<  
>  

Fredrikstad Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Fredrikstad Kommune

Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Fredrikstad kommune? Spennende og utfordrende lederstilling.Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.Stab virksomhetsstyring og økonomi og stab innovasjon og utvikling vil framover utgjøre kommunedirektørens sentrale staber i Fredrikstad kommune. Virksomhetsområdet for styring og eierskap inngår i stab virksomhetsstyring og økonomi. Enheten er under oppbygging, og vil omfatte flere team, som til sammen ivaretar sekretariat for politisk ledelse og kommuneledelsen, virksomhets- og porteføljestyring, analyse og administrasjon, bevillings- og klagesaker, representasjon, eierskapsforvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, internkontroll, kvalitet og varsling, samt konseptvalg, behovs- og alternativanalyser for investeringsprosjekter.Du inngår i stabsdirektørens ledergruppe, samarbeider tett med kommunedirektøren og kommunens toppledelse, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen. Som virksomhetsleder har du ansvar for fag, personal, kvalitet og internkontroll og økonomi i egen enhet. Du skal videreutvikle en kompetent, framoverlent og serviceinnstilt stabs- og støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse, og de tjenesteytende seksjonene.Kommuneplanen har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen. Stabene vil få sentrale roller som pådrivere og støttespillere i omstillingsarbeidet. For å kunne bidra til utvikling og fornyelse i kommuneorganisasjonen, må stabene også selv være i utvikling. Organisatoriske justeringer kan påregnes.Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring.KvalifikasjonskravRelevant høyere utdanning, gjerne på masternivåErfaring med et eller flere av virksomhetens ansvarsområderLedererfaring fra kommunal sektor eller annen relevant virksomhet, med gode resultater. Gjerne formell lederkompetanse og kjennskap til relevant lov- og avtaleverkGode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjoneltSvært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norskGod samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesserPersonlige egenskaperAnalytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikringGod rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser. Etterrettelig, nøyaktig og lojalNysgjerrig, engasjert og ambisiøs, med evne til å forankre og drive fram endring og kontinuerlig forbedringEvne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom involvering, delegering og samspillHøy arbeidskapasitet, serviceinnstilt, fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientertDet blir lagt stor vekt på personlig egnethet. Evne til å inkludere, lytte og reflektere er i den sammenheng viktig. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen. Beskriv gjerne også hvorfor din erfaringsbase/lederkarriere gjør deg kvalifisert til denne stillingen.Vi kan tilbyEt arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.Deltakelse i kommunens lederutvikling.Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette.GenereltStillingen er ledig for tiltredelse. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no / ledige stillinger. Interne søkere registrerer seg på Frekit, Enterprise Personalia, fanen Hjem / Ledige stillinger.Søknad sendes snarest, og senest innen 20. september 2020.Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til HR-rådgiver Anette Grønneberg, telefon 69 30 62 48 eller HR-rådgiver Lars-Thomas Hana, telefon 69 30 62 39 i uke 30-33.Stillingen som styrings- og eierskapssjef er utlyst parallelt med rekruttering av direktører for stab virksomhetsstyring og økonomi og stab innovasjon og utvikling. Se mer informasjon hos https://visindi.no/ og på kommunens nettside https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/er-du-klar-for-topplederstilling-i-fredrikstad/OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har. Adresse: Styring og eierskap
20.09.2020 Fredrikstad
Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av helse- og velferdstilbudet i Fredrikstad kommune?Spennende og utfordrende topplederstilling.Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.Som direktør for helse og velferd får du en av de mest spennende topplederstillingene innen helse- og velferdsområdet i regionen. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen.Direktøren har overordnet ansvar for seksjonen, herunder fag, personal, kvalitet og internkontroll, økonomi, samt for å forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak. Stillingen har et spesielt ansvar for at seksjonens ulike virksomhetsområder framstår som framoverlente og samarbeids- og løsningsorienterte innen både tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. Fredrikstad kommune står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon, og du vil ha en sentral rolle i dette.Seksjon for helse og velferd har over 4500 medarbeidere i omlag 2150 årsverk, og et årlig bruttobudsjett på cirka 2,7 milliarder kroner. Seksjonen består av fire etater; omsorgssentre, hjemmesykepleie, friskliv og mestring, og tjenester til funksjonshemmede, samt virksomhetene Tildelingskontoret, Mat, vaskeri og praktisk bistand, NAV Fredrikstad og seksjonens stab. Seksjonen gir tjenester innen følgende områder: Tjeneste- og boligtildelingHjemmesykepleie, dagsentre for eldre og trygghetsalarmPraktisk bistand, mat til eldre og funksjonshemmede, og vaskeritjenesterHeldøgns omsorg i sykehjem og omsorgsboliger; avlastnings-, korttids- og langtidsplasserDemensteam og dagtilbud til personer med demensMedisinske tjenester; akuttsenger, lindrende enhet, rehabiliterings- og korttidstilbud, legevakt, feltpleie, overgrepsmottak for Østfold, flyktninghelseteam og oppfølging av fastlegeordningenBotjenester, dagtilbud, aktivitet og avlastning til utviklings- og funksjonshemmede barn og voksneFrisklivs-, lærings- og mestringstiltak, psykisk helsearbeid og rusmestring, fysio- og ergoterapi, habilitering og rehabiliteringBrukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgslønn og boligsosiale tjenesterNAV; sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgiving, kvalifiseringsprogram (KVP), arbeids- og sysselsettingstiltak og introduksjonsprogram for flyktninger Kommunedelplan helse og velferd fastsetter tre overordnede mål: Innbyggerne har mulighet for et selvstendig og verdig liv.Alle bor trygt, i egnet bolig.Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og effektive.Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring. De siste årene er det satt fokus på arbeidsglede, yrkesstolthet og samspill i helse og velferd, og 2019 var mestringsåret. Sentrale innsatsområder er pasient- og brukersikkerhet og overgang til heltid som det normale i driften. Vi ser etter deg som har: Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivåKjennskap til et eller flere av seksjonens hovedansvarsområderLedererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultaterGode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjoneltSvært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norskGod samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesser I tillegg ønsker vi at du har: Formell lederkompetanseErfaring fra endring og omstilling i store organisasjonerKjennskap til relevant lov- og avtaleverkNysgjerrighet, engasjement og ambisjoner, med evne til å forankre og drive fram endringer, innovasjoner og kontinuerlig forbedringEvne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom å involvere, delegere og samspille godt med både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsenGod rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthetAnalytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikringHøy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientertLyst på en synlig og aktiv rolleDet blir lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi kan tilby: Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjementDeltagelse i kommunens lederutviklingLønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLPKontorplass på rådhuset, sentralt i FredrikstadStillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder. Offentlighet Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381.Søknad med CV sendes snarest, og senest innen 20. september 2020. Epost: heidi.wiggen@visindi.no Adresse: Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad+47 916 56 103
20.09.2020 Fredrikstad
Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Fredrikstad kommune? Spennende og utfordrende topplederstilling.Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.Sammen med stab innovasjon og utvikling, vil stab virksomhetsstyring og økonomi utgjøre kommunedirektørens sentrale staber. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen. Som stabsdirektør har du overordnet ansvar for fag, personal, kvalitet og internkontroll, økonomi, samt for å forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak. Du skal videreutvikle en kompetent, framoverlent og serviceinnstilt stabs- og støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse, og de tjenesteytende seksjonene.Stab virksomhetsstyring og økonomi etableres etter en justering av dagens stabsorganisering, og vil få om lag følgende ansvarsområder: økonomi og finans, eiendomsskatt, styring og eierskap, byarkivet, kommuneadvokaten, internrevisjon og gjenstående oppgaver etter statliggjøring av kemneren. Dette omfatter cirka 95 medarbeidere og et bruttobudsjett på cirka 119 MNOK. Virksomhetsområdet for styring og eierskap er under oppbygging, og vil omfatte sekretariat for politisk ledelse og kommuneledelsen, virksomhets- og porteføljestyring, bevillings- og klagesaker, representasjon, eierskapsforvaltning, beredskap, internkontroll, kvalitet og varsling, og konseptvalg for investeringsprosjekter.Kommuneplanen har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen. Stabene vil få sentrale roller som pådrivere og støttespillere i omstillingsarbeidet. For å kunne bidra til utvikling og fornyelse i kommuneorganisasjonen, må stabene også selv være i utvikling. Organisatoriske justeringer kan påregnes.Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring. Vi ser etter deg som har: Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivåKjennskap til et eller flere av stabens hovedansvarsområderLedererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultaterGode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjoneltSvært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norskGod samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesser I tillegg ønsker vi at du har: Formell lederkompetanseErfaring fra endring og omstilling i store organisasjonerKjennskap til relevant lov- og avtaleverkNysgjerrighet, engasjement og ambisjoner, med evne til å forankre og drive fram endringer, innovasjoner og kontinuerlig forbedringEvne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom å involvere, delegere og samspille godt med både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsenGod rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthetAnalytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikringHøy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientertLyst på en synlig og aktiv rolleDet blir lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi kan tilby: Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjementDeltagelse i kommunens lederutviklingLønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLPKontorplass på rådhuset, sentralt i FredrikstadStillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder. Offentlighet Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Rune Hope, tlf. 450 75 000.Søknad med CV sendes snarest, og senest innen 20. september 2020. Epost: heidi.wiggen@visindi.no Adresse: Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad+47 916 56 103
20.09.2020 Fredrikstad
Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Fredrikstad kommune? Spennende og utfordrende topplederstilling.Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.Sammen med stab virksomhetsstyring og økonomi, vil stab innovasjon og utvikling utgjøre kommunedirektørens sentrale staber. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen. Som stabsdirektør har du overordnet ansvar for fag, personal, kvalitet og internkontroll, økonomi, samt for å forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak. Du skal videreutvikle en kompetent, framoverlent og serviceinnstilt stabs- og støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse, og de tjenesteytende seksjonene.Stab innovasjon og utvikling etableres etter en justering av dagens stabsorganisering, og vil få om lag følgende ansvarsområder: digitalisering, HR, tjenesteutvikling, anskaffelser og kommunikasjon. Dette omfatter cirka 120 medarbeidere og et bruttobudsjett på 155 MNOK. Virksomhetsområdet for tjenesteutvikling er under etablering, og er tenkt som kommuneorganisasjonens verktøykasse for tjenesteutvikling, og for samspill og samskaping med hele Fredrikstadsamfunnet.Kommuneplanen har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen. Stabene vil få sentrale roller som pådrivere og støttespillere i omstillingsarbeidet. For å kunne bidra til utvikling og fornyelse i kommuneorganisasjonen, må stabene også selv være i utvikling. Organisatoriske justeringer kan påregnes.Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring. Vi ser etter deg som har: Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivåKjennskap til et eller flere av stabens hovedansvarsområderLedererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultaterGode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjoneltSvært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norskGod samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesser I tillegg ønsker vi at du har: Formell lederkompetanseErfaring fra endring og omstilling i store organisasjonerKjennskap til relevant lov- og avtaleverkNysgjerrighet, engasjement og ambisjoner, med evne til å forankre og drive fram endringer, innovasjoner og kontinuerlig forbedringEvne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom å involvere, delegere og samspille godt med både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsenGod rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthetAnalytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikringHøy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientertLyst på en synlig og aktiv rolleDet blir lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi kan tilby: Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjementDeltagelse i kommunens lederutviklingLønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLPKontorplass på rådhuset, sentralt i FredrikstadStillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder. Offentlighet Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Rune Hope, tlf. 450 75 000.Søknad med CV sendes snarest, og senest innen 20. september 2020. Epost: heidi.wiggen@visindi.no Adresse: https://www.fredrikstad.kommune.no/ 1606 Fredrikstad+47 916 56 103
20.09.2020 Fredrikstad
Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av helse- og velferdstilbudet i Fredrikstad kommune? Spennende og utfordrende topplederstilling.Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.Som direktør for helse og velferd får du en av de mest spennende topplederstillingene innen helse- og velferdsområdet i regionen. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen.Direktøren har overordnet ansvar for seksjonen, herunder fag, personal, kvalitet og internkontroll, økonomi, samt for å forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak. Stillingen har et spesielt ansvar for at seksjonens ulike virksomhetsområder framstår som framoverlente og samarbeids- og løsningsorienterte innen både tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. Fredrikstad kommune står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon, og du vil ha en sentral rolle i dette.Seksjon for helse og velferd har over 4500 medarbeidere i omlag 2150 årsverk, og et årlig bruttobudsjett på cirka 2,7 milliarder kroner. Seksjonen består av fire etater; omsorgssentre, hjemmesykepleie, friskliv og mestring, og tjenester til funksjonshemmede, samt virksomhetene Tildelingskontoret, Mat, vaskeri og praktisk bistand, NAV Fredrikstad og seksjonens stab.Seksjonen gir tjenester innen følgende områder:Tjeneste- og boligtildelingHjemmesykepleie, dagsentre for eldre og trygghetsalarmPraktisk bistand, mat til eldre og funksjonshemmede, og vaskeritjenesterHeldøgns omsorg i sykehjem og omsorgsboliger; avlastnings-, korttids- og langtidsplasserDemensteam og dagtilbud til personer med demensMedisinske tjenester; akuttsenger, lindrende enhet, rehabiliterings- og korttidstilbud, legevakt, feltpleie, overgrepsmottak for Østfold, flyktninghelseteam og oppfølging av fastlegeordningenBotjenester, dagtilbud, aktivitet og avlastning til utviklings- og funksjonshemmede barn og voksneFrisklivs-, lærings- og mestringstiltak, psykisk helsearbeid og rusmestring, fysio- og ergoterapi, habilitering og rehabiliteringBrukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgslønn og boligsosiale tjenesterNAV; sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgiving, kvalifiseringsprogram (KVP), arbeids- og sysselsettingstiltak og introduksjonsprogram for flyktningerKommunedelplan helse og velferd fastsetter tre overordnede mål:Innbyggerne har mulighet for et selvstendig og verdig liv.Alle bor trygt, i egnet bolig.Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og effektive.Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring. De siste årene er det satt fokus på arbeidsglede, yrkesstolthet og samspill i helse og velferd, og 2019 var mestringsåret. Sentrale innsatsområder er pasient- og brukersikkerhet og overgang til heltid som det normale i driften.Vi ser etter deg som har:Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivåKjennskap til et eller flere av seksjonens hovedansvarsområderLedererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultaterGode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjoneltSvært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norskGod samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesserI tillegg ønsker vi at du har:Formell lederkompetanseErfaring fra endring og omstilling i store organisasjonerKjennskap til relevant lov- og avtaleverkNysgjerrighet, engasjement og ambisjoner, med evne til å forankre og drive fram endringer, innovasjoner og kontinuerlig forbedringEvne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom å involvere, delegere og samspille godt med både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsenGod rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthetAnalytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikringHøy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientertLyst på en synlig og aktiv rolleDet blir lagt stor vekt på personlig egnethet.Vi kan tilby:Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjementDeltagelse i kommunens lederutviklingLønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLPKontorplass på rådhuset, sentralt i FredrikstadStillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381. Søknad med CV sendes snarest, og senest innen 20. september 2020. Adresse: 1601 Fredrikstad
20.09.2020 Fredrikstad
Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Fredrikstad kommune? Spennende og utfordrende topplederstilling.Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.Sammen med stab virksomhetsstyring og økonomi, vil stab innovasjon og utvikling utgjøre kommunedirektørens sentrale staber. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen. Som stabsdirektør har du overordnet ansvar for fag, personal, kvalitet og internkontroll, økonomi, samt for å forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak. Du skal videreutvikle en kompetent, framoverlent og serviceinnstilt stabs- og støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse, og de tjenesteytende seksjonene.Stab innovasjon og utvikling etableres etter en justering av dagens stabsorganisering, og vil få om lag følgende ansvarsområder: digitalisering, HR, tjenesteutvikling, anskaffelser og kommunikasjon. Dette omfatter cirka 120 medarbeidere og et bruttobudsjett på 155 MNOK. Virksomhetsområdet for tjenesteutvikling er under etablering, og er tenkt som kommuneorganisasjonens verktøykasse for tjenesteutvikling, og for samspill og samskaping med hele Fredrikstadsamfunnet.Kommuneplanen har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen. Stabene vil få sentrale roller som pådrivere og støttespillere i omstillingsarbeidet. For å kunne bidra til utvikling og fornyelse i kommuneorganisasjonen, må stabene også selv være i utvikling. Organisatoriske justeringer kan påregnes.Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring.Vi ser etter deg som har:Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivåKjennskap til et eller flere av stabens hovedansvarsområderLedererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultaterGode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjoneltSvært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norskGod samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesserI tillegg ønsker vi at du har:Formell lederkompetanseErfaring fra endring og omstilling i store organisasjonerKjennskap til relevant lov- og avtaleverkNysgjerrighet, engasjement og ambisjoner, med evne til å forankre og drive fram endringer, innovasjoner og kontinuerlig forbedringEvne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom å involvere, delegere og samspille godt med både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsenGod rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthetAnalytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikringHøy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientertLyst på en synlig og aktiv rolleDet blir lagt stor vekt på personlig egnethet.Vi kan tilby:Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjementDeltagelse i kommunens lederutviklingLønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLPKontorplass på rådhuset, sentralt i FredrikstadStillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381. Søknad med CV sendes snarest, og senest innen 20. september 2020. Adresse: 1601 Fredrikstad
20.09.2020 Fredrikstad
ArbeidsstedFredrikstad kommunes rehabiliteringsavdeling lyser ut en 50% fast stilling for sykepleier. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Kommunenes rehabiliteringsavdeling er organisert i etat hjemmesykepleie, virksomhet medisinske tjenester. I virksomheten ligger også Fredrikstad og Hvaler legevakt, overgrepsmottaket i Østfold, kommunens akuttavdeling samt interkommunal helsevakt. Alle virksomhetens avdelinger ligger i Helsehuset på Kråkerøy. Her blir du, som ansatt, en del av et større og spennende arbeidsmiljø med stor faglig kompetanse. Avdelingene ved helsehuset har virkelighetsbemanning, som betyr at vikarbehovet er innbakt i faste stillinger, og at de ansatte må arbeide på tvers av avdelingene ved behov. I denne stillingen vil du jobbe hver 3. helg, uten langvakter. VÅR VISJON: "Hele mennesket hele tiden - tverrfaglighet gir helhet"HovedoppgaverPersonalgruppa i rehabiliteringsavdelingen arbeider i tverrfaglig sammensatte fagteam. Andre yrkesgrupper er fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, logoped og lege. Den tverrfaglige sammensetningen i fagteamene gir et dynamisk og spennende fagmiljø, samt sikrer et helhetlig rehabiliteringstilbud. Fokus er både på fysisk, psykisk og sosial funksjonsevne. Alle er organisert i ulike fagteam. Fagteamene har fokus på funksjonell rehabilitering i brukerens aktivitet, og deltakelse i dagliglivets gjøremål. Sykepleiere og helsefagarbeideres funksjon i fagteamene er blant annet å koordinere rehabiliteringsprosessen rundt hver enkelt bruker samt å implementere rehabiliteringstiltak i et døgnperspektiv.KvalifikasjonskravAutorisert sykepleierØnskede kvalifikasjonerPraktisk erfaring innen rehabiliteringsfeltetErfaring fra å arbeide i tverrfaglige teamKunnskap om og erfaring med tverrfaglig samarbeidVidereutdanning i psykiatrisk sykepleie eller annen relevant erfaringPersonlige egenskaperPersonlig egnethet for stillingen vektlegges betydelig. Det søkes etter medarbeider somevner å arbeide tverrfaglighar gode samarbeidsevnerer fleksibel med stor evne til omstillinghar en strukturert og ryddig arbeidsformVi kan tilbyDelvis turnusarbeidHyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanseLønnsopplysningerLønn iht. Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Stillingen er avlønnet i stillingskode 7174/internkode 3330.Politi / Tuberkulose attestSkjema for "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Det kreves politiattest, ikke eldre enn 3 mnd gammel, før tilsetting.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes pr e-post. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Adresse: Virksomhet medisinske tjenester
20.09.2020 Fredrikstad
ArbeidsstedVirksomhet Omsorgssentre vest, består av to sykehjem, Gressvik sykehjem og Torsnes sykehjem. Stillingen er knyttet til Gressvik sykehjem som har 63 beboere, fordelt på 3 avdelinger. Floa, Bure og Galoppen. Hver avdeling har 21 beboere, fordelt på 2 bogrupper. Den utlyste stillingen er på avdeling Floa. Virksomheten er opptatt av forbedringsarbeid og gi gode tjenester til beboerne, individ rettet omsorg, riktig dokumentasjon og aktivitet.StillingsbeskrivelseSykepleier 100 % fast stilling D/A, med arbeid 3.hver helg pr. i dag på avdeling Floa.Hovedoppgaver-Ivareta sykepleiefaglige oppgaver i samarbeid med sykepleiergruppen og i tråd med kommunens retningslinjer. -Pleie og omsorg til avdelingens beboere. -Bidra til et godt arbeidsmiljø. -Ivareta dokumentasjonsplikten. -Ha fokus på gode tjenester til beboerne, dokumentasjon, deriblant risikotavle, forbedringstavle og tiltaksplaner.KvalifikasjonskravStillingsinnehaver må ha autorisasjon som sykepleier. God kjennskap til bruk av dokumentasjon. Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig.Personlige egenskaper-Gode samarbeidsevner -Godt humør, respektere dine kollegaer, være med på å gjøre hverandre gode -Fleksibel og ha evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag -Evne til å samarbeide, være selvstendig og ha stor arbeidskapasitet -Målrettet, løsningsorientert og strukturert -Være innovativ Det vil bli lagt vekt på personlig egnethetLønnsopplysningerAvlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.Politi / Tuberkulose attestPolitiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse. Tuberkuloseattest etter forskrift.Søknad sendesFredrikstad kommune benytter elektronisk søknads prosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no " Om kommunen" og " Ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Wenche Aaleskjær tlf. 48 99 22 55 tast 4. e-post: waaa@fredrikstad.kommune.no Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.OffentlighetOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har. Adresse: Omsorgssentre vest
20.09.2020 Fredrikstad
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • SEP 20
  2020
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 23
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 24
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Fredrikstad Kommune