(KarriereStart.no):

Den gjennomsnittlige månedslønnen per heltidsekvivalent var om lag 45 600 kroner i september 2018, viser fersk tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en vekst på 2,9 prosent, eller 1.300 kroner, fra september 2017. Heltidsekvivalent er en omregning av deltidsansattes lønn til hva den ville vært hvis de jobbet heltid.

 

Kvinner hadde en lønnsvekst på 3,2 prosent, mens lønnsveksten var på 2,7 prosent for menn.

 

Den samlede lønnsveksten på 2,9 prosent er høyere enn den var de to siste årene, da lønnsveksten var på henholdsvis 1,6 og 2,3 prosent. Det forventes at lønnsveksten vil bli enda høyere neste år.

 

LES OGSÅ: Dette er statens lønnstrinn

 

Forskjeller mellom næringer og sektorer

Vann, avløp, renovasjonsnæringen hadde totalt sett lavest lønnsvekst av alle næringene, med 1,8 prosent. Veksten var størst innen bergverksdrift og utvinning, med 3,9 prosent. Sistnevnte næring hadde også høyest gjennomsnittlig månedslønn i september 2018, med nesten 72.700 kroner. Olje og gassutvinning inngår i denne næringen, noe som bidrar til å trekker opp gjennomsnittslønna.


 

Overnatting og serveringsvirksomhet er yrkesgruppen med lavest gjennomsnittlig månedslønn, som var 31.300 kroner – til tross for en lønnsvekst på 3,3 prosent fra året før.

 

Lønnsveksten i privat sektor var 2,9 prosent fra september 2017 til 2018. For ansatte i statsforvaltningen var lønnsveksten 3,2 prosent, mens ansatte i kommuneforvaltningen hadde en økning på 2,8 prosent.

 

LES OGSÅ: Slik forhandler du høyere lønn

 

Gjennsomsnittslønn for over 300 yrker

I tabellen under ser du gjennomsnittlig månedslønn i 2018 for over 300 yrkesgrupper. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå. For å søke deg frem til et yrke, trykk «Ctrl + f» på tastaturet, og skriv inn yrket.

