<  
>  

Høgskolen i Østfold

Forskning og utvikling
Høgskolen i Østfold (HiØ) ble etablert 1994 og har i dag vel omkring 4000 studenter og 450 tilsatte. Høgskolen er et resultat av at fem statlige høgskoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av Høgskolereformen. Høgskolen tilbyr vel 60 fag- og profesjonsstudier. Det er også etablert samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås for å utvikle undervisningstilbudet og mulighetene for innovasjon. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er også plassert i høgskolens lokaler i Halden.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Høgskolen i Østfold

Om stillingenØnsker du å jobbe med praktisk universitets- og høgskolepedagogikk, i tillegg til å bidra til undervisnings- og læringsstøtte og digital kompetanseheving? Da kan denne stillingen være aktuell for deg.Ved Seksjon for pedagogisk utvikling og læring (PULS) har vi ledig en fast 50% stilling. Seksjonen er en avdelingsovergripende enhet som bl.a. er ansvarlig for gjennomføring av basisstudiet i universitets- og høgskolepedagogikk, samt drift og utvikling av det nye læringsstøttesenteret ved Høgskolen i Østfold. HiØ har to campus, og seksjonen bidrar med tjenester på begge. Les mer om seksjonen her, og det nye læringsstøttesenteret her.ArbeidsoppgaverDine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak væreundervisning i basisstudiet Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformerutviklingsarbeid og veiledning i tilknytning til læringsstøttesenteretkompetansehevende tiltak for ansatte i bruk av undervisningsnære digitale verktøy og medierKvalifikasjonskravFor ansettelse i stillingen må du hahøyere utdanning på minimum masternivåundervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektorenbred erfaring med bruk av av undervisningsnære digitale verktøy og mediergod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språkI tillegg er det ønskelig medfullført studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk eller et lignende studium/kursgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelskPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og formidlingsevnerGode samarbeidsevnerEngasjertGenerelle kvalifikasjonskravDet stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.Fast ansettelse i stillingen forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØ.Dersom du ikke fyller kravet til utdanningsfaglig kompetanse, gjøres ansettelsen betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter i løpet av en tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.Vi tilbyrlønn som høgskolelektor mellom kr 500 000 - 627 700 , eller 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor mellom kr 550 000 - 691 400 . Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge vedCVfullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtaltdokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanserelevante attester og vitnemålAktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.Spørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med seksjonssjef Håkon Naasen Tandberg på +47 696 08 455 eller send en epost til hakon.n.tandberg@hiof.no.Andre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.07.2020 Halden
Om stillingenVed Høgskolen i Østfold er det ledig fast stilling som rådgiver i Avdeling for studieadministrasjon. Avdelingen har det administrative ansvaret for blant annet opptak av studenter, studieplanarbeid, utdanningskvalitet, internasjonalisering og eksamen. Stillingen er plassert i Seksjon for studieutredning og kvalitetsutvikling.Til stillingen ligger ansvar for saksbehandling innen studieplanarbeid, kvalitetssikring og utvikling av høgskolens studieportefølje. Stillingen rapporterer til studiedirektøren. Hovedarbeidssted er Halden, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse ved begge campus, både i Halden og Fredrikstad.ArbeidsoppgaverDine arbeids- og ansvarsområder vil i hovedsak væresaksbehandling på det studieadministrative område som for eksempel kvalitetssikring og publisering av studieplaner, oppfølging, kontroll, forvaltning av regelverk og dokumentasjon av studieadministrative prosesserveiledning og rådgivning i spørsmål knyttet til studieplanarbeid, studieutvikling og studiekvalitetbidra til å utvikle gode studieadministrative prosesserandre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder må påregnesKvalifikasjonskravFor ansettelse i stillingen må du haha relevant mastergrad fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring fra ett eller flere av seksjonens ansvarsområder kan kompensere for deler av utdanningskravetgod kjennskap til og erfaring med saksbehandling i offentlig forvaltninggod muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelskDet er ønskelig mederfaring fra studieadministrativt arbeid/saksbehandling i universitets- og høgskolesektorengod digital kompetanse og forståelse for IT-systemer som brukes i saksbehandlingenerfaring med veiledningPersonlige egenskapergode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaperevne til å ta initiativ og bidra til å finne gode løsningerevne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt både individuelt og i samarbeid med andreevne til å tilpasse deg nye ting og være åpen for endringVi tilbyrlønn i stilling som 1434 rådgiver mellom kr 490 000 - 590 000. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskassefleksibel arbeidstidpositivt og utviklende arbeidsmiljøSpørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med Studiedirektør Frid Sandmoe på telefon +47 696 08 010 / +47 916 48 882 eller send en epost tilfrid.sandmoe@hiof.noInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25Positiv særbehandling i statenHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.08.2020 Halden
