(KarriereStart.no):

Kompliserte regelverk og forskrifter kan føre til feil og lovbrudd. Derfor trenger forretningsvirksomheter kvalitetssikring. Med en dyktig revisor kan ledelsen og de ansvarlige fokusere på driften fremfor å bekymre seg for om regelverket er fulgt.
Revisor er pålagt å utføre revisjonsoppdraget på en objektiv og faktabasert måte. Han/hun sørger for at all relevant info samles i en statusbeskrivelse som kalles revisjonsrapport. Rapporten overleveres til slutt oppdragsgiver i signert stand.

 

Hvordan foregår revisjon av regnskaper?

Når styret i en virksomhet har fastsatt årsregnskapet og årsberetningen for oversendelse til generalforsamlingen, skal revisor avgi revisjonsberetning. Revisor sjekker først foretakets interne kontroll. Hvis den er betryggende, endres fokus til analytiske kontroller som ender opp i en revisjonsrapport.


(NB! Revisjon er også en metodikk som benyttes ved vurdering av kvalitetssystemer, styringssystemer, produktevaluering, prosesser, oppfølging av kontrakter osv. I denne sammenhengen fokuserer vi på regnskap.)

 

Revisjonens innhold

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter.


• Har den revisjonspliktiges ledelse sørget for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i overenstemmelse med lov og forskrifter?
• Er årsregnskapet gjort opp i samsvar med lov og god regnskapsskikk?


Revisor skal vurdere forutsetningen for fortsatt drift og sjekke at den revisjonspliktige har forsvarlig kontroll på formuesforvaltningen. Gjennom revisjon forebygges og avdekkes misligheter og feil.

 

Revisors plikter og ansvar

Den revisjonspliktige virksomheten skal åpne for adgang til å foreta de undersøkelser revisor finner nødvendig.


Revisor kontrollerer at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Dette innebærer ikke nødvendigvis at alle feil blir avdekket, men de mest vesentlige må fanges opp. Her er en grei tommelfingerregel: Den er betydelig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning hvis feilen ikke hadde vært der.


Finner revisor at et forslag til årsregnskap ikke bør fastsettes slik det foreligger, er det en plikt å opplyse om dette i revisjonsberetningen.


Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn, inkludert vurdere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter.

 

Merk til slutt:

Det er forskjell på hvordan revisor arbeider i små og store selskap. I mindre enheter er revisor en diskusjonspartner og veileder. Store selskap har gjerne mer kompetanse selv, men også i slike virksomheter har revisor en viktig veilederrolle.


Revisoren er allmennhetens tillitsperson. Selv om det er aksjonærene som formelt velger revisor, arbeider ikke revisor bare for eierne. Revisor skal være profesjonell, skeptisk og uavhengig, og si fra når noe er galt. Også selskapets kunder, banker, skattemyndigheter og andre skal ha tillit til at revisor ivaretar deres interesser.


Som revisor er du avhengig av å ha tillit fra alle parter.