Voss kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Voss er en kommune i Hordaland. I nord grenser den til Vik, i øst mot Aurland og Ulvik, i sør mot Granvin og Kvam og i vest mot Vaksdal. Voss er innlandskommune og er med sine 1 805 kvadratkilometer den største kommunen i Hordaland fylke. Bergensbanen og Voss stasjon ligger ved kommunens sentrum. Mot slutten av 1800-talet ble de første små industribedriftene grunnlagt. Vossevangen ble lagt i grus under bombing i 1940, men ble senere gjenreist som en moderne småby. Jorda og skogen har tradisjonelt vært det viktigste næringsgrunnlaget, men Voss har og en mangfoldig industri. Handel, turisme og dessuten ulik tjenesteyting er likevel de næringene som gir arbeid til størstedelen av de som bor i kommunen. Voss Fjellheisar er et populært skiheisanlegg og er Hordalands største skianlegg. På Voss ligger Bømoen, en norsk militærleir som i de senere år har vært vintertreningssenter for NATO-allierte. Voss har rike kulturtradisjoner innen kunst, kultur, musikk og mat. De blir stadig holdt i hevd, både gjennom enkeltpersoner, institusjoner som Ole Bull Akademiet og gjennom de mange festivalene som bl.a. Vossajazz. På den andre siden er Voss og i første rekke når det gjelder nye ting, både innen teknologi, moderne brukskunst, idrett, nye aktiviteter osv. Befolkning 13 768 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Voss kommune

Område Vest, Voss Sjukeheim 3.etasje søkjer sjukepleiar 100% fastOm arbeidsstadenVoss Sjukeheim er ein institusjon som ligg under Område Vest. Voss Sjukeheim ligg vegg i vegg med Voss Sjukehus og er i gangavstand frå Voss sentrum. Voss Sjukeheim består av 3 etasjar. 4 og 3 etasje er langtidsplassar med 29 pasientrom i kvar etasje. 2 etasje er ei korttidsavdeling med 20 pasientrom inkl eige avdeling for demensutgreiing. I korttidsavdelinga finn du også 3 ØH-senger. Det er tett samarbeid mellom avdelingane her hjå oss, både i det faglege og i aktivitetane me arrangerer. Om du er glad i å sykle, strikke eller stelle med dyr; her har me litt for alle! Bli ein del av gjengen vår og delta på sykkelrittet Bergen-Voss, kom på strikkekveld, karneval eller på hagefestane ute i pasienthagen vår på baksida - berre fantasien sett grenser for kva aktivitetar me finn på! Me jobbar alltid for å tilby best mogleg tenestar til våre brukarar, og sett pasientsikkerhet i fokus, sist gjennom eit stort prosjekt i pasientsikkerhet som me deltok i hausten 2017/vinteren 2018. Me jobbar med aktive primærkontaktroller, har tavlemøter og pasientsikkerhetvisittar i alle etasjar og finn på mykje lott og løye for både bebuarar og tilsette. Me ynskjer at alle våre tilsette skal delta aktivt og bidra med sine eigne interesser og ressursar, slik at me saman kan gjere kvardagen for våre brukarar innhaldsrik og full av latter og glede.ArbeidsoppgåverMe arbeidar etter primærsjukepleieprinsippet og våre sjukepleiarar har gruppeansvar for fleire rom i avdelinga. Heilheitleg pleie, omsorg og behandling av brukarane med fokus på brukarmedverknad og kva som er viktig for kvar enkelt i det daglege. Bidra i stell i det daglege, i tillegg til ansvarsvakter som sjukepleiar dag,kveld og helg. Utarbeiding av tiltaks- og pleieplanar, gjennomføring av tavlemøter og evaluering av tiltak fortløpande. Legevisittansvar og legemiddeladministering. Rettleiing av lærlingar og elevar/studentar, både innan helsefag, sjukepleie og vernepleie. Vera medansvarlig for et godt arbeidsmiljø, bidra med godt humør, latter og engasjement. Tverrfagleg samarbeid mellom yrkesgrupper og tilsette på huset for å gje best mogleg tilbod til bebuarane. Vere ein positiv pådrivar i endringsarbeid for utvikling av tenestene, kome med rettleiing og tilbakemelding, søke kompetanseheving og ta del i internundervisningsopplegg på avdelinga.Me søkjerSjukepleiar med norsk autorisasjon. Du må ha gyldig arbeids- og opphaldstillatelse og inneha gode norsk kunnskapar både skriftleg og munnleg. Som sjukepleiar i 3.etasje jobbar du tett ilag med fleire yrkesgrupper for å gje våre brukarar trygge og kvalitetssikra tenestar i alle ledd. Du må vere fleksibel, villig til å ta ansvar, kunne delegere og administrere oppgåver og bidra til eit positivt, utviklande og spennande fagleg miljø i avdelinga. Me sett brukarane våre i sentrum, og ynskjer å styrke brukarmedverknaden og tilby individretta tenester utifrå kvar enkeltes ynskje. Du må ha vilje til å lære nye ting, ynskje kompetanseheving og vere med å rettleie studentar og lærlingar i fleire ledd. Me etterstreber tilrettelagte turnusar for alle våre tilsette, og starta opp med årsturnus ifrå mars 2018. Me kan skilte med god vaktbelastning for sjukepleiar, og ynskjer ein turnus som sikrar forutsigbarheit for den tilsette, og kontinuitet for våre brukarar. Personlege eigenskapar vert vektlagt. Ansetting forløpande.Me tilbyrSpennande og utfordrande stilling i ein kommune i utviklingEit utfordrande, kompetanseorientert og trivelig arbeidsmiljøGode pensjons- og forsikringsordningarGod oppfylging og rettleiingGode vilkår for fagleg utviklingLøn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkårSøknadVoss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Område Vest
17.06.2019 Voss
Om arbeidsstadenOmråde Aust - Vetleflaten Omsorgssenter har ledig ein 40,70% stilling som reinhaldar st.kode:7210 frå 01.08-2019Me ynskjer og knyta til oss nye kollegar i ein hektisk og utfordrande kvardag med mange og varierte arbeidsoppgåver innan reinhaldsfaget. Avdelinga er underlagt Fellestjenester Helse- og omsorg. Arbeidstida er man - onsdag - fra kl. 07.00-12.00 og fredag kl. 07.00-12.15Arbeidsoppgåverdagleg og periodisk reinhaldMe søkjer deg med desse kvalifikasjonaneerfaring frå reinhaldsfaget/fagbrev som reinhaldargode norsk kunnskapar, munnleg og skriftlegPersonlege eigenskaper:fleksibel/evne til og omstilla seg til nye arbeidsoppgåvergode kommunikasjon og samarbeidsevner, løysningsorientert.serviceinnstiltevne til og arbeida sjølvstendig og i teamnøyaktigpunktligansvarsbevisstMe tilbyrgode vilkår for fagleg utviklingeit godt tverrfagleg og sosialt miljøgode forsikrings- og pensjonsordningarløn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkårSøknadVoss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Vetleflaten omsorgssenter
17.06.2019
Det er ledig 100 % fast stilling som leiar ved pedagogisk- psykologisk teneste (PPT) Voss frå 1. august 2019.Om arbeidsstadenPPT er ein del av Støttetenestene i kommunalavdeling Oppvekst. PPT Voss dekkjer kommunane Eidfjord, Granvin, Ulvik og Voss. Tenestestad er Voss. Arbeid i dei andre kommunane kan påreknast.PPT Voss har eit stort og breitt fagmiljø med 9 fagstillingar og merkantile støttefunksjonar. PP- tenesta har kontor i sentrum i Sosialbygget.Rådgjeving, førebygging og tidleg innsats står sentralt i tenesteoppgåvene, i tillegg til ivaretaking av rolla som sakkunnig instans.Tenesta står framfor endring i samband med samlokalisering med andre tenester i kommunen. Dette arbeidet er under utgreiing der målet er tettare fleirfagleg samarbeid. Stillingsinnhald kan bli endra som følgje av ny organisering.ArbeidsoppgåverLeiar for PPT har den daglege leiinga av tenesta i samsvar med Opplæringslova, Lov om barnehagar, avtalar, ressursrammer og i tråd med gjeldande styringsdokument for Voss kommune.PPT- leiar vil i tillegg til PPT-tilsette også få fagleg og administrativt ansvar for fem kommunale logopedar, to PMTO- terapeutar og eit ambulerande skuleteam, "Meistringsteamet". Desse er også pr. i dag lokalisert i Sosialbygget.Leiar har personalansvar og fagleg ansvar for tilsette ved kontoret. Leiar rapporterer til leiar for Støttetenestene og kommunalsjef for oppvekst. Stillinga medfører også ansvar for budsjett- og økonomistyring.Tenesta må ha eit særleg fokus knytt til effektivt sakkunnig arbeid og sikre systemretta arbeid i høve einingane.Me søkjerFagleg kompetanse:Embetseksamen, hovudfag eller mastergrad i psykologi, spesialpedagogikk