Om stillingeneVed Avdeling for informasjonsteknologi (IT) og Avdeling for lærerutdanning (LU) lyses det ut to åremålsstillinger som stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet pARTiciPED - Styrking av lærerstudenter i tverrsektorielle samarbeid i norske skoler.Begge stillingene er heltid (100 %) for 3 år og finansiert av Høgskolen i Østfold, Norges forskningsråd og Kulturtanken. Forventet oppstart i stillingene er 1. januar 2021.Prosjektet pARTiciPED er støttet av Norges forskningsråd og har som mål å bidra med kunnskap om hvordan samarbeidet mellom skolen og eksterne aktører som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den Kulturelle Skolesekken kan styrkes på måter som bidrar til gjensidig læring og respekt. Prosjektet pARTiciPED, eid av Høgskolen i Østfold, fokuserer på den hittil største bidragsyteren, Den Kulturelle Skolesekken (DKS).I pARTiciPED vil det settes opp ulike laboratorier hvor elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kulturarbeidere, lærerutdannere og skoleledere inviteres inn. Gjennom målrettede utviklingsløp, med ulike tema og formidlingsformer, vil det jobbes frem gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter.ArbeidsoppgaverStipendiatene vil være tilknyttet to av disse laboratoriene, hvor stilling 1 i hovedsak er knyttet til «lab for samskaping av kulturarv ved hjelp av spillteknologi» og stilling 2 i hovedsak er knyttet til «lab for formidling gjennom bevegelse og dans».Stipendiatene vil utforske hvordan lærerstudenter, lærerutdannere og aktører i DKS sammen kan planlegge og tilrettelegge for DKS-aktiviteter som fokuserer på ulike verktøy for å arbeide skapende med kunst- og kulturuttrykk. Det forventes at stipendiatene bidrar i den overordnende teori- og metodeutviklingen i prosjektet.Vi forventer videre at stipendiatene samarbeider tett seg imellom og bidrar til prosjektet som helhet; i hovedsak til utvikling av retningslinjer for hva som skal til for å utvikle og styrke samarbeidet mellom eksterne aktører og skolen om elevenes læringsaktiviteter. Vi forventer også at stipendiatene deltar i samarbeidet mellom de to avdelingene (LU og IT) og bidrar i HiØs strategiske satsingsområde Det digitale samfunn, spesielt i miljøene som er involvert i de tematiske spesialiseringene DigiEd og DigiTech.Våre stipendiater forventes videre å delta aktivt i vårt forskningsmiljø, delta på fellesseminarer og forskningsgruppemøter, diskutere og reflektere over akademiske spørsmål og utveksle erfaringer med kolleger. Ved å gjøre dette vil stipendiatene bidra til å videreutvikle en robust og livskraftig forskningskultur ved HiØ, blant annet ved å være tilknyttet høgskolens stipendiatforum.Kvalifikasjonskrav - stilling 1Stipendiaten i stilling 1 vil i hovedsak jobbe med design og utvikling av digitale medier og verktøy i prosjektet. Arbeidet vil hovedsakelig bestå i undersøkelser av state-of-the-art teknologier og grensesnitt i formidling av kunst- og kulturuttrykk i DKS. Dette kan for eksempel være å undersøke hvordan spillteknologi kan anvendes i formidling av kulturarv, eller hvordan forståelse av kropp og rom i den virkelige verden kan utfordres, men også inspireres av Virtual Reality (VR)-/Augmented Reality (AR)-opplevelser. Stipendiatene vil ha sin hovedtilknytning i Forskergruppe for Interaksjonsdesign som førsteamanuensis Joakim Karlsen leder.For ansettelse i stillingen må du hafullført masterutdanning innen medievitenskap, informasjonsvitenskap, informatikk eller tilsvarendeB eller bedre på masteroppgaven, og et snitt på B eller bedre på masterutdanningenerfaring med design og utvikling av digitale medier og verktøygod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelskI tillegg vektlegger vidokumentert erfaring med design av XR-opplevelserdokumentert erfaring med designdrevne forskningsmetoderteoretisk forståelse for sosio-tekniske forutsetninger for samskaping og læringPersonlige egenskaper som vil bli vektlagtgode kommunikasjons- og samarbeidsevnerselvstendighethøy gjennomføringsevneorganisatoriske evnerKvalifikasjonskrav - stilling 2Stipendiaten i stilling 2 vil i hovedsak jobbe med utvikling av pedagogiske ressurser og læringsprosesser i DKS. Med utgangspunkt i kunnskap om ulike kunst- og kulturuttrykk, skolens læreplaner og lærerens rolle vil arbeidet til stipendiaten hovedsakelig bestå i arbeid med laboratoriet for å komme fram til hvordan vi kan legge til rette for gjensidig læring og samarbeid i DKS. Stipendiaten skal bidra med kunnskap om hvordan DKS best kan organiseres for å styrke fremtidige lærere slik at bidraget til eksterne aktører blir en mer integrert del av skolehverdagen. Stipendiaten vil ha sin hovedtilknytning i forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning, ledet av førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen.For ansettelse i stillingen må du