(Karrierestart.no):

Du har mistet jobben. Det kan være en belastning for både selvtillit og mestringsfølelse, men et helt sentralt aspekt av det å være uten jobb, er selvsagt det økonomiske. Heldigvis har vi et sikkerhetsnett i Norge, og NAV vil dekke levekostnadene dine for en tid etter endt arbeidsforhold.

 

For en ordinær arbeidstaker som nå står uten inntekt, er det mest nærliggende å søke dagpenger. For å ha rett på dette, må du ha hatt en inntekt på minimum 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1 G), eventuelt samlet 3 G i de tre foregående kalenderårene. Merk at du ikke nødvendigvis må stå helt uten inntekt for å kunne kvalifisere til dagpenger. Kravet er at arbeidsledigheten din er minimum 50% - det vil si at du jobber maksimalt 49 %.

 

Normalt vil man få utbetalt ca. 62,4% av tidligere inntekt før skatt (enten forrige år, eller snittet fra de tre siste årene), men merk at inntekt over 6 G ikke medregnes.

 

Krav til mottaker

Dersom du mottar dagpenger, vil NAV stille krav til deg. Før du får søke om dagpenger, må du registrere deg som arbeidssøker. Du må levere meldekort hver 14. dag, der du rapporterer om eventuelle timer du har arbeidet, kurs du har vært på, og, hvis har vært syk, skal dette også med. I tillegg må du bekrefte at du fortsatt ønsker å stå oppført som mottaker av dagpenger. Hvis du ikke leverer meldekortet i tide, vil det bli trukket i stønaden din.


 

NAV krever også at du er det de kaller en reell arbeidssøker. Dette innebærer at du må være arbeidsfør, og at du ikke kan stille krav til lønn. Det kreves også at du aktivt søker jobber, og NAV kan kreve at du dokumenterer dette. Du må også oppholde deg i Norge. Som hovedregel har du heller ikke mulighet til å reise på ferie samtidig som du mottar dagpenger.

 

Du kan heller ikke nekte å flytte, dersom det skulle finnes arbeid et annet sted i landet, men det er forholdsvis sjelden at en bruker blir bedt om å forlate byen vedkommende bor i. Seksjonsleder i NAV, Sonja Skinnerland, forteller:


 

- I utgangspunktet sier dagpengeregelverket at man skal kunne ta arbeid hvor som helst i Norge. Men NAV vurderer hver enkelt arbeidssøker individuelt, og ser på hvilke muligheter som finnes med utgangspunkt i den enkelte sin praksis, utdanning og yrkesønske. Om arbeidsmarkedet er godt nært arbeidssøkeren, forsøker NAV i samarbeid med brukeren å finne ledige stillinger innen en times reiseavstand. Om det er misforhold mellom yrkesønske og utlyste stillinger, vil søket etter ledige stillinger bli gjort i et større geografisk område.

 

LES OGSÅ: Fem ting du bør gjøre om du er arbeidsledig

 

Når du ikke har krav på dagpenger

I enkelte livssituasjoner, som for eksempel dersom man er nyutdannet student med lite arbeidserfaring og liten inntekt i foregående år, vil man kanskje ikke ha opparbeidet seg rett til dagpenger. Hvis man da står uten inntekt, er det fortsatt muligheter, men reglene er annerledes og kravene strengere.

 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse som utbetales til mennesker som ikke kan forsørge seg selv via arbeid eller andre stønader. På samme måte som med dagpenger, har du som mottaker av denne ytelsen ikke mulighet til å oppholde deg utenlands.

 

Selve prosessen med å søke er i større grad enn med andre tjenester skjønnsbasert, og du må selv møte opp på ditt NAV-kontor og henvende deg i skranken. Dokumentasjonskravene er større enn med dagpenger, og du vil sannsynligvis forventes å kunne dokumentere både (tidligere og eventuelt nåværende) inntekt og formue, samt utgifter til bolig og øvrige tjenester. Behandlingstiden kan variere, og avhenger av hvor akutt behovet er.

 

Hvis du befinner deg i en situasjon der du har behov for økonomisk sosialhjelp, vil NAV kreve at du forsøker å finne deg en annen inntekt så fort som mulig, og som med dagpenger vil de mest sannsynlig forlange at du registrerer og følger opp en jobbsøkerprofil på nav.no.

 

(Kilde: nav.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger