Fredrikstad Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Fredrikstad Kommune

ArbeidsstedVirksomhet Eiendomsforvaltning har ansvaret for å forvalte, vedlikeholde og utvikle kommunens formålsbygg på ca. 400 000kvm. I dette inngår bygg som barnehager, skoler, sykehjem, idretts-, kultur- og administrasjonsbygg. Vi har også ansvar for å forvalte alle kommunale grunneiendommer på ca. 21 000 daa. I tillegg forvalter vi også innlede arealer, for tiden ca. 30 000kvm. I virksomhet eiendomsforvaltning skal vi nå styrke laget med en ingeniør som vil få et helhetlig ansvar for kartlegging og oppfølging av teknisk tilstand, egnethetsvurderinger og tilpasningsdyktighet i porteføljen. I tillegg vil stillingen bidra i stor grad med virksomhetens utvikling av fagområdet.HovedoppgaverAnsvar for kartlegging og oppfølging av tilstandsgrader, egnethetsvurderinger og tilpasningsdyktighet i porteføljenBistå forvaltere i arbeidet med verdibevarende vedlikehold.Oppfølging og revisjon av tegningsgrunnlag og FDV dokumentasjon etter tiltak.Bidra med tallmateriale i budsjettarbeidet.Andre eiendomsrelaterte tjenester.Utvikling av fagområdet.KvalifikasjonskravDu har byggfaglig utdanning på minimum Bachelornivå.Du behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig.Du har god erfaring fra tilstandsregistrering av bygg etter NS3424Du har erfaring med bruk av Autocad som verktøy i det daglige.Ønskede kvalifikasjonerDu har byggfaglig kompetanse, god forretningsforståelse og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.Du er selvgående og resultatorientert, og kan jobbe strukturert med flere saker samtidig.Du er fremoverlent og engasjert i det daglige arbeidet, og motiveres av å forvalte fellesskapets realverdier.Du er god til å ta til deg og formidle kunnskap i samarbeidet med dine kolleger.Personlig egnethet og motivasjon vektlegges.LønnsopplysningerStillingen lønnes som Ingeniør 8084 etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.Vi kan tilbyEn spennende jobb med mulighet til å være med å utvikle kommunens satsning på verdibevarende vedlikehold.Et stimulerende arbeidsmiljø, gode kolleger og hvor vi er "en for alle, alle for en" .Gode muligheter for faglig fordypning.Gode pensjons- og forsikringsordninger.Søknad sendesSeksjon for teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.OffentlighetOpplysninger om søkerne kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkernes navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn. Adresse: Bygg og eiendom
09.12.2019 Fredrikstad
ArbeidsstedVirksomhet Eiendomsforvaltning har ansvaret for å forvalte, vedlikeholde og utvikle kommunens formålsbygg på ca. 400 000kvm. I dette inngår bygg som barnehager, skoler, sykehjem, idretts-, kultur- og administrasjonsbygg. Vi har også ansvar for å forvalte alle kommunale grunneiendommer på ca. 21 000 daa. I tillegg forvalter vi også innlede arealer, for tiden ca. 30 000kvm. Vi trenger nå å styrke laget med en prosjektleder for verdibevarende vedlikehold og mindre investeringsprosjekter.HovedoppgaverHos oss vil du få en spennende rolle i et kompetanseteam som ønsker å være et foregangsmiljø innen langsiktig og tilstandsbasert vedlikehold.Du vil ha ansvar for å drive et verdibevarende vedlikehold av kommunens portefølje og forvalte eiendommene med vekt på kvalitet for brukerne i tett samarbeid med kunden, driftsorganisasjonen, arkitekter/rådgivere og entreprenører.Du skal sikre god planlegging, prosjektering og gjennomføring av vedlikehold- og utviklingsprosjekter i henhold til økonomiske mål, fremdriftsplan, krav til kvalitet og HMS.Det er mulighet til å bidra i spesifikke faggrupper på tvers av egen portefølje.Du vil ha budsjett og økonomiansvar for egen portefølje.Du har ansvar for FDV oppfølging på egen portefølje.KvalifikasjonskravHøyere teknisk utdannelse fra minimum fagskole som ingeniør/sivilingeniør innenfor byggetekniske fagområder.Du behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig, og har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.