<  
>  

Sarpsborg kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Sarpsborg er en kommune i Østfold. Den grenser i nord mot Våler og Skiptvet, i øst mot Rakkestad og Halden, i vest mot Fredrikstad og Råde og i sør mot Hvaler. Sarpsborg er administrasjonssenter i Østfold fylkeskommune. Sarpsborg er ifølge funn og utgravinger Norges tredje eldste by. Den ble grunnlagt under navnet Borg i 1016 av Olav den hellige. Kongen seilte med sine langskip opp Glomma, men måtte stanse da Sarpsfossen forhindret videre ferdsel på elven. Like ovenfor fossen grunnla kong Olav byen og bygde seg en kongsgård. Sarpsfossen var fra 1500-tallet knyttet til sagbruksdrift, med sagbrukene på Hafslund og Borregaard som de mest kjente. Driften ga grunnlag for noen av Norges rikeste og mektigste familier i flere århundrer. Sarpsborg ble i 1839 nygrunnlagt som en handels- og sagbruksby. Likevel var det først fra 1890-årene, da den gamle storgården ved Sarpsfossen, Borregaard ble bygd ut med cellulose- og papirindustri at byen begynte å vokse. Ved den nasjonale fabrikktellingen i 1909 var Borregaard Norges største industribedrift, med nær 2000 ansatte. Fra 1900 ble byen kjent for sine mange komfyrfabrikker, deriblant Lyn, Elektra og Sefa. Den største produsenten var KPS, som i 1973 ble kjøpt av det svenske konsernet Husqvarna. Befolkning 51 620 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Sarpsborg kommune

Om stillingenDet er ledig 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i Virksomhet Fossen barnehager. Stillingen er ledig fra 04.05.2020. Utlysningen gjelder også hvis tilsvarende stillinger blir ledige i virksomheten.ArbeidsstedVirksomhet Fossen barnehager består av Fritznerbakken, St. Olavs og Valaskjold barnehager. Stillingen er for tiden tenkt plassert i Fritznerbakken barnehage.Vi jobber ut fra prinsippene om at barnas drømmer og interesser er utgangspunkt for pedagogisk praksis. Det innebærer at barna får leve ut sin barndom, har reell innflytelse i egen hverdag, tilegner seg kunnskap gjennom førstehåndserfaringer og får et spennende tur- og utetilbud.ArbeidsoppgaverArbeide i samsvar med virksomhetens mål og årsplanBygge relasjoner gjennom å lede og veilede barnFormidle kunnskap på barnas premisserLede og tilrettelegge for prosjekter med barnaDelta i lekDelta aktivt i barnehagens faglige utviklingsarbeidPersonlig egenskaperDu har en grunnholdning tuftet på anerkjennelse og tillitDu er tydelig og direkte i alle sammenhengerDu er faglig og begrunner dine handlingerDu evner å utøve tilstedeværelsens dobbeltrolle: å være i relasjoner, men også ha oversiktDu tør å tenke nyttDu er fysisk rustet til å delta sammen med barna; på tur, leke, løpe klatre, sykle, ake mm.Menn oppfordres til å søke.Krav til stillingenFagbrev som barne- og ungdomsarbeiderGode norskkunnskaper - muntlig og skriftligGode IKT-kunnskaper - til bruk med barnaGod til å organisere, ha oversikt og samarbeideVi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetVed tilsetting må politiattest fremlegges i samsvar med barnehageloven § 19.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet Fossen barnehager
18.02.2020 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedHjemmetjenester Øst gir tjenester til hjemmeboende i området fra Varteig til og med Skjeberg. Virksomheten består av 3 team: Borgen/Ise, Varteig/Hafslundsøy og Sandbakken/Skjeberg. Vi er per nå lokalisert på to steder; Haugvoll og Borgen sykehjem. Stillingene som er utlyst er per i dag lokalisert på Borgen. Vi har behov for flere ansatte i helgestillinger, fortrinnsvis fagarbeidere eller personer under helsefaglig utdanning. Helgestillingene er ledige fra d.d og tiltredes etter avtales med teamleder.Vi vil at Sarpsborg kommunes visjon og verdier skal prege vårt arbeid for en best mulig tjeneste.Stilling / ArbeidsoppgaverPraktisk og personlig bistand samt nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie, medikamenthåndtering. Vi har elektronisk journalføring og arbeidslister via LMP/smarttelefoner. Vi legger vekt på at den enkelte bruker og pårørende er delaktige i utformingen av tilbudet.Vi søkerVi søker etter 2 dyktige og selvstendige fagarbeidere eller personer som er under helsefaglig