Yrkesgruppe Månedslønn
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 60000
0210 Befal med sersjant grad 40550
0310 Menige 38140
1111 Politikere 67730
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 95010
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 61450
1120 Administrerende direktører 78140
1211 Finans- og økonomisjefer 83130
1212 Personalsjefer 77100
1213 Strategi- og planleggingssjefer 62760
1219 Andre administrative ledere 66090
1221 Salgs- og markedssjefer 73100
1222 PR- og informasjonssjefer 65390
1223 Forsknings- og utviklingsledere 78790
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 55450
1312 Ledere innen akvakultur mv. 66860
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 68970
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 106930
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 59570
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 64130
1330 Ledere av IKT-enheter 76260
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 51350
1342 Ledere av helsetjenester 61480
1343 Ledere av eldreomsorg 57070
1344 Ledere av sosialomsorg 54720
1345 Ledere av utdanning og undervisning 57830
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 90190
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 67660
1411 Hotellsjefer 48080
1412 Restaurantsjefer 40480
1420 Varehandelssjefer 48000
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 51160
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 50000
2111 Fysikere og astronomer 61060
2112 Meteorologer 51740
2113 Kjemikere 65120
2114 Geologer og geofysikere 83810
2120 Matematikere, statistikere mv. 54370
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 56040
2132 Sivilagronomer mv. 52430
2133 Miljøvernrådgivere 53230
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 56930
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 62600
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 66620
2145 Sivilingeniører (kjemi) 63030
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 80200
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 67330
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 69350
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 66810
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 59360
2161 Sivilarkitekter 58700
2162 Landskapsarkitekter 57630
2163 Produkt- og klesdesignere 49940
2164 Arealplanleggere 52880
2165 Landmålere, kartografer mv. 50060
2166 Grafiske- og multimediadesignere 45320
2211 Allmennpraktiserende leger 68090
2212 Legespesialister 83140
2221 Spesialsykepleiere 48550
2222 Jordmødre 52630
2223 Sykepleiere 44780
2224 Vernepleiere 43320
2250 Veterinærer 51740
2261 Tannleger 63540
2262 Farmasøyter 57820
2264 Fysioterapeuter 41360
2265 Ernæringsfysiologer 50020
2266 Audiografer og logopeder 41990
2267 Ergoterapeuter 40010
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 49930
2320 Yrkesfaglærere 45380
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 48020
2341 Grunnskolelærere 44590
2342 Førskolelærere 39300
2351 Spesialister i pedagogikk 49380
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 44190
2354 Andre musikklærere 43730
2359 Andre lærere 46920
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 57620
2412 Finans- og investeringsrådgivere 62540
2413 Finansanalytikere 61630
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 52890
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 48360
2423 Personal- og karriererådgivere 54160
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 54040
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 50850
2432 Informasjonsrådgivere 50210
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 61340
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 61760
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 61140
2512 Programvareutviklere 58110
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 58260
2521 Databasedesignere og -administratorer 57360
2522 Systemadministratorer 53240
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 59680
2611 Jurister og advokater 66860
2612 Dommere 78920
2619 Andre juridiske yrker 62090
2621 Arkivarer og kuratorer 43760
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 41100
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 63830
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 56290
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 43170
2634 Psykologer 52950
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 42620
2636 Geistlige yrker 49560
2641 Forfattere mv. 52790
2642 Journalister 50340
2643 Oversettere, tolker mv. 40100
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 46340
2653 Koreografer og dansere 42070
2654 Regissører 51870
2655 Skuespillere 41540
2656 Programledere i TV og radio 51740
3112 Bygningsingeniører 52990
3113 Elkraftingeniører 57340
3114 Elektronikkingeniører 56650
3115 Maskiningeniører 52900
3116 Kjemiingeniører 56800
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 69140
3118 Tekniske tegnere 48790
3119 Andre ingeniører 54760
3122 Arbeidsleder, industri 46640
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 51950
3131 Energikontrolloperatører 49850
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 52240
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 68070
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 45480
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 40100
3142 Agroteknikere 43720
3143 Skogteknikere 44960
3151 Skipsmaskinister 62310
3152 Dekksoffiserer og loser 61530
3153 Flygere 89490
3154 Flygeledere 82580
3211 Radiografer mv. 43470
3212 Bioingeniører 42050
3213 Reseptarer 42250
3214 Protese- og tannteknikere 43570
3240 Dyrepleiere 31570
3251 Tannpleiere 40160
3254 Optikere 45730
3256 Helsesekretærer 34740
3257 Helse- og miljøkontrollører 56720
3258 Ambulansepersonell 42730
3259 Andre helseyrker 39860
3311 Finansmeglere 94700
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 51700
3313 Regnskapsførere 48890
3315 Takstmenn 47820
3321 Forsikringsagenter 54310
3322 Selgere (engros) 51330
3323 Innkjøpere 49940
3324 Handels- og skipsmeglere 109000
3331 Speditører og befraktere 45930
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 48770
3333 Arbeidsformidlere 39890
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 63130
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 53670
3342 Advokatsekretær 41670
3343 Sjefssekretærer 46550
3351 Tollere 39690
3352 Skattefunksjonærer 39540
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 37660
3355 Politibetjenter mv. 49330
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 40840
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 41280