hafullført masterutdanning innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, tekstvitenskap, utdanningsvitenskap eller ha en annen mastergrad innenfor relevant fagfelt for studier av kultur og læring i skole og lærerutdanningB eller bedre på masteroppgaven, og et snitt på B eller bedre på masterutdanningengod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelskI tillegg vektlegger vidokumentert kunnskap og erfaring med Den Kulturelle Skolesekken (DKS) eller tilsvarende tiltak hvor samarbeid mellom skole og eksterne aktører står sentraltgod kjennskap til norsk skole og norsk lærerutdanningPersonlige egenskaper som vil bli vektlagtgode kommunikasjons- og samarbeidsevnerselvstendighethøy gjennomføringsevneorganisatoriske evnerSpesielt for stipendiatstillingerHøgskolen tilbyr per i dag ikke eget doktorgradsprogram (ph.d.). Følgelig må stipendiatene søke opptak på et doktorgradsprogram ved et annet universitet eller høgskole. Høgskolen i Østfold vil bistå i denne søknadsprosessen.Bekreftet opptak til et doktorgradsprogram må foreligge før kandidatene kan tiltre stillingene som stipendiater. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.Åremålsstillingen er på tre år uten annen arbeidsplikt.Vi tilbyrstillingen lønnes som 1017 stipendiat mellom kr 479 600 - 523 200. Lønnsinnplassering avhenger av din ansiennitet.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Du må presisere hvilken av de to stillingene du søker på.Søknaden må inneholde:intensjonsbrev (inntil én side) som beskriver dine kvalifikasjoner, ferdigheter og motivasjon.CVpublikasjonsliste (hvis relevant). Inkluder en kort beskrivelse av ditt bidrag i publikasjoner med mange forfatterevitnemål, karakterutskrifter og relevante attesterto til tre referanser (navn, relasjon til søker, e-post og telefonnummer)All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Spørsmål om stillingeneTa gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingene:førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen Avdeling for lærerutdanning Tlf: +47 696 08 290 E-post: kristine.h.karlsen@hiof.noførsteamanuensis Joakim Karlsen Avdeling for informasjonsteknologi Tlf: +47 696 08 289 E-post: joakim.karlsen@hiof.noAndre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.08.2020 Halden
Om stillingenAvdeling for lærerutdanning søker nye kollegaer som vil bli en del av et spennende og innovativt fagmiljø i skjæringspunktet mellom IKT og læring. Vi ser etter deg som har god evne til formidling, samarbeid og tverrfaglig nytenkning.Vi har inntil tre ledige stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i IKT og pedagogikk. En fast stilling, et 3-årig vikariat (2020-2023) og et årsengasjement (2021/2022). Stillingene vil være knyttet til grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanningen, etter- og videreutdanninger, undervisningsverkstedet (under oppbygning) samt veiledning og utviklingsstøtte til nettstudier (MOOC) i seksjonens regi, som for eksempel IKT for lærereArbeidsoppgaverDine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak væreforskningsbasert undervisning og veiledning i digital kompetanse og læringopplæring og veiledning av høgskolens ansatte og ansatte i praksisfeltethøgskolepedagogisk utviklingsarbeid på områdene læring og IKT rettet mot både campus- og nettbaserte studierprofesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid med deltagelse i høgskolens FoU-gruppersamarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører om utvikling av ny fleksibel læring og digitale hjelpemidler for fleksible studierKvalifikasjonskravFor ansettelse i stillingene må du harelevant doktorgrad/mastergradpedagogisk og digital kompetanse knyttet til undervisning og læringgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språkI tillegg vektlegger virelevant vitenskapelig publiseringbred erfaring fra fagområdet IKT og læring innenfor skolesektoren, lærerutdanning og/eller policyerfaring med nettbasert og fleksibel læringgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelskVi ser etter en person somhar stort engasjement for lærerutdanning og liker å jobbe i teamhar gode samarbeidsegenskaper og trives med digital samhandlinghar erfaring med videoproduksjon for nettundervisninghar godt nettverk, nasjonalt og internasjonalter kreativ, initiativrik, resultatorientert og har god gjennomføringsevneGenerelle kvalifikasjonskravDet stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.Fast ansettelse i stillingen forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØ.Dersom du ikke fyller kravet til utdanningsfaglig kompetanse, gjøres ansettelsen betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.Vi tilbyrstillingen lønnes som førsteamanuensis/førstelektor mellom kr 552 800 - 704 900, eller som høgskolelektor mellom kr 464 000 - 627 700. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge vedCVfullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtaltdokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanserelevante attester og vitnemålAktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.Spørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:studieleder Jarl Hagen tlf: 69 60 84 20 e-post: jarl.hagen@hiof.noseksjonsleder Ilka Nagell tlf: 69 60 81 97 e-post: ilka.nagel@hiof.noAndre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.08.2020 Halden
Om stillingenAvdeling for ingeniørfag søker kandidat med minimum mastergrad til undervisnings- og forskerstilling innen minst ett av fagområdene bygg - og/eller anleggsteknikk eller konstruksjon og/eller materialteknikk.Det kan søkes om både 50 % og 100 % stilling, og det bes opplyst i søknaden om man søker 50 % eller 100 % stilling.Der kandidatene ellers stiller likt, vil søkere med førstekompetanse som ønsker 100 % stilling bli prioritert.ArbeidsoppgaverDine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være:undervisning og veiledning av bachelorstudenter på byggingeniørprogrammetfag- og studieutviklingå ha nettverkskontakt for eksterne samarbeidspartneredeltagelse i FoU-prosjekt relatert til fagområdet byggDen som ansettes vil også kunne bidra til den nye masterlinja "Master i Grønn energiteknologi."KvalifikasjonskravFor ansettelse i stillingen må du:ha fagkompetanse med minimum mastergrad som dekker minst ett av fagområdene for stillingenha relevant yrkeserfaringbeherske norsk eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig, som arbeidsspråkI tillegg vektlegger virelevant undervisningserfaringgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelskgode IT-kunnskaper i relevante systemerdokumentert erfaring i bruk av digitale undervisningsmetoderPersonlige egenskapergode formidlingsevnerstudentengasjementgode samarbeidsevnerGenerelle kvalifikasjonskravDet stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.Fast ansettelse i stillingen forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØ.Dersom du ikke fyller kravet til utdanningsfaglig kompetanse, gjøres ansettelsen betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter i løpet av en tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.Vi tilbyrstillingen lønnes som høgskolelktor/ førstelektor/førsteamanunsis. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge vedCVfullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtaltdokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanserelevante attester og vitnemålAktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.Spørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:studieleder Terje Østerud, tlf 41473434studentkontakt Marius Birkeland, tlf 92038772Andre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.08.2020 Fredrikstad
Om stillingenVed Høgskolen i Østfold, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i tysk språk.Høgskolen i Østfold tilbyr tysk som på både bachelor- og masternivå, og disse studiene har hatt svært god søkning de senere år. Studietilbudene er i hovedsak nettbaserte.Den som ansettes i stillingen vil i hovedsak få ansvar for undervisning og veiledning i tysk språk på bachelornivå (års- og påbyggingsstudiet). Det kan også bli aktuelt med undervisning og veiledning i tyskemner innenfor vårt masterstudium Fremmedspråk i skolen. Emnene omfatter tysk språk både fra teoretisk og praktisk perspektiv og inkluderer kontrastiv grammatikk tysk-norsk, samt muntlig og skriftlig språkferdighet.Ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag drives det forskning innen språkvitenskap, litteratur, kulturkunnskap, områdestudier og språkdidaktikk. Ett av høgskolens satsningsområder er språk.ArbeidsoppgaverDine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak væreundervisning og veiledning i tysk språk. Andre tyskfaglige emner kan også være aktueltforsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet tysk språkvitenskapadministrative arbeidsoppgaverå søke om eksterne midlerå bygge nasjonale og internasjonale nettverkKvalifikasjonskravFor ansettelse i stillingen må du hadoktorgrad/mastergrad eller tilsvarende kompetanse innen tysk språkvitenskapgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språksvært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på tyskI tillegg vektlegger viundervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanningdigital didaktikkompetanse, dvs. erfaring fra og kunnskap om nettbasert undervisning og veiledning og gode kunnskaper i relevante IT-verktøy og IT-systemergod kjennskap til norsk skolePersonlige egenskaperhar gode samarbeidsevnerviser engasjement i sitt forskningsarbeid og i arbeid og kontakt med studenter.Generelle kvalifikasjonskravDet stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.Der søkere ellers stiller likt, vil kandidater med førstekompetanse bli foretrukket.Fast ansettelse i stillingen forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØ.Dersom du ikke fyller kravet til utdanningsfaglig kompetanse, gjøres ansettelsen betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter i løpet av en tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.Vi tilbyrstillingen lønnes som førsteamanuensis/førstelektor mellom kr 552 800 - 691 400, eller som høgskolelektor mellom kr 464 000 - 627 700. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskassepositivt og utviklende arbeidsmiljøInnsending av søknadDu sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge vedCVfullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtaltdokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanserelevante attester og vitnemålAktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.Spørsmål om stillingenTa gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:studieleder Berit GrønnTlf: +47 696 08 267/+47 977 177 52 e-post: berit.gronn@hiof.noprofessor Kåre Solfjeld Tlf: +47 915 30 530 /+47 696 08 341 e-post: kare.solfjeld@hiof.noAndre opplysningerHøgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.08.2020 Halden
About the positionThe Faculty of Computer Sciences at Østfold University College is building an even stronger team. The research group for interaction design will now be strengthened by one professor. Interaction design is about designing digital solutions for the future, focusing on utility, communication and experience. How should digital artefacts be designed in support of what people, both individuals and groups, want to do in different situations and contexts?The faculty has a good publishing track record in interaction design, with research on games, learning, health, collaborative work and digital media. Read more about the research group here:https://www.hiof.no/it/english/research/groups/interaction-design/Work tasksThe right person will get a central role in the research group. In addition to research, teaching and supervision, the position will contribute significantly to strengthen the ongoing establishment of a PhD program tentatively called "The Digital Society". A truly cross diciplinary undertaking, involving other faculties at Østfold University College, the program focuses on sensible digitalization in our society, where interaction design plays an important role.Qualification requirementsFormal requirementsa PhD within the field of interaction designa solid publication history in top interaction design journals and conferencesa good command of the English language, both orally and in writingDesired skills and experiencedocumented experience with designing mixed reality interfaces and / or virtual environments for co-creation, communication and learningdocumented experience with design-led research methods e.g. critical, generative and constructive designdocumented theoretical understanding needed to address social aspects of technology designdocumented success in funding and managing research projectsa good command of Norwegian or another Scandinavian languageGeneral qualification requirementsThere are general requirements for higher education, research qualifications/relevant practice and practical pedagogical competence. Read more about the requirements in the regulations on recruitment and promotion in teaching and research positions.Permanent employment in the position requires educational qualifications. A position as assistant professor, senior lecturer or associate professor requires courses in university and university college pedagogy (200 hours) and qualifications in forms of digital learning (50 hours). A position as associate professor and professor requires additional pedagogical qualifications. See further description: Educational qualifications requirements at HiØ.If you do not fulfil the requirement for pedagogical qualifications, the employment is provisional for up to two years. The university college offers a course of study in practical university college pedagogy and digital teaching forms.Applicants with insufficient abilities in Norwegian or another Scandinavian language may be required to acquire the necessary oral and written skills over a three-year period. The language requirement is documented by the passing of the Bergen Test at level B2, or equivalent.We offerthe position is remunerated as 1013 Professor between NOK 704 900 - 906 000. The salary scale will depend on qualifications, experience and a market assessment.good insurance schemes, pension and loan opportunities in the Norwegian Public Service Pension Fundpositive and educative working environmentSubmission of applicationsYou shall submit your application via our recruitment system Jobbnorge. All accompanying documentation shall be in Norwegian, Scandinavian or English.Describe your core areas of teaching and R&D that are relevant to the position. In addition, you must attachCVcomplete publications list in which the most central/relevant works are discusseddocumentation of educational qualificationsrelevant testimonials and diplomasRelevant applicants will be asked to submit 10 publications and scientific works for expert assessment.Contact detailsFor further information about the position, please contactHarald Holone, Dean of the Faculty of Computer Sciences +47 696 08 281, +47 911 93 486, harald.holone@hiof.noJoakim Karlsen, Associate Professor+47 696 08 289, joakim.karlsen@hiof.noUseful informationØstfold University College practices an inclusive working life and conforms to the government's inclusion efforts. This means that we welcome qualified applicants with disabilities, different national or ethnic backgrounds, and candidates who, for various reasons, are unable to document an unbroken professional career.We practice open government in the state. If you require any confidential processing of your application, please note that information about you may still be disclosed. You will then be notified of this, cf. §25 of the Freedom of Information ActIf you state that you have disabilities, an immigrant background or gaps in your CV, your information may be used for statistical purposes.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.09.2020 Halden
About the positionThe Machine Learning research group at Østfold University College, Faculty of Computer Sciences consists of a mix of scientific staff and master and doctoral students, many of whom have collaboration with external partners such as companies that specialize in machine learning. The group is a founding member of The Centre for Applied AI (https://www.appliedai.no/).The group covers the whole spectrum from deep theoretical work to developing practical large-scale machine learning algorithms that are widely used in industry. Some topics we work with are neural networks, image processing, evolutionary computation and automatic programming. More information about the Machine Learning research group can be found here:https://www.hiof.no/it/english/research/groups/machine-learning/Work tasksThe right person will get a central role in the resarch group. In addition to research, teaching and supervision, the position will contribute significantly to strengthen the ongoing establishment of a PhD program tentatively called "The Digital Society". A truly cross diciplinary undertaking, involving other faculties at Østfold University College , the program focuses on sensible digitalization in our society, where machine learning plays an important role.Qualification requirementsFormal requirementsa PhD within the field of machine learninga solid publication history in top machine learning journals and conferences such as JMLR, ICML or NIPS.documented knowledge of typical machine learning methods, such as ensemble techniques and neural networksa good command of the English language, both orally and in writingDesired skills and experiencedocumented ability to obtain competitive research fundingaving supervised at least four PhD students to successful completion of their doctoratesdocumented practical experience with design and implementation of machine learning systemsexperience from industry or an applied research institute within the field of machine learningdocumented teaching experiencea good command of Norwegian or another Scandinavian languageGeneral qualification requirementsThere are general requirements for higher education, research qualifications/relevant practice and practical pedagogical competence. Read more about the requirements in the regulations on recruitment and promotion in teaching and research positions.Permanent employment in the position requires educational qualifications. A position as assistant professor, senior lecturer or associate professor requires courses in university and university college pedagogy (200 hours) and qualifications in forms of digital learning (50 hours). A position as associate professor and professor requires additional pedagogical qualifications. See further description: Educational qualifications requirements at HiØ.If you do not fulfil the requirement for pedagogical qualifications, the employment is provisional for up to two years. The university college offers a course of study in practical university college pedagogy and digital teaching forms.Applicants with insufficient abilities in Norwegian or another Scandinavian language may be required to acquire the necessary oral and written skills over a three-year period. The language requirement is documented by the passing of the Bergen Test at level B2, or equivalent.We offerthe position is remunerated as 1013 Professor between NOK 704 900 - 906 000. The salary scale will depend on qualifications, experience and a market assessment.good insurance schemes, pension and loan opportunities in the Norwegian Public Service Pension Fundpositive and educative working environmentSubmission of applicationsYou shall submit your application via our recruitment system Jobbnorge. All accompanying documentation shall be in Norwegian, Scandinavian or English.Describe your core areas of teaching and R&D that are relevant to the position. In addition, you must attachCVcomplete publications list in which the most central/relevant works are discusseddocumentation of educational qualificationsrelevant testimonials and diplomasRelevant applicants will be asked to submit publications and scientific works for expert assessment.Contact detailsFor further information about the position, please contactHarald Holone, Dean of the Faculty of Computer Sciences +47 696 08 281, +47 911 93 486, harald.holone@hiof.noRoland Olsson, Associate Professor at the Faculty of Computer Sciences +47 696 08 327, roland.olsson@hiof.noUseful informationØstfold University College practices an inclusive working life and conforms to the government's inclusion efforts. This means that we welcome qualified applicants with disabilities, different national or ethnic backgrounds, and candidates who, for various reasons, are unable to document an unbroken professional career.We practice open government in the state. If you require any confidential processing of your application, please note that information about you may still be disclosed. You will then be notified of this, cf. §25 of the Freedom of Information ActIf you state that you have disabilities, an immigrant background or gaps in your CV, your information may be used for statistical purposes.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.09.2020 Halden

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Høgskolen i Østfold