppgaverHovedarbeidsområdet er undervisning, veiledning, vurdering og fagutvikling, samt oppfølging i forbindelse med studenters praksisstudier. Det ligger også til stillingen å delta i tverrfaglig lærerteam .KvalifikasjonskravTil stillingen kreves utdanning på minimum master- eller hovedfagsnivå som vernepleier eller sykepleier eller annen helsefaglig utdanning. God kompetanse og erfaring innen helsefaglige emner er et krav. Kandidaten må kunne undervise i sentrale temaer som anatomi, fysiologi og sykdomslære. Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på vitenskapelige kvalifikasjoner, erfaring med utadrettet virksomhet og dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner, både teoretisk og praktiske.I tillegg vektlegger virelevant arbeidserfaringerfaring med pedagogisk bruk av digitale verktøyrelevant undervisnings- og fagutviklingserfaringgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språkgode engelskkunnskaperPersonlige egenskapergode samarbeids- og kommunikasjonsevnerevne til studentengasjementevne til å arbeide selvstendigevne til å ta ansvarinitiativrikmotivert for å dele kunnskapDer søkerne ellers stiller likt, vil søkere med førstekompetanse bli foretrukket.Generelle kvalifikasjonskravDet stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillingerVi tilbyrstillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor mellom kr 496 100 - 679 000, eller som 1008 høgskolelektor mellom kr 414 600 - 640 200. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge vedCVpublikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtaltrelevante attester og vitnemålSpørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:studieleder Lars Rune Halvorsen tlf: 920 99 490 e-post: lars.r.halvorsen@hiof.nodekan Terje Grøndahl tlf: 920 98 887 e-post: terje.grondahl@hiof.noAndre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
04.12.2019 Fredrikstad
Om stillingenVed Avdeling for lærerutdanning er det ledig en fast stilling som professor eller dosent i matematikk/matematikkdidaktikk. Stillingen knyttes opp mot 5-årig grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10. Vi søker en medarbeider med toppkompetanse i matematikk/matematikkdidaktikk som kan styrke det gode fagmiljøet ytterligere.Det digitale samfunn er en strategisk forskningssatsing ved Høgskolen i Østfold. Denne satsingen har som mål å bygge en sterk forskningsprofil som inkluderer flere ulike fagfelt. En viktig milepæl for denne satsingen er å få akkreditert et ph.d.-program ved vår institusjon. Et av de aktuelle tverrfaglige studieinnretningene er DigiEd. I DigiEd vil det være fokus på hvordan en økt digitalisering av samfunnet påvirker og endrer utdanning. Utdanning forstås i vid forstand som aktiviteter og prosesser innenfor formelle utdanningsinstitusjoner, og i samfunnet for øvrig. Fokuset på prosjekter som skal inkluderes, kan variere fra mikroprosesser som bruk av digitale teknologier i utdanningsinstitusjoner, til makro-prosesser som for eksempel policy utvikling nasjonalt og internasjonalt, eller i komparative tilfeller. Det forutsettes at den som ansettes skal bidra til denne strategiske forskningssatsingen.ArbeidsoppgaverArbeidet vil hovedsakelig bestå i å videreutvikle den forskning som foregår innen fagfeltet og sikre kvalitet i undervisning på alle nivå. Den som ansettes vil også være sentral i arbeidet med å vurdere og å videreutvikle studietilbudet. Det forventes at den som blir ansatt vil initiere og følge opp søknader om eksterne midler.Det forventes også at den ansatte vil:styrke FoU-virksomheten på avdelingenutvikle fagstabens forskingskompetansedrive aktiv forskning innenfor fagetdrive forskningsbasert undervisningveilede studenter og kollegaerstyrke den strategiske forskningssatsingen <>KvalifikasjonskravVi søker deg med matematikk/matematikkdidaktisk kompetanse og erfaringsbakgrunn.For ansettelse i stillingen må du ha:doktorgrad/mastergrad i matematikk/matematikkdidaktikk eller lignende fagområdeprofesjonsrettet forskings- og utviklingsarbeid relevant for lærerutdanningundervisningserfaring fra høgskole og universitetgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språkI tillegg vektlegger viprofesjonsfaglig digital kompetanse relevant for lærerutdanning og/eller skolegod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelskPersonlige egenskaperevne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeidevne til å motivere kollegaer og bidra til å skape et stimulerende fagmiljøevne til tverrfaglig nytenkingGenerelle kvalifikasjonskravDet stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.Fast ansettelse i stillingen forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. For stilling som dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØDersom du ikke fyller kravet til utdanningsfaglig kompetanse, gjøres ansettelsen betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.Vi tilbyrstillingen lønnes som 1013 professor eller 1532 dosent mellom kr 695 500 - 934 800. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge vedCVfullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtaltdokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanserelevante attester og vitnemålAktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.Spørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:Studieleder Jarl Hagen tlf: 69 60 84 20 e-post: jarl.hagen@hiof.noSeksjonsleder Marianne Maugesten tlf: 69 60 83 14 e-post: marianne.maugesten@hiof.noAndre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
04.12.2019 Halden

Rekrutteringskalender

  • NOV 24
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Høgskolen i Østfold