<  
>  

Universitetet i Bergen

Forskning og utvikling
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Bergen

UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYStipendiat i evolusjonær økologiDet er ledig ei stilling som PhD-stipendiat innan feltet evolusjonær økologi ved Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen. Stillinga er for ein åremålsperiode på fire (4) år, der 25 % av tida er pliktarbeid som t.d. undervisning og kuratering av dei vitskaplege samlingane til museet. Stillinga er ledig frå 1. januar 2021.Kandidaten vil arbeide på eit prosjekt som omhandlar evolusjonen av fuglars eggstorleik, kullstorleik, foreldreinnsats og klekkesuksess. Viktige delar av prosjektet vil omfatte detaljerte studier av fuglar i felt, og bruk av samanliknande (komparative) metodar..Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Ornitologar har tradisjonelt vist stor interesse for den store variasjonen i fuglars reproduksjon og evolusjonære strategier knytt til hekkinga. Studier av korleis dette varierar og vert påverka av miljøfaktorar, har ikkje berre gjeve oss betre innsikt i fuglanes generelle hekkebiologi, men også vore sentrale for utviklinga av nye hypoteser og teorier innan evolusjonær økologi.Dette prosjektet ser på forskingsspørsmål rundt evolusjonen av fuglars egg- og kullstorleik, og om klekkesuksess. Kostnader forbunden med eggdannelse (for hofuglen) og med foreldreomsorg (ikkje minst ruging), samt deira samvariasjon med miljøfaktorar, har ofte vorte sett på som viktige faktorar her.Ein del av prosjektet har som mål å undersøke kva faktorar som ligger bak evolusjonen av kullstørrelse. Vadefuglane (Charadriiformes) legg typisk eit kull med maksimalt fire egg, og det er lite variasjon i kullstorleik, men årsaka til dette er mykje diskutert. Fleire hypoteser har vore sett fram for å forklare fenomenet. I fylgje ei av desse er ikkje fugleforeldra i stand til å ruge effektivt på meir enn fire egg, og større kull bør dermed ha lågare klekkesuksess og/eller resultere i ungar med lågare kondisjon og overlevnad.Korleis kullstorleik påverkar fuglanes hekkeåtferd, hekkesuksess og andre «fitness»-relaterte variable vil bli undersøkt i felt med testing av hypotesar om evolusjon av kullstorleik. Feltarbeidet vert gjort i Noreg og omfattar detaljerte observasjonar av fugleåtferd, eksperiment og bruk av utvald instrumentering.Ein annan del av prosjektet dreier seg om komparative studiar som ser meir generelt på utviklinga av innan-kull eggstorleiksvariasjon og ulikskapar i klekkesuksess mellom artar. I desse analysane vil det vere aktuelt å sjå på ulike variablar, som til dømes forkjellar i fuglanes egg- og kullkvalitetar, reirstruktur og reirplassering, habitatvalg, foreldreomsorg og klimatiske forhold.Prosjektet vert leia av førsteamanuensis Terje Lislevand (https://www.uib.no/personer/Terje.Lislevand), og samarbeid med andre forskarar i både Noreg og i utlandet er mogleg.Kvalifikasjonar og eigenskapar:Vi søkjer ein entusiastisk og motivert kandidat som er interessert i evolusjonær økologi hjå virveldyr. Kandidaten må vere i stand til å arbeide sjølvstendig og strukturert i tillegg til å vise gode evner til å arbeide i lag med andre. Personlige kvalitetar, sosiale evner, kommunikasjonsevner, ambisjonar og «forskarpotensiale» vil alle bli vektlagt i evalueringa av søkjarane.Krav til søkjarane:Ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i biologi, helst med eit fokus på zoologi, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.Gode engelskkunnskaper, både munnleg og skriftleg.Grunnleggjande innsikt i generelle statistiske metodar.Gode kunnskapar om vanlege IT-verktøy som MS Word, Excel, Outlook mm., eller tilsvarande.Evner, vilje og motivasjon til å gjere ein relativt stor del av datainnsamlinga i felt (opp til rundt to månader i kvart av prosjektets fyrste to år).Ønska eigenskapar:Erfaring med, og kunnskap om, landlevande virveldyr og særleg fuglar.Erfaring frå, og evner til å organisere og gjennomføre, feltarbeid relatert til studiar av til dømes økologi, dyrefysiologi, dyreåtferd og evolusjon.Erfaring med vitskapleg kommunikasjon (dokumentasjon må leggjast ved søknaden).Evalueringskriteria inkluderer karakter og relevans av MSc-avhandlinga, og andre evolusjonære biologiske fag.For stillinga gjeldt følgande:Om stipendiatstillingaSamla stipendiatperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid som undervisning og kuratering av dei vitskaplege samlingane til museet. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden. Arbeidsplassen er ved Universitetsmuseet i Bergen.Om forskarutdanninga:Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein PhD-grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Ein endeleg plan for gjennomføring av forskingsopplæringa må godkjennast av Det matematisk-naturvitskapelege fakultet innan to (2) månader etter at du har starta i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til PhD-studiet ved Universitetet i Bergen. https://www.uib.no/matnat/52777/forskerutdanningSøknaden skal innehalde:Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillingaNamn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.CV (maks. 2 sider) med namn, kontaktar, kvalifikasjonar og arbeidserfaringKarakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert og bekrefta/forventa eksamensdatoRelevante attestarDokumentasjon på engelsk-kunnskapar (ref. https://www.uib.no/matnat/52560/opptak-til-phd-programmetEventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)Eventuelle relevante publikasjonarSøknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.Vi tilbyr:Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljøLøn etter lønssteg 54 (kr 479 600 brutto, kode 1017 /LR20, alternativ 10) i det statlege lønnsregulativet. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga.Medlemskap i Statens pensjonskasseStilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)Gode velferdsordningarGenerell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Førsteamanuensis Terje Lislevand, The University Museum of Bergen, Dept. of Natural History, phone: (+47) 926 15 724. E-mail: terje.lislevand@uib.no.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkinga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Livet som ph.d.-kandidat ved UiBAstrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.Video: https://www.youtube.com/watch?v=Eo3Z63yzkKA&list=PLf8ZIYfAO0qjhROTj6SthDbSScg0lSO6G&index=5Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.09.2020 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYResearcherThere is a vacancy for a researcher position at the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT) University of Bergen. The position is 100 % for a period of 18 months.The Centre for the Study of the Sciences and Humanities (SVT) is an interdisciplinary, interfaculty center at the University of Bergen. The Centre is responsible for research, education and dissemination of knowledge within theory of science. Furthermore, the Centre is responsible for instruction in theory of science and ethics in the training of researchers at several faculties at the University of Bergen. The Centre is also responsible for the courses "Critical Issues in Research and Society", which are elective, undergraduate subjects with an interdisciplinary focus. The Centre emphasizes theory of science and ethics topics that are relevant to these respective subject areas.The research community at SVT is multidisciplinary, with a broad understanding of theory of science, which includes both internal and external perspectives, including the philosophy of science, history, sociology, ethics and other disciplines to the extent that science, in a broad sense, is their research object. In addition, researchers at the centre carries out research on fundamental issues within the different sciences.The researcher will be based in Bergen and it is expected that he/she will have their main residence in Bergen to participate in the daily activities at SVT. It is a requirement that the project is completed in the course of the period of employment.About the projectThis position has a two sets of work tasks:Academic coordinator for the Unesco Global Independent Expert Group on Universities and the 2030 Agenda (EGU2030). The group is convened by UNESCO to propose guidelines and actions for how universities can facilitate knowledge development as well as new research and education strategies that can generate the deep-going social, economic and environmental transformations needed. The EGU2030 will work to describe the kinds of knowledge and ways of knowing we need in the work with sustainable development and the 2030 Agenda, and the role that universities need to play as social institutions in further developing knowledge and collective learning in research and higher education as well as societies at large. Importantly, this imples reflections not only about knowledge but also about what is perceived as valuable knowledge and skills. Universities are key institutions for bringing about the societal shift, but need to overcome key obstacles as disciplinary siloes and lack of truly global knowledge-exchange. The EGU2030 will address the interplay between research, higher education and sustainable development from a global perspective and produce a global report. The information collected will provide a state of the art and recommendations for institutions, their policies and programs with the aim to encourage critical reflection and to facilitate action.Researcher position associated with the Horizon 2020-funded project Territories as Responsive and Accountable Networks of S3 Through new Forms