<  
>  

Universitetet i Stavanger

Forskning og utvikling
Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 1. januar 2005 da Høgskolen i Stavanger fikk sin universitetsstatus. Universitetet har omlag 7000 studenter og 1000 tilsatte og er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Stavanger

Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i beslutnings- og dataanalyse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.Stillingen er finansiert med midler fra Equinor.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.Informasjon om prosjektet:Olje- og gassindustrien investerer betydelige ressurser på å genere fremtidige produksjonsprognoser. Disse prognosene er viktige ingredienser i kontantstrømmer og verdiestimater som ligger til grunn for investeringsbeslutninger som feltutvikling, boring av nye brønner, vedlikeholdsplaner, etc. Ressursene som brukes på å utvikle disse prognosene er betydelige og i samsvar med deres viktighet, ettersom kvaliteten på beslutningene basert på disse prognosene ikke kan være bedre enn kvaliteten på prognosene.Historisk har betydelige produksjonsunderskudd i forhold til prognoser vært regelen snarere enn unntaket. Selv om Oljedirektoratet ber om sannsynlighetsbaserte produksjonsprognoser fra operatørene på norsk kontinentalsokkel (NKS), er det påvist at graden av optimisme i disse sannsynlighetsprognosene ikke er mindre enn den observert når operatører oppgir deterministiske prognoser. Videre er NKS-prognosene også sterkt påvirket av overpresisjons bias, da bare rundt 30% av de faktiske produksjonsutfallene faller innenfor det forventede intervallet på 80%. Videre er produksjonsunderskuddet på norsk sokkel relativt til prognoser like dårlig nå som for 22 år siden, uten tegn til forbedringer til tross for betydelig økning i operatørenes usikkerhetsmodelleringskompetanse og raffinement de to siste tiårene.Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, og har ansvaret for omtrent halvparten av feltene på norsk sokkel. I dette prosjektet vil vi analysere, evaluere, dokumentere og foreslå metoder for å forbedre sannsynlighetsbaserte produksjonsprognoser i Equinor på brønn-, reservoar- og feltnivå.Postdoktoren vil inngå i forskningsgruppen innen beslutnings- og dataanalyse.Postdoktoren vil tilbringe betydelig tid på Equinors kontorer i Stavanger. Det kan også være nødvendig å besøke andre Equinor-kontorer for å få tilgang til data og spesifikk feltkunnskap, samt for å presentere resultater.Selv om de spesifikke dataene er konfidensielle, kan generelle produksjonsanalyser og forbedringsmetoder som resulterer fra forskningen bli publisert.Arbeidet inkluderer følgende oppgaver:oppsummering av prognoselitteraturen generelt og olje- og gassindustrien spesieltdatainnsamling og scrubbinganalysering av produksjonsprognoser, verifisering og scoringIdentifisering av faktorer som bidrar til upresise prognoserforeslå og utvikle metoder og prosedyrer for å forbedre sannsynlighetsprognoserForskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.KvalifikasjonerPrimære evalueringskriterier vil være relevans av metodiske ferdigheter, som dataanalyse, usikkerhetsanalyse og modellering samt robust produksjonsoptimalisering. Det er nødvendig å ha fullført en doktorgrad som er nært knyttet til forskningsprosjektet.Du må ha:doktorgrad, fortrinnsvis med fordypning i statistikk, produksjon eller en kombinasjon av de to. Søkere som spesialiserer seg i beslektede områder kan også være aktuelle. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.god skriftlig og muntlig kompetanse i engelskAndre kvalifikasjoner:kunnskap og ferdigheter i statistikk- og usikkerhetsanalysekunnskap og ferdigheter i Bayeseansk modellering inkludert utvikling og bruk av MCMC modellerdokumentert høy motivasjon og ferdigheter i forskningstrening og prosjektbasert samarbeiddokumentert forskningserfaring og publikasjonshistorieerfaring med produksjonsprognoser (reservoarsimulering) anses som en fordelerfaring med programmering av Python eller R anses som en fordelVidere vektlegges:den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjoninternasjonal erfaring og internasjonale nettverkfaglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammengode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområderpersonlige forutsetninger og motivasjon for stillingenKandidater fra ikke-engelsktalende land må fremlegge offisiell dokumentasjon på engelskkompetanse. Godkjente tester og resultater er:TOEFL: 600 / skriftlig 4,5 (papirbasert test), 92 / skriving 22 (internettbasert test) IELTS: 6,5, uten seksjoner lavere enn 5,5 (bare akademiske IELTS-tester akseptert)Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) ellerCambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): klasse A eller BKvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.medlemskap iStatens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Reidar B Bratvold, tlf: 97651969 , e-post: reidar.bratvold@uis.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.Generell informasjonSe Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.SøknadSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:vitnemål og attesterpublikasjonsliste og inntil 10 publikasjonerev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
28.05.2020 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i datateknikk som skal jobbe innen blokkjede og distribuerte systemer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for Institutt for data- og elektro­teknologi. Stillingen er ledig fra 1.9.2020.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.Stipendiaten vil bli medlem av Reliable Systems Lab gruppen ved Institutt for data- og elektroteknologi, som jobber innenfor blokkjede og distribuerte systemer.Stipendiaten forventes å utføre grunnleggende forskning på blokkjede-teknologier. Man kan velge mellom to forskningstemaer: <> eller <> De to prosjektene er listet opp nedenfor.Prosjektinformasjon1. Fairness for permissioned blockchainsBlockchain and distributed ledger technology allows to create a trusted platform among multiple agents with unknown or even conflicting goals. Application scenarios range from financial technology to decentralized markets, document verification, and IoT.In this project we want to focus on permissioned blockchain systems, that can be run among known or authenticated agents, and allow to avoid the wasteful resource usage of proof of work consensus. Building on byzantine fault tolerance, these systems can provide reasonable performance and tolerate arbitrary failures by some of the participants. However, the deployment of such systems still has a significant cost impeding adoption in IoT and fog based applications. Further, the fault-tolerant design of such systems allows free riding which may become a significant problem when running on IoT or fog devices.In this project, we aim to design and evaluate novel algorithms for permissioned blockchain systems that improve scalability and reduce free-riding by ensuring that all participants receive a fair compensation or utility for the provided bandwidth and computational resources.Besides fairness and scalability, also other concerns related to the security and performance of blockchain systems are relevant for this project.2. Reconfiguration for Permissioned BlockchainsBlockchains are developing into increasingly complex infrastructures with many specialised interacting subsystems, with individual access rules and safety policies. Configuration, but especially reconfiguration and adaption to changing policies, memberships and workloads is a complex problem.In this project we want to study and classify reconfiguration aspects of various blockchain systems, with particular emphasis on permissioned blockchain systems.The goal for this project is to design a configuration store that simplifies the management and reconfiguration of individual subsystems, while retaining the decentralised nature of the individual systemKvalifikasjonskravVi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innen datateknologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.Du bør ha en sterk bakgrunn i minst et av de følgende områdene: Distribuerte systemer, feiltoleranse, algoritmer, formelle metoder, systemsikkerhet, kryptografi, spillteori og diskret matematikk.Stipendiaten skal ha gode programmeringsferdigheter for å kunne gjennomføre eksperimenter i stor skala. Erfaring med systemutvikling vil være en fordel.Videre legges det vekt på at du:er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltetkan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativer strukturert og har stor arbeidskapasitethar gode ferdigheter i engelsk, ba?de skriftlig og muntlig.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljøkollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal underviselønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingenmedlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noAndre opplysningerSe forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Leander Jehl, email: leander.jehl@uis.no. Ta gjerne kontakt via epost for å avtale et telefon/video møte.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, e-post: rekruttering@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:vitnemål og attesterpublikasjonslisteannen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
28.05.2020 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i grønn produksjonskjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra 1. september 2020.Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.Postdoktoren vil være tilknyttet et prosjekt med Norges Forskningsråd ledet av industriselskap, Borregård. Prosjekttittelen er " Development of New Oilfield Production Chemicals based on Lignin and Lignosulphonate Chemistry" ("LiBAN"). Det tverrfaglige prosjektarbeidet inkluderer syntetisk organisk kjemi og polymersyntese, rutinemessig effektivitetstesting av nye hemmere mot dannelse av avleiring og gasshydrat ved høyt trykk, samt økotoksikologiske studier. Arbeidet vil bli gjort i samarbeid med Borregård, Sarpsborg, Norge.Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.KvalifikasjonerDu må ha:doktorgrad innenfor organisk- og/eller polymerkjemi eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.god skriftlig og muntlig kompetanse i engelskVidere vektlegges:at du liker, og har gode ferdigheter i organisk synteseden vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjoninternasjonal erfaring og internasjonale nettverkfaglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammengode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområderpersonlige forutsetninger og motivasjon for stillingenKvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.000 - 542.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.medlemskap iStatens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Professor Malcolm A. Kelland, tlf: 51831823, e-post: malcolm.kelland@uis.no eller til Instituttleder Gro Johnsen, tlf: 51831780, e-post: gro.johnsen@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, e-post: rekruttering@uis.no.Generell informasjonSe Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.SøknadSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:prosjektbeskrivelse- og planvitnemål og attesterpublikasjonsliste og inntil 10 publikasjonerev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.05.2020 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i profesjonelle relasjoner knyttet til NFR-prosjektet Caring Futures (QUALITECH), ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk.Postdoktorprosjektet har den foreløpige tittelen <<Helsepersonells selvforståelse og idealer i teknologi-mediert relasjonelt omsorgsarbeid>>. Stillingen er ledig fra 1. januar 2021.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.Postdoktoren vil inngå i prosjektgruppen for QUALITECH, og vil i tillegg inngå i et fellesskap knyttet til den tverrfaglige forskningsgruppen Profesjonelle relasjoner (http://www.uis.no/professional-relations) ved UiS, som er opptatt av å utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som medisin, sykepleie, undervisning og andre områder innen helse, omsorg og sosialt arbeid.Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.Om prosjektetPostdoktor-stillingen er knyttet til det tverrfaglige forskningsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) (2021-2024), som er finansiert av Norges forskningsråd sitt HELSEVEL-program. Det overordnede målet med forskningsprosjektet er teoriutvikling, i form av et omsorgsetisk rammeverk for teknologi-medierte omsorgspraksiser. Prosjektet utfyller en kunnskapsmangel i omsorgsetikken gjennom ny erfaringsnær og praksisnær kunnskap om etiske utfordringer i eksisterende teknologi-medierte praksiser innen helse, omsorg og velferd. På grunn av en aldrende befolkning og økt sykdomsbyrde er offentlige velferdstjenester under økende press. Økt effektivitet og mer innovasjon i tjenestene presenteres gjerne som svaret på denne utfordringen, og utvikling og bruk av ny teknologi inngår som et sentralt hjelpemiddel. Forsvarlig bruk av ny velferds-og helseteknologi bør innebære en ivaretakelse av mellommenneskelig omsorgspraksis. Framtidens teknologiske innovasjoner må kunne implementeres uten å gå på akkord med etikken i relasjonen mellom brukere og profesjonelle. Foreløpig har vi lite kunnskap om de omsorgsetiske aspektene ved teknologisk innovasjon, selv innenfor eksisterende teknologi-medierte omsorgspraksiser. Samtidig har omsorgsetikken, som teoretisk diskurs, vist lite anerkjennelse av betydningen av teknologi som en allerede integrert komponent i mellommenneskelig omsorg. QUALITECH søker å svare på dette kunnskapsgapet, med den hensikt å sikre omsorgskvaliteten i en framtid med økende forekomst av teknologi-medierte omsorgspraksiser. Prosjektet har et empirisk nedslagsfelt knyttet til omsorgsetiske spenninger mellom behovet for mer og ny teknologi i velferdstjenestene kontra tradisjonelle relasjonsbaserte og profesjonaliserte omsorgskulturer. Omsorgsetikken utgjør prosjektets teoretiske nedslagsfelt, i det QUALITECH videreutvikler den klassiske omsorgsetikken fram mot et nytt paradigmatisk rammeverk som kan sikre en omsorgsfull framtid. Prosjektet består av fire empiriske arbeidspakker knyttet til fire ulike teknologi-medierte omsorgsfelt: 1) Elektronisk standardisering i barnevernstjenesten, 2) Profesjonelles selvforståelse og idealer i teknologi-mediert helsearbeid, 3) Forestillinger om teknokropper og omsorg, og 4) Ledelse, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis.Postdoktorstillingen er knyttet til arbeidspakke 2: Profesjonelles selvforståelse og idealer i teknologi-mediert relasjonelt helsearbeid.Forskningsområdet for postdoktorstillingen er profesjonelle relasjoner i teknologi-mediert helsearbeid. Å jobbe som profesjonelt helsepersonell er et arbeid som krever mange kunnskaper og ferdigheter, inkludert bruk av teknologi. Et avgjørende aspekt av helsefaglig praksis gjelder dessuten det relasjonsarbeidet som foregår i menneskelige møter mellom sykepleiere, leger og pasienter. Relasjonell omsorgspraksis, som et ideal og en realitet, påvirkes av den profesjonelles selvforståelse, i sin tur formet av personlige livs- og arbeidserfaringer, samt institusjonelle og samfunnsmessige kontekster. Når helsepersonells praksis i økende grad blir mediert av teknologi, kan det oppstå etiske dilemmaer mellom instrumentalisme og omsorgsfulle relasjoner.Postdoktoren vil bidra til å skape ny empirisk kunnskap relatert til hva som står på spill i moderne teknologi-medierte omsorgspraksiser. I sitt prosjekt, skal postdoktoren undersøke forholdet mellom helsepersonells selvforståelse og idealer innen lavteknologiske og høyteknologiske omsorgspraksiser. Hensikten med studien er å øke forståelsen av hvordan helsepersonells selvforståelse og idealer kan påvirke deres motivasjon for å ta i bruk ny teknologi, så vel som deres syn på omsorgsetikken i det relasjonelle, teknologi-medierte arbeidet. Postdoktor-prosjektet søker videre å redusere gapet mellom omsorgsetisk teori og teknologi-mediert relasjonell praksis blant helsepersonell ved å generere erfaringsnær og praksisnær kunnskap gjennom bruk av kvalitative metoder som livshistorieintervjuer og fokusgruppeintervjuer.KvalifikasjonerDu må fremlegge en plan for gjennomføring av et toårig postdoktorprosjekt, på bakgrunn av det som er skissert i denne utlysningen. Vi ber deg om å inkludere denne planen i en 5-10 siders prosjektskisse. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.Du må ha:doktorgrad innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, helsevitenskap eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen.kvalifikasjoner og/eller interesse for kvalitativ metodegod skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk. På grunn av den narrative forskningsmetoden som skal anvendes må du også beherske norsk, muntlig og skriftlig.Videre vektlegges:den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjoninternasjonal erfaring og internasjonale nettverkfaglige og personlige forutsetninger, og motivasjon til å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammenevnen til å arbeide selvstandig, være kreativ og nytenkendeevnen til å jobbe strukturert og ha stor arbeidskapasitetgode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområderkjennskap til psykososiale studier ("psycho-societal/ psychosocial studies") og metodologierKvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.medlemskap iStatens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Birgitta Haga Gripsrud (arbeidspakkeleder), tlf:41018686, e-post: birgitta.h.gripsrud@uis.no, eller til professor Ellen Ramvi (prosjektleder), e-post: ellen.ramvi@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: helene.e.figved@uis.no.Generell informasjonSe Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.SøknadSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:prosjektskisse- og plan (max 10 sider)vitnemål og attesterpublikasjonsliste og inntil 10 publikasjonerev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Stavanger
31.05.2020 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig treårig åremålsstilling som postdoktorinnenfor mitokondriell biokjemi og parasittologi knyttet til det NFR finansierte forskningsprosjektet "Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles". Stillingen er organisatorisk plassert ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biologi, kjemi og miljøvitenskap og er ledig fra 1. september 2020.Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.Forskningsarbeidet skal hovedsaklig gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.Stillingen er del av et større prosjekt, og ytterligere en postdoktor og en doktorgradsstipendiat vil bli rekruttert i løpet av det neste året.Prosjektet:Verdens befolkning er ventet å øke til 10 milliarder mennesker de neste 30 årene. Det betyr at en må kunne ha mat til 3 milliarder flere mennesker enn vi har i dag. Dette vil igjen drastisk øke belastningen på verdens matproduksjon. Selv om matproduksjon fra landbruk og fiskeoppdrett har vokst betraktelig de siste 50 årene, vil det allikevel ikke være nok til å fø den økende befolkningsmassen. En stor utfordring for landbruk og fiskeoppdrettsnæringen er produksjonstap på grunn av ulike infeksjoner. Tapene som berammer næringen varier årlig, men i gjennomsnitt kunne det som går tapt gitt mat til mellom 0,5-4 milliarder mennesker årlig. Det er derfor svært viktig å kunne kontrollere eller kunne kurere disse sykdommene. Dette er viktig ikke bare fordi en ønsker å kunne produsere nok mat til den økende befolkningsveksten, men også å kunne produsere mat mer effektivt og bærekraftig enn vi gjør i dag.Vi har funnet en spesiell biokjemisk underfundighet i en gruppe dyr og plante patogener som vi håper å utnytte til å bekjempe sykdommer en finner i landbruket og oppdrettsnæringen i dag. De fleste organismer som bor på jorden omdanner maten en spiser til energi de kan bruke. Maten vi spiser blir omdannet via flere biokjemiske steg til mindre og mindre byggestener som brukes til å opprettholde liv. Disse stegene er organisert i ulike organeller i cellene våre. Vi har funnet at patogener som forårsaker tørråte i poteter, men også sykdom i laks, og til og med mennesker, har endret rekkefølgen på disse biokjemiske stegene på en underfundig måte. Vi ønsker å studere og forstå disse spesielle endringene, da vi tror de kan være potensielle mål for nye medisiner som vil kontrollere, eller i beste fall utrydde, denne type sykdommer. Sammen med eksperter i Norge og utlandet, inkludert industripartnere, vil vi hjelpe i bekjempelsen av disse sykdommene for kunne produsere nok mat til verdens befolkning. Samarbeidspartnere er Professor Edmund Kunji, MRC Mitochondrial Biology Unit of the University of Cambridge (UK), Dr. Anastasios Tsaousis, University of Kent (UK) og Professor Siver Moestuet, NTNU, Trondheim.Se: C. Río Bártulos, M.B. Rogers, T.A. Williams, E. Gentekaki, H. Brinkmann, R. Cerff, M.-F. Liaud, A.B. Hehl, N.R. Yarlett, A. Gruber, P.G. Kroth and M. van der Giezen (2018) Mitochondrial targeting of glycolysis in a major lineage of eukaryotes. Genome Biol. Evol. 10, 2310-2325.KvalifikasjonerVi søker etter kandidater med PhD innenfor relevant fagområde og med nyere erfaring innen molekylær og cellular biologi, biokjemi og molekylær parasitologi. Doktorgradsavhandlingen må være innlevert før søknadsfristens utløp.Du må også:ha dokumenterbar erfaring i molekylær og cellulær biologi, biokjemi eller molekylær parasitologiha erfaring fra laboratorie med anaerobe (intestinale) mikrobielle eukaryoter og transport proteinerha publikasjoner i internasjonale, fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter som viser den ovennevnte erfaringen.kunne arbeide i utlandet for en periode på inntil ett år ved laboratoriet til professor Edmund Kunji ved Universitetet i Cambridge.Stillingen er hovedsaklig beregnet på søkere med universitetsgrad innenfor biologiske vitenskaper.Videre vektlegges:publiserte vitenskapelige arbeider og evne til å fullføre prosjekter innenfor tidsfristermotivasjon og potensiale for selvstendig forskning innenfor fagområdetevne til å arbeide selvstendig og i team, være innovativ og kreativ, gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområderevne til å arbeide strukturert og håndtere stor arbeidsbelastningerfaring og vilje til å veilede bachelor, master- og phd studenterpersonlige forutsetninger og motivasjon for stillingengod skriftlig og muntlig