utdanning og som vil jobbe sammen med oss. Det er viktig med god sosial kompetanse og godt humør. Helgestillingene har i utgangspunktet dag- og kveldsvakter med arbeid hver 2. og 3. helg.Krav til utdanningAt du er helsefagarbeider eller er under helsefaglig høyskole utdanning.ErfaringBruk at IT som arbeidsverktøy er en forutsetning.Personlig egenskaperFaktorer som vektlegges er:Evne til teamarbeid, samarbeid og at du har evnen til å være samlende i gruppenEvne til å jobbe selvstendigEvne til å være positiv og løsningsorientert i travle tider.Evne til å ta gode vurderinger, evalueringer og beslutninger.ArbeidsnærværVi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter. Gratis parkeringØvrige vilkår/annetDu må ha gyldig førerkort og være villig til å benytte kommunens bilordning. Men også ha mulighet til å disponere egen bil i tjeneste dersom kommunal bil ikke er tilgjengelig. Alle søkere må være forberedt på å fremskaffe politiattest.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet hjemmetjenester øst
19.02.2020 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedKommuneområde teknisk består av virksomhetene: Utbygging, Eiendom, Kommunalteknikk, VA og Brann/feievesen. Virksomhet utbygging består av to team: Team VVA og team bygg. Virksomheten er p.t. lokalisert i Tune administrasjonsbygg på Grålum.Virksomheten er ansvarlig for alle bygg og VVA relaterte prosjekter og ivaretar byggherre / tiltakshaveransvaret i forhold til offentlige myndigheter, og lov og forskriftsverk generelt. Virksomheten styrer prosjekter med hensyn til overordnede rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet.Team bygg vil styrke sin kapasitet og kompetanse som byggherre og rådgiver, og søker derfor etter Prosjektleder innen fagområde i 100% stilling.Stilling / ArbeidsoppgaverProsjektledelse. Utredningsarbeider og prosjekt-etablering av overordnede byggeprosjekter. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbudsprosess i.h.h.t lov om offentlig anskaffelser. Styring og koordinering av brukere, entreprenører og rådgivere. Saksbehandling, økonomistyring og rapportering innenfor arbeids- og ansvarsområder.Krav til utdanningSøkere bør ha utdanning på høyskole- eller universitetsnivå innen fagområdet. Annen relevant utdanning kan bli vurdert.ErfaringMinimum 3 års erfaring med prosjektledelse/byggeledelse innenfor byggeprosjekter.Personlig egenskaperStrukturert, tydelig, analytisk og selvstendig. God evne til å samarbeide i team. God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.Vi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetVi praktiserer fleksitid. Søker må disponere egen bil.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet utbygging
20.02.2020 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedTeam kommunale legetjenester består av leger på helsehus, sykehjem, helsestasjon - og skolehelsetjenesten, fengselshelsetjenesten samt LIS1. Teamet er underlagt Virksomhet Helse. I tillegg består Virksomhet Helse av Team legevakt og Team samfunnshelse.Vikariatet er ved Team kommunale legetjenester som består av totalt 21 leger. 13 leger bemanner helsehuset og sykehjemmene. Resterende legeressurser sysselsettes i fengselshelsetjenesten og LIS1.Helsehuset Sarpsborg har 85 korttidsplasser fordelt på 6 avdelinger. Pasientunderlaget er utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for ytterligere behandling, stabilisering og opptrening. Helsehuset har også kommunale akutte døgnplasser (KAD), sengeplasser for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og enkelte rulleringsplasser/avlastningsplasser. På Helsehuset jobber en indremedisiner med ansvar for fagutvikling og kvalitet av legetjenestene i helsehus og sykehjem. Seks legehjemler er tilknyttet helsehusets sengeposter som arbeider sammen om god pasientbehandling. Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal. Helsehuset er en stor kommunal helseinstitusjon som arbeider tverrfaglig med hjemmesykepleien, sykehjemmene, sykehuset, laboratorietjenesten, kommunale ergoterapeuter og fysioterapeuter.Stilling / ArbeidsoppgaverVi ønsker en dyktig lege i vikariat i 100 % stilling fra 01.03.2020 til 31.08.20202 med mulighet for forlengelse. Hovedarbeidssted vil være Sarpsborg Helsehus. Stillingen inngår i turnus dagtid med snitt 35.5 arbeidstimer per uke og vakt hver 6. helg. Arbeidet består hovedsakelig av oppfølging og behandling av pasienter som er innlagt i Helsehuset, samarbeid med pasienter, pårørende og øvrig helsepersonell.Krav til utdanningStillingen krever norsk autorisasjon som lege samt gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Spesialitet i allmennmedisin, indremedisin eller geriatri er en fordel. Det stilles krav til godkjent politiattest.Personlig egenskaperVår nye medarbeider innehar gode faglige kunnskaper, ser viktigheten av å samarbeide og ser etter konstruktive løsninger, bidrar til trivsel og godt humør på arbeidsplassen.Vi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet helse
20.02.2020 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedTeam hjemmetjenester Greåker/Solli har ledige helgestillinger for helsefagarbeidere og studenter i helsefaglig utdannelsesløp. Stillingene er faste med arbeid hver 2. eller hver 3. helg. Ledige for tiltredelse etter avtale med teamleder.Vi yter praktisk og personlig bistand samt helsehjelp til hjemmeboende i alle aldre, og vår målsetning er at våre brukere skal oppleve gode tjenester som gir brukerne mulighet til å bo hjemme på en trygg måte hele livet. Hverdagsmestring benyttes som arbeidsmetode, og teamet har jevnlig møter med hverdagsrehabiliteringsteamet, ukentlige tavlemøter og internundervising.Personalgruppen består av faglig dyktige helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere som gjerne diskuterer fag, og er fulle av pågangsmot og humor.Stilling / ArbeidsoppgaverSom ansatt i hjemmetjenesten får du brukt mange sider av deg selv. Du vet aldri hva arbeidsdagen bringer, men du vet at den er variert og travel, og at den består av mange ulike oppgaver som blant annet:nødvendig helsehjelp samt personlig og praktisk bistand herunder stell, pleie og medisinsk behandlingobservasjon, vurdering og iverksetting av nødvendige tiltak samt evaluering av sykepleien til den enkelte brukerdokumentasjon i elektronisk journal og bruk av arbeidslister via LMP/smarttelefoner.bruk og etterlevelse av rutiner i gjeldende kvalitetssystemVi søkerVi søker etter dyktige og selvstendige fagarbeidere eller personer som er under helsefaglig utdanning og som vil jobbe sammen med oss. Det er viktig med god sosial kompetanse og godt humør.Krav til utdanningAutorisasjon som helsefagarbeider. Student innenfor helsefag.Personlig egenskaperDu er stabil, positiv og god til å arbeide selvstendig og i team Du er fleksibel og endringsvillig, og har godt humør Det er spesielt viktig med et godt brukerfokus, og at du har et ønske om å utgjøre en forskjell Du bidrar positivt inn i arbeidsmiljøetVi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetDu må ha førerkort klasse B Du må kunne fremlegge gyldig politiattestSøknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet hjemmetjenester vest
20.02.2020 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet boveiledning sentrum består av 7 team som gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger i form av boveiledning, avlastning og aktivitetstilbud. Målgruppene er mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser, autisme, ulike funksjonshemminger og ulike somatiske sykdommer.Velkommen til en spennende og engasjerende arbeidsplass. Vil du bidra til å fremme livskvalitet, mestring og god helse for brukere på Karl Johansgate servicebase 2 etasje med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger. Vi søker engasjerte, dyktige og trygge kollegaer som kan ivareta brukernes behov.Målsettingen for tjenestene våre er for å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo så selvstendig som mulig ut i fra egne forutsettinger, og at brukerne har en aktiv og meningsfull tilværelse med andre.Stilling / Arbeidsoppgaver1 stk. 100% vernepleier ved team Karl Johansgate 2.etg. servicebaseArbeidsoppgaver:Nødvendig helsehjelp, herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon.Legge til rette for medvirkning slik at brukere opplever trivsel, respekt og trygghet.Som sykepleier har du et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning av andre medarbeidere og studenter.Samhandling med interne og eksterne instanser.Delta i utviklingen av egen arbeidssituasjon og arbeidsplass.Fokus på fagutvikling og implementering av plattforms arbeid.Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.Primærkontaktansvar.Vi søkerDeg som autorisert vernepleier som ønsker å bruke din erfaring og kunnskap hos oss.Vi ønsker at du:Er en trygg, tydelig og faglig engasjert vernepleier som setter brukerne i fokus.Har sunne verdier, høy arbeidsmoral, er endringsvillig og støtter lojalt opp om fattede vedtak.Er god til å jobbe selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.Har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommune.Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Liker å ha ansvar, trygg på kollegaveiledning og er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.Har god kunnskap om målrettet miljøarbeid, og evner å stå i krevende situasjoner.Har kjennskap til primærkontaktrollen.Krav til utdanningAutorisert vernepleier.ErfaringDet er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger.Personlig egenskaperDu tenker helhetlig i tjenesteytingen og har godt humør. I tillegg må du være en stødig bidragsyter i pågående prosesser og arbeidsmetoder, være positiv og lojal når tiltak gjennomføres. I det daglige arbeidet er du trygg, inkluderende og støttende slik at vi sammen leverer tjenester av høy kvalitet. Du har god faglig og sosial kompetanse, høy arbeidsmoral og bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø.Vi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetPolitiattest skal fremlegges før tiltredelse, Jmf. Helsepersonelloven. Bør ha førerkort klasse B.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet boveiledning sentrum
24.02.2020 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet boveiledning sentrum består av 7 team som gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger i form av boveiledning, avlastning og aktivitetstilbud. Målgruppene er mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser, autisme, ulike funksjonshemminger og ulike somatiske sykdommer.Velkommen til en spennende og engasjerende arbeidsplass. Vil du bidra til å fremme livskvalitet, mestring og god helse for brukere på Karl Johansgate servicebase 2 etasje med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger. Vi søker engasjerte, dyktige og trygge kollegaer som kan ivareta brukernes behov.Målsettingen for tjenestene våre er for å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo så selvstendig som mulig ut i fra egne forutsettinger, og at brukerne har en aktiv og meningsfull tilværelse med andre.Stilling / Arbeidsoppgaver1 stk. 100% sykepleier ved team Karl Johansgate 2.etg. servicebaseArbeidsoppgaver:Nødvendig helsehjelp, herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon.Legge til rette for medvirkning slik at brukere opplever trivsel, respekt og trygghet.Som sykepleier har du et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning av andre medarbeidere og studenter.Samhandling med interne og eksterne instanser.Delta i utviklingen av egen arbeidssituasjon og arbeidsplass.Fokus på fagutvikling og implementering av plattforms arbeid.Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.Primærkontaktansvar.Vi søkerDeg som autorisert sykepleier som ønsker å bruke din erfaring og kunnskap hos oss.Vi ønsker at du:Er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter brukerne i fokus.Har sunne verdier, høy arbeidsmoral, er endringsvillig og støtter lojalt opp om fattede vedtak.Er god til å jobbe selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.Har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommune.Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Liker å ha ansvar, trygg på kollegaveiledning og er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.Har god kunnskap om målrettet miljøarbeid, og evner å stå i krevende situasjoner.Har kjennskap til primærkontaktrollen.Krav til utdanningAutorisert sykepleier.ErfaringDet er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger.Personlig egenskaperDu tenker helhetlig i tjenesteytingen og har godt humør. I tillegg må du være en stødig bidragsyter i pågående prosesser og arbeidsmetoder, være positiv og lojal når tiltak gjennomføres. I det daglige arbeidet er du trygg, inkluderende og støttende slik at vi sammen leverer tjenester av høy kvalitet. Du har god faglig og sosial kompetanse, høy arbeidsmoral og bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø.Vi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetPolitiattest skal fremlegges før tiltredelse, Jmf. Helsepersonelloven. Bør ha førerkort klasse B.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet boveiledning sentrum
24.02.2020 Sarpsborg
Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet boveiledning sentrum består av 7 team som gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger i form av boveiledning, avlastning og aktivitetstilbud. Målgruppene er mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser, autisme, ulike funksjonshemminger og ulike somatiske sykdommer.Velkommen til en spennende og engasjerende arbeidsplass. Vil du bidra til å fremme livskvalitet, mestring og god helse for brukere på Karl Johansgate servicebase 2 etasje med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger. Vi søker engasjerte, dyktige og trygge kollegaer som kan ivareta brukernes behov.Målsettingen for tjenestene våre er for å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo så selvstendig som mulig ut i fra egne forutsettinger, og at brukerne har en aktiv og meningsfull tilværelse med andre.Stilling / Arbeidsoppgaver1 stk. 48,59% som sykepleier, nattvaktstilling ved team Karl Johansgate 2.etg. servicebase.Arbeidsoppgaver:Nødvendig helsehjelp, herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon.Legge til rette for medvirkning slik at brukere opplever trivsel, respekt og trygghet.Som sykepleier har du et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning av andre medarbeidere og studenter.Samhandling med interne og eksterne instanser.Delta i utviklingen av egen arbeidssituasjon og arbeidsplass.Fokus på fagutvikling og implementering av plattforms arbeid.Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.Tilsyn/ ansvar for brukere med ulike diagnoser på nattvakten.Vi søkerDeg som er autorisert sykepleier som ønsker å bruke din erfaring og kunnskap hos oss på nattvaktstillingen.Vi ønsker at du:Er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter brukerne i fokus.Har sunne verdier, høy arbeidsmoral, er endringsvillig og støtter lojalt opp om fattede vedtak.Er god til å jobbe selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.Har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommune.Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Liker å ha ansvar, trygg på kollegaveiledning og er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.Har god kunnskap om målrettet miljøarbeid, og evner å stå i krevende situasjoner.Krav til utdanningAutorisert sykepleier.ErfaringDet er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med muskelsykdommer, somatiske og fysiske funksjonshemninger, samt. personer med diagnose innenfor autismespekteret, rus og psykiske lidelser.Personlig egenskaperDu tenker helhetlig i tjenesteytingen og har godt humør. I tillegg må du være en stødig bidragsyter i pågående prosesser og arbeidsmetoder, være positiv og lojal når tiltak gjennomføres. I det daglige arbeidet er du trygg, inkluderende og støttende slik at vi sammen leverer tjenester av høy kvalitet. Du har god faglig og sosial kompetanse, høy arbeidsmoral og bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø.Vi tilbyrLønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tverrfaglig miljø og nettverk. Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.Øvrige vilkår/annetPolitiattest skal fremlegges før tiltredelse, Jmf. Helsepersonelloven. Bør ha førerkort klasse B.Søknad sendesAlle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Adresse: Virksomhet boveiledning sentrum
24.02.2020 Sarpsborg

Rekrutteringskalender

 • FEB 18
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 19
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 20
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 24
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Sarpsborg kommune