Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsesektor / Omsorg

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Fakta
Hovedkontor
Lørenskog
Antall ansatte
5001-10000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Menneskelig nær - faglig sterk
Se flere videoer fra Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Vi søker DEG som er engasjert og ønsker å jobbe i et aktivt miljø! Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelinger i sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet. Akuttpsykiatrisk mottak er en lukket akuttseksjon med 12 sengeplasser. Her vil man møte akutt syke pasienter og deres pårørende. Pasientene har ulike typer psykiske lidelser, hvor hovedtyngden har psykoser, affektive lidelser og alvorlig personlighetsproblematikk. Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som vil være med på å utvikle seksjonen videre. Vi har nå ledig 100% stilling som miljøterapeut, fast stilling på dag/kveld med 3.hver helg. Tiltredelsesdato etter avtale. Se vår film her! Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Mottak av pasienter Jobbe i tverrfaglige team rundt den enkelte pasient Delta i seksjonens gjøremål og utvikling Delta i målrettet miljøterapi Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Relevant faglig utdannelse, ferdig utdannet politi er også relevant Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri Utdanningsretning Vernepleie Sosionom Fysioterapi Ergoterapi Barnevernsfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Engasjert og faglig interessert Løsningsorientert Fleksibel Ansvarsbevisst og lojal Trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andre Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø Trives med å jobbe i tverrfaglig team Fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Språk Norsk Vi tilbyr Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt Jevnlig internundervisning Sentral beliggenhet Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
18.01.2019 Lørenskog
Ønsker du en spennende stilling i et engasjerende og aktivt fagmiljø?Vi søker etter to nye medarbeidere; 1 fast psykologspesialist/psykolog og 1 psykologvikar i ett år, som kan være med på å utvikle klinikken videre.BUP Follo utreder, diagnostiserer og gir behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker og til deres familier.BUP Follo har 54 stillinger, inndelt i 3 geografiske team, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team.Alle søkere må søke elektronisk   Arbeidsoppgaver Arbeidet i poliklinikken består av utredning, diagnostisering og behandling av et bredt spekter innen barne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Arbeidet har som mål å følge våre verdier - Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med - og sammen om pasienten. Samarbeid internt, og eksternt med Follokommunene.   Kvalifikasjoner Vi søker etter to gode samarbeidsorienterte psykologspesialist/psykologer med god arbeidskapasitet og evne til struktur.   Utdanningsretning Psykologi   Utdanningsnivå Høyskole / Universitet   Personlige egenskaper God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Det legges vekt på personlig egnethet, evne til samarbeide med andre og til selvstendighet. Engasjement for videreutvikling av tilbudet.   Vi tilbyr Lønn etter avtale Det vil bli innhentet politiattest for den som tilbys stillingen Vi tilbyr et engasjerende og aktivt fagmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbillett    
18.01.2019 Ski
Avdeling rus og avhengighet (ARA) består av 4 poliklinikker og 4 døgnenheter. Avdelingen gir en rekke ulike tjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vår visjon er å kunne tilby pasientene helhetlige behandlingsforløp med enhetlig tilnærming, og hvor sammensatte utfordringer behandles samtidig (integrert behandling). Basert på denne visjonen har avdelingen utformet en serviceerklæring som skal ligge til grunn for vår tjenesteutvikling.Avdelingen har fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg med heltidsansatt leder. Vi er i prosess med å ansette forsker i full stilling. Vårt mål er å gjennomføre klinikknær forskning som kan bidra til kunnskapsbasert utvikling av våre egne tjenester, samt til generelt økt kunnskap innenfor fagfeltet nasjonalt.Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved seksjon IR, Nordbyhagen.Seksjon IR har vel 40 årsverk, og gir døgnbasert behandling innenfor tjenesteområdene avrusning og tilbakeholdelse etter helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2 (og i begrenset grad § 10-3). Seksjonen står foran en betydelig konvertering av sitt tjenestetilbud gjennom etablering av akutt TSB (både poliklinikk og døgn) for hele avdelingens opptaksområde.Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Seksjonsleder har et helhetlig og enhetlig system- og behandlingsfaglig ansvar for seksjonen. Seksjonen har to enhetsledere som inngår i seksjonsleders ledergruppe. Seksjonsleder har avdelingsleder som sin nærmeste overordnede. Det forventes at seksjonsleder deltar i avdelingens ledergruppe og aktivt bidrar til avdelingens utvikling innenfor vedtatte rammer og retning. Som en del av foretakets lederlinje forventes det også at seksjonsleder bidrar til å oppfylle divisjonens og foretakets mål og forventninger.   Kvalifikasjoner Vi søker etter en medarbeider som er tydelig og som har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Kompetanse og erfaring fra ledelse er ønskelig. Resultatoppnåelse i tidligere lederjobb blir vektlagt. Rusfaglig kompetanse og erfaring, samt erfaring fra poliklinisk virksomhet vil bli vektlagt. Evne til å utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere internt og eksternt forutsettes. Forståelse og interesse for utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring, samt lojalitet til beslutninger forutsettes.   Utdanningsretning Administrasjon og Ledelse Helsefag   Utdanningsnivå Høyskole / Universitet   Personlige egenskaper Personlig egnethet, inklusive evne til å motivere og inspirere medarbeidere. Evne og vilje til å involvere medarbeidere og sørge for reell medvirkning i ulike prosesser. Være lojal mot fattede beslutninger og også ha tydelige forventninger om det samme av andre.   Språk Norsk   Vi tilbyr Spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling. Lederutvikling. Lønn etter avtale. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo    