kompetanse i engelskVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.000 - 542.000 pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.medlemskap iStatens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Professor Mark van der Giezen tlf: +47 51 83 44 93, e-post: : mark.vandergiezen@uis.noOpplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: +47 51833525, e-post: rekruttering@uis.no.Generell informasjonSe Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.SøknadSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:søknadsbrev som beskriver din motivasjon for stillingenvitnemål og attesterreferanserpublikasjonsliste og inntil 10 publikasjonerev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.06.2020 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har i tilknytning til en hasteutlysning av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd i forbindelse med det pågående koronautbruddet, ledig inntil tre åremålsstillinger som postdoktor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.Postdoktorstillingene skal gi forskere med doktorgrad innenfor aktuelle fagområder anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidatene ansettes for en periode på to år i 100% stilling.Stillingene ønskes besatt så snart som mulig.Om prosjektene og fagområdetStillingene er relatert til samfunnssikkerhet. De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsprosjekt:'Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak' (PAN-FIGHT).'Prosjektet vil undersøke politiske og sosiale dimensjoner ved COVID-19-pandemien, ved å utforske helserisikokommunikasjon og betydning av sosiale og kulturelle forskjeller. Prosjektet skal lede fram til ny kunnskap om hvordan nasjonale og lokale styresmakter, såvel som helseinstitusjoner kan bedre risikokommunikasjonen sin for å minske sosial sårbarhet. Ved å gjøre dette, bidrar prosjektet til å forbedre beredskap, resiliens og samfunnssikkerhet.Postdoktor 1: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet, helseledelse, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Kandidaten bør ha erfaring med kvalitative metoder og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Comparing Governmental/Public Health Authorities' Risk Communication Strategies i nært samarbeid med arbeidspakkeleder professor Mathilde Bourrier.Postdoktor 2: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet og risikostyring, helse og medisin, psykologi, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Kandidaten bør ha erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Comparing compliance i nært samarbeid med arbeidspakkeleder professor Frederic Bouder.Postdoktor 3: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet, samfunnsvitenskap, kjønnsforskning eller tilsvarende. Kandidaten bør ha erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder og kjønnsforskning, og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Gendered dimensions of pandemic risk communication i nært samarbeid med arbeidspakkeleder førsteamanuensis Hande Eslen Ziya.Posisjoneringsskisse:Søkere bes i en 1-2-siders skisse posisjonere seg i forhold til risikokommunikasjon og en eller flere av de skisserte profilene over, og redegjøre for sin motivasjon for å gå i gang med et slikt prosjekt. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles.Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.KvalifikasjonerFor ansettelse som postdoktor kreves doktorgrad innenfor et relevant område, se ovenfor. Doktorgraden bør fortrinnsvis være av nyere dato. Du vil ikke være en aktuell kandidat for stillingen dersom du ikke har levert doktorgradsavhandling. Dersom du har levert doktorgradsavhandling men ikke disputert, kan du bli vurdert som aktuell.Det kreves også god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk.Posisjoneringsskisser vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av de prioriterte forskningsområdene.Videre legges det vekt på at du:er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltetkan arbeide selvstendig og i et fellesskaper nytenkende og kreativer strukturert og har stor arbeidskapasitetKvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.medlemskap iStatens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til prosjektleder førsteamanuensis Kristin S. Scharffscher (PAN-FIGHT), e-post: kristin.s.scharffscher@uis.no tlf: 51831185 eller instituttleder Tore Markeset, e-post: tore.markeset@uis.no tlf 51832191.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot Amelia Treen, e-post: rekruttering@uis.no, tlf 5183 1419.Generell informasjonSe Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.SøknadSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:posisjoneringsskissevitnemål og attesterpublikasjonsliste og inntil 10 publikasjonerev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
04.06.2020 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i risikostyring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Stillingene er ledige fra 1 september 2020.Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiatene ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.Forskningsområdet for stillingene er risikostyring som omfatter begreper, prinsipper, metoder og modeller for å forstå, analysere, beskrive, kommunisere og styre risiko.En av stillingene er øremerket til temaområdet risikovitenskap knyttet til klimarisiko. Aktuelle temaområder for den andre stillingen er risikovitenskap knyttet til klimarisiko, risiko og 'policy', risiko og resiliens, og automatisert risikoanalyse.KvalifikasjonskravVi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor risikostyring eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.For å være kvalifisert for opptak til doktorgradsutdanningen må både karakteren for masteroppgaven og den vektede gjennomsnittskarakteren på mastergraden hver for seg være lik eller bedre enn en karakteren B. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.Videre legges det vekt på at du:er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltetkan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativer strukturert og har stor arbeidskapasitethar gode ferdigheter i engelsk, ba?de skriftlig og muntlig.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingenmedlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordningermer om ansattgoder og fordeler på uis.noAndre opplysningerSe forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Terje Aven, tlf: 51832268, e-post: terje.aven@uis.no, til professor Roger Flage, tlf: 51831908, e-post: roger.flage@uis.no, eller til instituttleder, professor Tore Markeset, tlf: 51832191, e-post: tore.markeset@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:vitnemål og attesterpublikasjonslisteannen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
11.06.2020 Stavanger
Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter overingeniør i regulerings- og instrumenteringsteknikk til laboratoriene ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi.Den som ansettes skal bidra med god og relevant veiledning i laboratoriet både for studenter og ansatte. Arbeidsoppgavene er meget varierte og inkluderer samarbeid på tvers av avdelinger i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som følger med i fagområdet, som ønsker videreutvikling både for seg selv og vår aktivitet.Hovedoppgaverveiledning og undervisning av studenter på laboratorierutvikling, drift og vedlikehold av laboratorier og -utstyr. Sentralt utstyr er industriroboter, PLS, pneumatikk og elektriske aktuatorerbistå stipendiater og vitenskapelig ansatte i forskningsarbeidivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)KvalifikasjonerDen som ansettes må ha:relevant utdanning på minimum bachelornivå som inneholder reguleringsteknikk og/eller instrumenteringsteknikk.erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder Matlab, Simulink, Python, LabVIEWgod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskVidere legges det vekt på at den som ansettes:er serviceinnstilt, fleksibel, imøtekommende og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer selvstendig, effektiv og strukturerthar praktisk erfaring fra elektrorelaterte problemstillingerer initiativrik, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesserMangfoldUniversitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres forskjellighet og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.Vi søker flere kvinner til laboratoriet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1087, kr 532 300 - 584 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderesgunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til laboratorieleder Ståle Freyer, tlf: 99700567, e-post: staale.freyer@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, epost rosa.c.andrade@uis.no.SøknadSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
14.06.2020 Stavanger

Rekrutteringskalender

 • MAI 28
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 04
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Stavanger