Universitetet i Stavanger

Forskning og utvikling
Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 1. januar 2005 da Høgskolen i Stavanger fikk sin universitetsstatus. Universitetet har omlag 7000 studenter og 1000 tilsatte og er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Stavanger

Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter elektroingeniør til laboratoriet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.Hovedoppgaverinstallasjon, drift og vedlikehold av elektroniske systemeropprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemerutvikling, modifisering, bygging og programmering av utstyr og systemer til undervisning og forskningivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)KvalifikasjonerDen som ansettes må ha:bachelorgrad i elektro eller tilsvarenderelevant erfaring, ønskelig med erfaring i programmering i Labviewerfaring med bruk av relevante IT-verktøygod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskVidere legges det vekt på at den som ansettes:er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommendehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer selvstendig, effektiv og strukturerter proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesserVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn som avdelingsingeniør etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1085, kr 479 600 - 563 700 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til laboratorieleder Hilde Jonsbråten, tlf: 51832589, e-post: hilde.c.jonsbraten@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.noSøknadSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.09.2019
Om stillingen og fagmiljøUniversitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis innenfor utdanningsvitenskap, statsvitenskap eller et annet område som er relevant for arbeidet ved Kunnskapssenter for utdanning.Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved UiS har som hovedformål å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater og økt bruk av forskning i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.I tillegg skal senteret identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter.Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.KSU skal være en enhet med faglig autoritet og uavhengighet.Kunnskapssenteret er organisert ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Fakultetet består av tre institutt (Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og Institutt for kultur- og språkvitenskap), tre nasjonale sentre (Nasjonalt senter for lesing og leseopplæring, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning og Kunnskapssenter for utdanning), og et senter for barnehageforskning - Filiorum. Vitenskapelig ansatte ved Kunnskapssenter for utdanning rapporterer til senterleder.KvalifikasjonerKunnskapsoversikter forutsetter nøyaktighet, transparens og god innsikt i kvalitetsvurderinger av forskning. KSU har derfor behov for å ansette personer som representerer et bredt spekter av kompetanse, og som tilsammen er metodisk sterke både innenfor kvalitative og kvantitative metoder.De som ansettes har gjerne et spesialfelt, men må være åpne for å framstille kunnskapsoversikter innenfor alle områder som er relevante for hele utdanningssektoren (fra barnehage til høyere utdanning). De som ansettes må kunne kommunisere med ulike brukergrupper (praksis, politikk, forskning).De som ansettes må ha sterk interesse for og kapasitet til å videreutvikle et senter med stor nasjonal betydning i samarbeid med andre. KSU søker derfor medarbeidere som vil være lagspillere i utvikling av et sterkt faglig miljø for utvikling og formidling av systematiske kunnskapsoppsummeringer.Førsteamanuensis i fast stilling må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse.De aktuelle kandidatenehar fullført doktorgrad innenfor et relevant områdehar publisert vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifterkan dokumentere god metodekunnskap innenfor enten kvalitativ eller kvantitativ metodehar stor interesse for betydningen og bruken av systematiske kunnskapsoppsummeringer - erfaring med systematiske kunnskapsoppsummeringer vil bli verdsattbehersker norsk (evt. skandinavisk) muntlig og skriftlig så vel som engelskhar gode kommunikasjonsferdigheterer nøyaktig, strukturert og tar ansvar er resultatorientert og holder tidsfristerhar erfaring fra samarbeid med en eller flere av senterets brukere (fra utdanningssektoren, politikk)er samarbeidsvillig og opptatt av å skape sammen med andrekan ta et tak for fellesskapet uansett om oppgaven er stor eller litenVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noGenerell informasjonDin søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert kompetanse relatert til arbeid ved senteret. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju før det avgis innstilling.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Elaine Munthe, tlf: 51 83 35 30, e-post: elaine.munthe@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: camelia.danaei@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Vi ber om at du i søknadsbrevet gjør oss oppmerksom på om du søker fast stilling, vikariat eller begge deler.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:relevante vitnemål og attesterfullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanseinntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandlingdokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens kravDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.09.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i geologisk risikoanalyse ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd (prosjektnr. 228107), 6 industripartnere (Equinor, Vår energi, Aker BP, Lundin, Wintershall Dea og OMV), Troms fylkeskommune, og in kind-bidrag.