of Open and Responsible Decision-Making (TRANSFORM), see https://cordis.europa.eu/project/id/872687. TRANSFORM aims to In TRANSFORM three European regions join forces and open up their R&I activities to co-create more responsible approaches to innovation. Lombardy in Italy, Brussels in Belgium and Catalonia in Spain are all leaders in experimenting new pathways for territorial development. TRANSFORM brings them together to design, test and disseminate three sound co-creation methodological frameworks (participatory research agenda setting; design for social innovation; and citizen science).The work tasks contain:The researcher is expected to serve as the academic coordinator of the EGU2030. The work tasks include:Planning the work in the expert group,Coordinating the meetings and discussions in the groupFacilitating meetings and other communication withing the group as well as related activities at UiB and beyond.Reporting from meetings in the expert group, as well asCoordinating and editing the expert group report.The researcher is expected to take part in all research tasks pertaining to the University of Bergen in the TRANSFORM project. In particular, the researcher will work on our major task in TRANSFORM, monitoring, evaluating, and documenting the work carried out in the project. This includes:A mapping of TRANSFORM's ecosystem of monitoring and evaluation practices to avoid duplication of ongoing data collection and assessment activitiesDesign and execution of TRANSFORM's own suite of monitoring and evaluation activitiesContinuous monitoring for ongoing formative assessment within the project.RRI assessment of the activities and outcomes of TRANSFORM by applying and adopting a suite of RRI indicators (including selected MoRRI indicators as indicated by the Call for proposals and refined by SUPER MoRRI; and the 2015 EC Expert Group on indicators for promoting and monitoring RRI).Assessment of scientific, democratic, environmental, economic and social benefits of TRANSFORM activitiesThe Researcher is expected to be willing to work in an interdisciplinary research environment, and play an active part in the SVT research community and contribute to its pool of research projects.Qualifications and personal qualitiesThe applicant must hold a Norwegian PhD or an equivalent degree, within science and technology studies (STS) or an adjacent academic field within the social sciences.The applicant must have solid research experience with science and technology studies and post-normal science approaches, preferably on issues on the science-policy interface. Research experience with nexus governance and EU institutions is an advantage.It is a condition of employment that the PhD has been awarded before appointment to the position.Work experience with policy development and policy advice is an advantage, in particular within fields of university policy or research and innovation policy, and in inter- or multinational organizations.Solid mastery of the English language (written and spoken)Applicants should have proven affinity with interdisciplinary work.Documented ability to work independently and in a structured manner and to collaborate in teams.Proficiency in both written and oral English.We offerA convivial and professionally challenging work environmentSalary in accordance with pay grade 64 on the State Salary Scale (code 1109/pay range 24, alternative 8). This constitutes a gross annual salary of NOK 572 700 before taxes. Further salary advancement will depend on seniority in the position. A higher salary may be considered for particularly well qualified applicants.Enrolment in the Norwegian Public Service Pension Fund. Position in an inclusive workforce project (IW)Good welfare benefitsHow to apply for the jobPlease apply electronically via the link «APPLY FOR THIS JOB» where you fill in the CV. The following must be attached to the application:A comprehensive 3 - 4 page cover letter outlining: (i) your motivations for applying; (ii) what contributions you bring to the projects; iii) your research interests, and the specific ways they can fit into the TRANSFORM project frame. Contact professor Roger Strand (roger.strand@uib.no ) for more information.Name and contact information for two reference personsCVRelevant certificates/referencesList of scientific work (publication list) Other relevant publicationsThe enclosures can be submitted as Word- or pdf-files.Copies of academic publications (if any), higher education certificates and diplomas must be accompanied by a translation into English, Norwegian, Swedish or Danish if not written in any of these languages. The translations must be sent together with copies of academic publications within the deadline of application.General informationDetailed information about the position and the project can be obtained by