18.01.2019 Lørenskog
DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo, som omfattes av 5 kommuner. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. DPS Follo består av døgnseksjon, allmennpoliklinisk seksjon, TIRE (tidlig intervensjon og rehabilitering), Akutt team, seksjon for gruppeterapi, seksjon for spiseforstyrrelser og merkantil seksjon. Vi søker overlege / spesialist i psykiatri i 100% fast stilling DPS Follo har en allmennpsykiatrisk døgnseksjon med 18 senger, hvorav 1 brukerstyrt og 2 krise-/korttidssenger disponert av akutteamet. I seksjonen er det ca 40 årsverk, derav to overlegestillinger, hvor en av de nå er ledig. Det er to psykologspesialister ansatt i seksjonen samt en LIS. I miljøet har de fleste 3-årig høyskole med videreutdanning. Vi benytter bl.a. kognitiv miljøterapi som behandlingsmetode. Da en av våre overleger slutter hos oss, søker vi etter en ny overlege som har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid og gjennom det bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i seksjonen. DPS Follo har 13 overlegestillinger, og det er ukentlige overlegemøter hvor faglige tema drøftes. DPS Follo har som mål at forskningsaktivitet og egenprodusert publisert forskning er en del av DPS Follos faste virksomhet. Døgnseksjonen er lokalisert sentralt i Ski, ca 10 minutters gange fra togstasjonen. Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling De to overlegene har det medisinske ansvar for seksjonens pasienter Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten Klinisk veiledning av LIS-leger Undervisning og opplæring av medarbeidere Inngå i bakvaktsordning i divisjonen Deltakelse på inntaksmøte på rullerende basis Bistå andre seksjoner ved behov Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri Beherske norsk skriftlig og muntlig Vi vektlegger erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Høy arbeidskapasitet Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kolleger med bred kompetanse Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Lønn etter avtale Mulighet for etter- og videreutdanning Internundervisning etter årlig opplæringsplan Eksterne kompetansehevingskurs Ahus har et godt velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslaget har et stort og variert tilbud
20.01.2019 Ski
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av syv seksjoner: Prøvemottak, Prøvetaking, Klinisk kjemi, Hematologi, koagulasjon og flowcytometri, Immunologi, Genteknologi og Medisinske fag, forskning og utvikling. Avdelingen har totalt 140 ansatte og utfører 6,4 millioner analyser i året. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå. Avdelingen er akkreditert iht. ISO/EN 15189. Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB er en av landets største avdelinger for medisinsk biokjemi. I tillegg til analyser innen medisinsk biokjemi utføres analyser som tradisjonelt hører inn under medisinsk mikrobiologi, medisinsk immunologi og patologi(gentester), organisert i felles metodeplattformer. Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi har behov for ferievikarer på flere seksjoner i perioden 11/6-19 til 25/8-19, i ukene 24-34. Det er ønskelig at ferievikarene jobber minst 4-6 uker i løpet av perioden. Oppgi gjerne i hvilke uker det er ønskelig å jobbe. Ferievikarene må påberegne at det kan være arbeid på kvelder og lørdager Arbeidsoppgaver Arbeidet kan bestå i mottak av prøver til alle laboratoriespesialiteter, prøvebehandling, blodprøvetaking, analysering, samt noe forefallende arbeid. Kvalifikasjoner Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Arbeidet vil være aktuelt for studenter som er ferdig med både første og andre år av bioingeniørstudiet Personlige egenskaper Fleksibel og endringsvillig Høy faglig interesse Ansvarsbevisst og samarbeidsvillig Kan jobbe på selvstendig grunnlag og effektivt organisere egen arbeidsdag Tåle stress uten å miste oversikten Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Faglig dyktige kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø Faglig utvikling og selvstendig arbeid
20.01.2019 Lørenskog
Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer? Er du engasjert, initiativrik og trygg på deg selv? Da kan du være den vi søker etter!Vi får snart en stilling ledig som miljøterapeut!Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner.Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har et godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter og ERM (Early Recognition Method) som metoder og satsningsområder for faglig utvikling. Vi har stort fokus på fysisk aktivitet og vårt nye satsningsområde er kognitiv miljøterapi.Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og vi er engasjert i flere prosjekter.Se vår Ahus film her!Avdelingen befinner seg på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Ivareta det sykepleiefaglige og miljøterapeutiske arbeid Delta aktivt i det tverrfaglige teamet rundt pasienten Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av behandlingsplaner Gå ansvarsvakter og tildeles primærkontaktansvar etter opplæring Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Sørge for god samhandling Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis   Kvalifikasjoner Videreutdanning innen psykisk helse eller rusomsorg er ønskelig Erfaring og oppdatert kunnskap fra feltet Kjennskap til bl.a. ERM, åpen dialog og kognitiv terapi Gode norskkunnskaper   Utdanningsretning Sykepleie Barnevernsfag Vernepleie Sosionom   Utdanningsnivå Tilleggsutdanning Høyskole / Universitet   Personlige egenskaper Du må være trygg på deg selv, pålitelig, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre Du må ha evnen til å ha sikkerhetsbevissthet i kombinasjon med godt relasjonsarbeid Du må være faglig engasjert, fleksibel og innstilt på å bidra til gode løsninger Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner Personlig egnethet vektlegges   Språk Norsk   Vi tilbyr Todelt turnus En spennende og utfordrende jobb i et faglig aktivt miljø Faglig utvikling med særlig fokus på åpen dialog i nettverksmøter, rusmestring, ERM og kognitiv terapi Opplæring i sikkerhetsbevissthet og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Tverrfaglig teamarbeid Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø Muligheter for videreutdanning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Treningsfasiliteter Gratis parkering Er du interessert, men ønsker mer opplysninger? Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell samtale.    
20.01.2019 Skedsmo
Kirurgisk divisjons stab har som hovedoppgave å understøtte linjen i sine prosesser. Medarbeiderne i staben bidrar til å styrke måloppnåelse både for den enkelte avdeling og for kirurgisk divisjon som helhet med et særfokus på kvalitet, pasientsikkerhet, ressursutnyttelse og effektivisering.   Arbeidsoppgaver Lederstøtte, herunder administrativ støtte og saksbehandling til divisjonsledelsen og avdelingsledere Administrativ ressurs i forbedringsprosjekter Holde oversikt over og følge opp divisjonens leveranser Bistå divisjonsledelsen med registrering, behandling og gjennomgang av datagrunnlag som ledd i virksomhetsstyring Praktiske oppgaver rundt møteinnkalling, seminarer, mm både internt og eksternt Utvikling av nettsidene til kirurgisk divisjon Utskiftning, innkjøp, service og vedlikehold av IKT-og kontorutstyr   Kvalifikasjoner Kontorfaglig utdanning God IKT kompetanse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Erfaring innen kontoradministrativt arbeid Erfaring med mål- og resultatstyring   Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Proaktiv og serviceinnstilt Gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljø Varierte og spennende arbeidsoppgaver Gode velferdstilbud for ansatte som bl.a. ansattboliger, hytteutleie, turer og teater En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift    
20.01.2019 Lørenskog
Er du engasjert, initiativrik og trygg på deg selv? Da kan du være den vi søker etter!Vi har en fast stilling på 100%, i fastsatt 2-delt turnus, med arbeid hver tredje helg for sykepleier.Avdeling spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus, og har pasientbehandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Avdelingen har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.Avdelingen har tre lukkede seksjoner med til sammen 36 døgnplasser for pasienter i alderen 18-65 år.Seksjon C er en forsterket psykosepost med 11 senger og behandler pasienter med alvorlig psykoselidelse, pasienter dømt til behandling, og pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med utfordringer knyttet til rus, vold og utagering.Seksjonen er i stadig utvikling, med stort fokus på å bygge opp en godt faglig fundert, moderne psykoseseksjon. Vi er opptatt av forskning og fagutvikling og tar i bruk ny metodikk. Seksjonen har god tverrfaglig sammensetning og engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vårt nye satstingsområde er tettere samarbeid med sikkerhetsseksjonen på ASP, oppfølging av personer dømt til behandling og bidra til gode utskrivninger av disse.Vi søker deg som har interesse for pasienter innenfor seksjonens målområde, og som trives i et aktivt, dynamisk og faglig miljø.Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk behandling til pasienter med psykoselidelser og forhøyet voldsrisiko Håndtering av fysiske konfliktsituasjoner Sørge for god dokumentasjon og arbeide etter behandlingsplaner Ivareta det sykepleiefaglige og miljøterapeutiske arbeid Delta i tverrfaglige team Ansvarsvakt   Kvalifikasjoner Sykepleier Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig   Utdanningsretning Sykepleie   Utdanningsnivå Høyskole / Universitet   Personlige egenskaper Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra til å finne løsninger Du må ha evnen til å ha sikkerhetsbevissthet i kombinasjon med godt relasjonsarbeid Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr Et positivt og aktivt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere Mulighet for ulike videreutdanninger og kompetanseheving Mulighet til å delta i forskning og spennende prosjekter Internundervisning, fagdager og seminarer Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Trening i arbeidstiden Bedriftsidrettslag, muligheter for hytteleie og andre gode velferdstilbud Gratis parkering   Andre opplysninger Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet    
20.01.2019 Skedsmo

Sommervikariater Internship

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk spennende og meningsfulle sommerjobber i Norges største akuttsykehus! Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Ahus har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har vi behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Vi tilbyr deg: God opplæring. Spennende og meningsfylt sommerjobb i et godt fagmiljø. Mulighet for bolig. Sentralt plassert arbeidssted mellom Oslo og Lillestrøm.
Antall interns
50 (varierer)
Sted
Lørenskog
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JAN 18
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 20
  2019
  27 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 21
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 22
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 23
  2019
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 25
  2019
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktpersoner

HR rådgiver
HR-konsulent

Filmer

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Bli bedre kjent med fødeavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus!
Bli bedre kjent med Anestesiavdelingen ved Ahus!
Bli bedre kjent med Avdeling for nyfødte ved Ahus!
Vil du jobbe på Anestesiseksjonen ved Ahus? Se mer om hva vi gjør her!
Ahus FM er en serviceoranisasjon som dekker de fleste ikke-kliniske funksjoner ved foretaket. Vi er stolte over mangfoldet av kompetanse og tjenester med mange fagområder, etniske kulturer med over 600 ansatte.
Direktøren for Ahus FM/DST filosoferer sammen med en av våre flotte renholdsledere over vår rolle på Ahus. Et spenstig og luftig opptak! :)
Ungt engasjement - Lær mer om Ungdomsrådet ved Ahus!

Adresse

1478 LØRENSKOG