eller pedagogikkMe ynskjer ein person som har solid erfaring frå PPT og/eller skule og barnehage, eller anna relevant tverrfagleg erfaringRelevant leiarerfaring og/eller rådgjevarerfaring frå PPTLeiarutdanning av relativt ny dato er ønskjelegYnskjeleg med juridisk kompetanse innanfor skule og barnehageGod munnleg og skriftleg framstillingsevneGode kunnskapar i norskPersonlege eigenskapar:Trygg i leiarrollaGode samarbeidsevner vert vektlagtDu har god endringskapasitet, er løysingsorientert og kan arbeide målrettaKunne inspirere til-, og leie endringsprosessarEvne til å profilere PPT på ein positiv måteKunne inspirere og rettleie medarbeidaraneDet er ynskjeleg at den som vert tilsett disponerer eigen bil, i tillegg til PPT- kontoret sine bilar.Godkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga Hugs å gje opp referansarMe tilbyrGode vilkår for fagleg utviklingEit godt fagleg og sosialt miljøPPT disponerer eigne bilarGode forsikrings- og pensjonsordningarLøn etter avtaleSøknadSøk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Pedagogisk Psykologisk tenestekontor
20.06.2019 Voss
Voss kommune søkjer ein rektor i 100 % stilling frå 1.8.2019 som vil bidra aktivt til å utvikle Voss ungdomsskule.Om arbeidsstadenVoss ungdomsskule har 450 elevar, som er delt på 6 klassar på kvart trinn. Skulen har dyktige tilsette med høg sosial og fagleg kompetanse. Målet vårt er at alle elevane skal oppleve meistring og læring kvar dag. Skulen ligg sentralt på Voss, ved Prestegardsmoen og det fine Vangsvatnet. Skulen vart bygd som barneskule i 1963 og teken i bruk som ungdomsskule i 1970. Mellom 2005 og 2012 har hovudbygga på skulen blitt rehabilitert.Administrasjon ressurs/organisering:Skulen består av rektor, 2 assisterande rektorar og kontorleiar i leiinga. I tillegg har skulen 160 % merkantil ressurs. Kvart trinn har ein rådgjevar som jobbar tett med trinnansvarleg. Skulen har og eigen spesialsjukepleiar.Me søkjer etter kvalitetsbevisste vaksne som er opptekne av å skape gode, inkluderande og trygge skulemiljø, og ein skule der alle trekkjer i same retning. Som rektor må du kunne sjå samanhengar, sjå moglegheiter på tvers av fag og vere ein pådrivar i endrings- og utviklingsarbeid.Som skuleleiar i Voss kommune skal du:Vere ein synleg og tilgjengeleg leiar som motiverer til felles innsats for elevane si læring og utviklingFremje arbeidsglede, sjå den enkelte medarbeidar og bidra til eit godt arbeidsmiljøVere serviceinnstilt og oppteken av å skape gode tenester for brukaraneBidra aktivt til at skuleeigar når sine mål og intensjonarArbeidsoppgåverPedagogisk leiing som byggjer på meistringsorientert leiing og som bidreg til å utvikle profesjonelle læringsfellesskapLeie arbeidet med å utvikle eit trygt, varmt og inkluderande skule - og læringsmiljøØkonomi og personalansvarLeie og motivere dyktige tilsette og leggje til rette for fagleg utviklingForvalte skulen sine ressursar på ein måte som sikrar god trivsel og læring for elevar og tilsetteFylgje opp kommunale og statlege føringar for grunnskuleopplæringaKvalifikasjonarDu har relevant høgare utdanning og solid lærar / leiarerfaringDu har eit moderne syn på læring og framtidsretta pedagogikk, har god innsikt i forsking på skuleleiing og evnar å nytte denne kunnskapen i eigen praksisDu har gode digitale ferdigheiterDu er i stand til å bygge gode kollektive lagRektorutdanning / leiarerfaring og personlege eigenskapar vil bli vektlagtGodkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga Hugs å gje opp referansarPersonlege eigenskaparDu er ein synleg leiar som kan stå fram og vise retningDu kommuniserer godt, skapar tillit og er i stand til å bygge gode kollektive lagDu er i stand til å bygge gode relasjonar med elevane og dei tilsetteDu er i stand til å ivareta tilsette, elevar og føresette godt og hensiktsmessigDu arbeider sjølvstendig, viser initiativ og har høg arbeidskapasitetDu er modig, har god gjennomføringsevne og interesse for endringsarbeidDu har godt humør, er fleksibel og trivst med varierte oppgåver og tidvist høgt arbeidspressMe tilbyrgode vilkår for fagleg utviklingeit godt tverrfagleg samarbeid, internt og mellom grunnskulane i kommunengode forsikrings- og pensjonsordningarløn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkårSøknadVoss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Voss ungdomsskule
20.06.2019 Voss
Frå 1.8.2019 er det ledig 100 % fast stilling som SFO-leiar/ miljøveileder i skule og SFO ved Palmafossen skule.Om arbeidsstadenPalmafossen skule er ein 1- 7 skule om lag 3 km frå Voss sentrum. Skulen ligg fint til med idrettsanlegg og Bømoen som næraste nabo. Skulen er nyleg utbygd og rehabilitert. Skulen har pr dags dato 190 elevar og 32 tilsette. Skulen har SFO tilbod for 1 - 4 klasse. Skulen satsar på ei systematisk utvikling av eit godt sosialt og fagleg læringsmiljø gjennom utviklingsarbeidet Betre læringsmiljø, antimobbeprogrammet Zero, og skulen er med i utviklingsprosjektet Vurdering for læring.ArbeidsoppgåverStillinga er ilagt leiaransvar for SFO, og i tillegg støtte til enkeltelevar i skule og SFO.Leia det daglege pedagogiske arbeidet ved SFOSkapa eit godt fritidstilbod for barnaOppfølging av barn med særlege behov i skule og SFOBidra til god kommunikasjon mellom skule, SFO og heimenStillinga fylgjer eit ordinært arbeidsår / utvida SFO.Me søkjerFagleg kompetanse: Utdanning som barnevernspedagog. Søkjarar med anna relevant 3-årig høgskuleutdanning kan bli vurdert.Den som blir tilsett må kunne hjelpe elevane faglegErfaring frå arbeid med barn med særlege behovEvne til å leie ei gruppe med barnEr systematisk og har gode IT kunnskaperKan bidra til å skape eit heilheitleg tilbodErfaring med å tilrettelegge og planlegge aktivitetar i SFOErfaring med økonomistyring er ynskjelegPersonlege eigenskaparDu er ansvarsbevisst, løysningsfokusert og fleksibelDu er positiv og har godt humørDu har eit positivt elevsynDu liker å vere aktiv Personlege eigenskapar vil bli vektlagtGodkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga Hugs å gje opp referansarMe tilbyrgode vilkår for fagleg utviklingeit godt tverrfagleg og sosialt miljøgode forsikrings- og pensjonsordningarløn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkårSøknadVoss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Palmafossen skule
24.06.2019
Lærar med spesialpedagogikkDet er ledig 100 % årsvikariat 2019 / 2020 som lærer med spesialpedagogikk ved Palmafossen skule.Om arbeidsstadenPalmafossen skule er ein 1- 7 skule om lag 3 km frå Voss sentrum. Skulen ligg fint til med idrettsanlegg og Bømoen som næraste nabo. Skulen er nyleg utbygd og rehabilitert. Skulen har pr dags dato 190 elevar og 32 tilsette. Skulen har SFO tilbod for 1 - 4 klasse. Skulen satsar på ei systematisk utvikling av eit godt sosialt og fagleg læringsmiljø gjennom utviklingsarbeidet Betre læringsmiljø, antimobbeprogrammet Zero, og skulen er med i utviklingsprosjektet Vurdering for læring.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgavene er varierte og retta mot spesialundervisning for elevar med ulike behov. Deler av stillingen vil vera knytt til skulen sin læringsverkstad.Me søkjerMe søkjer lærar med utdanning i spesialpedagogikkPersonlege eigenskapar vert vektlagtGodkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga Hugs å gje opp referansarMe tilbyrgode vilkår for fagleg utviklingeit godt tverrfagleg og sosialt miljøgode forsikrings- og pensjonsordningarløn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkårSøknadVoss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Palmafossen skule
24.06.2019
SpesialpedagogDet er ledig 100 % fast undervisningsstilling ved Palmafossen skule frå 1.8.2019.Om arbeidsstadenPalmafossen skule er ein 1- 7 skule om lag 3 km frå Voss sentrum. Skulen ligg fint til med idrettsanlegg og Bømoen som næraste nabo. Skulen er nyleg utbygd og rehabilitert. Skulen har pr dags dato 190 elevar og 32 tilsette. Skulen har SFO tilbod for 1 - 4 klasse. Skulen satsar på ei systematisk utvikling av eit godt sosialt og fagleg læringsmiljø gjennom utviklingsarbeidet Betre læringsmiljø, antimobbeprogrammet Zero, og skulen er med i utviklingsprosjektet Vurdering for læring.ArbeidsoppgåverSpesialpedagogisk arbeid med elevar med autisme, psykisk utviklingshemming og andre særlege behov.Stillinga inneheld også leiing av det spesialpedagogiske arbeidet ved skulen, utarbeiing av innhald og arbeidsmetodar på skulen sin læringsverkstad, samt dokumentasjon og tverrfagleg samarbeid.Spesialpedagogisk arbeidLeiing av det spesialpedagogiske arbeidet ved skulenUtarbeiing av innhald og arbeidsmetodar på skulen sin læringsverkstadDokumentasjon og kartleggingTverfagleg samarbeidMe søkjerMe søkjer lærar som har spesialpedagogisk utdanning. Det er ynskjeleg at du har kompetanse innan spesialundervisning av barn med autisme, psykisk utviklingshemming og andre særlege behov. Søkjarar med anna relevant kompetanse vil også bli vurdert.Erfaring frå arbeid med barn med ulike behovErfaring og kunnskap om autismeErfaring med tverrfaglig samarbeidBruk av fysisk aktivitet for læringØnskeleg med leiarerfaringØnskeleg med erfaring frå administrativt arbeidGode IT kunnskaperPersonlege eigenskaparTrygg og tydeleg vaksenperson i samhandling med barnDu er ansvarsbevisst, løysningsfokusert og fleksibelDu er positiv og har godt humørDu har eit positivt elevsynDu likar å vera aktivPersonlege eigenskapar vil bli vektlagtGodkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga Hugs å gje opp referansarMe tilbyrgode vilkår for fagleg utviklingeit godt tverrfagleg og sosialt miljøgode forsikrings- og pensjonsordningarløn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkårSøknadVoss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Palmafossen skule
24.06.2019
Palmafossen skule har ledig 50 % vikariat som kontormedarbeider fra 1.8.19 til 31.12.19. For kandidat med rett kompetanse kan det bli aktuelt å kombinere stillinga med 50 % vikariat som fagarbeidar/assistent i same periode, knytt til arbeid med barn med særlege behov.Om arbeidsstadenPalmafossen skule er ein 1- 7 skule om lag 3 km frå Voss sentrum. Skulen ligg fint til med idrettsanlegg og Bømoen som næraste nabo. Skulen er nyleg utbygd og rehabilitert. Skulen har pr dags dato 190 elevar og 32 tilsette. Skulen har SFO tilbod for 1 - 4 klasse. Skulen satsar på ei systematisk utvikling av eit godt sosialt og fagleg læringsmiljø gjennom utviklingsarbeidet Betre læringsmiljø, antimobbeprogrammet Zero, og skulen er med i utviklingsprosjektet Vurdering for læring.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver kontorfunksjonFakturaarbeidPostArkivBestillingerDiv skoleadministrative oppgåverFagarbeidar/assistent i skulen Arbeid med barn med særlege behov.Stillinga fylgjer ordinært arbeidsår.Me søkjerMe søkjer kontormedarbeidar/ fagarbeidar med relevant utdanning og/ eller erfaring frå liknande arbeid.Du har gode IT kunnskaperErfaring med system som Visma, IST og office 365 er ynskjelegErfaring frå arbeid med barn med særleg behovDu er ein roleg og trygg vaksenperson i vanskelege situasjonerEvne til å jobbe langsiktig og målrettaErfaring frå samarbeid med ulike støttetenester er ynskjelegPersonlege eigenskaparDu er ansvarsbevisst, løysningsfokusert og fleksibelHar evne til å jobbe sjølvstendigEr systematisk og ryddigDu er positiv og har godt humørDu har eit positivt elevsynDu liker å vere aktiv Personlege eigenskapar vil bli vektlagtGodkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga Hugs å gje opp referansarMe tilbyrgode vilkår for fagleg utviklingeit godt tverrfagleg og sosialt miljøgode forsikrings- og pensjonsordningarløn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkårSøknadVoss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Adresse: Palmafossen skule
24.06.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 17
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Voss kommune