contacting:Professor Rasmus Slaattelid, SVT, +47 55 58 24 93, e-mail: rasmus.slaattelid@uib.no.The best qualified applicants will be invited to an interview before the final recommendation.Guide for application, click here.Any queries or problems concerning the electronical application procedure should be directed to The Faculty of Humanities by email: fakadm@hf.uib.no.The University of Bergen applies the principle of public access to information when recruiting staff for academic positions. Information about applicants may be made public even if the applicant has asked not to be named on the list of persons who have applied. The applicant must be notified if the request to be omitted is not met.The state workforce shall reflect the diversity of Norwegian society to the greatest extent possible. People with immigrant backgrounds and people with disabilities are encouraged to apply for the position.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2020 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYAvdelingsingeniørVed Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei 3-årig mellombels stilling (100%) som avdelingsingeniør (dataingeniør). Stillinga er knytt til UiB-delen av NORMENT Senter for framifrå forsking, finansiert eksternt av Forskingsrådet fram til juli 2023. Grunnlaget for stillinga opphøyrer når prosjektfinansieringa tek slutt.NORMENT har Universitetet i Oslo (UiO) som vertsinstitusjon. Senteret studerer kliniske og biologiske tilhøve ved dei alvorlege psykiatriske sjukdommane schizofreni og bipolar liding, og involverer eit nært samarbeid mellom forskingsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbilding. Vi har ein felles prosjektdatabase innanfor TSD (Tenester for Sensitive Data)-systemet, og vi søker etter ein medarbeidar som kan utvikle og utføre behandling, kvalitetssikring og teknisk drift av data og databaser i forskingssenteret. Den som blir tilsett vil i stor grad jobbe saman med NORMENT sitt databaseteam som blir leia frå Oslo, og vedkommande må difor regne med noko reiseverksemd.Arbeidsoppgåver:Utvikling, behandling, kvalitetssikring, drift og vedlikehold av sensitive pasientdata og databaser i TSD og Helse BergenUtvikling og bygging av elektroniske spørreskjema og andre digitale verktøy for innsamling av dataServiceoppdrag for personell i senteret som treng bistand til innsamling, uttak, overføring og analyse av dataKvalifikasjonar og eigenskapar:Søkjar må ha relevant bachelorgrad innan datateknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), informatikk eller tilsvarande utdanning. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte tilfelle kompensere for utdanningskravet.Det er ein stor føremon med relevant praksis med databaser, systemadministrasjon, programmering, web-programmering og versjonskontroll. Vi nytter for tida Linux, SQL, Python og HTML, og analyserer i R, SPSS, MatLab og diverse verktøy vi har utvikla sjølv.Vi søkjer ein person somer systematisk, strukturert og nøyaktiger positiv, initiativrik, utholdande og flink til å fullføre oppgåverhar høg digital kompetanse og stor evne til å tileigne seg nye ferdigheiterliker å jobbe både sjølvstendig og i teamhar gode evner til kommunikasjoner dyktig i både munnleg og skriftleg engelskDet er også en føremon at personen er dyktig i munnleg og skriftleg norskVed vurdering av søkjaren vil vi leggje stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.Vi tilbyr:spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljøstilling som avdelingsingeniør (kode 1085/22.10) med bachelorgrad i lønssteg 47-52 (for tida kr 428 200 - 464 000), med mastergrad lønssteg 51-53. For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderastMedlemsskap i Statens pensjonskasseGode velferdsordningarGenerell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Vidar M. Steen, telefon +47-55975327, e-post vidar.martin.steen@helse-bergen.noDen statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2020 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYPostdoktorstillingVed Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei eksternt finansiert stilling som postdoktor (100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til prosjektet " Bacterial peptidylarginine deiminase, a link between gums and joint disease ", finansiert av Norges forskningsråd.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Prosjektet undersøker virkninga av den parodontale sykdomsrelaterte patogenen Porphyromonas gingivalis og den sine virulensfaktorar på utviklinga og revmatoid artritt.Fokus for prosjektet er effektar av inflammatoriske post-translasjonelle modifikasjonar (citrullinering og karbamylering) på koagulasjonssystemet og rollen som bakteriell peptidylarginindiminase (PPAD) som ein virulensfaktorKvalifikasjonar og eigenskapar:søkjar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor biokjemi eller ha levert doktoravhandlinga innan søknadsfristen. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje og seinast innan 15.8.2020søkjar må ha erfaring innan biokjemi og posttranslasjonell modifikasjon.erfaring med koagulasjonssystem og rollen som posttranslasjonelle modifikasjonar er ein føremonsøkjarar som og har erfaring med HPLC-baserte teknikkar, inkludert metodedesign og fluorescerende påvising av reaksjonsprodukt, er spesielt velkomne til å søke på denne stillinga. I tillegg er den gode forståelsen av protein- og proteomikk-teknikkane (massespektrometri, protein / peptidsekvensering) velkommen.søkjar må ha erfaring med rådgjeving, undervising, skriving av manuskript og fortrinnsvis også innvilge søknaderpersonlege ferdigheitar, inkludert evne til å jobbe sjølvstendig og samarbeide i ein forskargruppe, vil bli evaluertsøkjar må kunne flytande skriftleg og munnleg engelskOm postdoktorstillinga:Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i postdoktorstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen.Søkjarar skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein framdriftsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.Vi tilbyr:Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljøLøn etter lønssteg 62 (kode 1352/lønsramme 24.4) for tida kr 552 800, med medisinsk/odontologisk embetseksamen lønssteg 63 (kode 1352/lønsramme 24.7) for tida kr 563 700, med spesialistutdanning lønssteg 65 (kode 1352/lønsramme 24.9) for tida kr 583 900, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillingaMedlemsskap i Statens pensjonskasseGode velferdsordningarSøknaden skal innehalde:ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillingakarakterutskrifter og vitnemål (søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar) og dokumentasjon på godkjent avhandlingrelevante attestarpublikasjonslistevitskapelege arbeid. Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (pdf)to referansar (namn og kontaktinformasjon)Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Piotr Mydel, telefon: +47 5558 5423 eller e-post: Piotr.mydel@uib.noDen statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda til å søkje stillinga.Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å stå på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2020 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYPostdoktor (NORMENT)Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei 100 % stilling som postdoktor for ein periode på 3 (tre) år. Stillinga er knytt til UiB-delen av NORMENT Senter for framifrå forsking, og er finansiert av Universitet i Bergen.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Prosjektet inngår i ei forskingsgruppe som studerer dei alvorlege psykiatriske sjukdommane schizofreni og bipolar liding, for å kartlegge korleis genetiske og biologiske tilhøve påverkar utviklinga og forløpet, saman med miljøfaktorar og ulike typar behandling.Den som blir tilsett skal primært studere korleis genaktiviteten, lipidnivå og immunfaktorar i perifert blod blir endra ved medikamentell behandling av pasientar med schizofreni og bipolar liding. Prosjektet vil ha tilgang til data frå RNA-sekvensering av perifere blodceller og analysar av lipider (lipidomics) og selekterte immunmarkørar i serumprøvar frå pasientar og friske personar.Arbeidsoppgåvene vil inkludere planlegging og gjennomføring av dataanalysar, inkludert etablering av nye metodar. I tillegg kan det bli aktuelt med forsøk som omfattar laboratoriearbeid. Det er også ønskeleg at den som blir tilsett er med på å vidareutvikle delprosjekta og søkje om nye forskingsmidlar.Dei planane som allereie er lagt for delprosjekta inneber arbeid med molekylærbiologiske sjukdomsmekanismar og ulike statistiske og bioinformatiske metodar, slik som differensiell genekspresjon og multivariate analyser. Det er vidare planlagt at funn frå kliniske data blir fylgt opp med alternative molekylærbiologiske metodar, slik som qPCR, ELISA, WB og funksjonelle assay.Kvalifikasjonar og eigenskapar:søkjar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor cellebiologi, biomedisin, molekylærbiologi, biostatistikk, medisin, psykologi eller eitanna relevant fagfelt, eller ha levert doktoravhandlinga innan søknadsfristen. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje og seinast innan 1. desember 2020søkjar må ha brei, relevant erfaring med handsaming, analyse og tolking av biologiske data, slik som global genekspresjon (RNA-sekvensering), lipider og/eller immunfaktorardet er ein føremon om søkjar har erfaring med molekylærbiologisk laboratoriearbeiddet er ønskjeleg at søkjar har vitskaplege kvalifikasjonar i biologisk psykoseforskingdet er ønskjeleg at søkjar kan dokumentere erfaring med rettleiing av studentar og utarbeiding av prosjektsøknadarsøkjar må vere strukturert og ha høg arbeidskapasitet og entusiasme for forsking, med evne til både sjølvstendig initiativ og samarbeid i teamsøkjar må vere særs god i munnleg og skriftleg engelsk, og det er ønskjeleg at den som blir tilsett også er god i munnleg og skriftleg norsk.Om postdoktorstillinga:Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i postdoktorstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen.Åremålsperioden for stillinga er tre år, med høve til å forlenge perioden inntil eit år dersom eit forskingsopphald i utlandet skal inngå i perioden.Søkjarar skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein framdriftsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.Vi tilbyr:Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljøLøn etter lønssteg 62 (kode 1352/lønsramme 24.4) for tida kr 552 800, med medisinsk/odontologisk embetseksamen lønssteg 63 (kode 1352/lønsramme 24.7) for tida kr 563 700, med spesialistutdanning lønssteg 65 (kode 1352/lønsramme 24.9) for tida kr 583 900, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillingaMedlemsskap i Statens pensjonskasseGode velferdsordningarSøknaden skal innehalde:ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillingakarakterutskrifter og vitnemål (søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar) og dokumentasjon på godkjent avhandlingrelevante attestarpublikasjonslistevitskapelege arbeid. Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (pdf)to referansar (namn og kontaktinformasjon)Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: professor Vidar M. Steen, e-post: vidar.martin.steen@helse-bergen.no, telefon: +47 55975327Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2020 Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYSenioringeniør/Overingeniør - Sky og tungrekning (linux)Vær med å forme framtidas IT-teneste for forskinga ved UiB! Ved IT-avdelinga, Faggruppe for vitskapeleg databehandling er det ledig ei fast stilling overingeniør/senioringeniør knytt til utvikling og drift av vitskapeleg infrastruktur.IT-avdelinga sitt oppdrag er å levere gode IT-tenester og bidra til at UiB når sine mål. Vi leverer eit breitt spekter av IT-tenester innan utvikling, drift, forvaltning og brukarstøtte. ITavdelinga har om lag 110 tilsette, i tillegg til lærlingar og deltidstilsette studentar. ITavdelinga legg vekt på kontinuerleg forbetring med Lean-metodikk og nyttar ITILrammeverket for organisering av tenesteleveransar. Vi arbeider i stadig større grad i prosjekt og har tatt i bruk standard metodikk for dette.Arbeidsoppgåver:Drift og vidareutvikling av teneste for vitskapeleg databehandlingDeltaking i prosjekter i e-infrastruktur lokalt, nasjonalt og internasjonalt for behandling av forskningsdataAutomatisering av drift og tjenester for vitskapeleg databehandlingUtvikling og drift av overvåkning løsninger for infrastruktur og tjenesterProgrammering og automatisering mot skyplattformerFeilsøking og feilretting på tenestaBrukarstøtte og opplæring på bruk av vitskapelege tenesterDokumentasjon av teneste og rutinarKvalifikasjonar og eigenskapar:Kompetanse innan programmering (helst Python, annet likt språk kan vurderes)Kompilering og drift av programvare på LinuxSjølvstendig, strukturert og kan arbeide i teamInteresse for brukarinteraksjonLikar å jobbe med ny teknologi og tileigne deg ny kunnskapOppteken av å finne gode løysingar og har god arbeidskapasitetFor å bli tilsett som overingeniør må du ha utdanning på bachelorgradsnivå innanfor relevant fagområde, for senioringeniør må du ha utdanning på mastergradsnivå innanfor relevant fagområde. Tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan kompensere for manglande formell utdanningMå kunne kommunisere godt munnleg og skriftleg på norsk og engelskVi vil leggje spesiell vekt på personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga.Det er ønskelig om du har kjennskap til en eller flere av følgende:GitDevOpsContainers og KubernetesBruk av Public Cloud, (eg AWS, Azure, GCP, IBM Cloud)Programmering og automatisering mot skyplattformerBruk og drift av tungrekneressursarFortran, C/C++Ansibel, TeraformVi tilbyr:Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljøEin kunnskapsrik og engasjert organisasjon med deltaking i mange spennande aktivitetar og brei kontakt med brukarane ved universitetetStilling som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181) etter kvalifikasjonar, 53-71 (for tida kr 472 000- 655 400), eller 58-71 (for tida kr 513 600- 655 400) i det statlege lønsregulativet. For spesielt kvalifiserte søkarar kan det verte aktuelt med høgare lønMedlemsskap i Statens pensjonskasseFleksitid og gode velferdsordningarGenerell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: seksjonsleiar Jan Kristian Walde Johnsen (jan.johnsen@uib.no, mobil 917 15 378) eller gruppeleiar Alexander Oltu (alexander.oltu@uib.no, mobil 468 19 137).Dei som blir tilsett kan få andre arbeidsoppgåver innan avdelinga sine arbeidsområde.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
29.09.2020 Bergen
UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYStipendiatVed Matematisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i Data Science. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Dette er ei utdanningsstilling som skal gi lovande kandidatar ei forskarutdanning på høgt nivå og føre fram til doktorgrad innan forskingsområdet Data Science ved Matematisk institutt. Kandidaten vil arbeide med aspekt av maskinlæring, data science og Big Data. Kandidaten vil også vere del av det nyleg etablerte Center for Data Science (CEDAS) ved UiB. CEDAS driv fram grunnforskinga i data science, basert pa? kompetanse fra? statistikk, matematikk og computer science. Kandidaten vil ha nytte av CEDAS' multidisiplinære miljø. Avhengig av bakgrunnen, vil kandidaten vere knytt til forskingsgruppa i statistikk eller topologisk data analyse.Kvalifikasjonar og eigenskapar:Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i statistikk, computer science eller matematikk. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullførar den endelege mastereksamen før 31.10.2020. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.Erfaring frå statistikk, topologi eller arbeid med data er ein føremon.Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar.Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.For stillinga gjeldt følgande:Om stipendiatstillinga: Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.Om forskarutdanninga: Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.Vi tilbyr:eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljøløn etter lønssteg 54 (kode 1017 /LR20, alternativ 10) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 479 600,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.medlemsskap i Statens pensjonskassegode velferdsordningarSøknaden skal innehalde:ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinganamn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.CVkarakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden din, kan du sende inn ei stadfesting frå institusjonen på forventa dato for oppnådd mastergrad. Mastergraden må vere dokumentert med karakterutskrift og/eller vitnemål, alternativt ei stadfesting frå gradsgjevande institusjon på fullført grad og oppnådd karakter, innan 31.10.2020relevante attestargodkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet)eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)masteroppgaven og eventuelle publikasjonarSøknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: instituttleder Antonella Zanna (Antonella.Zanna@uib.no) . For HR-relaterte førespurnader, kan ein vende seg til Aleksander.Morland@uib.noDen statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Nærare om tilsettingsprosessen her.Livet som ph.d.-kandidat ved UiBAstrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.Video: https://www.youtube.com/watch?v=Eo3Z63yzkKA&list=PLf8ZIYfAO0qjhROTj6SthDbSScg0lSO6G&index=5Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.09.2020 Bergen
UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXYStipendiatVed Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen (UiB) er det ledig ei stilling som stipendiat. Stillinga er finansiert via UiBs strategiske forskingssatsing og er for ein åremålsperiode på 4 år, kor 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast på instituttet.Stillinga vil vere innan prosjektet «Kunstig intelligens for berekraftig bruk av fiskeressursar». Prosjektet er del av UiB si strategiske satsing på marin forsking, og inneber eit tverr-fakultært samarbeid.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Prosjektet vil undersøke korleis bruk av kunstig intelligens og maskinlæring kan nyttast på forvaltningsdata og biologiske data om fiskeressursar for å støtte berekraftig fiske. I tillegg vil prosjektet utvikle prototypar for avgjerdsstøtte basert på kunstig intelligens og evaluere dei i samspel med brukarar i Fiskeridirektoratet.Den tilsette skal undersøkje korleis kunstig intelligens og maskinlæring kan nyttast til å analysere reelle fiskeridata. Dette inneber å gjere seg kjent med slike data, legge dei til rette for maskinlæring og andre analyser og utnytte kunstig intelligens-teknikkar i analysen.Det skal utviklast algoritmar og programvare som analyserer fiskeridata og vert nytta i ein prototype for avgjerdsstøtte. Dette skal skje i samspel med aktørar frå Fiskeridirektoratet og andre potensielle brukarar i forvaltning og fiskeribransjen.Det skal gjennomførst evalueringar av løysingane i høve til deira evne til presise analysar, men og i høve til praktisk bruksverdi.Den tilsette skal skrive og publisere vitskaplege artiklar om arbeidet i samarbeid med rettleiarane.Den tilsette skal formidle funn frå analysane gjennom populærvitskaplege artiklar eller andre former for forskingsformidling.Den tilsette skal bidra til styring av prosjektet i samarbeid med rettleiarane, og oppretthalde kontakt med dei ulike forvaltnings- og næringslivspartnarane i prosjektet.Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass i Bergen, ved Institutt for informasjons- og medievitskap. Den som vert tilsett vil bli medlem av forskingsgruppa Intelligente Informasjonssystemer (I2S) med professor Bjørnar Tessem som hovudrettleiar. Prosjektet inneber og tilknyting med forskingsgruppa for berekraftig fiske (Sustainable Fisheries Group) ved Institutt for Biovitskap, ved UiB, med førsteamanuensis Katja Enberg som bi-rettleiar.Kvalifikasjonar og eigenskapar:Søkjar må på søknadstidspunktet ha oppnådd mastergrad eller levert masteroppgåve i informasjonsvitskap, informatikk eller tilsvarande, til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.Det er normalt eit krav om karakter B eller høgare på masteroppgåva ved opptak til forskarutdanninga.Vi ønskjer søkjarar har gode ferdigheiter i desse områda: maskinlæring, kunstig intelligens, systemutvikling og programmering.Det er ein fordel om søkjar har biologi i fagkretsen frå utdanninga.Det er ein fordel om søkjar har erfaring frå praktisk arbeid som er relevant for prosjektet.Søkjar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner innanfor ein kompleks forskingskvardag.Søkjar må ha gode skriftlege og munnlege kunnskapar i engelsk.Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.For stillinga gjeldt følgande:Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Om du tidligare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.Om forskarutdanninga:Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Ved vurdering av dine kvalifikasjonar til stillinga vil du også verte vurdert iht krava for opptak til den organiserte forskarutdanninga ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet ved UiB.Vi tilbyr:Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljøLøn etter lønssteg 54 (kode 1017 / LR20, alternativ 10) etter hovudtariffavtalane i staten. Dette utgjer ei årsløn på kr 479 600 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For søkjarar med spesialistutdanning kan høgare lønn bli vurdert.Medlemsskap i Statens pensjonskasseGode velferdsordningarSøknaden skal innehalde:Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga og korleis dette passar saman med utdanninga til søkjaren.Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva.CVKarakterutskrifter og vitnemål (all høgare utdanning)Søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjarar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle godkjenning av høgare utdanning. Me gjer merksam på at dette kan ta noko tid og at søknad om vurdering bør sendast så snart du veit du vil søkje stipendiatstillinga. Dersom du ikkje har fått svar innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din. Nokre utdanningar frå dei nordiske landa kan bli automatisk godkjent, sjå NOKUT.Relevante attestarEventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)Eventuelle publikasjonar eller masteroppgåveVi gjer merksam på at søknader vert vurdert med den informasjonen og dei vedlegg som er knytt til søknaden i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, og eventuelle omsetjingar må vere attesterte. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen.Søknadsfrist: 30.09.2020. Søknaden må merkast: 20/8891.Det er særs viktig at kvart av vedlegga som det skal takast omsyn til ved vurdering i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.Generell informasjon:Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:Professor Bjørnar Tessem, Institutt for informasjons- og medievitskap, Bjornar.Tessem@uib.no, 40829964Førsteamanuensis Katja Enberg, Institutt for biovitskap, Katja.Enberg@uib.noPraktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettast til HR - konsulent Bodil Hægland, e-post: bodil.hagland@uib.no.Den som vert tilsett vil bli tatt opp i fakultetet si ph.d.-utdanning. Eventuelle spørsmål om ph.d.-utdanninga kan rettast til rådgjevar Hanne.Gravermoen@uib.no.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV eller personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV, kan verte brukt til registreringsføremål i Universitetet i Bergen sin inkluderingsdugnad.Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.Livet som ph.d.-kandidat ved UiBAstrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.Video: https://www.youtube.com/watch?v=Eo3Z63yzkKA&list=PLf8ZIYfAO0qjhROTj6SthDbSScg0lSO6G&index=5Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.09.2020 Bergen

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 29
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Bergen