3413 Religiøse yrker 38380
3421 Idrettsutøvere 43370
3422 Trenere og idrettsdommere 41320
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 35590
3431 Fotografer og filmfotografer 41680
3432 Interiørdesignere og dekoratører 40110
3434 Sjefskokker 36830
3439 Andre yrker innen estetiske fag 44040
3511 Driftsteknikere, IKT 50700
3512 Brukerstøtte, IKT 44050
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 54140
3514 Internett-teknikere 51470
3521 Teknikere innen radio og tv 43390
3522 Teknikere innen telekom 41470
4110 Kontormedarbeidere 38520
4132 Dataregistrere 42180
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 37360
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 30570
4214 Inkassomedarbeidere mv. 39630
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 38690
4222 Kundesentermedarbeidere 37720
4223 Sentralbordoperatører 35210
4224 Hotellresepsjonister 29550
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 36820
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 35150
4227 Intervjuere 26510
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 38180
4311 Regnskapsmedarbeidere 42840
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 42860
4313 Lønningsmedarbeidere 43960
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 37930
4322 Logistikkmedarbeidere 44780
4323 Transportfunksjonærer 40770
4411 Bibliotekassistenter 36170
4412 Postbud og postsorterere 35220
4415 Arkivassistenter 40060
4416 Personalkontormedarbeidere 46540
5111 Flyverter, båtverter mv. 36950
5112 Konduktører 49600
5113 Reiseledere og guider 31580
5120 Kokker 32800
5131 Servitører 28610
5132 Bartendere 28420
5141 Frisører 30290
5142 Kosmetologer mv. 32660
5151 Renholdsledere i virksomheter 37260
5152 Husholdere 38400
5153 Vaktmestre 37290
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 41400
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 30220
5165 Kjøreskolelærere 42880
5169 Andre personlige tjenesteytere 37590
5211 Torghandlere 40570
5222 Butikkavdelingssjefer 38710
5223 Butikkmedarbeidere 31590
5230 Billettselgere 36350
5242 Demonstrasjonsselgere 33450
5244 Telefon- og nettselgere 36760
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 29310
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 27940
5249 Andre salgsmedarbeidere 36110
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 31770
5312 Skoleassistenter 31900
5321 Helsefagarbeidere 38810
5322 Hjemmehjelper 33620
5329 Andre pleiemedarbeidere 34550
5411 Brannkonstabler 47830
5413 Fengselsbetjenter 40450
5414 Vektere 35140
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 31980
6113 Gartnere 31350
6121 Melke- og husdyrprodusenter 29460
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 32690
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 28090
6210 Skogbrukere 33700
6221 Havbruksarbeidere 43800
6222 Fiskere 41120
7112 Murere 36810
7113 Steinhoggere mv. 38950
7114 Betongarbeidere 40060
7115 Tømrere og snekkere 35650
7119 Andre bygningsarbeidere 35830
7121 Taktekkere 37050
7122 Gulv- og flisleggere 36310
7124 Isolatører mv. 37430
7125 Glassarbeidere 35950
7126 Rørleggere og VVS-montører 39760
7127 Kuldemontører mv. 42490
7131 Malere og byggtapetserere 35320
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 36230
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 36610
7211 Støpere 35880
7212 Sveisere 38240
7213 Kopper- og blikkenslagere 37140
7214 Platearbeidere 36380
7215 Riggere og spleisere 42330
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 39630
7223 Metalldreiere mv. 37050
7231 Bilmekanikere 36390
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 53290
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 40870
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 42030
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 36050
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 32130
7321 Førtrykkere 39250
7322 Trykkere 37760
7323 Innbindere mv. 31800
7411 Elektrikere 40560
7412 Automatikere 45870
7413 Energimontører 41440
7421 Serviceelektronikere 41070
7422 Tele- og IKT-installatører 34560
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 34760
7512 Bakere, konditorer mv. 33870
7522 Møbelsnekkere 34620
7531 Skreddere, buntmakere mv. 36850
7534 Møbeltapetserere mv. 36160
7541 Yrkesdykkere 49110
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 54820
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 40540
7549 Andre håndverkere 30590
8111 Bergfagarbeidere 41260
8113 Operatører innen boring mv. 60200
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 37370
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 37680
8131 Operatører innen kjemisk industri 43720
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 37110
8142 Operatører innen plastprodukter 35430
8143 Operatører innen papirprodukter 33560
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 35180
8153 Industrisyere 32600
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 31380
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 34880
8171 Operatører innen treforedling 35010
8172 Operatører innen trelastproduksjon 33990
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 35680
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 41290
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 38160
8211 Montører av mekaniske produkter 38100
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 39200
8311 Lokomotiv og T-baneførere 55630
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 33070
8331 Bussjåfører og trikkeførere 35820
8332 Lastebil- og trailersjåfører 36530
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 35110
8342 Anleggsmaskinførere 39540
8343 Kran- og heisførere mv. 41740
8344 Truckførere 36190
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 41230
9111 Renholdere i private hjem 30570
9112 Renholdere i virksomheter 32020
9122 Bilvaskere 31500
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26590
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26020
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 27080
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 30330
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 36150
9313 Hjelpearbeidere i bygg 32670
9321 Håndpakkere mv. 34870
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 35710
9333 Laste- og lossearbeidere 34710
9334 Varepåfyllere 30240
9412 Kjøkkenassistenter 28980
9510 Reklamedistributører mv. 34890
9611 Renovasjonsarbeidere 35380
9612 Gjenvinningsarbeidere 33020
9621 Bud mv. 33880
9622 Altmuligmann 32310
9629 Andre hjelpearbeidere 32790


(Kilde: Statistisk sentralbyrå)


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger