(Karrierestart.no):

 – Færre skal komme inn på ordningen, maksimal stønadsperiode kortes ned, og personene som er i ordningen skal få raskere og mer individuelt tilpasset bistand. Mitt og regjeringens mål er å få flere over i arbeid og aktivitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 

Da AAP-ordningen ble innført for syv år siden erstattet den de tre tidligere ordningene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Bakgrunnen for endringene som kommer nå er at ordningen ikke har fungert godt nok.  

 

– Da AAP-ordningen ble innført var målet en tidligere og bedre oppfølging, og at flere skulle raskere tilbake til arbeidslivet. Ingen av disse målene er nådd. Derfor foreslår vi endringer som vil gjøre AAP-ordningen mer arbeidsrettet. For flest mulig av AAP-mottakerne skal målet være arbeid, ikke uføretrygd, sier arbeids- og sosialministeren.

 

Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse, som kan søkes av personer som har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent. Sykdom, skade eller lyte skal være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen. Gjennom blant annet medisinsk behandling, omskolering og arbeidsmarkedstiltak skal mottakerne i løpet av tiden de mottar AAP styrke sine muligheter for å komme tilbake i jobb. 


 

– NAV skal følge opp brukerne både tettere og raskere enn før. NAV-kontorene skal få større handlingsrom til å gi individuell oppfølging ut fra den enkeltes behov. Det skal bli mindre byråkrati og mer tid til å følge opp de brukerne som trenger det mest, sier statsråden. 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger