Universitetet i Bergen

Forskning og utvikling
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Bergen

UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYUniversitetslektorVed Institutt for design, er det ledig ei fast stilling (50 %) innan visuell kommunikasjon. Tilsetjing er ønska frå våren 2020.Arbeidsoppgåver:Vi søkjer etter ein universitetslektor som kan undervise i visuell kommunikasjon for BA- og MA-studenter. Søkarar må referere til praksis innan design og helst med kompetanse innan typografi. Dei mest relevante programvarar er Photoshop, Illustrator, InDesign, FontLab, After Effects, Invision og XD. Andre arbeidsoppgåver kan vere å bidra til oppdatering og vedlikehald av utstyr i samarbeid med IT ved UiB.Kvalifikasjonar og eigenskapar:Søkjarar må ha oppnådd norsk mastergrad/hovudfag eller tilsvarande utanlandsk grad innan visuell kommunikasjon. Søkjarar med dokumentert anerkjent kunstnarleg praksis eller utviklingsarbeid av eit visst omfang kan også bli vurdert. Søkjarar må kunne vise til kunstnarleg praksis og relevant erfaring frå undervisningsarbeid.I tillegg vil det bli lagt vekt på:Pedagogiske evner og engasjementOrganisatoriske evner og erfaringGode samarbeidsevnerErfaring med programmering for interaktiv visuell prototyping i HTML og CSS og kjennskap til <>Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.Vi tilbyr:Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljøStilling som universitetslektor (kode 1009) i lønssteg 52 - 64 (kr. 464.000 - 573.100, lønsramme 25:6). Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare lønMedlemskap i Statens pensjonskasseGode velferdsordningarSøknaden skal innehalde:CVVitnemål og attestarListe over kunstnarlege og/eller vitskaplege produksjonar som har relevans for stillingaMateriale som dokumenterer kompetanse som universitetslektorDei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju av ei intern intervjugruppe, og kan bli bede om å halde prøveundervising for tilsette og studentar ved instituttet.Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Fungerande instituttleiar Ashley Booth, tlf. 55 58 73 00, e-post ashley.booth@uib.noDen statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
06.12.2019 Bergen
UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYFørsteamanuensisVed Institutt for geovitenskap er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis innan hydrogeologi.Om instituttetInstituttet har ei sentral rolle i UiB sine satsingsområder på marin forsking samt på klima og energiomstilling. I erkjenning av den globale betydinga av grunnvatn, som dekker kring 75 % av verdas behov for ferskvatn ynskjer instituttet å investere i kompetanse og bygge opp kritisk masse i hydrogeologi. Faktisk er mange av verdas regionar og nasjonar nær 100 % avhengige av grunnvatn for vassforsyning, inkludert dei fleste storbyane i verda og dei underutvikla landlege områda i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Grunnvatn er også verda si viktigaste kjelde for vatning, det er avgjerande for global matsikkerheit, og støtter kjelder, bekkar og elver som understøtter mange økologisk viktige våtmarksområde. Hydrogeologi understøtter også mange undergrunnsapplikasjonar knytt til klimaendringar, energisikkerheit og bærekraftig bruk av naturressursar.Den ledige stillinga er knytt til forskargruppa i Geodynamikk og Bassengstudier. Vitskapleg tilsette ved instituttet har tilgang til moderne forskingsfasilitetar, inkludert ei rekkje avanserte laboratorier, kraftig data-infrastruktur samt havgåande forskingsfartøy. Fleire av desse har status som nasjonale forskingsfasilitetar.Arbeidsoppgåver/forskingsområdeVi søkjer ein kandidat som skal utvikle og oppretthalde eit energisk, eksternt finansiert forskingsprogram innan hydrogeologi. Det er venta at den som vert tilsett vil utforske undergrunns- og overflatefordeling og rørsle av vatn i fjell og jord for å avklare samspelet mellom vatn, klima, landlege og/eller marine landskap og menneskeskapte system.Vi søkjer ein framifrå forskar med erfaring frå grunnleggjande geofaglege spørsmål over ei rekke tidsmessige og romlege skalaer, slik som koplingar mellom den hydrologiske syklusen, erosjon og forvitring, robustheit av terrestrisk vassforsyning i et skiftande miljø eller lagring, transport og opprydding av miljøgifter. Kandidatar som kan demonstrere ekspertise / merittliste innan hydrogeologisk modellering av grunnvatn og praktisk feltbasert forsking relatert til væskestrøm i undergrunnen, akvifer-karakterisering og forureining / hydrogeokjemisk transport vil spesielt utfylle eksisterande ekspertise ved instituttet.Instituttet forventar at den som blir tilsett bidrar aktivt til initiering av nasjonale og internasjonale prosjektaktivitetar. Kandidatar som tydleg demonstrerer ein forskingsvisjon som klart syner potensiale for samarbeid med eksisterande stab vil bli føretrekt.Universitetet sine generelle forskrifter forlangar at ein akademisk tilsett skal ta del i undervisinga og tilhøyrande eksamens-/vurderingsarbeid, rettleie master/ph.d.-studentar og presentere eigne forskingsresultat pa? konferansar og i internasjonale tidsskrift.Kvalifikasjonar og eigenskaparSøkjarar må ha doktorgrad innan geofag.Søkjarar må ha dokumentert kompetanse i hydrogeologi med relevans for geofagleg forsking og undervising.Søkjarar ma? kunne dokumentere forsking av høg internasjonal standard og vise til eit godt internasjonalt nettverk.Søkjarar må kunne demonstrere eit sterkt engasjement for å undervise i hydrogeologi både på bachelor- og mastergradsnivå.Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.Søkjarar må kunne bidra i forskingslag både som leiar og deltakar.Det blir forventa at den som blir tilsett bidrar til eksternfinansiert forskingsaktivitet, og søkjarar bør dokumentere evne til å hente inn ekstern forskingsfinansiering.ekspertise / merittliste innan hydrogeologisk modellering av grunnvatn og praktisk feltbasert forsking relatert til væskestrøm i undergrunnen, akvifer-karakterisering og forureining / hydrogeokjemisk transport er ein føremon.Søkjarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg.Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.Utdanningsfagleg kompetanseTil stilling som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på universitets- og høgskulenivå. Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning, samt grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Relevante kurs i kombinasjon med eigen praktisk undervising vil kunne erstatte universitetspedagogisk program. Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notat skal primært vere knytt til eigen undervisingsfilosofi og vurdering av eigen undervising i høve til kunnskap om studentar si læring i høgre utdanning. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du her.Undervisningsspråket er i hovudsak norsk, og den som blir tilsett må kunne undervise på norsk innan to år etter tilsetjinga.Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.Vi kan tilbyeit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljøløn etter lønssteg 66 - 74 (kode 1011). Dette utgjer ei årsløn på kr 594 400,- - 691 400,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.medlemskap i Statens pensjonskassegode velferdsordningarFørsteamanuensis i fast stilling har høve til å søkje om opprykk til professor etter kompetanse. Fristen for slik søknad er 15 september kvart år.Søknaden skal innehaldeCVvitnemål og attestarfullstendig publikasjonslisteei kort utgreiing om søkjaren si motivasjon for å søkje denne stillinga, dei viktigaste resultata i søkjaren si forsking, samt søkjaren sin visjon for utviklinga av økonomisk geologi som fagretning ved instituttet (2-3 sider)ei fullstendig liste over undervisningserfaring, inkludert roller i underviste kursvedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjonarliste over vitskapelege arbeid søkjaren vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysningar om kvar dei er publisertenamn på tre referansar, kor minst ein må kjenne søkjaren frå undervisingsarbeidSøknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Søknadar sendt på e-post vil ikkje verte vurderte.Generell informasjonUtfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Ritske Huismans, Institutt for geovitenskap, e-post: Ritske.Huismans@uib.no, tlf. +47-55588117 / +47-92270930.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYSeniorkonsulentVed Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei 100 % fast stilling som seniorkonsulent/studiekonsulent frå 1. januar 2020.LLE er eitt av fire institutt ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet femner om faga litteraturvitskap, språkvitskap, norsk som andrespråk, nordisk språk og litteratur, norrøn filologi, kunsthistorie, klassisk filologi, teatervitskap og digital kultur og norskkurs for utanlandske studentar og tilsette. Det er om lag 100 vitskapeleg tilsette ved instituttet, 50 ph.d.-kandidatar og 15 personar knytte til administrasjonen.Instituttets administrasjon skal legge til rette for at dei vitskapleg tilsette kan drive med undervisning, forsking og formidling av høg kvalitet. Den administrative drifta av instituttet er eit lagarbeid og alle i administrasjonen må rekne med å ta del i andre oppgåver enn dei som eksplisitt er lagde til stillinga.Næraste overordna er studieleiaren ved instituttet.Arbeidsoppgåver:Til stillinga ligg det varierte studieadministrative oppgåver, som til dømes:Vere administrativ kontakt for fagområda kunsthistorie og teatervitskapDrive rekruttering, informasjonsverksemd og studierettleiingFølgje opp utdanningsplanar og masterkontraktarArbeide for å hindre fråfallPlanleggje og avvikle eksamen og undervisningStudieplanarbeidLage avtalar med interne og eksterne sensorarYmse sakshandsamingVere med i rutineutviklingsarbeid og ta del i fagleg-administrative nettverk20 % av stillinga er knytt til Informasjonssenteret ved Det humanistiske fakultetet.Fordelinga av arbeidsoppgåvene kan bli endra.Kvalifikasjonar:Mastergrad eller anna utdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekkjeDet er ønskjeleg med relevant erfaringKjennskap til eller bakgrunn frå kunsthistorie og/eller teatervitskap er ein føremonGod digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye IT-ferdigheiterKjennskap til felles studieadministrative system på universitetet er ein føremonErfaring med studieadministrasjon, eksamensadministrasjon og undervisningsplanlegging er ein føremonPersonlege eigenskapar:Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt:Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og målrettaGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerAnlegg for å ta initiativ, yte service og vere fleksibelEvne til å halde orden i fasar med stort arbeidspressSpråk, skriftleg og munnlegBegge målformer, nynorsk og bokmålGode engelskkunnskaparVi tilbyr:Eit godt og interessant arbeidsmiljø, utfordrande oppgåver og høve til utvikling og kompetansehevingLøn etter lønssteg 55-59 i kode 1363 i statens regulativ, for tida frå kr 487 600-522 800 . For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.Medlemskap i Statens pensjonskasse.Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).Gode velferdsordningar.Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til studieleiar Signe Nilssen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, telefon 55 58 88 23, e-post signe.nilssen@uib.no.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.Send søknad og CV elektronisk via <<SØK STILLINGEN>> på denne sida. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om det.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYStudentmedarbeidarar til infosenteret ved Det humanistiske fakultetInfosenteret ved Det humanistiske fakultet har behov for inntil to studentmedarbeidarar (konsulentar) til skranken på infosenteret, med oppstart 01.01.2020 eller snarast mogleg etter dette. Stillingane lar seg kombinere med studiar og vi oppmodar studentar til å søkje.Infosenteret ved Det humanistiske fakultet tilbyr informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram. Det er lagt opp til omkring 1-2 vaktar per veke etter arbeidsplan, med moglegheit for ekstraarbeid etter avtale.Arbeidsoppgåver:Stillinga har varierte oppgåver, med hovudoppgåver som:Praktisk rettleiing i skranken ved infosenteretSvare telefon og e-post.Svare på konkrete spørsmål om emne og studieprogram ved fakultetetGi informasjon om eksamen og eksamensordningar samt gjeldande lover og regler.Andre arbeidsoppgåver kan komme i tillegg til skrankevakt.Vakttida kan variere innanfor infosenterets opningstider som er kvardagar kl. 10-14 (9-15 i studiestartvekene haust og vår). Infosenteret er ope delar av sommaren, men då med redusert opningstid (10-13).Det er viktig at dei som blir tilsett har moglegheit til å jobbe ved semesterstart og kunne ta ekstravakter ved behov.Kvalifikasjonar og eigenskapar:Det er ein fordel om du har god kjennskap til studieprogram, emne og grader ved Det humanistiske fakultet og til UiB genereltGod kjennskap til Studentweb, Mitt UiB og UiB sine nettsiderGod erfaring med ulike typar programvare som arbeidsreiskap.Du må kunne sette deg inn i detaljer, men samtidig halde oversiktaDu er serviceinnstilt, sjølvstendig og initiativrik.Evne til å jobbe systematisk og ryddigFleksibel og stå-på-viljeErfaring frå og kjennskap til Det humanistiske fakultet vil bli positivt vektlagt.Vi kan tilby:Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljøLøn som konsulent (kode 1065) i lønnsramme 17, minimum alternativ 5, for tida tilsvarande 362 400,- i full stilling før skatt.Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)Gode velferdsordningarNødvendig opplæring vil bli gittGenerell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til leder av infosenteret, Lise Kristiansen på lise.kristiansen@uib.no eller på telefon 55 58 73 95.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.Opplysningar om søkjaren kan bli gjorde offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på denne sida <<SØK STILLINGEN>>.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYRådgjevarVed Det humanistiske fakultet er det ledig eit vikariat i 100 % stilling som rådgjevar knytt til lærarutdanninga for perioden mellom 1. februar 2020 og 31. juli 2020.Stillinga er knytt til seksjon for studiar og forskarutdanning ved fakultetet. Næraste overordna er studiesjefen ved fakultetet, og stillinga rapporterer direkte til denne. Lærarutdanninga ved Det humanistiske fakultet femner om femårig integrert lektorutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning og erfaringsbaserte masterprogram i undervisning. Lærarutdanninga er eit satsingsområde for fakultetet og stillinga er ein viktig støttespelar for den faglege og administrative leiinga i det strategiske arbeidet med denne.Alle i administrasjonen vil, i tillegg til spesifikke funksjonar lagt til eiga stilling, òg måtte ta del i andre administrative oppgåver.Arbeidsoppgåver:Ansvar for administrativ oppfølging av lærarutdanningstilbodet ved Det humanistiske fakultet. Stillinga har ei koordinerande rolle i samarbeidet med institutta ved fakultetet, med universitetet sentralt og med andre fakultet.Studentoppfølging, mottak, rettleiing og sakshandsaming i studentsaker.Sekretærfunksjon for fakultetet sitt Programutval for lærarutdanning (PUHF).Informasjons- og rekrutteringsarbeidDeltaking i administrative nettverk.Utgreiingsoppgåver og leiarstøtte på lærarutdanningsfeltet.Generell sakshandsaming innafor seksjonen sine arbeidsfeltKvalifikasjonar og eigenskapar:Mastergrad, helst med relevante fag i fagkretsen. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.Relevant studieadministrativ erfaring frå universitets- og høgskulesektoren.God administrativ it-kompetanse.Kjennskap til lærarutdanning, og eventuelt skulesektoren, er ein føremon.Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagde:gode kommunikasjons- og samarbeidsevnersjølvstendegod rolleforståinggjennomføringsevne og fleksibilitetEvne til å uttrykke seg godt skriftleg og munnleg på bokmål, nynorsk og engelsk.Vi kan tilby:Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø.Varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter for kompetanseutvikling.Ei stilling som gir rom for initiativ og engasjementLøn tilsvarande lønssteg 59-64, for tida 522 800 - 572 700 kr. brutto per år. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. Frå bruttoløna vert det trekt 2 % til pålagt medlemskap i Statens pensjonskasseMedlemsskap i Statens pensjonskasse.Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).Gode velferdsordningar.Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: studiesjef Ranveig Lote på tlf. 55 58 99 63, e-post ranveig.lote@uib.no, eller nestleiar Inger Marie Hatløy på tlf. 55 58 22 09, e-post inger.hatloy@uib.no.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på denne sida <<SØK STILLINGEN>>.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYPostdoktorstillingVed Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei stilling som postdoktor (100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til prosjektet "Proteotoxicity in Chronic Pancreatitis and Diabetes", finansiert av Noregs Forskingsråd.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:. Identifisering av nye, patogene variantar av genet for karboksylester-lipase (CEL) ved ulike metodar for genotyping. Evaluering av toksisitet og andre cellulære effektar forårsaka av CEL-proteinvariantar. Fenotypisk undersøking av musemodellar som uttrykker humaniserte versjonar av Cel-genet. Utvikling av en ny modell for pancreascancer basert på en kombinasjon av kronisk pankreatitt og genetisk predisposisjonKvalifikasjonar og eigenskapar:Søkjar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor celle- eller molekylærbiologi eller ha levert doktoravhandlinga innan søknadsfristen. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje og seinast innan 15. april 2020.Det er naudsynt at forskaren har svært gode vitskaplege kvalifikasjonar innan celle- og molekylærbiologDet vil bli lagt vekt på røynsle med dyreforsøk, spesielt i musRøynsle frå forsking innan sjukdom i bukspyttkjertelen (diabetes, pankreatitt, cancer) vil vere ein føremonDet vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar, slik som evne til å ta sjølvstendige initiativ, arbeide strukturert og samarbeide med andreKandidaten må ha høg arbeidskapasitet og syne entusiasme for forskingSøkjar må vere særs god i munnleg og skriftleg engelsk.Om postdoktorstillinga:Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i postdoktorstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen.Søkjarar skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein framdriftsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.Vi tilbyr:spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø innan sjukdommar i bukspyttkjertelenløn etter lønssteg 59 (kode 1352/lønsramme 24.3) for tida 523 200, med medisinsk eller odontologisk embetseksamen lønssteg 61 (kode 1352/lønsramme 24.5) for tida 542 400, med spesialistutdanning lønssteg 63 (kode 1352/lønsramme 24.7) for tida 563 700, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillingagod pensjonsordning i Statens pensjonskassegode velferdsordningar<br/>Søknaden skal innehalde:ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillingakarakterutskrifter og vitnemål (søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar) og dokumentasjon på godkjent avhandlingrelevante attestarpublikasjonslistevitskapelege arbeid. Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (pdf)to referansar (namn og kontaktinformasjon)Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Anders Molven, e-post: anders.molven@uib.no, telefon: +47-55973169Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda til å søkje stillinga.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYKlyngefasilitator (Seniorrådgjevar) ved Alrek helseklyngeAlrek helseklynge Alrek helseklynge er eit framtidsretta klyngeprosjekt som har som visjon å bli eit internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløysingar i primærhelsetenesta og for folkehelsearbeid. Dette skal skje ved hjelp av framifrå forsking, utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfagleg samhandling. Alrek helseklynge skal vere ein arena for utdanning av framtidas helsepersonell, og ein forskingspark og inkubator for framtidas helseløysingar.Helseklynga er initiert av Universitetet i Bergen og i dag er Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Haraldsplass Diakonale sykehus, Hordaland Fylkeskommune, Helse Bergen, Folkehelseinstituttet og VID vitenskapelige høgskole med som partnerar i klyngen. Eit nytt bygg er under oppføring på Årstadvollen og vert sentralt for utvikling av klynga. Miljøa som skal flytte inn i dette byggetrinnet er Institutt for global helse og samfunnsmedisin, HEMIL-senteret og Institutt for klinisk psykologi, samt delar av Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (alle UiB), Allmennmedisinsk forskningsenhet og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NORCE), Senter for omsorgsforskning (HVL) og fagmiljø frå helse- og omsorgssektoren i Bergen kommune, deriblant eit fastlegesenter.Meir om Alrek helseklynge: https://www.uib.no/alrekhelseklyngeKlyngefasilitator Til Alrek helseklynge søkjer vi ein engasjert og motivert klyngefasilitator (100 %) med god innsikt i nasjonal og internasjonal forsking og utdanning innan helse.Klyngefasilitatoren vert tilsett ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Den som vert tilsett vil rapportere i linja til instituttleiing og fakultet, men vil arbeide for heile klynga. Arbeidsstad Årstadveien 17, det nye bygget i Helseklynga som er venta ferdig i august 2020.Arbeidsoppgåver:Identifisere synergiar mellom dei deltakande institusjonar og deira tilsette med relasjon til helseklynga og skape møteplassar for samhandlingOrganisere og koordinere fora som bidrar til godt samarbeid med og mellom dei ulike organisasjonane og tenesteleverandørane i byggetIdentifisere eksisterande og nye område som er viktige for klynga og forstå klynga si samfunnsrolle og identifisere område kor den kan bidraBidra til å initiere og leggje til rette for utvikling av samarbeid innan forsking, utdanning og infrastrukturutvikling mellom dei deltakande institusjonaneArbeide for å fremje søknader om eksternfinansiering av forskingsprosjekt på tvers av deltakande institusjonarBidra til formidling av klyngas visjonar, aktivitetar og resultat på ulike samfunnsarenaKvalifikasjonar og eigenskapar:Utdanning og eigen forskingserfaring innan eit relevant område for klynga er ein føremon, men relevant erfaring frå fagfelta vil og verte vektlagt.Doktorgrad innan eit relevant område for klynga er ein føremonLeiererfaring og erfaring med tverrfaglig forsking og utdanning er ønskeligGod kjennskap til universitets- og høgskulesektoren, helsevesen og andre deler av offentleg sektor, instituttsektoren, EU, Noregs forskingsråd og deira verkemiddel, til andre relevanteforskingspolitiske aktørar og til samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvalting, er ønskelegErfaring med å organisere møter nasjonalt og internasjonalt er ønskelegErfaring med forskingsformidling er ønskelegGode skriftlege og munnlege kunnskapar på båe målformer; nynorsk og bokmål samt engelskVi vil leggje stor vekt på personlege eigenskaper som gjer søkjar skikka til stillinga, mellom anna må søkjar:dokumentera gode samarbeidsevner og evne til å kommunisera over kulturforskjellar, bygge relasjonar og alliansarha evne til å involvere og motivere, skape entusiasme og tillitha stor grad av sjølvstende, god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitetha god organisasjons- og sektorforståing og evne til å byggje nettverk og tenkje strategiskkunne raskt sette seg inn i komplekse fagområdakunne kommunisere godt både munnleg og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanalarVi kan tilby:Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonaltStilling som seniorrådgjevar (kode 1364) i lønssteg 68-75 (for tida 615 900 - 704 900) . For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.Medlemsskap i Statens pensjonskasseGode velferdsordningarGenerell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Guri Rørtveit, tlf.: 55 58 61 41, e-post: Guri.Rortveit@uib.no, eller dekan Per Bakke, tlf.: 55 58 20 87, e-post:Per.Bakke@uib.noDen statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=JRdMR-PhbBQ&t=4sProfessor II/førsteamanuens (20 % bistilling) i medisin (infeksjonsmedisin)Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei åremålsstilling som professor II (20 % bistilling) i medisin (infeksjonsmedisin) i to (2) år frå tilsetjing. Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, kan det verte aktuelt å tilsetje førsteamanuensis (20 % bistilling). Bistillinga er knytt til fast hovudstilling som lege ved Haukeland Universitetssjukehus eller Haraldsplass Diakonale Sykehus.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:den som vert tilsett skal arbeide med infeksjonsmedisin i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og må kunne dokumentere eiga forsking på områdetden som vert tilsett skal delta i undervisninga i infeksjonsmedisin, og rettleie mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Den som vert tilsett vil òg verte pålagt å delta i instituttet si generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet ellesKvalifikasjonar og eigenskapar:søkjar må ha norsk ph.d.-grad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse, og norsk autorisasjon som legedet vert lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, og frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeidpedagogisk basisutdanning/undervisningserfaring er eit krav for stillinga, sjå retningsliner på http://www.uib.no/mofa/65433/ledige-stillinger. Den som vert tilsett vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjingUndervisingsspråket er til vanleg norsk.Vi tilbyr:eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonaltfaglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutviklingprofessor vert lønt etter lønssteg 77-79 (kode 1013) i lønsregulativet til staten, for tida 741 300 - 789 200 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 66 - 72 (kode 1011/lønsramme 24.10) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, for tida kr 594 400 - 667 200 eller lønssteg 68 - 74 (spesialist) for tida kr 615 900 - 691 400. Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare lønmedlemskap i Statens pensjonskassegode velferdsordningarSøknaden skal innehalde:CVvitnemål og attestarfullstendig publikasjonslisteliste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonarei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjordev itskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for professor og maks 10 for førsteamanuensis)To referansar (namn og kontaktinformasjon)Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (PDF).Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Nina Langeland, e-post: Nina.Langeland@uib.noDen statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bergen

Rekrutteringskalender

 • DES 06
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 08
  2019
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Bergen