Ønskede kvalifikasjonerI tillegg til god byggfaglig kompetanse ønsker vi at du har god forretningsforståelse og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.Det er fordel med prosjektadministrativ erfaring fra byggebransjen.Du er selvgående og resultatorientert, og kan jobbe strukturert med flere saker samtidig.Du er fremoverlent og engasjert i det daglige arbeidet, og motiveres av å forvalte fellesskapets realverdier.Du er god til å ta til deg og formidle kunnskap i samarbeidet med dine kolleger.Personlig egnethet og motivasjon vektlegges.LønnsopplysningerStillingen lønnes som ingeniør 8084 etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativVi kan tilbyEn spennende jobb med mulighet til å være med å utvikle kommunens satsning på verdibevarende og tilstandsbasert vedlikehold.Stimulerende arbeidsmiljø, gode kolleger hvor vi jobber som "en for alle, alle for en"Gode muligheter for faglig fordypning.Gode pensjons- og forsikringsordninger.Søknad sendesSeksjon for teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.OffentlighetOpplysninger om søkerne kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkernes navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn. Adresse: Forvaltning
09.12.2019 Fredrikstad
ArbeidsstedTjenester til funksjonshemmede syd/vest gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Virksomheten har til sammen 160 årsverk. Den ledige stillingen er ved avd. Habekk. Turnus med arbeid hver 3. helg. Tjenesten i etaten skal arbeide etter en helhetlig modell som skal fylle krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring, samt sørge for at personer med utviklingshemning / funksjonshemning får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud.HovedoppgaverBidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet.Faglig ansvar inkl. primærkontaktansvarPraktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakereMedisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjonAnsvarsvakterSamarbeid med pårørende, kollegaer og andreUtarbeidelse av mål, tiltaksplaner og kartlegge behov for tjenesterFaglig utviklingsarbeidKollegaveiledningKvalifikasjonskravNorsk autorisasjon som vernepleierFørerkort klasse BErfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelserErfaring fra arbeid med mennesker med utfordrende adferdErfaring/kunnskap om dokumentasjonDet vektlegges evnen til å arbeide selvstendig, ta vernepleiefaglige avgjørelser, og ha ansvarsvakter.Personlig egenskaper vil bli vektlagt, herunder positiv, fleksibel, bevisst forhold til å være rollemodell som helsepersonellVi kan tilby100% vernepleierstilling- tiltredelse etter avtaleFaglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse. Det er på avdelingen 12 100% vernepleierstillinger, 4 helsefagarbeidere og assistenter med mye kompetanse i store og små stillinger..Godt arbeidsmiljøSeksjon helse- og velferd jobber aktivt for arbeidsglede innen vår virksomhetGode pensjonsordninger i KLPLønnsopplysningerI henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.Politi / Tuberkulose attestPolitiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges ved tilsetting.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging rettes til Janette Holme tlf: 69 30 77 05 eller jaho@fredrikstad.kommune.noDersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fane Hjem og trykk på ledige stillinger.OffentlighetOpplysninger om søker kan bli offentlig selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har. Adresse: Etat tjenester til funksjonshemmede
09.12.2019 Fredrikstad
Nøkleby skole ligger nord for Fredrikstad sentrum med nærhet til marka. Skolen har ca 530 elever og 63 ansatte. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med buss (Glommaringen). Skolen er en barneskole (1.- 7. trinn). Om lag 170 av våre elever har plass i vår gode SFO. Vår visjon er "Et godt sted å være, et godt sted å lære".Nøkleby skole har 1 ledig 50% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider. Stillingen gjelder skoletida, og er ledig for tiltredelse 01.12.2019. Vi søker dyktige medarbeidere som ivrer etter å jobbe med elever i alle aldre i barneskolen, med ulike typer utfordringer gjennom en skolehverdag.Vi kan tilbyEn trivelig arbeidsplassEt godt sosialt miljøKompetanseutviklingEt utviklingsorientert arbeidsmiljø, et faglig sterkt kollegium med fokus på å ivareta både våre elever og hverandre til hverdags og i sosiale sammenhengerSpennende faglige utfordringerVarierte arbeidsoppgaverStillingens hovedoppgaverArbeid med elever med ulike behov, faglige og/eller sosiale, på alle skolens arenaerSamarbeide med kontaktlærere og skolens spes.ped.