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle et rammeverk for geologisk risikoanalyse av grunne reservoarer og anvende dette på grunne reservoarer i Barentshavet på en slik måte at det bidrar til et helhetlig perspektiv på grunne reservoarer. En kort prosjektskisse er tilgjengelig på forespørsel.Postdoktoren vil være tilknyttet Research Center for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx), som er et forskningssamarbeid mellom akademia (seks universiteter og tre forskningsinstitutter) og industri (seks petroleum-/energiselskaper). Gjennom en felles innsats bidrar ARCEx til forståelsen av geologien og ressurspotensialet i nordområdene, utvikler nye geofysiske undersøkelsesteknikker egnet for Arktis, og utvikler nye modeller for miljørisiko knyttet til operasjoner i nord.Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.KvalifikasjonerDet må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.Den som ansettes må ha:doktorgrad innen risikoanalyse, geologi eller et annet relevnt fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.god skriftlig og muntlig kompetanse i engelskVidere vektlegges:internasjonal erfaring og internasjonale nettverkfaglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammengode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområderpersonlige forutsetninger og motivasjon for stillingenVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr årmedlemskap iStatens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Roger Flage, tlf: 51831908, e-post: roger.flage@uis.no, eller til instituttleder professor Tore Markeset, tlf: 51832191, e-post: tore.markeset@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver, tlf: 51831419 e-post: rekruttering@uis.no.Generell informasjonAktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.SøknadSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:vitnemål og attesterpublikasjonsliste med inntil 4 publikasjonerev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.09.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat innenfor fluiddynamikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Stillingen vil innebære eksperimentell analyse og modellering av væskefortrengning i eksentriske ringrom. Stillingen er ledig fra 1. desember 2019.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.Stillingen er en del av forskningsprosjektet Steady displacements for conventional and reverse circulation primary cementing som finansieres av Forskningsrådets Petromaks2-program (bevilgningsnr. 294815). Forskningsprosjektet har som mål å utvikle en bedre forståelse av væskefortrengning i eksentriske ringrom ved hjelp av eksperimenter og numerisk modellering. Prosjektet er et felles forskningsinitiativ mellom NORCE (Norwegian Research Centre), Universitetet i Stavanger og University of British Columbia, Vancouver, Canada. Arbeidsstedet for ph.d.-kandidaten vil være ved Universitetet i Stavanger. Det er planlagt og vil tilrettelegges for et lengre utvekslingsopphold på inntil et semester ved University of British Columbia som del av ph.d.-prosjektet.Studiet av væskefortrengning i eksentriske ringrom er hovedsakelig motivert av primærsementering av brønner for geotermisk energiutvinning, petroleumsproduksjon eller karbonfangst. Prosessen foregår ved at den opprinnelige brønnvæsken som befinner seg mellom to foringsrør, eller mellom foringsrør og formasjon, skal fortrenges og erstattes av sement. Fortrengningsprosessen er styrt av blant annet injeksjonshastighet, tetthets- og viskositetsforskjell mellom brønnvæskene, samt geometri. Primærsementering er en spesielt kritisk brønnkonstruksjonsoperasjon da kvaliteten på den herdete sementen er avgjørende for å hindre lekkasjer langs brønnen og til ytre miljø. Ved å styrke forståelsen for hvordan de ulike fysiske kreftene påvirker fortrengningsprosessen vil man kunne optimalisere fremtidige sementeringsoperasjoner og bidra til økt kvalitet på brønnbarrierer og dermed bedre sikkerhet.Prosjektet har til hensikt å studere konvensjonelle og revers fortrengningsprosesser i eksentriske ringrom eksperimentelt, teoretisk og numerisk gjennom et forskningssamarbeid mellom universitetet, NORCE og et anerkjent og verdensledende miljø innen modellering og analyse av væskefortrengning. I prosjektet vil både konvensjonell og revers sirkulering studeres; hovedforskjellen mellom de to sirkuleringsmetodene er plasseringen av den tyngre fortrengende væsken (henholdsvis under eller over) i forhold til den fortrengte væsken. Sistnevnte metode har blitt anvendt i flere geotermiske brønner. Ph.d.-posisjonen er primært knyttet opp mot eksperimentelle studier av væskefortrengning men kan også inneholde teoretisk og numerisk analyse av prosessen, avhengig av kandidatens bakgrunn og interesse. De eksperimentelle resultatene fra arbeidet vil være essensielle for videre teoretiske og numeriske analyser som skal utføres av NORCE og University of British Columbia.KvalifikasjonskravVi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fysikk, anvendt matematikk, beregningsvitenskap, eller annen relevant naturvitenskapelig eller teknisk disiplin eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.Den som ansettes bør ha kunnskap og/eller erfaring innenfor ett eller flere av følgende tema:fysikkmatematikkfluiddynamikk; eksperimentelt og/eller numeriskinstrumenteringVidere legges det vekt på at du:er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltetkan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativer strukturert og har stor arbeidskapasitethar gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.mer om ansattgoder og fordeler på uis.noAndre opplysningerSe forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Rune Wiggo Time (rune.time@uis.no) eller seniorforsker Steinar Kragset (stkr@norceresearch.no).Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +47 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:vitnemål og attesterpublikasjonslisteannen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.09.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter HR-konsulent til HR-avdelingen.Den som ansettes skal hovedsakelig ivareta oppgaver innenfor rekruttering, men det kan også bli aktuelt å ivareta andre HR-relaterte oppgaver.Hovedoppgaverbistå ledere ved rekruttering av nye medarbeidere, fra stillingsanalyse til ansettelse og introduksjonbidra til kvalitet i alle ledd i rekrutteringsprosessenforberede saker til ansettelsesorgan og sørge for at vedtak blir fulgt opp raskt og effektivtyte god service overfor kandidater som søker seg til universitetsamarbeide med teamet for Internasjonal ansattmobilitet om mottak av utenlandske ansattebidra i kontinuerlig utvikling av HR-prosesserforeta oppdatering av informasjon på universitetets nettsiderAndre oppgaver innenfor HR vil kunne tillegges, avhengig av den ansattes kompetanse.KvalifikasjonerDen som ansettes må ha:relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bachelornivå eller tilsvarende. Realkompetanse med relevans for de akuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.relevant erfaring, gjerne fra offentlig forvaltningerfaring med bruk av relevante IT-verktøygod muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelskVidere legges det vekt på at den som ansettes:er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommendehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer selvstendig, effektiv og strukturerter proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesserVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn som førstekonsulent etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 400.000-500.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til HR-direktør Halfdan Hagen, tlf 51 83 30 08/905 69 522, halfdan.hagen@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 30 11/402 39 696, epost may-m.t.opdal@uis.no.SøknadSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.09.2019 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig vikariat i undervisningsstilling som universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er ledig studieåret 2019/2020. Stillingsstørrelse vil bli fastsatt etter nærmere avklaring av hvilke deler av undervisningen den som blir ansatt kan gå inn i. Tiltredelse etter avtale.Fagområdet for stillingen er pedagogikk i barnehagelærerutdanningen.Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, ta praksisbesøk, veilede og drive med eksamensrelatert arbeid innenfor aktuelt fagområde, samt ha administrative oppgaver.Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.KvalifikasjonskravDen som ansettes må ha høyere grads eksamen innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis Det blir lagt vekt på relevant yrkespraksis fra barnehage, skole eller høyere utdanning.Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig.Videre legges det vekt på at du haren reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhetevne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammenerfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningenevne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalthøy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andregode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljøVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljøNyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiSlønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 488.000 - 573.100 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderesgunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noGenerell informasjonDet forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Jorunn Melberg, tlf: 51833499, e-post: jorunn.melberg@uis.no eller til universitetslektor, tlf: 51832766, e-post: vigdis.eidsvag@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: .grete.marnburg@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:relevante vitnemål og attesterfullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhetinntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetansedokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens kravDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.09.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig 2 1/2 år åremålsstilling som postdoktor i beslutningsorientert geostyring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.Stillingen er koblet til prosjektet "Geosteering for Improved Oil Recovery" og er finansiert av Norges Forskningsråds Petromaks2-program samt av Universitetet i Stavanger gjennom Equinor Akademia programmet.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.I åremålsperioden inngår pliktarbeid i form av undervisning og veiledning. Postdoktor vil det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.Den som ansettes vil jobbe med prosjektet i samarbeid med professor Reidar Bratvold ved Institutt for energiressurser samt med prosjektleder Sergey Alyaev ved NORCE.Fokus for denne forskningen er kvantitativ beslutningsanalyse brukt på beslutninger om brønnplassering. Stillingen inkluderer to primære ansvarsområder:forskning innenfor anvendelsen av beslutningsorienterte metoder for å optimalisere brønnbanen og endelig plassering ved hjelp av geostyringundervisning og forskning i det nye masterprogrammet i Computational EngineeringForskningsprosjektet har tre hovedmål:utvikle metoder som gjør det mulig å integrere flere typer data i sanntid for å kvantifisere usikkerhet i geologiske og petrofysiske egenskaper foran brønnhodetvidereutvikle beslutningsmodellen for å støtte mer et bredere utvalg av beslutninger om brønnplassering, for eksempel landings- og stoppunktbeslutninger samt utvide metodikken som skal brukes til horisontale seksjoner av en brønn med fleksibel brønnlengdeintegrere det beslutningsdrevne rammeverket med lokal geomodel-oppdatering i boreprosessen (ved hjelp av en ensemble-basert usikkerhetsoppdatering) for å gi et bedre grunnlag for beslutningsstøtte i geostyringsoperasjoner.Computational Engineering-masterprogrammet er fokusert på modellering for beslutningsstøtte med et betydelig fokus på matematisk programmering. Den som ansettes vil støtte utvikling og undervisning av nye og eksisterende kurs i beslutningsteori, robust optimalisering og anvendt statistisk modellering inkludert Bayesian dataanalyse. Den som ansettes vil også støtte forskningsaktiviteter i programmet gjennom kandidatenes egen forskning (overlapp med forskningsoppgaven i geostyring) samt gjennom veiledning av MSc og PhD-studenter.KvalifikasjonerDen som ansettes må ha:PhD-grad eller tilsvarende i ett av følgende (oppgaven må leveres før søknadsfristen) industriell matematikk, anvendt matematikk, statistikk inkludert Bayesiansk data analyse, beslutningsanalyse eller industriell økonomigode kvantitative ferdigheterprogrammering. Dokumentert evne til å utvikle demoprototyper er et pluss.forståelse av emnene: sannsynlighetsanalyse, numeriske / beregningsmetoder, robust optimalisering, og petroleumsteknologi eller geofaggode kunnskaper i både skriftlig og muntlig engelskKandidater fra ikke-engelsktalende land må fremlegge offisiell dokumentasjon på deres engelskkompetanse. Godkjente tester og resultater er:TOEFL: 600 / skriftlig 4,5 (papirbasert test), 92 / skriving 22 (internettbasert test)IELTS: 6,5, uten seksjoner lavere enn 5,5 (bare akademiske IELTS-tester akseptert)Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): klasse A eller BVi søker etter høyt kvalifiserte kandidater med evnen til å forske både uavhengig og i samarbeid med andre:analytisk tankesettvitenskapelig kreativitetkommunikasjonsferdigheterevne til å presentere og kommunisere egen forskningFølgende vil også bli vektlagt:tidligere akademisk produksjonrelevant arbeidserfaringkompetansenivå innen digitale teknologierVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljøNyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiSlønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr årmedlemskap iStatens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fa?s ved henvendelse til professor Reidar Brumer Bratvold, epost Reidar.bratvold@uis.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.Generell informasjonAktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.SøknadSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:vitnemål og attesterpublikasjonsliste med inntil 10 publikasjonerev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
23.09.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i petroleumsteknologi - brønnkonstruksjon.Fagområde for stillingen er brønnvæskedynamikk og brønnvæsketeknologi.Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagfeltet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.FagmiljøStillingen er organisatorisk tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.Undervisning og forskning innenfor bore- og brønnteknologi er i høy grad multidisiplinær. Stilingen er tiltenkt en aktiv forsker med kompetanse innenfor brønnvæskedynamikk og borevæsketeknologi og tilknyttes forskningsgruppen innenfor bore- og brønnteknologi. Gruppen har for tiden kompetanse på blant annet borevæsker, sementering, borehydraulikk, rørdesign and digital/automatisert boring. Gruppens målsetting er å drive forskning og undervisning som dekker alle aspekter knyttet til bore- og brønnteknologi. Styrking av forbindelsen mellom modellering og empiriske-eksperimentelle studier er en sentral del av instituttets strategi for forskning.KvalifikasjonskravVi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor petroleumsteknologi, teoretisk fysikk eller anvendt matematikk.Kompetanse innenfor minst to av følgende områder må kunne dokumenteres:brønnvæskedynamikkborevæsketeknologiborestrengsmekanikkvæskefortrengning eller primærsementeringSøkere med spesialisering innenfor petroleumsteknologi, teoretisk fysikk eller anvendt matematikk foretrekkesforetrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet. Søkere som behersker et skandinavisk språk vil bli foretrukket.Videre legges det vekt på at du haren reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhetevne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammenerfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningenformidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publiseringevne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjektererfaring fra samarbeid med arbeidslivetevne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalterfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskninghøy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andregode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljøVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljøNyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiSlønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 573 100 - 667 200 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noGenerell informasjonDin søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Øystein Arild, tlf: 47672710, e-post: oystein.arild@uis.no eller til førsteamanuensis Mahmoud Khalifeh tlf:51832130, e-post mahmoud.khalifeh@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf:51811419, e-post: rekruttering@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:relevante vitnemål og attesterfullstendig liste over vitenskapelige arbeiderinntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanseinntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandlingdokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens kravDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
23.09.2019

Rekrutteringskalender

 • SEP 16
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 18
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 19
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 23
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Stavanger