-ansvarlige og sos.ped.-ansvarlige i planlegging og gjennomføring av ulike tiltak knyttet til enkeltelevers behovSamarbeide med foreldre/foresatteMøtedeltakelse med interne fagpersoner og eksterne faginstanserKvalifikasjonerUtdannet barne- og ungdomsarbeider med fagbrev eller tilsvarende godkjent utdanningBeherske norsk svært godt, både muntlig og skriftligErfaring fra arbeid med barnKunne være med på tur i skogen og delta på andre fysiske aktiviteterPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperTydelig og omsorgsfull voksen som tar ansvarGod rollemodell for eleveneTakle stress og til tider hurtig tempo i en til tider hektisk hverdagFleksibel og tålmodigEvne og vilje til å møte elever med ulike forutsetninger og behovSelvstendig, tar initiativ og er løsningsfokusertPositiv, engasjert med gode samarbeidsevnerSporty, leken og kreativGodt humør og stå-på-viljeLønnsopplysningerArbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskassen.Politi / Tuberkulose attestAnsettelser forutsetter framlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest må framlegges i henhold til forskrift.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøring. Dersom du er intern søker går du til FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging eller til søknadsprosessen rettes til Bente Johannessen tlf. 69 30 76 30.OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ikke kan imøtekommes (Offentlighetslovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har. Adresse: Nøkleby skole
09.12.2019 Fredrikstad
Nøkleby skole ligger nord for Fredrikstad sentrum med nærhet til marka. Skolen har ca 530 elever og 63 ansatte. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med buss (Glommaringen). Skolen er en barneskole (1.- 7. trinn). Om lag 170 av våre elever har plass i vår gode SFO. Vår visjon er "Et godt sted å være, et godt sted å lære".I Fredrikstad kommune er det ledig inntil 100 % vikariat som lærer ved Nøkleby barneskole. Vikariatet er ledig for tiltredelse fra 1.12.2019 med varighet ut skoleåret (31.7.2020). Vi søker lærer som er genuint opptatt av elevers læring og utvikling.ArbeidsoppgaverUndervisningen er hovedsakelig lagt til 1.- 4. trinn i ulike fag. Vi har mulighet til å tilpasse fagene innen våre egne rammer.Deltagelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.Teamsamarbeid.KvalifikasjonskravDu må ha godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning på barnetrinnet i de fagene skolen har behov for.Meget gode norskspråklige ferdigheter både muntlig og skriftlig.Erfaring med undervisning på barnetrinnet.Bruker IKT som et naturlig verktøy i arbeid med fagene.LønnsopplysningerSom et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen.Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.Politi / Tuberkulose attestAnsettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Bente Johannessen, tlf. 69 30 76 30.Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det er til stillingen, og hvilket kjønn de har. Adresse: Nøkleby skole
09.12.2019 Fredrikstad
ArbeidsstedVirksomhet eiendomsforvaltning har ansvaret for å forvalte, vedlikeholde og utvikle kommunens formålsbygg på ca. 400 000 kvm. I dette inngår bygg som barnehager, skoler, sykehjem, idretts-, kultur- og administrasjonsbygg. Vi har også ansvar for å forvalte alle kommunale grunneiendommer på ca. 21 000 daa. I tillegg forvalter vi også innlede arealer, for tiden ca. 30 000 kvm. Vi trenger nå å styrke laget med en prosjektleder for verdibevarende vedlikehold og mindre investeringsprosjekter.HovedoppgaverHos oss vil du få en spennende rolle i et kompetanseteam som ønsker å være et foregangsmiljø innen langsiktig og tilstandsbasert vedlikehold.Du vil ha ansvar for å drive et verdibevarende vedlikehold av kommunens portefølje og forvalte eiendommene med vekt på kvalitet for brukerne i tett samarbeid med kunden, driftsorganisasjonen, arkitekter/rådgivere og entreprenører.Du skal sikre god planlegging, prosjektering og gjennomføring av vedlikehold- og utviklingsprosjekter i henhold til økonomiske mål, fremdriftsplan, krav til kvalitet og HMS.Det er mulighet til å bidra i spesifikke faggrupper på tvers av egen portefølje.Du vil ha budsjett og økonomiansvar for egen portefølje.Du har ansvar for FDV-oppfølging på egen portefølje.KvalifikasjonskravHøyere teknisk utdannelse fra minimum fagskole som ingeniør/sivilingeniør innenfor byggetekniske fagområder.Du behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig, og har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.Ønskede kvalifikasjonerI tillegg til god byggfaglig kompetanse ønsker vi at du har god forretningsforståelse og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.Det er fordel med prosjektadministrativ erfaring fra byggebransjen.Du er selvgående og resultatorientert, og kan jobbe strukturert med flere saker samtidig.Du er fremoverlent og engasjert i det daglige arbeidet, og motiveres av å forvalte fellesskapets realverdier.Du er god til å ta til deg og formidle kunnskap i samarbeidet med dine kolleger.Personlig egnethet og motivasjon vektlegges.LønnsopplysningerStillingen lønnes som ingeniør 8084 etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativVi kan tilbyEn spennende jobb med mulighet til å være med å utvikle kommunens satsning på verdibevarende og tilstandsbasert vedlikehold.Stimulerende arbeidsmiljø, gode kolleger hvor vi jobber som "en for alle, alle for en".Gode muligheter for faglig fordypning.Gode pensjons- og forsikringsordninger.Søknad sendesSeksjon for teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillingerDersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.OffentlighetOpplysninger om søkerne kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkernes navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn. Adresse: Bryggeriveien 2-4,1607 Fredrikstad
09.12.2019 Fredrikstad
Mestring og lærelyst i FredrikstadskolenFredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer; faglig og sosialt.Fra januar 2020 vil det bli ledig en lærerstilling ved Rød skole Kråkerøy i inntil 100% fast stilling fra 01.01. 2020 eller etter nærmere avtale.Rød skole er en barneskole med 295 elever jevnt fordelt på 7. trinn. Skolen ligger sentralt til på Kråkerøy med kort avstand til Fredrikstad sentrum og nærhet til skog og skjærgård. Skolen er organisert etter en trinnmodell der det er rundt 40 elever og 2 til 3 kontaktlærere på trinnet. Elevene på trinnet er delt i to læringsgrupper. Kontaktlærerne har kontaktelever i begge læringsgruppene. Lærerne har undervisning i begge gruppene med fordelt fagansvar. Lærerne samarbeider om alle elever og undervisningen på trinnet. Ansatte ved Rød skole er godt motivert for og jobber målbevisst med å forbedre egen undervisningspraksis, elevenes læringsresultater og læringsmiljø. Ved skolen er det et hyggelig arbeidsmiljø med positive og engasjerte kolleger.Skolens visjon: Rød skole -et godt sted å lære - et godt sted å væreStillingens hovedoppgaverUndervisning på barnetrinnet.KvalifikasjonskravKrav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene. Søkere bør ha minst tre undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som har undervisningskompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk og engelsk vil kunne bli prioritert ved ansettelse. Søker må beherske norsk og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaperDu:må tåle et høyt tempo og kunne stå i vanskelige situasjoner med utfordrende elevatferd. -har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utviklinghar god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetansekan påta seg kontaktlærerfunksjoner god på klasseledelsebruker IKT som et naturlig verktøy i arbeidet med fageneer fleksible og har gode samarbeidsevnerhar kunnskap/erfaring med ASK, spesielt tegn til tale.vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialtPersonlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.Fredrikstad kommune kan tilbyelever som ønsker seg gode lærereengasjerte kollegaer med mye god kompetanseskoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolenet godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighetegne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede læreregode funksjonstilleggvidereutdanning innenfor prioriterte områder, jf "Kompetanse for kvalitet"LønnsopplysningerSom et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Ved søknad til undervisningsstillinger er det viktig å registrere inn alle undervisningsfag med studiepoeng.Spørsmål vedrørende innlogging /søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67 eller e-post: jome@fredrikstad.kommune.noDersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har. Adresse: Rød skole
10.12.2019 Fredrikstad
ArbeidsstedKulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i flotte lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 31 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling. Kulturskolen er godt i gang med å innføre ny rammeplan for kulturskole og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.Kulturskolen i Fredrikstad arrangerer hvert år familiefestivalen Barnas verdensdager Fredrikstad. Festivalen er i dag en fargerik møteplass med verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger fra hele verden for barn i alle aldre. Fra 2020 skal prosjektet videreutvikles til helårlig aktivitet og den vi søker vil i tillegg til å ha prosjektlederansvaret for det årlige arrangementet også få ansvaret for å utvikle Barnas verdensdager Fredrikstad til et helårlig konsept. Det er ønskelig å i større grad koble Barnas verdensdager Fredrikstad sammen med kommunens integrerings- og inkluderingsarbeid og kulturskolens ordinære drift og aktivitet generelt.Det er ønske om snarlig tiltredelse i stillingen.Vi kan tilby-Spennende arbeidsoppgaver i en festival som er i stadig utvikling. -Store muligheter til å påvirke stillingens og festivalens innhold, organisering og utvikling. -Du vil få utfordrende og spennende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere. -Gode pensjons- og forsikringsordninger.HovedoppgaverDu får ansvar for å lede planleggingen og gjennomføringen av Barnas verdensdager som arrangement og utvikle arrangementet til å bli et helårlig konsept. Som prosjektleder må du også påta deg konkrete oppgaver i prosjektet. Du vil få med deg en prosjektgruppe av eksterne samarbeidspartnere og interne ansatte, som vil bistå deg i arbeidet med å arrangere festivalen. Du blir kulturskolens kontaktperson i kommunens integrerings- og inkluderingsarbeid. Det vil også bli lagt andre drifts- og utviklingsoppgaver i stillingen ut ifra søkers kvalifikasjoner.Kulturskolekonsulent rapporterer til kulturskolerektor.Kvalifikasjonskrav-Du har minimum tre års utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset oppgavene i stillingen. -Du har erfaring fra prosjektledelse og kan dokumentere resultater fra tilsvarende prosjekter.Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper-Du er systematisk, ser muligheter og har sterk gjennomføringsevne. -Du trives i en hektisk hverdag, er tydelig og har gode samarbeidsevner. -Du har kulturproduksjons- og prosjektlederkompetanse. -Du har erfaring med eller kjennskap til interkulturelt arbeid. -Du har god økonomiforståelse og erfaring med å søke prosjektmidler.Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.LønnsopplysningerLønn i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lasse M. Houmark, kulturskolekonsulent, mobil: 95853097 eller lashou@fredrikstad.kommune.no Adresse: Kulturskolen
11.12.2019 Fredrikstad
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • DES 09
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 10
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 11
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 13
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 16
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Fredrikstad Kommune